π. Νικόλαος Δημαράς : Η Φαινομένη και η αληθινή Εκκλησία.

Oι ψευδεπίσκοποι και ψευδοποιμένες του ΙΕ΄ Ιερού Κανόνος της ΑΒ΄ Συνόδου αποτελούν την λεγομένην Φαινομένην Εκκλησίαν, κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Θεολόγον. Και ορθώς το διευκρινίζει ο Μέγας εν Θεολόγοις, καθότι δεν είναι δυνατόν να είναι -και ούτε είναι- ούτε θρόνων, ούτε κυρίως τρόπων διάδοχοι, και ούτε είναι φορείς της άπαξ τοις Αγίοις παραδοθείσης Πίστεως. Ένας τέτοιος, λοιπόν, ψευδεπίσκοπος δεν δύναται ποτέ να ενεργεί εν ονόματι της Καθολικής Εκκλησίας, έστω και εάν υποθέσουμε, ότι οι πρώτοι κηρύξαντες την αίρεσιν έσχον υπό της Εκκλησίας την διαδοχήν και την Χάριν, κατά τον Μέγαν Βασίλειον! Οι διάδοχοι, όμως, αυτών παρέλαβαν αιρετικήν πίστιν και ψευδή διδασκαλίαν από τους ψευδεπισκόπους αυτούς, και επομένως δεν είναι φορείς της αποστολικής πίστεως, ούτε φορείς της αποστολικότητος της διαδοχής. Είναι, όπως το προσδιορίζει ο Ιερός Κανών, ψευδεπίσκοποι και ψευδοποιμένες. Από αυτούς, λοιπόν, τους ψευδοδιδασκάλους δεν αποτειχιζόμαστε εμείς, αλλά εμείς τους αποτειχίζουμε, κατά τον Μέγαν Θεολόγον Γρηγόριον. Εμείς εξακολουθούμε να αποτελούμε την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, από την Οποίαν ουδέποτε αποσχισθήκαμε. Ο άσωτος είναι ο απομακρυνόμενος από τον οίκον του Πατρός, ο πιστός δούλος και ο φρόνιμος οικονόμος, ο κατ΄ υιοθεσίαν κληρονόμος της Βασιλείας του Πατρός και εν τω οικω του Πατρός παραμένων, μηδέποτε αναχωρήσας εις χώραν μακράν (του Οικουμμενισμού) και ο αληθινός φορέας της αποστολικότητος της Εκκλησίας, είναι ο συνεχίζων την Παράδοσιν και την αποστολικήν Πίστιν κατέχων, πού έχει και την ιερωσύνην αλώβητον και την χάριν πλουσίαν και κατ' εξοχήν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας εν τη Θεία Ευχαριστία, δι' ής ο Χριστός μας μένει εν ημίν και ημείς εν Αυτώ.
------------

Ο/Η ΜΕΛΑΝΗ είπε...
Θεωρώ ότι πρέπει να σέβεστε ιερείς σαν τον π.Νικόλαο Δημαρά για τον αντιοικουμενιστικό αγώνα που κάνει μέσα από κηρύγματα και άλλες δράσεις, αγωνιώντας για την άλωση της Ορθοδοξίας από οικουμενιστές, και που ιδέα δεν έχουν από το πνεύμα των πατέρων αλλά ξέρουν μόνο να ακολουθούν προβατόσχημους λύκους τύπου Βαρθολομαίου κ.λ.π. Επιπλέον παραπλανάτε και άλλους ρίχνοντας λάσπη σε έναν άξιο λειτουργό του Υψίστου που άφησε το βόλεμα της κρατούσας εκκλησίας και ανέλαβε να ποιμάνει, με πολλές θυσίες, το μικρό ποίμνιο που συνεχίζει να χλευάζεται από τους υπηρέτες και τα θύματα του Νεοημερολογιτισμού.

20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:23 μ.μ

---------------------------
 Ο/Η ΜΕΛΑΝΗ είπε...
Επειδή υπάρχουν πολλοί ανώνυμοι θα παρακαλούσα να ξέρω, έστω με κάποια σήμανση, σε ποιον αναφέρομαι.
Ελέχθησαν πολλά και αυτό που κατάλαβα είναι ότι αντί να κοιτάμε το δάσος, εστιάζουμε στο δάκτυλο αντί να κοιτάξουμε την αίρεση του οικουμενισμού κοιτάζουμε να κουτσομπολέψουμε να βρούμε ό,τι βάζει ο νους και η τακτική του συκοφάντη.Κάνουμε επίθεση σε αυτόν που μας κρούει τον κώδωνα, όχι δια ίδιον όφελος αλλά γιατί σωτηρία του ποιμνίου, που χρόνια τώρα κοιμίζεται από την κρατούσα εκκλησία και πείθεται σε κηρύγματα περί άκριτης υπακοής στον γέροντα, αλλά όχι περί πίστεως. Τους κάνουν πλύση εγκεφάλου, ότι δεν είναι για αυτούς τα δογματικά αλλά ο επίσκοπος ξέρει,αυτοί απλά πρέπει να ακολουθούν τον ποιμένα ως άλογα πρόβατα( ΚΑΙΣΑΡΟΠΑΠΙΣΜΌΣ),ας είναι μισθωτός για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι <>. Παλιά ένας αν φώναζε ανάξιος την ώρα της χειροτονίας, αυτή σταματούσε , ο λαός είναι ο φύλακας της πίστεως αλλά ένας λαός που ξέρει τα της ορθοδόξου πίστεως και όχι τις αγαπολογίες που τον ποτίζουν οι οικουμενιστές ιεράρχες του, σπουδασμένοι στις θεολογικές σχολές της εσπερίας όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κόντογλου.Τι σχέση έχει όλη αυτή η νέα <>με την ορθοδοξία ,σχέση έχει και αντίγραφο είναι πιστό της εγκλυκλίου του 1920 της οποὶας κομμάτια παραθέτω. Από τότε δρομολογήθηκε η άλωση της ορθοδοξίας .Και ότι δεν έκανε ο πάπας το έκανε αυτή.Ο σκοπός της αλλαγής του ημερολογίου φαίνεται ξεκάθαρα ποιος ήταν αφού έγινε από μασώνους,σαν τους σημερινούς που το υποστηρίζουν με νύχια και με δόντια γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.Κοιμίζει έναν ολόκληρο λαό και δεν τον θέλει ελεύθερο, ούτε ξύπνιο, αλλά τον κρατάει δέσμιο μιας νέας θεολογίας, αντιπατερικής, υποταγμένο στα κελεύσματα της νέας τάξης.

Ούτω δε της ειλικρινείας και της εμπιστοσύνης προ παντός αποκαθισταμένης μεταξύ των Εκκλησιών, νομίζομεν δεύτερον ότι επιβάλλεται ίνα αναζωπυρωθή και ενισχυθή προ παντός η αγάπη μεταξύ των Εκκλησιών, μη λογιζομένων αλλήλας ως ξένας καί αλλοτρίας, αλλ ́ ως
συγγενείς και οικείας εν Χριστώ καί "συγκληρονόμους και συσσώμους της επαγγελίας
του Θεού εν τω Χριστώ". (Εφεσ. 3, 6). ∆ύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους
διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:
α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,
β) δια της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τας μεγάλας του εκκλησιαστικού ενιαυτού εορτάς, εν αις είθισται, και εν άλλαις εκτάκτοις περιστάσεσι,
γ) δια της οικειοτέρας συσχετίσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών,
δ) δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών και των αντιπροσώπων της Θεολογικής Επιστήμης και δια της ανταλλαγής των εν εκάστη Εκκλησία εκδιδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων,
στ) δια της συγκροτήσεως παγχριστιανικών συνεδρίων προς εξέτασιν ζητημάτων κοινού πάσαις ταις Εκκλησίαις ενδιαφέροντος,
ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,
η) δια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατούντων εν ταις διαφόροις Εκκλησίαις ηθών και εθίμων,
θ) δια της παροχής αμοιβαίως ευκτηρίων οίκων και κοιμητηρίων δια τας κηδείας και την ταφήν των εν τη ξένη αποθνησκόντων οπαδών των ετέρων ομολογιών,
ι) δια της πρόφρονος τέλος αμοιβαίας υποστηρίξεως των Εκκλησιών εν τοις έργοις της θρησκευτικής επιρρώσεως, της φιλανθρωπίας
και τοις παραπλησίοις.
Ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου
Κωνσταντινουπόλεως
+ Μητροπολίτης Προύσης ∆ωρόθεος
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:59 π.μ.

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Νικόλαος Δημαράς γνωρίζω ανήκει στο Πάτριο ημερολόγιο και μιλάει σωστά. Δε γνωρίζω όμως με ποιούς ΓΟΧ θα μπορούσε κάποιος να με διαφωτίσει?

Ανώνυμος είπε...

Ο Νικόλαος Δημαράς ανήκει στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και δεν παραδέχεται ούτε τους συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας μας!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Νικόλαος είναι στους ΓΟΧ Καλλινίκου . Ειναι αυτοί που ενώθηκαν με τους Κυπριανίτες

Ανώνυμος είπε...

Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού.

Σταύρος Τ. είπε...

Ο π. Νικόλαος Δημαράς είναι λαλίστατος για τους νεο/τες, αλλά σιωπά σε τοσα ασχημα που συμβαίνουνε τους ΓΟΧ ή ομιλεί μόνο για να υπερασπιστεί την Ι.Σύνοδο σε σοβαρά λάθη της....
Κι όχι μόνο είναι λαλίστατος, αλλά μεσα στον (επιλεκτικό) υπερζηλωτισμό του λέει κι ανευθυνα/επιπόλαια πράγματα
Επικαλείται τον α΄κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου (κι αντιφατικως ομιλει για αιρετικούς)για να ομιλήσει περι απουσια Θείας Χάριτος στην κρατούσα, ενω δεν υπηρχε Πανορθοδοξο δεδικασμενο για ακριβως αυτη την πτωση των καινοτομων, όπως πολύ σωστά έγραψε ο Ομολογητής πρώην Φλωρίνης, βλέπε εδώ :
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/blog-post_27.html
Kαι καθώς ο επιλεκτικός υπερζηλωτισμός του παντού βλεπει άκυρα Μυστήρια, μας έγραφε κι εδώ στα σχόλια
http://opaidagogos.blogspot.com/2017/02/522017.html
ότι ήτανε εκτός Εκκλησίας οι Εικονομάχοι πριν να κριθεί η ΝΕΑ αιρεση από τις Εκκλησιες εν Ομονοια, στην 7η Οικουμενικη !!!
ενω οι Πατέρες της 7ης διάβασαν/συμβουλευτηκαν 3 φορές την Επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου προς Ρουφινιανόν, και σε κάποιους (πρωτεργάτες) αρνήθηκαν την Ιερωσύνη ΑΠΌ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ

Και εν έτη 2019 (που η κρατουσα επεσε πια αδιαμφισβητητα στην αιρεση του Οικουμενισμου) όχι μόνο κοινωνάει o π. Νικόλαος με εκείνους (ΓΟΧ) που η Πιστη τους στο συγκεκριμενο θεμα είναι χρησμός της Πυθιας (βλεπε στο επόμενο σχόλιο) για να ειναι ολοι ευχαριστημενοι, αλλα επιπλέον πολλοί ΓΟΧ Ιερωμενοι (με πρωτεργατες Επισκοπους) δινουνε Μυστηρια σε διπορτους νεο/τες και κανουνε επίσης (ενδεικτικα) τα παρακάτω :
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/06/27-2019.html
(σημ.: ο Αρχιμανδρίτης ΓΟΧ π. Ευθύμιος Μπαρδάκας που φαίνεται παρών στην φωτό, έχει ολόκληρη συνοδεία, που εδώ και χρόνια δίνουνε Μυστήρια σε δίπορτους νεο/τες)
http://scripta---manent.blogspot.com/2018/04/blog-post_67.html

Ακόμα περιμένουμε να πάρει θέση ο π. Νικόλαος και στα κάτωθι :
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/blog-post_829.html

Σταύρος Τ. είπε...

Κοινωνάει ο π. Νικόλαος και με εκείνους που δηλώνουνε οτι δεν προκειται να αναθεματισουνε τους Οικουμενιστες με το ονοματεπώνυμό τους (καθώς είναι και το Θ.Ν.Π. στην μέση...), ενω στα σχόλια εδω μας έλεγε άλλα.
http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2018/02/blog-post_27.html
(σημ. : Και βεβαίως δεν έγινε τυχαίως η Πανορθόδοξη ΓΟΧ μόλις ένα μήνα ΠΡΟ Κολυμπαρίου, ενώ για την νέα Πανορθόδοξη μας λένε οτι καθυστερεί γιατί δεν βρίσκουνε... κατάλληλο διερμηνέα !!! )

π. Νικόλαος Δημαράς1 Μαρτίου 2018 - 4:17 π.μ.
1ον:To ίδιο τό κείμενο που αναφέρεις προς επίρρωση της ερμηνείας Σου, Σε αναιρεί!!! Γράφεις, αναφέροντας την διδασκαλία του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου από τις επιστολές του:
"Αλλά και όποιος δεν αναθεματίζει στον κατάλληλο καιρό, και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αιρετικό, ανήκει στην μερίδα εκείνων."
Καί στη συνέχεια πάλι αυτοαναιρείσαι: “και κάθε αίρεση και αιρετικό αποστρεφόμαστε και αναθεματίζουμε.”
Καί τρίτη αυτοαναίρεσή Σου: “Αλλά και κάθε άλλος που είναι ομώνυμος με αυτούς, όμως αιρετικός, της αιρέσεώς τους ή άλλης, είτε είναι επίσκοπος, είτε ασκητής, είτε οποιοσδήποτε, ας είναι αναθεματισμένος.” Το κείμενο λέει ανάθεμα έστω όχι μόνον για τους ήδη αναθεματισθέντες αλλά και για εκείνους που θα φρονούν τα ίδια με την αίρεση των αναθεματισθέντων!!! Μήπως ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ήταν επίσκοπος; Για να λέει ανάθεμα έστω; Μήπως ήταν σύνοδος; Όχι βεβαίως. Λοιπόν και πάλι αυτοαναιρείσαι αδελφέ μου και γιαυτό θα πρέπει να προσέχεις και να διαβάζεις καλύτερα αυτά που παραθέτεις.

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2014 ΓΟΧ (με Κυπριανιτες και Αγαθάγγελο "ΡΟΕΔ")
Εἰδικώτερα, γιὰ τὰ Μυστήρια τὰ ὁποῖα τελοῦνται στὶς λεγόμενες ἐπίσημες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἂν καὶ ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἐπαναλαμβάνει σὲ κάθε περίπτωση τὸν ἐξωτερικὸ τύπο (τῶν μυστηρίων) σὲ ὅσους εἰσέρχονται μὲ πνεῦμα μετανοίας σὲ κοινωνία μὲ Αὐτήν, δὲν διαβεβαιώνεΙ γιὰ τὸ κῦρος αὐτῶν (τῶν μυστηρίων), οὔτε καὶ γιὰ τὴν σωτηριολογική τους ἀποτελεσματικότητα, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους εὑρίσκονται «ἐν γνώσει» σὲ κοινωνία μὲ τὸν συγκρητιστικὸ Οἰκουμενισμό, ὅπως καὶ μὲ τὸν Σεργιανισμό, ἔχοντας μάλιστα ὑπ᾿ ὄψιν τὴν προοπτικὴ τῆς συγκλήσεως μιᾶς Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἡ Ὁποία θὰ ἐπισφραγίσει ὅσα ἤδη ἔχουν γίνει σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο.

Ανώνυμος είπε...

Ο Νικόλαος Δημαράς ανήκει στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και δεν παραδέχεται ούτε τους συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας μας!!!

Όταν λέμε τους συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας μας, εννοούμε τους αγίους Πορφύριον, Παϊσιον, Ιάκωβον, Αμφιλόχιον και λοιπούς.

ΜΕΛΑΝΗ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΜΕΛΑΝΗ είπε...

Θεωρώ ότι πρέπει να σέβεστε ιερείς σαν τον π.Νικόλαο Δημαρά για τον αντιοικουμενιστικό αγώνα που κάνει μέσα από κηρύγματα και άλλες δράσεις, αγωνιώντας για την άλωση της Ορθοδοξίας από οικουμενιστές, και που ιδέα δεν έχουν από το πνεύμα των πατέρων αλλά ξέρουν μόνο να ακολουθούν προβατόσχημους λύκους τύπου Βαρθολομαίου κ.λ.π. Επιπλέον παραπλανάτε και άλλους ρίχνοντας λάσπη σε έναν άξιο λειτουργό του Υψίστου που άφησε το βόλεμα της κρατούσας εκκλησίας και ανέλαβε να ποιμάνει, με πολλές θυσίες, το μικρό ποίμνιο που συνεχίζει να χλευάζεται από τους υπηρέτες και τα θύματα του Νεοημερολογιτισμού.


Ανώνυμος είπε...

Σταματήστε επιτέλους τη καραμέλα περί σχίσματος του Πατρίου, δε βαρεθήκατε τούτη τη καραμέλα; Αντιστρέψατε την αλήθεια και το ψέμα το παρουσιάζετε ως αλήθεια; Ποιός έκανε το σχίσμα αν όχι η λεγόμενη επίσημη εκκλησία των νεοημερολογητών με τις άκυρες και αντιεκκλησιαστικές αποφάσεις του 1924; Συνέλθετε και επιστρέψατε με ταπείνωση στην ορθή διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας του Χριστού. Δε βλέπετε, δε έχετε την ελάχιστη διάκριση να παρακολουθήσετε τις μεθοδείες του πονηρού που έσπειρε διχόνοια και εντός της Εκκλησίας χρησιμοποιώντας φερέφωνα του με τον οικουμενισμό τα συλλείτουργα και την αποδοχή σχισματικών ομολογιών; Το λέω με πόνο ψυχής και δεν θέλω να αντιδικήσω, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού είναι μαρτυρική και διωκόμενη και συκοφαντούμενη.

Ανώνυμος είπε...

Μια απάντηση στη "ΜΕΛΑΝΗ" 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:23 μ.μ. και 12:24 μ.μ.


Δεν θα ξέρουν πού θα κρυφτούν οι παλαιοημερολογίτες που επιμένουν στις παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες.

"Η πεισματώδης επιμονή των Γ.Ο.Χ. στο παλαιό ημερολόγιο, η ανύψωσή του σε θέση δόγματος πίστεως και η απόδωση σ’ αυτό σωτηριολογικού χαρακτήρος, ενώ απεναντίας η θεώρηση του νέου ως καταραμένου, δαιμονικού, που όποιος το ακολουθεί δεν σώζεται, είναι πλάνη και ζήλος «ου κατ’ επίγνωση». Έχει δε δυστυχώς και την μομφή της αιρέσεως εφ’ όσον πρεσβεύουν ανοσίως, ότι δήθεν η Εκκλησία της Ελλάδος απώλεσε εκ της γενομένης αλλαγής την Θείαν Χάριν. Κατ’ αρχήν αυτό καθ’ εαυτό το ιουλιανό ημερολόγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκκλησιαστικό, ή «πάτριο», όπως ισχυρίζονται οι Γ.Ο.Χ. , διότι αυτός που το εισήγαγε όχι μόνον δεν ήταν κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας, ή κάποια Ορθόδοξη Σύνοδος, αλλά ούτε καν χριστιανός. Ήταν ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Ιούλιος Καίσαρ. Το ίδιο ισχύει και για το Γρηγοριανό, το οποίο εισήγαγε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο ΙΓ΄.
Γενικότερα μπορούμε να πούμε, ότι όλα τα ημερολόγια που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος στην ιστορική του πορεία είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, τα οποία επινόησε για την εξυπηρέτησή του στην καθημερινή ζωή. Κανένα κτιστό αντικείμενο δεν είναι αυτό καθ’ εαυτό, ευλογημένο, ή καταραμένο, αλλά γίνεται τέτοιο αναλόγως της προαιρέσεως εκείνου που το χρησιμοποιεί."

Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Μια ακόμη απάντηση στη "ΜΕΛΑΝΗ" 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:23 μ.μ. και 12:24 μ.μ.

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς Κανόνες,
ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Το λέμε για τις πλάνες των παλαιοημερολογιτών σχισματικών αυτό δεν είναι κάτι κακό "ΜΕΛΑΝΗ" παλαιοημερολογίτισσα που σε πείραξε που είπαν κάποιες αλήθειες οι Ορθόδοξοι 20 Σεπτεμβρίου 2019 8:59 πμ και 10:49 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιοικουμενισμός δεν έχει σχέση με τον παλαιοημερολογιτισμό, όπως θέλουν να περάσουν μερικοί παλαιοημερολογίτες για να δικαιολογήσουν το Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με την "ΜΕΛΑΝΗ".

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνώριζα για την συζήτηση στο ιστολόγιο αυτό. Νομίζω, ότι οφείλουμε να κρατάμε ένα σοβαρό επίπεδο επικοινωνίας, και με θεολογικά επιχειρήματα να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας. Οι αντικειμενικοί αναγνώστες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους με νηφαλιότητα, και, εάν έχουν, να προβάλλουν τα δικά τους επιχειρήματα. Το θέμα του εορτολογίου είναι θέμα που η Εκκλησία έχει λύσει στις τρεις Πανορθόδοξες Συνόδους του 16ου αιώνα. Δεν έχει αλλάξει μόνον το Μηνολόγιο, αλλά και το Πασχάλιο, π.χ. στην Νεοημερολογιτική "εκκλησία" της Φινλανδίας και σε πολλές ανά τον κόσμο Νεοημερολογίτικες και Νεοπασχαλίτικες τοπικές "εκκλησίες". Οι Πατέρες τους θέτουν όλους αυτούς υπό ανάθεμα. Με το φράγγικο εορτολόγιο έγινε το σχίσμα. Ακολούθησαν: η συμμετοχή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο του Σατανά το 1948, η άρση της ακοινωνησίας προς τους Παπικούς το 1965, η ένωση με τους Μονοφυσίτες το 1990-91 στο Σαμπεζύ, η εγκύκλιος του πατριαρχείου της Αντιόχειας, με την οποία θεμελιώνεται η πλήρης κοινωνία με τους Μονοφυσίτες στο παλαίφατο αυτό πατριαρχείο, η ένωση με τους Ουνίτες στο Μπάλαμαντ, η αναγνώριση του βαπτίσματος των Προτεσταντών στο Φράιζινγκ της Γερμανίας, η εκκλησιοποίηση της αιρέσεως του Οικουμενισμού στο Κολυμπάρι της Κρήτης και οι χιλιάδες συμπροσευχές και τα ουνιτικά συλλείτουργα με όλους τους ετεροδόξους και τους ετεροθρήσκους ανά τον κόσμον των διαφόρων Αθηναγόρων, Δημητρίων, Βαρθολομαίων, Στυλιανών κλπ. Μία τέτοια "εκκλησία" μπορεί να είναι Ορθόδοξη και να έχει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος;

Σταύρος Τ. είπε...

3.29
στην Ελλαδική που μας αφορά άλλαξε μόνο το ημερολόγιο κι οι Πανορθόδοξες του 16ου αιώνα ανέφεραν μεν και για το Μηνολόγιο, αλλά η κυρίαρχη καταδίκη έγινε για αλλαγή Πασχαλίου
Με τέτοια δεδομένα κι έναντι τόσο σοβαρού ζητήματος, δεν θα μπορούσε καποιος υπευθυνος Ιεράρχης να θεωρήσει ότι υπαρχει δεδικασμενο για το θέμα και να στειλει στην κολαση εκατομμυρια ψυχες για το ημερολογιο
Δικαίωμα είχε βέβαια να αποτειχιστεί, όπως έχω γραψει εδω
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/1924_11.html

Αν ακυρωνονταν τα Μυστηρια για το ημερολογιο (όπως μας λέει κι ο π. Νικόλαος Δημαράς), φανταζομαι τι θα γινοτανε σημερα στους ΓΟΧ, με όλα αυτα που γίνονται...
Γράφει παραπάνω η αδελφή Μελάνη περι του κακού Βαρθολομαίου και του Οικουμενισμού κι αναρωτιέμαι αν γνωρίζει τι εστί Αγαθάγγελος ψευτοΡΟΕΔ, με τον οποίο έγινε ένωση το 2014....
ή με ποιον Ουνίτη ξυρισμένο "Επισκοπο" Σαρδηνίας (χειροτονημένο από Σχισματική παράταξη Καλλίστου, των κρυφών χειροτονιών του 1979) δημιουργησε τη "Συνοδο" του ο Κυπριανός (που είχε πάρει κρυφή χειροτονια από Ματθαϊζοντα Κάλλιστο) κι όλους αυτούς τους δεχτήκαμε άνευ μετανοίας στην ένωση του 2014...
Και βλεπουμε συχνά εκεινους που ειναι αμειλικτοι με τους αλλους, να εφευρισκουνε ενα σωρο ελαφρυντικα για τον χώρο τους ή τον εαυτό τους
Στην πορεία ομως γιγαντωθηκε κι η αιρεση του Οικουμενισμου στην κρατουσα, ώστε τελικά κι αδιαμφισβητητα έγινε αποδεκτη εν Συνόλο (Συνοδικως), κι η κρατουσα απεκοπηκε από την Εκκλησια. Με τις εξελίξεις να ήταν περισσσότερο ραγδαίες για την διακριτή Σύνοδο του Πατριαρχείου, από την αυτοκέφαλη της Ελλάδος. Συγκεκριμενη ημερομηνια δεν θα πω, όπως δεν ειπανε οι Αγιοι για τους Λατινους, αλλά μετά και το Κολυμπάρι, τέλος

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτικο πλανεμένο το σχόλια 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 3:29 μ.μ.

Πλανεμένο και το παλαιοημερολογίτικο σχόλιο 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:33 μ.μ. του Σταύρου Τ.

Ανώνυμος είπε...

Δεν ρίχνουμε λάσπη όταν λέμε τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες του Νικόλαου Δημαρά Μελανή και τις ασέβειες του στους συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας μας, τους αγίους Πορφύριον, Παϊσιον, Ιάκωβον, Αμφιλόχιον ..

Ανώνυμος είπε...

Είναι εντελώς προφανές ότι η λεγόμενη νεοημερολογίτικη εκκλησία είναι αίρεση εν τω συνόλω της και εγκληματική οργάνωση, σύμφυτη του παπισμού… αποδεχόμενοι τα επαίσχυντα δόγματά του όπως όπου βρίσκεται ο επίσκοπος εκεί είναι και η εκκλησία, και ότι άνευ επισκόπου δεν τελείται η Θεία λατρεία.
Είναι αυτή που ως ο μεγάλος μέτοχος της εθνικής τραπέζης διακίνησε μαύρο χρήμα, και το νομιμοποιεί μέσω των διαταγών πληρωμής.
Και για την ακρίβεια το 2005 βγήκε ο νόμος με τον οποίον οι τραπεζίτες ως όργανα της νεοημερολογιτικής εκκλησίας προκειμένου να μη δημιουργηθεί φούσκα στην αγορά δικαιούταν σύμφωνα με το νόμο να δανείζουν μέχρι το 80% των υπαρχόντων κεφαλαίων τα οποία ήταν οι καταθέσεις μας.
Αυτοί όμως οι άρπαγες -ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές- δημιούργησαν εν γνώσει τους και από δόλο φούσκα στην αγορά προσπορίζοντας άπειρα - τεράστια κεφάλαια στη νεοημερολογιτική εκκλησία δανείζοντας μέχρι και 170%, μη υπαρχόντων κεφαλαίων ενώ την ίδια στιγμή προσυπέγραφαν πραγματικές περιουσίες των πολιτών και δημιουργώντας εν γνώσει τους φούσκα στην αγορά, ενώ τώρα στέλνουν διαταγές πληρωμής στον καημένο κόσμο που τους εμπιστεύτηκε με την απάτη των δανείων.
Το ιερατείο λοιπόν βρίσκεται από πίσω και έχει στήσει για την ακρίβεια 7.200 νομικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να χειριστούν τα οικονομικά τους όπως αυτοί θέλουν για αυτό και το απόλυτο δικόγραφο για τον ΕΝΦΙΑ το έχουν φτιάξει οι νεοημερολογίτες...
Μάλιστα έχουν καταμηνυθεί… και πρόσφατα έγινε και το δικαστήριο …
Δεν πρόκειται περί παπάδων αλλά περί συνεργών σε μια συμμορία η οποία προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της παράγει ψευδοαγίους του τύπου πορφυρίων (πούλεγε ο παΐσιος ότι είναι η καλύτερη τηλεόραση)...
Μασσώνοι, ομοφυλόφιλοι, παιδεραστές, ως επί το πλείστον, κυρίως αιρετικοί με γυμνή τη κεφαλή κεκηρυγμένη αίρεση, με εκβιασμούς με ματ σε πιστους(Λάρισα), κλπ με ένα πλαίσιο αναξιοπαθούντων ακολούθων και τρολς του 50ρικου, προκειμένου να διαχέουν τις ψευτιές τους δημόσια και να μην καταλάβει ο απλός άνθρωπος τι ακριβώς συμβαίνει συνεχίζουν ακάθεκτοι τις διαταγές πληρωμής μέσω των τραπεζών και των ασχέτων δικαστών σε αυτούς που τους δάνεισαν αέρα, ενώ ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας, εκβιασμού, εθνικής αναξιότητος, κλπ συνεχίζουν τα παραμύθια της χαλιμάς περί ορθοδοξίας κλπ κλπ…
Αλλά επειδή υπάρχει ακόμη το λύμμα της χάριτος και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε παισίους πορφυρίους και λοιπούς … και επειδή όλα αυτά που σας γράφω έχουν γίνει δικογραφάκια για αγωγούλες, να δω που θα κρυφτούνε σε λίγο καιρό...
7200 νομικά πρόσωπα φτιάξανε για να έχουν την πλάτη τους καλυμμένη…
Και αφού κάνανε τις βρωμιές τους με τους τραπεζίτες, πήγανε εναντίον του ελληνικού λαού στο ευρωπαικό δικαστήριο προκειμένου να μην πληρώνουν ενφια και τα βρήκανε με τον τσίπρα... θαυμάσια παίρνοντας το πλείστον των επιδοτήσεων… και μετατρέψανε το άγιο όρος σε ξενοδοχείο… σε λίγο θα δέχονται και γυναίκες …
Αυτό το πράμα το λέτε εκκλησία; Έχει καμμία σχέση με το Χριστό;;;
Και τολμάνε τα τρολς και σηκώνουνε γνώμη για των ΓΟΧ... τουλάχιστον ούτε χρηματοδοτούνται, ούτε είναι υπόλογοι σε εσχάτη προδοσία, ούτε έχουν μισθούς, για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία ...

ΜΕΛΑΝΗ είπε...

Επειδή υπάρχουν πολλοί ανώνυμοι θα παρακαλούσα να ξέρω, έστω με κάποια σήμανση, σε ποιον αναφέρομαι.
Ελέχθησαν πολλά και αυτό που κατάλαβα είναι ότι αντί να κοιτάμε το δάσος, εστιάζουμε στο δάκτυλο αντί να κοιτάξουμε την αίρεση του οικουμενισμού κοιτάζουμε να κουτσομπολέψουμε να βρούμε ό,τι βάζει ο νους και η τακτική του συκοφάντη.Κάνουμε επίθεση σε αυτόν που μας κρούει τον κώδωνα, όχι δια ίδιον όφελος αλλά γιατί σωτηρία του ποιμνίου, που χρόνια τώρα κοιμίζεται από την κρατούσα εκκλησία και πείθεται σε κηρύγματα περί άκριτης υπακοής στον γέροντα, αλλά όχι περί πίστεως. Τους κάνουν πλύση εγκεφάλου, ότι δεν είναι για αυτούς τα δογματικά αλλά ο επίσκοπος ξέρει,αυτοί απλά πρέπει να ακολουθούν τον ποιμένα ως άλογα πρόβατα( ΚΑΙΣΑΡΟΠΑΠΙΣΜΌΣ),ας είναι μισθωτός για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι <>. Παλιά ένας αν φώναζε ανάξιος την ώρα της χειροτονίας, αυτή σταματούσε , ο λαός είναι ο φύλακας της πίστεως αλλά ένας λαός που ξέρει τα της ορθοδόξου πίστεως και όχι τις αγαπολογίες που τον ποτίζουν οι οικουμενιστές ιεράρχες του, σπουδασμένοι στις θεολογικές σχολές της εσπερίας όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κόντογλου.Τι σχέση έχει όλη αυτή η νέα <>με την ορθοδοξία ,σχέση έχει και αντίγραφο είναι πιστό της εγκλυκλίου του 1920 της οποὶας κομμάτια παραθέτω. Από τότε δρομολογήθηκε η άλωση της ορθοδοξίας .Και ότι δεν έκανε ο πάπας το έκανε αυτή.Ο σκοπός της αλλαγής του ημερολογίου φαίνεται ξεκάθαρα ποιος ήταν αφού έγινε από μασώνους,σαν τους σημερινούς που το υποστηρίζουν με νύχια και με δόντια γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.Κοιμίζει έναν ολόκληρο λαό και δεν τον θέλει ελεύθερο, ούτε ξύπνιο, αλλά τον κρατάει δέσμιο μιας νέας θεολογίας, αντιπατερικής, υποταγμένο στα κελεύσματα της νέας τάξης.

Ούτω δε της ειλικρινείας και της εμπιστοσύνης προ παντός αποκαθισταμένης μεταξύ των Εκκλησιών, νομίζομεν δεύτερον ότι επιβάλλεται ίνα αναζωπυρωθή και ενισχυθή προ παντός η αγάπη μεταξύ των Εκκλησιών, μη λογιζομένων αλλήλας ως ξένας καί αλλοτρίας, αλλ ́ ως
συγγενείς και οικείας εν Χριστώ καί "συγκληρονόμους και συσσώμους της επαγγελίας
του Θεού εν τω Χριστώ". (Εφεσ. 3, 6). ∆ύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους
διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:
α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,
β) δια της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τας μεγάλας του εκκλησιαστικού ενιαυτού εορτάς, εν αις είθισται, και εν άλλαις εκτάκτοις περιστάσεσι,
γ) δια της οικειοτέρας συσχετίσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών,
δ) δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών και των αντιπροσώπων της Θεολογικής Επιστήμης και δια της ανταλλαγής των εν εκάστη Εκκλησία εκδιδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων,
στ) δια της συγκροτήσεως παγχριστιανικών συνεδρίων προς εξέτασιν ζητημάτων κοινού πάσαις ταις Εκκλησίαις ενδιαφέροντος,
ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,
η) δια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατούντων εν ταις διαφόροις Εκκλησίαις ηθών και εθίμων,
θ) δια της παροχής αμοιβαίως ευκτηρίων οίκων και κοιμητηρίων δια τας κηδείας και την ταφήν των εν τη ξένη αποθνησκόντων οπαδών των ετέρων ομολογιών,
ι) δια της πρόφρονος τέλος αμοιβαίας υποστηρίξεως των Εκκλησιών εν τοις έργοις της θρησκευτικής επιρρώσεως, της φιλανθρωπίας
και τοις παραπλησίοις.
Ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου
Κωνσταντινουπόλεως
+ Μητροπολίτης Προύσης ∆ωρόθεος

Ανώνυμος είπε...

Αιρετικά παλαιοημερολογίτικα τα σχόλια 8:54 π.μ. και 9:59 πμ. γεμάτα από δαιμονική πλάνη και δυσσέβεια!


ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΕΩΣ ΤΑ ΝΥΧΙΑ!

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλη η ευθύνη του κ. Κώστα που φιλοξενεί τόσο ΑΙΡΕΤΙΚΑ και ΔΥΣΣΕΒΗ σχόλια!
Θα δώσει λόγο εν Ημέρα Κρίσεως.

Και περισσότερο για το βρωμοσχόλιο 8:54 π.μ. που βρίζει και βλασφημά την Εκκλησία της Ελλάδας!