Των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων δια την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού.

Το ότι ο παπισμός είναι αίρεσις και ο οικουμενισμός παναίρεσις δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, συμφώνως με τας θείας διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών της Ορθοδόξου αγίας ημών Εκκλησίας. Τα ιστορούμενα μαρτύρια των Οσιομαρτύρων Πατέρων, των υπό των Λατινοφρόνων και Λατίνων αναιρεθέντων, είναι ένα φωτεινόν παράδειγμα και ένα φρένο δι΄ όλους ημάς προς αποφυγήν παντός νεωτερισμού και καινοτομίας εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία. Ο μαρτυρικός των θάνατος εις όλους εμάς διασαλπίζει την μεγίστην διαφοράν της Ορθοδοξίας από τον παπισμό, δεν τυγχάνει παρανυχίς, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν οι οικουμενιστές σήμερον. Από απόψεως θεολογικής και σωτηριολογικής αι διαφοραί είναι τόσο μεγάλαι, όση η απόστασις η χωρίζουσα τον Παράδεισον από την κόλασιν. Δι΄ αυτό οι οσιομάρτυρες Άγιοι Πατέρες ούτοι, προτίμησαν τα φρικτά μαρτύρια και τον θάνατον από τον εκλατινισμόν έστω και εις το ελάχιστον, λέγοντες «ημείς βουλόμεθα αποθανείν ή Λατινίσαι ποτέ». Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, δια τους λόγους τούτους τιμά και γεραίρει την μνήμην των εντός του έτους, εις διαφόρους ημερομηνίας συμφώνως με το συναξάριόν της, δοξάζουσα τον Τριαδικόν μόνον αληθινόν Θεόν, τον «θαυμαστόν εν τοις αγίοις αυτού».

Την 22αν Σεπτεμβρίου τους οσιομάρτυρας Ζωγραφίτας.                                                               
Την 4ην Ιανουαρίου τους οσιομάρτυρας Βατοπαιδινούς.                                                                     
Την 13 Μαϊου τους οσιομάρτυρας Ιβηρίτας.                                                                               
Την 19ην Μαϊου τους οσιομάρτυρας Καντάρας της Κύπρου.                                                                 
Την 5ην Δεκεμβρίου τους οσιομάρτυρας Καρεώτας.                                                      
Την Κυριακήν των Αγιορειτών τους 12 οσιομάρτυρας Κουτλουμουσιανούς.            
Την Κυριακήν των Αγιορειτών τους οσιομάρτυρας Ξενοφωντινούς.                                                                                                 

Την Ορθόδοξον πίστιν, ασινή εφυλάξατε, των αιρετιζόντων Λατίνων, τας ποινάς μη πτοούμενοι· εν Κύπρω της Καντάρας Μονασταί, εν Άθω τε Ζωγράφου Καρυών, Ξενοφώντος Κουτλουμούσιον συν αυτοίς, Ιβήρων Βατοπαίδιον. Χαίρετε των πατέρων ο χορός, χαίρετε λύχνοι Άθωνος· χαίρετε αληθείας οι φρουροί, εν έργοις αποδείξεσιν.  
-------
     Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Εἰς τήν Β' Βατικάνειον Σύνοδον (1962-1965) ὁ Παπισμός υἱοθέτησε τό δόγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι ὅμως μέ τήν μορφήν πού τόν υἱοθέτησαν ἐνωρίτερον οἱ Προτεστάνται (Π.Σ.Ε). Τήν 7 Δεκεμβρίου 1965 οἱ "Ὀρθόδοξοι" ἦραν τό σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ. μέ τούς παπιστάς καί ἔκτοτε ὁ "πατριάρχης" Κων-λεως μνημονεύει τόν "πάπαν" εἰς τά δίπτυχα καί ὅλοι οἱ ψευδο-επίσκοποι ἐπιβάλλουν σταδιακῶς τήν ἕνωσιν μέ τήν ἐγκληματικήν ὀργάνωσιν τοῦ Παπισμοῦ, καθώς καί μέ τούς ἄλλους αἱρετικούς. Ὁ Χριστός προστάσσει (δι' ὅλων τῶν Γραφῶν, ὅλων τῶν Συνόδων καί ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως συνοψίζει ἄριστα ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός εἰς τό γνωστόν χωρίον τῆς Patrologia Graeca 160, σ. 101) νά διϊστάμεθα τῆς κοινωνίας τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν). Ἀντιθέτως, ὁ Διάβολος (διά τῶν ὀργάνων του), μᾶς λέγει ὅτι ἡ διακοπή κοινωνίας μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς) εἶναι προαιρετική! Δυστυχῶς, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν "Ὀρθοδόξων" δέν ἀκούουν τήν προτροπήν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὑπακούουν εἰς τόν Διάβολον! Τά ὄργανά του θά ἐμφανισθοῦν σέ λίγο καί εἰς αὐτήν τήν ἀνάρτησιν (μέ κουκκοῦλες, ὡς συνήθως) διά νά μέ ὑβρίσουν καί νά δηλώσουν ὅτι τό δίκαιον εἶναι μέ τό μέρος τοῦ Διαβόλου καί ὄχι μέ τό μέρος τοῦ Χριστοῦ (ἄπαγε τῆς βλασφημίας!). Θά ἐπικαλεσθοῦν δέ τόν γνωστόν συνήγορον τῶν Οἰκουμενιστῶν, τόν θλιβερόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, θά φέρουν καί ὡς παραδείγματα τούς συγχρόνους ψευδο-αγίους, πού ἐκοινώνουν μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί θά μοῦ κουνοῦν καί τό δάκτυλον ὅτι ἐγώ εἶμαι ἀδιάβαστος καί αὐτοί διαβασμένοι, ἄν καί δέν ἔχουν γράψει τίποτε τό ὀρθόν καί τίποτε τό ἀληθές, παρά μόνον ψεύδη καί διαστροφές, ὡς γνήσια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ!
16 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:27 π.μ                                                                                            

35 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἰς τήν Β' Βατικάνειον Σύνοδον (1962-1965) ὁ Παπισμός υἱοθέτησε τό δόγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι ὅμως μέ τήν μορφήν πού τόν υἱοθέτησαν ἐνωρίτερον οἱ Προτεστάνται (Π.Σ.Ε). Τήν 7 Δεκεμβρίου 1965 οἱ "Ὀρθόδοξοι" ἦραν τό σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ. μέ τούς παπιστάς καί ἔκτοτε ὁ "πατριάρχης" Κων-λεως μνημονεύει τόν "πάπαν" εἰς τά δίπτυχα καί ὅλοι οἱ ψευδο-επίσκοποι ἐπιβάλλουν σταδιακῶς τήν ἕνωσιν μέ τήν ἐγκληματικήν ὀργάνωσιν τοῦ Παπισμοῦ, καθώς καί μέ τούς ἄλλους αἱρετικούς. Ὁ Χριστός προστάσσει (δι' ὅλων τῶν Γραφῶν, ὅλων τῶν Συνόδων καί ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅπως συνοψίζει ἄριστα ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός εἰς τό γνωστόν χωρίον τῆς Patrologia Graeca 160, σ. 101) νά διϊστάμεθα τῆς κοινωνίας τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν). Ἀντιθέτως, ὁ Διάβολος (διά τῶν ὀργάνων του), μᾶς λέγει ὅτι ἡ διακοπή κοινωνίας μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς) εἶναι προαιρετική! Δυστυχῶς, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν "Ὀρθοδόξων" δέν ἀκούουν τήν προτροπήν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὑπακούουν εἰς τόν Διάβολον! Τά ὄργανά του θά ἐμφανισθοῦν σέ λίγο καί εἰς αὐτήν τήν ἀνάρτησιν (μέ κουκκοῦλες, ὡς συνήθως) διά νά μέ ὑβρίσουν καί νά δηλώσουν ὅτι τό δίκαιον εἶναι μέ τό μέρος τοῦ Διαβόλου καί ὄχι μέ τό μέρος τοῦ Χριστοῦ (ἄπαγε τῆς βλασφημίας!). Θά ἐπικαλεσθοῦν δέ τόν γνωστόν συνήγορον τῶν Οἰκουμενιστῶν, τόν θλιβερόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, θά φέρουν καί ὡς παραδείγματα τούς συγχρόνους ψευδο-αγίους, πού ἐκοινώνουν μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί θά μοῦ κουνοῦν καί τό δάκτυλον ὅτι ἐγώ εἶμαι ἀδιάβαστος καί αὐτοί διαβασμένοι, ἄν καί δέν ἔχουν γράψει τίποτε τό ὀρθόν καί τίποτε τό ἀληθές, παρά μόνον ψεύδη καί διαστροφές, ὡς γνήσια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ!

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή στον Κώστα να φιλοξενεί τόσο διαστροφικά και μπουρδολογικά σχόλια σαν αυτά του κ. Δ. Χατζηνικολάου και να τα κάνει αναρτήσεις!

Έχει και αυτός, ο Κώστας μεγάλο μερίδιο ευθύνης μπροστά στον Δικαιοκρίτη!

Ανώνυμος είπε...

Όργανα του Σατανά είναι αυτοί που συκοφαντούν και υβρίζουν τους Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Ο νοών νοείτω!

Ανώνυμος είπε...

Οι Άγιοι Οσιομάρτυρες οι υπο των Λατίνων αναιρεθέντες δεν αποσχίστηκαν από την Εκκλησία για ημερολόγια και εορτολόγια!

Δεν έγιναν σχισματικοί για τα ημερολόγια και εορτολόγια!

Δεν έβριζαν και δεν συκοφαντούσαν τους Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Δεν φιλοξενούσαν συκοφαντικά σχόλια σχισματικών! Δεν συμμετείχαν σε σχισματικές στρεβλώσεις και δεν σιγόνταραν τα ημερολογιακά σχίσματα.

Ανώνυμος είπε...

Όργανα του Σατανά είναι όσοι υβρίζουν τους συγχρόνους Αγίους ένας από τους οποίους είναι και ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος!

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

"Δηλαδή η διαφορά και το πρόβλημα με τους λεγομένους "παλαιοημερολογίτες" δεν είναι το ημερολόγιο αλλά η αποκοπή τους από την υπόλοιπη Εκκλησία αφού δεν επικοινωνούν μυστηριακά ούτε καν με τις κατά τόπους Εκκλησίες που ακολουθούν το "παλαιό"-Ιουλιανό ημερολόγιο (π.χ. Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Άγιον Όρος).

Εκτός από το λυπηρό της καταστάσεως του σχίσματος και του κατακερματισμού αυτών των ομάδων είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο πως συκοφαντούν και υβρίζουν Οσίου ανθρώπους της εποχής (π.χ. Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο) ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα προς δικαιολόγηση των θέσεών τους".

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Οι αρρωστημένες φαντασίες και οι συκοφαντίες είναι τα μόνα όπλα των πλανεμένων αμετανόητων σχισματικών που θέλουν να κρυφτούν σαν την στρουθοκάμηλο για να μην παραδεχθούν την πλάνη τους.

Μεγάλη η ευθύνη τους απέναντι στο Θεό για τις συκοφαντίες τους προς τους Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη και μπουρδολογία!

Ανώνυμος είπε...

Πάλι άφησε τις βρωμερές αηδιαστικές πνευματικές κουτσουλιές του ο Δ. Χατζηνικολάου;
Πάλι;;

Ανώνυμος είπε...

Ό άγιος Μάρκος ο Ευγενικός όπως οι Άγιοι Οσιομάρτυρες οι υπο των Λατίνων αναιρεθέντες δεν αποσχίστηκε από την Εκκλησία για ημερολόγια και εορτολόγια!

Δεν έγινε σχισματικός για τα ημερολόγια και εορτολόγια!

Δεν έβριζε και δεν συκοφαντούσε τους Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Δεν φιλοξενούσε συκοφαντικά σχόλια σχισματικών σαν τον διαχειριστή Κώστα! Δεν συμμετείχε σε σχισματικές στρεβλώσεις και δεν σιγόνταρε τα ημερολογιακά σχίσματα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Ανώνυμος είπε...

Μια επανάληψη δεν κάνει κακό τί λέει ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

"Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!

Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελεί φοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία...ημερολογιακά και εορτολογικά!... κανείς βεβαίως δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας. Κακώς, κάκιστα έγινε η αλλαγή του Ημερολογίου. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως...Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι αβυσσαλέα."

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση με τον σωστό Αντιοικουμενισμό δεν έχουν οι μπουρδολογίες και οι φαντασίες του κ. Χατζηνικόλαου με μορφή σχολίων!

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν μερικά από τα χαρακτηριστικά του Ορθόδοξου Αντιοικουμενισμού.

Να:

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν λατρεύει ημερολόγια και εορτολόγια.

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν σχίζει την Εκκλησία για τα παλαιά ημερολόγια και εορτολόγια.

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν συκοφαντεί τους Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν σιγοντάρει τα ημερολογιακά σχίσματα!

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν μεροληπτεί υπερ των σχισματικών υβριστών των Αντιοικουμενιστών Ορθοδόξων που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Ο σωστός Αντιοικουμενισμός δεν βρίζει τους συγχρόνους αγίους του Θεού!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Κώστα; Να βάζει μόνο τα παλαιοημερολογίτικα σχόλια στις πάνω στις αναρτήσεις;
Αυτό είναι αδικία δεν είναι δικαιοσύνη.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@16 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:33 μ.μ.

Ἄν γράψετε κάτι Ὀρθόδοξον καί τό τεκμηριώσετε μέ στοιχεῖα, ἐκτιμῶ ὅτι θά τό βάλῃ. Ἐσεῖς μόνον ὕβρεις, ψεύδη καί ἀνοησίες γράφετε, ὁπότε πῶς εἶναι δυνατόν νά τ' ἀναρτήσῃ;

Σταύρος Τ. είπε...

Tις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων να έχουμε

Πολύ διδακτικά είναι όμως κι όσα επακολούθησαν στην Πανορθόδοξου κύρους Συνόδου των Βλαχερνών (1285)
[σημ. : συμφωνεί περί του κύρους της και ο Γεννάδιος Σχολάριος βλέπε σελ 8 εδώ
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2015_1_4_GIEVTITS.pdf]
Eνώ λοιπόν έχουνε προηγηθεί :
• Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και οι φρικαλεότητες των σταυροφόρων (1204) κι η μετέπειτα Λατινική κυριαρχία, από το 1204 ως το 1261
• το 1274, η Β΄ Σύνοδος της Λυόντων Παπικών και αντιπροσωπείας "Ορθόδοξων " ενωτικών, η οποία δογμάτισε τη διπλή εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος (Filioque)
• Οι φρικαλεότητες επί λατινόφρονος αυτοκράτορος Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου και Πατριαρχείας Ιωάννη Βέκκου (1276- 1282), όπου το Άγιο Όρος ανέδειξε αρκετούς Μάρτυρες κι Ομολογητές της Ορθοδοξίας.
ενώ λοιπόν έχουνε προηγηθεί όλα αυτά, ουδόλως η Σύνοδος των Βλαχερνών ασχολείται με το Σύνολο των Παπικών, παρά μόνο καθαιρεί τον Βέκκο και τους συν αυτώ Λατινόφρονες Ιερείς.
Το γεγονός ότι ούτε όλοι οι Πατριάρχες υπέγραψαν το 1054, ούτε οι τυχόν καταδίκες αφορούσανε το σύνολο των Παπικών, το έχω αποδείξει εδώ.
http://scripta---manent.blogspot.com/2018/12/blog-post_71.html
Η πρώτη Πανορθόδοξη καταδικη των Λατίνων στο συνολο τους έγινε λοιπόν το 1484 (κι όχι επί τουτω, δηλαδή για να ακυρωθούνε τα Μυστήρια τους, αλλά γι άλλους λόγους...)
Κι ομως, οι Αγιοι Πατερες τους αντιμετωπιζαν ως εχοντες ακυρα Μυστηρια από τον 12ο αιώνα, όπως δείχνει πλήθος λόγων τους
π.χ.
Στην 2α σημείωση του ΞΗ΄Αποστολικού Κανόνος, λέει ο Άγιος Νικόδημος :
"Επειδή λοιπόν κατά τον παρόντα Αποστολικό (Κανόνα) οι αιρετικοί Ιερωσύνη δεν έχουνε, άρα και τα παρ΄αυτών Ιερουργούμενα κενά είναι και χάριτος και αγιασμού άμοιρα. Όθεν ακολούθως και τα των αιρετικών Λατίνων άζυμα και μυστήρια, κενά είναι και όχι άγια, σύμφωνα με τον μς΄Αποστολικό κανόνα. Εἰ δὲ καὶ Δημήτριος ὁ Χωματεινός (σελ. 320, τοῦ Γιοῦρις) καὶ Ἰωάννης ὁ Κίτρους (Ἀποκρ. Ιβ΄. ἐν χειρογράφοις σωζομένῃ) εἶπον ὅτι, δὲν σφάλλομεν ἂν νομίζωμεν ἅγια τὰ παρὰ τῶν Λατίνων ἱερουργούμενα, τοῦτον εἶπον ὡς βεβαπτισμένους τότε δεχόμενοι, ἐπειδὴ ἀκόμη δὲν εἶχον ἀθετήσει τὰς ἀναδύσεις καὶ καταδύσεις τοῦ βαπτίσματος
(Σημείωση :Oι Δημήτριος Χωματεινός καὶ Ἰωάννης ὁ Κίτρους έζησαν τον 12ο αιώνα)

Eν κατακλείδι, απεκόπησαν οι Λατίνοι, χωρίς να υπάρχει ανάγκη Πανορθόδοξης καταδίκης τους, καθώς αποδέχτηκαν γνωστή, ήδη καταδικασμένη αίρεση
Οι σύγχρονοι αγαπολόγοι βέβαια, που νοιάζονται για τα μικρά παιδάκια κ.τ.λ. μας λένε απεκόπησαν οι Λατίνοι από το 1054 !!!
Δεν θεωρούνε δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρξει αναμονη καποιες δεκαετίες, ώστε σε διάρκεια χρόνου και Συνοδικώς, να γίνει η αποδοχή της αιρέσεως. Και τους στειλανε ολους στην κόλαση από το 1054, μαζι και τα μικρά παιδάκια !!!

Σταύρος Τ. είπε...

Eπίσης, στον Συνοδικό Τόμο Πανορθόδοξης Συνόδου 1484, βλεπε εδώ
http://nicefor.info/%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4/
αναφέρεται ως Οικουμενική η Σύνοδος επί Φωτίου, η οποία καταδίκασε το φιλιόκβε κι ως Μεγάλη η Σύνοδος των Βλαχερνών, αλλά ουδεμία αναφορά γίνεται στην Τοπική Σύνοδο του 1054

Ανώνυμος είπε...

Όλα τα σχόλια είναι Ορθόδοξα.
Τα δικά σου Δημήτρη Χατζηνικολάου είναι πλανεμένα και πράττει αμαρτωλά που τα βάζει.
Θα τα βρει μπροστά του στο αιώνιο Κριτήριο για την μεροροληψία του στα πλανεμένα σχόλια.

Ανώνυμος είπε...

Όταν λέμε όλα τα σχόλια είναι Ορθόδοξα, εννοούμε αυτά που αμφισβητεί ο Δ. Χατζηνικολάου ως Ορθόδοξα.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@16 Σεπτεμβρίου 2019 - 2:07 μ.μ.

Σᾶς προεκάλεσα νά γράψετε κάτι Ὀρθόδοξον καί νά τό τεκμηριώσετε μέ στοιχεῖα, ἀλλά προφανῶς δέν μπορεῖτε. Ἀπεκαλύφθη ἡ γύμνια σας!

Ανώνυμος είπε...

Πλάκα μας κάνει Δημήτρη Χατζηνικολάου;
Όλα όσα λένε οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές είναι τεκμηριωμένα με στοιχεία.
Και μην μας λες παραμύθια ότι ο Κώστας βάζει μόνο τα τεκμηριωμένα.
Οι αρρωστημένες φαντασίες σου περι πρακτόρων και οι βρισιές σου είναι τεκμήρια; Είναι στοιχεία; Δεν ντρέπεσαι;

Ανώνυμος είπε...

Όλα όσα λένε οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές είναι και Ορθόδοξα και τεκμηριωμένα με στοιχεία.

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ????

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@16 Σεπτεμβρίου 2019 - 2:38 μ.μ.

Ἀπόδειξις ὅτι εἶσθε ἀερολόγοι εἶναι ὅτι τό θέμα πού ἔθεσα σ' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν εἶναι ἡ ὑποχρεωτική ἀποτείχισις ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς κι ἐσεῖς ἀπαντᾶτε ὅτι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός δέν θ' ἀπετειχίζετο γιά τό ἡμερολόγιον!!! "Ἀπό τήν πόλιν ἔρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα καί βάζω τό καπέλλο μου νά μήν βραχῇ ἡ ὀμπρέλλα!" Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἔχετε παραδώσει τήν ψυχήν σας στόν Διάβολον; Καιρός νά τήν πάρετε πίσω, ἐγκαταλείποντες τήν αἵρεσιν καί γενικῶς τό ψεῦδος.

Ανώνυμος είπε...

"Ἀπό τήν πόλιν ἔρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα καί βάζω τό καπέλλο μου νά μήν βραχῇ ἡ ὀμπρέλλα!" είναι τα μπουρδολογικά σχόλια του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου.

Ανώνυμος είπε...

Έχεις καταλάβει Δ. Χατζηνικολάου ότι χορεύει ο Διάβολος με τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες και με τις βρισιές στους συγχρόνους αγίους και στους Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη;

Το έχεις αντιληφθεί ότι με τα σχόλια σου χορεύει ο Διάβολος;

Πότε θα μετανοήσεις και θα γυρίσεις σαν τον άσωτο υιό πίσω στην Εκκλησία;

Ανώνυμος είπε...

Η αποτείχιση δεν είναι υποχρεωτική.

Δεν είπε κάτι τέτοιο ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.

Μην βάζουμε ό,τι μας καπνίσει στο στόμα του αγίου Μάρκου του Ευγενικού.

Ανώνυμος είπε...

Αυτή είναι η δικαιοσύνη του κ. Κώστα; Να βάζει μόνο τα παλαιοημερολογίτικα σχόλια στις πάνω στις αναρτήσεις;
Αυτό είναι αδικία δεν είναι δικαιοσύνη.

Ανώνυμος είπε...

Το ημερολόγιο σχισματικέ παλαιοημερολογίτη 4:00 μ.μ. είναι ανούσιο πράγμα.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐφόσον δέν καταλαβαίνεις τούς Ἁγίους, τότε γιατί βγαίνεις καί "σχολιάζεις"; Μήπως μόνον γιά τό μεροκάματο, ὡς ἔμμισθος πράκτωρ τῶν Οἰκουμενιστῶν;

Ανώνυμος είπε...

Εσύ δεν καταλαβαίνεις τους Αγίους Παλαιοημερολογίτα Δημήτρη Χατζηνικολάου!
Φαίνεσαι άσχετος με αυτά που λένε οι Άγιοι. Στραβά τα καταλαβαίνεις.
Τί βγαίνεις και σχολιάζεις; Για να πετάς συνέχεια μπούρδες και παλαιοημερολογίτικες πλάνες;
Ή για να εκθέτεις τον εαυτό σου με τις αρρωστημένες φαντασίες που σκέπτεσαι περι δήθεν έμμισθων πρακτόρων;

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ:

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Ανώνυμος είπε...

Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο μεγαλύτερος αιρετικός!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ:

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Για να στηρίξη την πλάνη του περί δυνητικότητας, εκτός των άλλων ανακριβειών και αυθαιρεσιών, χρησιμοποίησε και κείμενο της Αγίας Γραφής διαβολικώ τω τρόπω. Έγραψε ότι η δυνητικότητα και προαιρετικότητα του 15ου κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, στηρίζεται στην Καινή Διαθήκη, πλαστογραφώντας λόγους περί νηστείας του Αποστόλου Παύλου. Ενώ ο Απόστολος λέει ""ο εσθίων τον μη εσθίοντα μη εξουθενείτω και ο μη εσθίων τον εσθίοντα μη κρινέτω"" (προς Ρωμαίους ΙΔ΄ 3), ο Επιφάνιος το αντικατέστησε με το ""ο μνημονεύων τον μη μνημονεύοντα μη εξουθενείτω και ο μη μνημονεύων τον μνημονεύοντα μη κρινέτω"" ****. Έτσι εξαπάτησε και παρέσυρε στην αίρεση του Οικουμενισμού τους καλοπροαίρετους πιστούς, κληρικούς και λαικούς.
Ο αθεόφοβος Επιφάνιος, στη θέση της νηστείας - η οποία είναι προαιρετική και εξατομικευμένη - έβαλε την αποτείχιση, δηλαδή την διακοπή της κοινωνίας των Ορθοδόξων από τους εχθρούς του Θεού τους αιρετικούς, η οποία είναι άκρως απαραίτητη και υποχρεωτική για την σωτηρία της Εκκλησίας.
Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να διαστρέφει τον Λόγο του Θεού??
Με ποιο δικαίωμα διασκεύασε το Ευαγγέλιο???
Με τέτοιες μεθόδους και με πλήθος από ψέματα και ανακρίβειες στο βιβλίο του “ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ” ο δυστυχής Επιφάνιος προώθησε την Παναίρεση του Οικουμενισμού τόσο, όσο κανείς άλλος.
****(Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Ἰ. Θεοδωρόπουλος,
"Τὰ Δύο Ἄκρα - Οἰκουμενισμὸς & Ζηλωτισμός",
Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος,
Ἔκδοσις Γ΄ , 2008,
σ. 114-118)