ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ"

Θεσσαλονίκη, Πάσχα 1972

Κύριε Διευθυντά, Χριστός Ανέστη!
Εις την απάντησίν σας προς τον Μοναχόν Θεόκλητον Διονυσιάτην διαπράττετε κι εσείς το υπό πολλών διαπραττόμενων σφάλμα να διαχωρίσητε, ως δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, την αίρεσιν του Οικουμενισμού και την καινοτομίαν του νέου εορτολογίου.
Διά τον μελετητήν, της προσφάτου Ιστορίας, ο διαχωρισμός αυτός είναι εντελώς τεχνητός και απαράδεκτος, η δε εμμονή των οψίμων κατά του Οικουμενισμού Νεοημερολογιτών αγωνιστών εις τον διαχωρισμόν αυτών, παρά τα όσα έχουν γραφεί επί του θέματος, δίδει την εντύπωσιν εσκεμμένης παραποιήσεως της αληθείας και ελλείψεως καλής πίστεως.
Διατί έγινε η αλλαγή του εορτολογίου το 1924;
Ποίος εμελέτησε την πρόσφατον Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν και δεν γνωρίζει ότι η αλλαγή αυτή ήτο το πρώτον συγκεκριμένον βήμα του Οικουμενισμού εις τον Ελληνικόν χώρον; Οι Νεοημερολογίται, διά να παραπλανήσουν τον λαόν, είχον ισχυρισθή ότι προέβησαν εις μίαν διόρθωσιν διά λόγους αστρονομικής ακριβείας. Εάν τούτο ήτο αληθές θα είχεν εφαρμοσθεί εις την Ελλάδα ημερολόγιον αστρονομικώς τελειότερον του πεπαλαιωμένου ήδη ημερολογίου του Πάπα Γρηγορίου. Διατί εφαρμόσθη το επίσης εσφαλμένον ημερολόγιον του Πάπα; Μα απλούστατα, σκοπός δεν ήτο η επίτευξις αστρονομικής ακριβείας. Αυτό που επεδιώκετο ήτο η επίτευξις εορτολογικής ενότητος μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των αιρετικών "Εκκλησιών" της Δύσεως. Επεδιώκετο η Ένωσις των Εκκλησιών τουλάχιστον εις τον εορτολογικόν τομέα, και τούτο ως πρώτον βήμα. Η τακτική των Οικουμενιστών είναι πρόοδος διά βαθμίδων. Η πρώτη βαθμίς ήτο η εορτολογική ένωσις των Εκκλησιών. Στο πρόγραμμα ήτο να επακολουθήσουν συν τω χρόνω όσα επηκολούθησαν και όσα θα επακολουθήσουν.
Φθάνει να αναγνώση κανείς την Εγκύκλιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1920 διά να πεισθή πλήρως. Η εγκύκλιος αυτή προτείνει ως πρώτον λίθον του οικουμενιστικού οικοδομήματος την φιλικήν προσαρμογήν της Ορθοδοξίας προς τας "Εκκλησίας" της Δύσεως "διά της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου". Γράφεται επί λέξη: "Δύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων προς αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούται ειδικώτερον ως εξής: α΄. διά της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών...". Εις την εγκύκλιον αυτήν παραπέμπει και ο Θυατείρων Αθηναγόρας γράφων προσφάτως ότι: "η Ορθόδοξος Εκκλησία εξήλθε των τοιχωμάτων αυτής και εδημιούργησε σχέσεις και επεδίωξε συνεργασίαν ήδη από του 1920 διά της περιφήμου Εγκυκλίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, συνετέλεσεν εις την έναρξιν της Οικουμενικής Κινήσεως και την ίδρυσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών...".
Εξ άλλου εις τα πρακτικά του περιβόητου δήθεν πανορθοδόξου συνεδρίου του Μαΐου - Ιουνίου 1923 βλέπομεν ότι η μεταρρύθμισις του ημερολογίου είχεν ως σκοπόν την "εξυπηρέτησιν εν τε τούτω τω μέρει της παγχριστιανικής ενότητος. Έπρεπε να γίνη "προς αποκατάστασιν της ενότητος των χριστιανών τουλάχιστον εν τω σημείω τούτω". Το συνέδριον εκείνο διεκήρυξε σαφέστατα ότι "η διαρρύθμισις του ημερολογίου είναι ο πρώτος λίθος διά το οικοδόμημα της ενώσεως πασών των εκκλησιών".
Όπως βλέπετε ο Οικουμενισμός δεν ενεφανίσθη μόλις σήμερον με τον Αθηναγόραν. Εγεννήθη εις την Ελλάδα το 1924 και ανδρούται έκτοτε εντός των κόλπων της κρατικής Εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται λοιπόν, καλής πίστεως αγωνισταί, ως υμείς, να αγνοήτε την αλήθειαν αυτήν ότι το πρώτον προγεφύρωμα του Οικουμενισμού εις την Ελλάδα υπήρξε η καινοτομία του ημερολογίου. Αυτός ήτο ο λόγος διά τον οποίον οι Παλαιοημερολογίται αντιμετώπισαν εξ αρχής το θέμα ως δογματικόν, ασχέτως εάν δεν εχρησιμοποιείτο τότε ευρύτερα ο όρος "Οικουμενισμός". Η συνείδησις του ορθοδόξου λαού είχε ταυτίσει από της πρώτης στιγμής την εορτολογικήν μεταρρύθμισιν με τον εκφραγκισμόν.
Ημερολογιακόν και Οικουμενισμός δεν είναι λοιπόν δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα θέματα αλλά ένα και το αυτό, και ο αγών κατά του Οικουμενισμού, εάν είναι συνεπής, δεν είναι δυνατόν να περιορισθή εις τα σύγχρονα κατορθώματα της παναιρέσεως αυτής, είναι υποχρεωμένος να ανασκάψη τας ρίζας της και να συνθλίψη επί της πέτρας τα νεογνά της.
Νομίζω ότι παρεξηγήσατε τον π. Θεόκλητο όσον αφορά εις το ποίους εννοεί διά της φράσεως "ακραίοι τύποι". Σίγουρα δεν εννοεί τους τρεις Μητροπολίτας τους διακόψαντας το μνημόσυνον του Αθηναγόρα. Δεν έχει, όπως λέει και ο ίδιος, πράγματι κανένα λόγον να τα βάλη μαζί των εφ' όσον ούτοι έχουν, ως και πρότερον, πλήρη Εκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά πάντων των Αρχιερέων "αφού πέραν της διακοπής του μνημοσύνου ουδέν μετεβλήθη εις τας σχέσεις των μεθ' όλης της Εκκλησίας", εννοεί της οικουμενιστικής Εκκλησίας Αθηνών, Κωνσταντινουπόλεως, Μόσχας κλπ. Η παρατήρησις του π. Θεοκλήτου είναι οξυδερκεστάτη και είναι πνευματικόν συμφέρον σας να την προσέξετε. Πράγματι ποίαν σημασίαν έχει η διακοπή του μνημοσύνου όταν παραμένει η εκκλησιαστική κοινωνία; Όταν η διακοπή του μνημοσύνου δεν σημαίνει διακοπήν κοινωνίας είναι πράξις χωρίς νόημα, είναι μία καθ' αυτό στρουθοκαμηλική ενέργεια αποσκοπούσα εις την καθησύχασιν της ιδίας συνειδήσεως και της συνειδήσεως των οπαδών. Δεν αποχωρούν οι τρεις Μητροπολίται από της φλεγομένης υπό της αιρέσεως του Οικουμενισμού οικίας, κλείνουν μόνον τους οφθαλμούς διά να μη βλέπουν τας φλόγας και διδάσκουν τους οπαδούς των να κάμουν το ίδιον. Διατί λοιπόν να καταφερθή ο π. Θεόκλητος εναντίον των; Δεν διακηρύττουν και αυτοί, όπως και εκείνος, ότι "ουκ επέστη ο καιρός" δια την εγκατάλειψι του καταποντιζομένου πλοίου; Η διαφορά μεταξύ του π. Θεοκλήτου και των τριών Μητροπολιτών είναι μόνον εις ζητήματα τακτικής. Ουδεμία διαφορά μεταξύ των υπάρχει εις ζητήματα ουσίας. Κατά τη γνώμη μου η τακτική του π. Θεοκλήτου - κοινωνία και μνημόσυνον - είναι συνεπής. Δεν είναι δυνατόν όμως να λεχθή το ίδιον και διά την τακτικήν των τριών Μητροπολιτών - κοινωνία χωρίς μνημόσυνον.
  Ο π. Θεόκλητος έχει κατανοήσει τελευταίως ότι κριτική του Οικουμενισμού και των οικουμενιστών με παράλληλον συνέχισιν εκκλησιαστικής κοινωνίας μετ' αυτών συνεπάγεται απαράδεκτον και αυτόχρημα γελοίαν ασυνέπειαν. Αυτός νομίζω ότι είναι και ο λόγος διά τον οποίον διέκοψε την κατά του Οικουμενισμού δημοσιογραφίαν εφ' όσον είχεν αποφασίσει - διά λόγους που ο Θεός γνωρίζη - να μη διακόψη την εκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά των οικουμενιστών. Η συνέπεια και η σοβαρότης απαιτεί ένα από τα δύο: ή σιωπήν και κοινωνίαν μετά των οικουμενιστών, ή αγώνα και διακοπή κοινωνίας. Δεν υπάρχει μέση κατάστασις εάν σεβόμεθα τους εαυτούς μας.
Μη κατηγορείτε λοιπόν τον άνθρωπον αδίκως. Δεν κατεφέρθη κατά των τριών Μητροπολιτών. Άλλους είχεν εις τον νουν του. "Ακραίοι τύποι" είμεθα ημείς, ο γράφων και οι όμοιοί μου, που δεν ηρκέσθημεν εις διακοπάς μνημοσύνων αλλά προχωρήσαμεν και εις διακοπήν κοινωνίας και εγίναμε Παλαιοημερολογίται.
Με εκτίμησιν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ

85 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πλανεμένη η επιστολή του Αλ. Καλομοίρου εκτός σωστού Εκκλησιαστικού πνεύματος.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δυνατός καί διεισδυτικός ὁ λόγος τοῦ ἀδερφοῦ Ἀλεξάνδρου Καλομοίρου ὑπέρ τῆς πανταχόθεν πολεμουμένης Ἀληθείας. Δέν τήν εἶχα ὑπ' ὄψιν μου. Προφανῶς, ὅπως φαίνεται ἀπό τό ὡς ἄνω "σχόλιον" (διάβαζε "μπουρδολόγημα") τοῦ κουκκουλοφόρου τῆς 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:32 π.μ., ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀ. Καλομοίρου 47 χρόνια ἀργότερα ἠνώχλησε τόν Διάβολον! Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδερφέ Ἀλέξανδρε! Εὐχαριστῶ κι ἐσένα, ἀδερφέ Κωνσταντῖνε, διά τήν πνευματικήν αὐτήν πανδαισίαν πού μᾶς παρέθεσες σήμερα.

Ανώνυμος είπε...

Φωτισμένη η επιστολή του Αλεξάνδρου Καλόμοιρου. Πλήρης αληθείας και Ορθοδόξου πνεύματος!!!

Ανώνυμος είπε...

Kι εγώ νόμιζα 4.32 οτι θα μας λεγατε οτι ο κ. Αλέξανδρος Καλόμοιρος υποστηρίζει την δική σας θέση, όπως (τάχα) κι ο κ. Μπατιστάτος
και θα πέρνατε copy-paste τα "τεκμηρωμένα" σχόλια που κάνατε εκει
Δεν πειράζει όμως, θα βάλετε 5-10 σχολια για τον τρανο Γεροντα Επιφανιο (copy-paste τα γνωστα), καμια 10αριά βρισιες για παλαιοημερολογίτες κι εδεσε η "τεκμηριωση"

Ανώνυμος είπε...

Πλανεμένη η επιστολή του Αλ. Καλομοίρου εκτός σωστού Εκκλησιαστικού πνεύματος.

Ενοχλήθηκε ο Διάβολος από το χτύπημα της παλαιοημερολογίτικης πλάνης και προσπαθεί να εξουδετερώσει τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές με αρρωστημένες συκοφαντίες!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ πλάνη στην επιστολή του Αλ. Καλομοίρου. Πολύ πλάνη! Δεν είναι αυτά σωστά πράγματα.
Δεν λέει αυτά η Ορθοδοξία!

Ανώνυμος είπε...

Πάλι έγραψε το μπουρδολόγημα του ο Δ. Χατζηνικολάου; Πάλι άφησε την πνευματική κουτσουλιά του;

Ανώνυμος είπε...

Διεισδυτικός είναι ο λόγος της Ι.Μ. Πειραιώς.

"Η πεισματώδης επιμονή των Γ.Ο.Χ. στο παλαιό ημερολόγιο, η ανύψωσή του σε θέση δόγματος πίστεως και η απόδωση σ’ αυτό σωτηριολογικού χαρακτήρος, ενώ απεναντίας η θεώρηση του νέου ως καταραμένου, δαιμονικού, που όποιος το ακολουθεί δεν σώζεται, είναι πλάνη και ζήλος «ου κατ’ επίγνωση»."

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Το Άγιο Πνεύμα δεν ακολουθεί τους Χρονολάτρες, Τυπολάτρες, Ημερολογιολάτρες, Νεοημερολογίτες κακόδοξους Οικουμενιστές, γι αυτό και μετά το Νεοημερολογίτικο Σχίσμα, στην Νέα Εκκλησία σας, δεν έχετε αδιάφθορα λείψανα Αγίων.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτα κουκουλοφόρε 6:51 π.μ. τα βλέπεις ανάποδα τα πράγματα και ψεύδεσαι χωρίς τσίπα!

Δεν είναι βρισιές οι αλήθειες για την παλαιοημερολογίτικη πλάνη και τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες.
Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έχει κάνει πολτό την παλαιοημερολογίτικη πλάνη με τον δυνατό καί διεισδυτικό του λόγο και καλά κάνουν οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές και τον χρησιμοποιούν συχνά.
Εσύ θέλεις μόνο οι παλαιοημερολογίτες να κάνουν copy-paste τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες και να βρίζουν τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που δεν δέχονται την παλαιοημερολογίτικη πλάνη με χίλιες δυο συκοφαντίες και βρισιές και ακόμα μερικοί να τους βρίζουν ακόμα και με βρισιές χιλιοειπωμένες αρρωστημένης φαντασίας γέννημα.

Δεν θα σου κάνουμε αυτό το χατίρι που κάνει τον Διάβολο να χορεύει.
Θα λένε οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές τις ζεματιστές αλήθειες που ζεματάνε το σχίσμα και την παλαιοημερολογίτικη πλάνη.

Ανώνυμος είπε...

Το Άγιο Πνεύμα δεν ακολουθεί τους Χρονολάτρες, Τυπολάτρες, Ημερολογιολάτρες, Παλαιοημερολογίτες κακόδοξους Οικουμενιστές, γι αυτό και στο Νεοημερολογίτικο Σχίσμα υπάρχει η πλάνη.

Ανώνυμος είπε...

Φωτισμένη η ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Λάθος τα σχόλια 7:15 και 7:19

το σωστό:

Το Άγιο Πνεύμα δεν ακολουθεί τους Χρονολάτρες, Τυπολάτρες, Ημερολογιολάτρες, Παλαιοημερολογίτες κακόδοξους Οικουμενιστές, γι αυτό και στο Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα υπάρχει η πλάνη.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Για να στηρίξη την πλάνη του περί δυνητικότητας, εκτός των άλλων ανακριβειών και αυθαιρεσιών, χρησιμοποίησε και κείμενο της Αγίας Γραφής διαβολικώ τω τρόπω. Έγραψε ότι η δυνητικότητα και προαιρετικότητα του 15ου κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, στηρίζεται στην Καινή Διαθήκη, πλαστογραφώντας λόγους περί νηστείας του Αποστόλου Παύλου. Ενώ ο Απόστολος λέει ""ο εσθίων τον μη εσθίοντα μη εξουθενείτω και ο μη εσθίων τον εσθίοντα μη κρινέτω"" (προς Ρωμαίους ΙΔ΄ 3), ο Επιφάνιος το αντικατέστησε με το ""ο μνημονεύων τον μη μνημονεύοντα μη εξουθενείτω και ο μη μνημονεύων τον μνημονεύοντα μη κρινέτω"" ****. Έτσι εξαπάτησε και παρέσυρε στην αίρεση του Οικουμενισμού τους καλοπροαίρετους πιστούς, κληρικούς και λαικούς.
Ο αθεόφοβος Επιφάνιος, στη θέση της νηστείας - η οποία είναι προαιρετική και εξατομικευμένη - έβαλε την αποτείχιση, δηλαδή την διακοπή της κοινωνίας των Ορθοδόξων από τους εχθρούς του Θεού τους αιρετικούς, η οποία είναι άκρως απαραίτητη και υποχρεωτική για την σωτηρία της Εκκλησίας.
Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να διαστρέφει τον Λόγο του Θεού??
Με ποιο δικαίωμα διασκεύασε το Ευαγγέλιο???
Με τέτοιες μεθόδους και με πλήθος από ψέματα και ανακρίβειες στο βιβλίο του “ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ” ο δυστυχής Επιφάνιος προώθησε την Παναίρεση του Οικουμενισμού τόσο, όσο κανείς άλλος.
****(Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Ἰ. Θεοδωρόπουλος,
"Τὰ Δύο Ἄκρα - Οἰκουμενισμὸς & Ζηλωτισμός",
Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος,
Ἔκδοσις Γ΄ , 2008,
σ. 114-118)

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι όλοι οι Παλαιομερολογίτες Χρονολάτρες, Τυπολάτρες και Οικουμενιστές.
Αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν ακολουθεί το σχίσμα.
Το Άγιο Πνεύμα φώτισε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή να φύγει από τον παλαιοημερολογιτισμό και να ακολουθήσει την Εκκλησία (Νέο Ημερολόγιο).
Το Άγιο Πνεύμα έκανε Άγιο και τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο που "έδωσε σφαλιάρες" στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Πάλι copy-paste παλαιοημερολογίτα - 7:22 π.μ.;;
Το έχεις βάλει μόνο χθες-προχθές πάνω από 5-6 φορές.
Λίγη ντροπή να βάζεις τόσο δαιμονικό κείμενο, αγιομαχικό και δυσσεβές.

Ανώνυμος είπε...

Είναι Αίρεση να λατρεύουν μερικοί το παλαιό ημερολόγιο και να το κάνουν Δόγμα!!!
ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ!

Ανώνυμος είπε...

Εξοργίζουν τον Θεό οι σχισματικοί υβριστές των συγχρόνων αγίων της Εκκλησίας μας!
Αἶσχος!!! Αἶσχος!!! Αἶσχος!!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ:

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ επειδή "πλάκωσε στις σφαλιάρες" το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις αιρέσεις περι δόγματος του ημερολογίου.
Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος, ο άνθρωπος που πάνε να στηριχθούν πάνω του΄για να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, και αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Marinos Ritsoudis είπε...

Η όλη πυγμή και ουσία των αγώνων των Ορθοδόξων του Πατρίου Εορτολογίου είναι το κάτωθι.

"Αυτός ήτο ο λόγος διά τον οποίον οι Παλαιοημερολογίται αντιμετώπισαν εξ αρχής το θέμα ως δογματικόν, ασχέτως εάν δεν εχρησιμοποιείτο τότε ευρύτερα ο όρος "Οικουμενισμός". Η συνείδησις του ορθοδόξου λαού είχε ταυτίσει από της πρώτης στιγμής την εορτολογικήν μεταρρύθμισιν με τον εγκφραγκισμό.
Ημερολογιακόν και Οικουμενισμός δεν είναι λοιπόν δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα θέματα αλλά ένα και το αυτό, και ο αγών κατά του Οικουμενισμού, εάν είναι συνεπής, δεν είναι δυνατόν να περιορισθή εις τα σύγχρονα κατορθώματα της παναιρέσεως αυτής, είναι υποχρεωμένος να ανασκάψη τας ρίζας της και να συνθλίψη επί της πέτρας τα νεογνά της."

Το νέο εορτολόγιο, από την πρώτη ώρα της αντικανονικης του εφαρμογής, δούλεψε για τον εγκφραγκισμό, τότε, για τον οικουμενισμό σήμερα.
Δύο έννοιες ταυτισμένες στην υπέρ - ουσία της, επί γής και ουρανό, εφόσον ο Άγιος Ουρανός ανταποκρίνεται θαυματουργικώς.

Το Πανάγιο Πνεύμα ξεσήκωσε τους Ορθοδόξους του Πατρίου, και είναι Συμπαντικής θεώρησης αυτό το κίνημα που συνεχίζεται, Χαριτι Θεού, μέχρι καί σήμερα, και δικαιώνει όσους έκαναν αποτείχιση.

Επαναλαμβάνω για την έμφαση, νεοημερολογιτισμός και οικουμενισμός είναι ένα και το αυτό. Όποιος διαφωνεί, για να είναι ακόλουθος της χρηστής τάξης της ουσίας της διαφωνίας, θα πρέπει να την υποστηρίξει, να αναφέρει δηλαδή τον όποιο λόγο εκτός του οικουμενισμού για τον οποίο θεσπίστηκε το νέο.
Όποιος αφελής υποστηρίζει την ανοησία περί της διόρθωσης, θα πρέπει ο ίδιος να έχει μετακινηθεί εορτολογικά ακόμη τρείς ημέρες μπροστά.
Εάν κάποιος υποστηρίζει τις ανοησίες περί του ο, τι, ο Άγιος Θεός είναι άχρονος και δεν ενδιαφέρει πότε θα κάνεις και τι είδους προσευχή θα κάνεις, θα του έλεγα να εορτάζει σήμερα και κάθε μέρα Χριστούγεννα. Σε όποιον Εκκλησιαστικό τού κομίσεις τούτο το μήνυμα, θα σου απαντήσει, πως η Εκκλησία έχει τάξη.
Μόνο που δεν αναγνωρίζει την τάξη των 16 και πλέον αιώνων του κοινού εορτολογίου, και αναγνωρίζει την τάξη των Μασόνων Εκκλησιαστικών, υπό τους Μεταξάκη και Χρυσόστομο Παπαδόπουλος.

Ανώνυμος είπε...

Ψέμετα λένε οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές παλαιοημερολογίτα κουκουλοφόρε 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:51 π.μ. για τον Διονύσιο Μπατιστάτο;

Κοίτα την απόδειξη και κλείστε το ψεύτικο στόμα σου και σταμάτα τις ψευτιές:

"O Διονύσιος Μπατιστάτος προς τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ:

" Καίτοι στερούμαι προσόντων, εφαμίλλων προς τον σεβαστόν και εξαίρετον επιστολογράφον, όντα σύμβουλον εξ απορρήτων επισήμων Εκκλησιαστικών ανδρών και πλειστάκις προβληθέντα δια το επισκοπικόν αξίωμα, εν τούτοις αποτολμώ να παρακαλέσω Υμάς, όπως φιλοξενήσητε πενιχράς τινας σκέψεις μου· τούτο δε ουχί προς προβολήν ασήμου και ασημάντου τινός λαϊκού,..."


Χαιρόμαστε για την παραδοχή από τον Διονύσιο Μπατιστάτο της ανωτερότητας και υπεροχής του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ. Αυτό τα λέει όλα.

Ανώνυμος είπε...

Απο την αρχή μέχρι το τέλος Πλανεμένο και μπουρδολογικό το παλαιοημερολογίτικο σχόλιο 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 7:37 π.μ. του Μαρίνου Ριτσούδη 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 7:37 π.μ..

Η αλήθεια υπάρχει στη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Ψέμετα λένε οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές παλαιοημερολογίτα κουκουλοφόρε 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:51 π.μ. για τον Διονύσιο Μπατιστάτο;

Κοίτα την απόδειξη και κλείστε το ψεύτικο στόμα σου και σταμάτα τις ψευτιές:


Διονύσιος Μπατιστάτος:
"Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης".

Και ο Διονύσιος Μπατιστάτος αναγνωρίζει ως δικαίωμα (άρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) και όχι ως καθήκον (άρα ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) την διακοπή του μνημοσύνου που λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Θα το βάλουν άραγε στο μυαλό τους οι της "καταναγκαστικής αποτείχισης" παλαιοημερολογίτες και άλλοι; Θα το καταλάβουν ποτέ;

Ανώνυμος είπε...

Δεν λένε καθόλου ψέματα οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που δεν δέχονται την παλαιοημερολογίτικη πλάνη. Λένε αλήθειες που ζεματάνε τους σχισματικούς που δεν θέλουν να φύγουν από το σχίσμα και έκαναν τα ημερολόγια Δόγμα!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα πολλαπλά σχίσματα μέσα στο Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα αλλά και η δογματοποίηση του παλαιού ημερολογίου από πολλούς Παλαιοημερολογίτες, φανερώνουν ότι το σχόλιο του του Μαρίνου Ριτσούδη 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 7:37 π.μ. είναι ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΚΟ και ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΣ!

Ανώνυμος είπε...

Οι σχισματικοί να πάψουν να αποκοιμίζουν τον λαό με σχισματικές απόψεις και υπερτιμήσεις των ημερολογίων και εορτολογίων.

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ξυπνάει τον λαό από τις σχισματικές αποκοιμίσεις.

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για ημερολόγια και εορτολόγια και ποτέ δεν έκανε σχίσμα και δεν συμφώνησε στο σχίσμα για ημερολόγια και εορτολόγια! Η Εκκλησία όχι οι σχισματικοί, η Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτή είναι η αίρεσις του δυνητισμού, κοινώς του κάνε ο,τι θέλεις μόνο μην φύγεις από την αίρεση, και συνέχιζε να κοιμάσαι γιατί έχουν γνώση οι φύλακες. Με αυτή την μέθοδο αυτοί στους οποίους εμπιστεύτηκες την ψυχή σου, απλά σε ξεπούλησαν στον διάβολο.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ:

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ επειδή "πλάκωσε στις σφαλιάρες" το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις αιρέσεις περι δόγματος του ημερολογίου.
Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος, ο άνθρωπος που πάνε να στηριχθούν πάνω του΄για να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, και αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.


Διονύσιος Μπατιστάτος:
"Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης".

Και ο Διονύσιος Μπατιστάτος αναγνωρίζει ως δικαίωμα (άρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) και όχι ως καθήκον (άρα ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) την διακοπή του μνημοσύνου που λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Θα το βάλουν άραγε στο μυαλό τους οι της "καταναγκαστικής αποτείχισης" παλαιοημερολογίτες και άλλοι; Θα το καταλάβουν ποτέ;

Ανώνυμος είπε...

"O Διονύσιος Μπατιστάτος προς τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ:

" Καίτοι στερούμαι προσόντων, εφαμίλλων προς τον σεβαστόν και εξαίρετον επιστολογράφον, όντα σύμβουλον εξ απορρήτων επισήμων Εκκλησιαστικών ανδρών και πλειστάκις προβληθέντα δια το επισκοπικόν αξίωμα, εν τούτοις αποτολμώ να παρακαλέσω Υμάς, όπως φιλοξενήσητε πενιχράς τινας σκέψεις μου· τούτο δε ουχί προς προβολήν ασήμου και ασημάντου τινός λαϊκού,..."


Χαιρόμαστε για την παραδοχή από τον Διονύσιο Μπατιστάτο της ανωτερότητας και υπεροχής του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ. Αυτό τα λέει όλα.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Σταύρος Τ. είπε...

Εσεις που προσπαθειτε να καταστρεψετε οποιαδηποτε σοβαρη συζητηση, για να διαφημισετε εμμονικά τις κακοδοξίες σας, με στυλ χειρότερο από των Ιεχωβάδων, δεν καταλαβαινετε ότι έχετε πια καταντησει η ώρα του γέλιου και πιο κυριολεκτικά, ένας ανίατος, δυστυχώς, τραγέλαφος ;
Αυτο καταλαβατε από το κείμενο του κ. Μπατιστάτου ;
Διαστρεβλωτές της Αλήθειας, όπως κι οι Πνευματικοί που ακολουθείτε
Από ολοκληρο κειμενο, που σας διασύρει, πήρατε κακόμοιροι (γιατί αυτό δείχνει δόλο) μόνο την συγκεκριμένη πρόταση. Κι ενώ ακολουθεί αμέσως :
Αυτό EΠΙΒΑΛΛΕΙ η Ορθόδοξος συνείδησις, η ευθύτης και η συνέπεια. Δεν δύναμαι να λέγω: «Παναγιώτατε, είσαι αιρετικός, το οικουμενικόν πνεύμά σου σείει, τον Οίκον, ου εσμέν καθήμενοι, την Ορθόδοξον του Χριστού Εκκλησίαν, αλλά εγώ δεν κόπτω τον Μνημόσυνόν σου άχρι καιρού»!
…… Πριν ο λαός της Ορθοδοξίας λιθοβολήση κληρικούς και λαϊκούς δια την χλιαράν στάσιν ή διαρρεύση αλλού, λόγω των περιέργων κοκτεϊλισμών μας, ας είπωμεν γυμνήν την αλήθειαν, χωρίς ρητορισμούς. Και η αλήθεια είναι Μία: Πας όστις ευαγγελίζηται ημάς, παρ΄ ο παρελάβομεν, καν Άγγελος εξ ουρανού η, ανάθεμα έστω. Αυτάς τας σκέψεις γεννά εν εμοί η επιστολή του εκλεκτού Αρχιμανδρίτου.

Σταύρος Τ. είπε...

Κι ενώ έχουνε προηγηθεί στο κείμενο τα εξής :
Συνεταί, πράγματι, αι παραινέσεις (του Επιφάνιου), συμπλέκουσαι αριστουργηματικόν δοκίμιον επιστολιμαίας ρητορικής διατριβής. Συνεταί, αλλά άσκοποι και … επικίνδυνοι

Ερωτώμεν λοιπόν τον επαϊοντα π. Επιφάνιον πως οι Πατέρες συμβουλεύουν να συμπεριφερώμεθα κατά των γυμνή πλέον τη κεφαλή διδασκόντων αιρέσεις; Πως θα ωμίλουν οι Βασίλειοι, οι Αθανάσιοι κατά των αιρετικών; Τι συνιστούν οι θείοι και Ιεροί Κανόνες; Ασφαλώς όχι ρητορικάς επιθέσεις, καλολογίας και παραινέσεις! Μία γλώσσα μόνον απομένει· η γλώσσα των επιτιμίων της Εκκλησίας. Τοιαύται συνεταί παραινέσεις, ενώ υπεγείρουν την θυμηδίαν και τον οίκτον του προς ον αι παραινέσεις, συγκλονίζουν τας συνειδήσεις των πιστών τέκνων της Ορθοδοξίας, τα οποία, επί τέλους, δεν κατανοούν διατί υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι να αναμένουν «άχρι καιρού» και να μη καταδικάσουν, ως πρέπει, τας διαδιδομένας αιρέσεις, τας πασών των αιρέσεων αιρετικωτέρας
…Κρημνίζουν λοιπόν αι παραινέσεις του π. Επιφανίου και τας συνειδήσεις και την Ορθοδοξίαν. Τον παταγώδη δε αυτόν κρημνισμόν δεν επανορθώνει η απειλή «Αν τελικώς προχωρήσητε ακόμη, αν προβήτε εις «ενώσεις», τότε θα ίδητε ποίαν στάσιν θα τηρήση έναντι Υμών η Εκκλησία της Ελλάδος», διότι δεν γνωρίζομεν κατά πόσον ομιλεί ο γράφων, κατ΄ εξουσιοδότησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και διότι γεννάται η απορία: δικαιολογείται ανεκτικότης να προχωρήση έτι περαιτέρω, όταν ήδη εφήρμοσε και αυτό το ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ της Θείας Ευχαριστίας, ώστε να μεταλαμβάνουν, τη συστάσει του, από ορθοδόξους ιερείς αιρετικοί χωρίς προηγουμένην ομολογίαν ορθοδόξου πίστεως;
…οπόταν ουδείς θα δύναται να διαμαρτυρηθή, διότι όλοι θα «κήδωνται της ειρήνης της Εκκλησίας» και θα «σκέπτωνται τας εξελίξεις και καταλήξεις των σχισμάτων, ως γράφει, δια να δικαιολογήση τους συμπαθείς «αχρικαιρισμούς» του. Καθ΄ ημάς η Αίρεσις αποκόπτει τον τε κληρικόν και ΠΙΣΤΟΝ εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ολόκληρο το κείμενο εδώ
http://orthodox-voice.blogspot.com/2019/09/blog-post_430.html

Ανώνυμος είπε...

Πες τε τα, να αγιάσει το χέρι σας

Ανώνυμος είπε...

Κακοδοξίες παλαιοημερολογίτικες και άλλες, υπάρχουν στα δικά σου σχόλια Σταύρο Τ.

Και αυτοί που καταστρέφουν την συζήτηση είναι οι παλαιοημερολογίτες με τις παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες τους.

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ επειδή "πλάκωσε στις σφαλιάρες" το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις αιρέσεις περι δόγματος του ημερολογίου.
Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος, ο άνθρωπος που πάνε να στηριχθούν πάνω του΄για να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, και αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

"O Διονύσιος Μπατιστάτος προς τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ:

" Καίτοι στερούμαι προσόντων, εφαμίλλων προς τον σεβαστόν και εξαίρετον επιστολογράφον, όντα σύμβουλον εξ απορρήτων επισήμων Εκκλησιαστικών ανδρών και πλειστάκις προβληθέντα δια το επισκοπικόν αξίωμα, εν τούτοις αποτολμώ να παρακαλέσω Υμάς, όπως φιλοξενήσητε πενιχράς τινας σκέψεις μου· τούτο δε ουχί προς προβολήν ασήμου και ασημάντου τινός λαϊκού,..."


Χαιρόμαστε για την παραδοχή από τον Διονύσιο Μπατιστάτο της ανωτερότητας και υπεροχής του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ. Αυτό τα λέει όλα.

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. δεν πείθουν οι παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ:

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Το κατάλαβες Σταύρο Τ. ;

Ανώνυμος είπε...

"Θα έπρεπε λοιπόν κατά την ταπεινή μας γνώμη, οι ηγέτες των παλαιοημερολογιτών, αξιολογώντας το γεγονός ότι το θέμα του ημερολογίου δεν είναι θέμα δογματικό και βλέποντας την οικονομία, την οποία τήρησαν οι άλλες Τοπικές Εκκλησίες, να τηρήσουν και αυτοί στάση οικονομίας και να μην φθάσουν στο σημείο να προκαλέσουν σχίσμα. Αυτοί απεναντίας απεσχίσθησαν όχι μόνο από την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και από τις άλλες τοπικές Εκκλησίες, που ενώ εξακολουθούσαν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να τηρούν το παλαιό ημερολόγιο, διατήρησαν την εκκλησιαστική κοινωνία των με την Εκκλησία της Ελλάδος. "

Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα ξέρουν πού θα κρυφτούν οι παλαιοημερολογίτες που επιμένουν στις παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες.

"Η πεισματώδης επιμονή των Γ.Ο.Χ. στο παλαιό ημερολόγιο, η ανύψωσή του σε θέση δόγματος πίστεως και η απόδωση σ’ αυτό σωτηριολογικού χαρακτήρος, ενώ απεναντίας η θεώρηση του νέου ως καταραμένου, δαιμονικού, που όποιος το ακολουθεί δεν σώζεται, είναι πλάνη και ζήλος «ου κατ’ επίγνωση». Έχει δε δυστυχώς και την μομφή της αιρέσεως εφ’ όσον πρεσβεύουν ανοσίως, ότι δήθεν η Εκκλησία της Ελλάδος απώλεσε εκ της γενομένης αλλαγής την Θείαν Χάριν. Κατ’ αρχήν αυτό καθ’ εαυτό το ιουλιανό ημερολόγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκκλησιαστικό, ή «πάτριο», όπως ισχυρίζονται οι Γ.Ο.Χ. , διότι αυτός που το εισήγαγε όχι μόνον δεν ήταν κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας, ή κάποια Ορθόδοξη Σύνοδος, αλλά ούτε καν χριστιανός. Ήταν ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Ιούλιος Καίσαρ. Το ίδιο ισχύει και για το Γρηγοριανό, το οποίο εισήγαγε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο ΙΓ΄. Γενικότερα μπορούμε να πούμε, ότι όλα τα ημερολόγια που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος στην ιστορική του πορεία είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, τα οποία επινόησε για την εξυπηρέτησή του στην καθημερινή ζωή. Κανένα κτιστό αντικείμενο δεν είναι αυτό καθ’ εαυτό, ευλογημένο, ή καταραμένο, αλλά γίνεται τέτοιο αναλόγως της προαιρέσεως εκείνου που το χρησιμοποιεί."

Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Επικίνδυνες είναι οι παλαιοημερολογίτικες μπούρδες που βάζουν σαν Δόγμα τα ημερολόγια!

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος καλά τα λέγει για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Πέστε τα. Βαρεθήκαμε ν΄ ακούμε τις παλαιοημερολογίτικες κουταμάρες.

Ανώνυμος είπε...

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς Κανόνες, ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας τα λες καλά Σταύρο Τ.
Δεν έχει τίποτα κακό το στύλ των Ορθόδοξων Αντιοικουμενιστών που δεν δέχονται την παλαιοημερολογίτικη πλάνη.
Το στυλ ορισμένων παλαιοημερολογιτών είναι χειρότερο από των Χιλιαστών. Βρισιές και αρρωστημένες φαντασίες δίνουν και παίρνουν από την πλευρά ορισμένων παλαιοημερολογιτών.

Ανώνυμος είπε...

Τους Διεστραβλωτές της αλήθειας να τους ψάξει στο Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα ο Σταύρος Τ.

Διεστραβλωτές της αλήθειας είναι εκείνοι οι σχισματικοί που βρίζουν τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές, τους συγχρόνους αγίους Γέροντες και δογματοποιούν το ημερολόγιο!

Ανώνυμος είπε...

Τί δεν καταλαβαίνει ο Σταύρος Τ.;

Διονύσιος Μπατιστάτος:
"Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης".

Και ο Διονύσιος Μπατιστάτος αναγνωρίζει ως δικαίωμα (άρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) και όχι ως καθήκον (άρα ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) την διακοπή του μνημοσύνου που λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Θα το βάλουν άραγε στο μυαλό τους οι της "καταναγκαστικής αποτείχισης" παλαιοημερολογίτες και άλλοι; Θα το καταλάβουν ποτέ;

Silver είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Silver είπε...

Blogger Ο/Η Silver είπε...
"Επικίνδυνες είναι οι παλαιοημερολογίτικες μπούρδες που βάζουν σαν Δόγμα τα ημερολόγια!"


Αδελφέ μου, θα μπορούσες να χρησιμοποιείς καλλίτερες λέξεις όταν γράφεις. Δεν σε τιμά αυτό που συνεχώς κάνεις.

Δεύτερον τόσες φορές οι του Πάτριου αδελφοί μας, το εξηγούν ότι δεν είναι Δόγμα το ημερολόγιο, αλλά στην περίπτωση του 1924 έχει σχέσει με την Πίστη μας. Με απλά λόγια : Η Εγκύκλιος του 1920 λέει: Δεχόμαστε όλους εσάς που είστε εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είστε και εσείς Εκκλησίες του Χριστού. Γι αυτό προχωρούμε στην εφαρμογή της Εγκυκλίου μας =(στην εφαρμογή δηλαδή αυτής της πίστης μας που ομολογούμε στην Εγκύκλιό μας), και αλλάζουμε το ημερολόγιο για να εορτάζουμε όλοι τις ίδιες ημέρες. Ακόμη πιο απλά: Δεν μας ενδιαφέρει αν λέμε "Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν....) εμείς σας αναγνωρίζουμε και το ομολογούμε ότι είστε Εκκλησίες και σαν απόδειξη αλλάζουμε το ημερολόγιο μας το Ιουλιανό!

Καταλαβαίνεις ότι η Εγκύκλιος κάνει το ημερολόγιο πρόβλημα Δογματικό;

Νάσαι καλά.
Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος


20 Σεπτεμβρίου 2019 - 11:30 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είστε σωστός και δίκαιος κ. Κώστα.

Πρώτον.
Όταν βρίζουν μερικοί παλαιοημερολογίτες τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο με τόσες ακατανόμαστες βρισιές δεν μιλάτε καθόλου! Τσιμουδιά δεν βγάζετε!

Όταν πάλι παλαιοημερολογίτες βρίζουν και συκοφαντούν τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές με διάφορες αρρωστημένες φαντασίες όχι μόνο δεν μιλάτε αλλά και ανεβάζατε τα σχόλια τους μεροληπτικά στις αναρτήσεις πάνω. Μετά όταν απαντούν οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές στις συκοφαντίες και βρισιές, εσείς μεροληπτικά δεν κάνετε το ίδιο που κάνετε με τις παλαιοημερολογίτικες βρισιές και συκοφαντίες και δεν τις ανεβάζετε πάνω στα σχόλια.

Τώρα έρχεστε και μιλάτε και από πάνω;

Δεύτερον. Εσείς σαν βοσκός που είστε δεν καταλαβαίνετε ορισμένα πράγματα που καταλαβαίνουμε εμείς. Προσπαθούν με πλάγιο τρόπο να πουν ότι είναι δόγμα το ημερολόγιο, όταν λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου έβλαψε δήθεν το δήθεν "δόγμα της εορτολογικής ενότητας". Αν δεν καταλαβαίνετε εσείς σαν βοσκός τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες, τουλάχιστον να μην κατηγορείτε τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που καταλαβαίνουν πού το πάνε οι παλαιοημερολογίτες και πού καταλήγουν οι πλανεμένες απόψεις τους στο τέλος. Καλά κάνουν και απαντούν οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές όπως πρέπει στις πλαιοημερολογίτικες πλάνες.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΛΠ. ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Ανώνυμος είπε...

Μια ακόμα απάντηση στο Δεύτερον, κ. Κώστα.

Η εγκύκλιος 1920 είναι οικουμενιστική, αλλά οι παλαιοημερολογίτες δεν αποσχίστηκαν για τον οικουμενισμό της εγκυκλίου του 1920, αλλά για το ημερολόγιο. Τώρα μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι τότε αποσχίστηκαν για το ημερολόγιο.

Δεν έχει σχέση με το ημερολόγιο με την Πίστη μας. Αυτά είναι παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες.

Γι΄ αυτό και πήρε άνωθεν εντολή ο άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής να φύγει από τον παλαιοημερολογιτισμό που έφθασε να γίνει τόσο κομμάτια αλληλοδιαιρούμενοι και αποσχιζόμενοι ο ένας με τον άλλον, η μια παράταξη με την άλλη.

Γι΄ αυτό και οι σύγχρονοι άγιοι Γέροντες δεν συμπαθούσαν το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.

Η περιφρόνηση που έχουν αρκετοί παλαιοημερολογίτες για τους συγχρόνους αγίους Γέροντες τα λέει όλα.

Έχει δεχθεί πολλές παλαιοημερολογίτικες πλάνες κ. Κώστα και πρέπει να τις βγάλετε απο μέσα σας και να γίνεται δίκαιος και Ορθόδοξος σε όλα.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

ΑΣ ΜΟΥ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ - ΟΥΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΙΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Πλανεμένος και αιρετικός ο παλαιοημερολογίτης που βρίζει τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:09 μ.μ. .

Γιατί δεν λέει τίποτα ο κ. Κώστας σ΄ αυτόν;
Γιατί δεν λέει τίποτα ο κ. Κώστας όταν χρησιμοποιεί παρόμοιες εκφράσεις ("μπουρδολογίες") με τον Ορθόδοξο που του έκανε παρατήρηση κάποιος επώνυμος παλαιοημερολογίτης;

Είναι αυτό δικαιοσύνη ή παλαιοημερολογίτικη μεροληψία κ. Κώστα ;

Έχετε δεχθεί πολλές παλαιοημερολογίτικες πλάνες κ. Κώστα και πρέπει να τις βγάλετε απο μέσα σας και να γίνεται δίκαιος και Ορθόδοξος σε όλα.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Πλανεμένος και αιρετικός ο κουκουλοφόρος παλαιοημερολογίτης που βρίζει τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο με τα σχόλια 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:09 μ.μ και 12:14 μ.μ..

Ανώνυμος είπε...

Όταν γράφονται τέτοια παλαιοημερολογίτικα σχόλια συκοφαντικά για τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο σαν τα σχόλια 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:09 μ.μ και 12:14 μ.μ., άχνα δεν βγάζει ο κ. Κώστας.

Όταν πούμε κάποιες αλήθειες για τις παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες, τότε εμφανίζεται ο επηρεασμένος από τις παλαιοημερολογίτικες ψεύτικες δικαιολογίες κ. Κώστας, να κάνει παρατήρηση;

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Οι ψευτοθεολόγοι και ψευδοιερείς ανήκουν στις αιρέσεις και στα σχίσματα, παλαιοημερολογίτη 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:09 μ.μ.

Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ήταν μεγάλος Θεολόγος και άξιζε για επίσκοπος σαν μεγάλος ιερέας που είναι.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου χωρίζει τους πιστούς σε δύο παρατάξεις. Στην παράταξη που κοινωνεί με τους Αληθινούς Επισκόπους και στην παράταξη που κοινωνεί με τους Ψευδεπισκόπους. Όσοι ακολουθούν τους Αληθινούς Επισκόπους είναι Ορθόδοξοι και αποτελούν την Αληθινή Εκκλησία του Χριστού και όσοι ακολουθούν τους Ψευδεπισκόπους είναι Ψευδορθόδοξοι και αποτελούν την Ψευδεκκλησία. Πιο απλά δεν γίνεται!!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό είναι μεγάλη πλάνη ανώνυμε 20 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:32 μ.μ.
Είναι μεγάλη στρέβλωση του ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ 15ου κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος τον παραδέχεται και αυτός ως Προαιρετικό μέσα από τα λεγόμενα του.

Ανώνυμος είπε...

Άγιος Μπατιστάτος δεν υπάρχει.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είπαμε για άγιο Μπατιστάτο. Κανείς δεν το είπε.

Ανώνυμος είπε...

Με μεγάλο κόπο και αγώνες συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Πατέρες, δίνοντας μακροχρόνιες μάχες και την ζωή τους πολλές φορές, για να αποφασίσουν κανόνες που αφορούσαν την σωτηρία της Εκκλησίας εν καιρώ αιρέσεως. Για κανόνες που δεν θα έπρεπε να ισχύσουν υποχρεωτικά για πιο λόγο να έκαναν τόσο κόπο και θυσίες???

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι όλοι οι Κανόνες προαιρετικοί ανώνυμε 1:26 μ.μ.
Αυτός ο Κανόνας είναι προαιρετικός διότι επαινεί μόνο και δεν καταδικάζει.
Οι Περισσότεροι Κανόνες έχουν επιτίμια, αφορισμούς, καθαιρέσεις και από εκεί φαίνεται ότι δεν είναι προαιρετικοί.
Αυτός όμως ο Κανόνας είναι προαιρετικός.

Φυσικά και συμφωνώ ότι έδωσαν κοπιώδεις αγώνες οι Άγιοι Πατέρες, δίνοντας μακροχρόνιες μάχες και την ζωή τους πολλές φορές, για να αποφασίσουν κανόνες που αφορούσαν την σωτηρία της Εκκλησίας εν καιρώ αιρέσεως.
Αλλά οι αιρέσεις δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αποτείχιση από τους αιρετίζοντες επισκόπους αλλά και με το αναποδογύρισμα τους, με το χτύπημα με τον λόγο, τον γραπτό και προφορικό, με την καταδίκη τους.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Για να γίνω πιο κατανοητός στην τελευταία φράση.

Αλλά οι αιρέσεις δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αποτείχιση από τους αιρετίζοντες επισκόπους αλλά και με το αναποδογύρισμα τους (των αιρέσεων), με το χτύπημα με τον λόγο, τον γραπτό και προφορικό, με την καταδίκη τους.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Μόνο με την Ιερά Αποτείχιση αντιμετωπίστηκαν οι Αιρέσεις. Δεν υπάρχει ιερά μη αποτείχιση. Η μη αποτείχιση είναι εντείχιση στην Αίρεση.

Ανώνυμος είπε...

Η με τους Αληθινούς Επισκόπους η με τους Ψευδεπισκόπους. Μέση λύση δεν υπάρχει!!!

Ανώνυμος είπε...

Λάθος τα σχόλια 3:04 μ.μ. και 3:06 μ.μ. κοντεύουν να θεοποιήσουν την αποτείχιση!

Μεγάλο λάθος.

Η μη αποτείχιση δεν σημαίνει εντείχιση στην Αίρεση, όταν οι μη αποτειχισμένοι δεν συμφωνούν αλλά προσπαθούν να εξουδετερώσουν την Αίρεση με διάφορους άλλους τρόπους.

Silver είπε...

" όταν οι μη αποτειχισμένοι δεν συμφωνούν αλλά προσπαθούν να εξουδετερώσουν την Αίρεση με διάφορους άλλους τρόπους "

Τα πιστεύεις άραγε αυτά που γράφεις; Αυτός είναι ο βολεμένος Χριστιανισμός.
Διαβάζεις ποτέ βίους Αγίων;
Έτσι έλεγαν στους Μάρτυρες: ρίξε λίγο λιβάνι στον Άρη και βγες έξω να γυρίσεις πολλούς ειδωλολάτρες στην Εκκλησία του Χριστού, θα κάνεις μεγάλο έργο έξω. Μη χάνεις αδίκως την ζωή σου!
Ο Μάρτυρας απαντούσε: Σατανά φύγε από τον δούλο του Χριστού. Μετά δε ακολουθούσαν τα μαρτύρια...

Ανώνυμος είπε...

κ. Κώστα γιατί τα έχετε τόσο πολύ μπερδεμένα στο μυαλό σας;
Δεν είναι έτσι όπως τα σκέφτεστε. Νομίζετε ότι δεδόμενο ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να αποτειχιστεί, αλλά αυτό είναι λάθος σας. Δεν είναι υποχρεωτική η αποτείχιση, ούτε λέει αυτό ο ΙΕ΄Κανόνας που δίνει δικαίωμα στην αποτείχιση και δεν είναι καθήκον. Αυτό το παραδέχθηκε και ο Διονύσιος Μπατιστάτος.
Αν ήταν υποχρεωτική η απότειχιση τότε θα είχατε δίκαιο κ. Κώστα.

Άστοχο και άσχετο το παράδειγμα με τη ρίψη λίγου λιβανιού στα είδωλα. Την ρίψη λίγου λιβανιού στα είδωλα την κατακρίνουμε γιατί είναι θυσία και αναγνώριση των ειδώλων.
Η μη αποτείχιση του Ορθόδοξου όταν ο Ορθόδοξος δεν συμφωνεί με τις αιρέσεις, δεν είναι θυσία στην αίρεση, δεν είναι συμφωνία με την αίρεση.

Ακόμα λάθος ο συλλογισμός σας ότι όποιος δεν αποτειχίζεται το κάνει για τη βόλεψή του. Αυτό είναι αυθαίρετο συμπέρασμα δικό σας. Υπάρχουν τόσοι άλλοι λόγοι πνευματικοί για να μην αποτειχιστεί κανείς.

Ορθόδοξος

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Ἀνώνυμον τῆς 21 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:09 π.μ.

Ὁ Κωνσταντῖνος σέ παραπέμπει στό πῶς ἀνιμετώπιζον οἱ Ἅγιοι τήν αἵρεσιν ἔν τε τῇ θεωρίᾳ καί τῇ πράξει, ἤτοι γενόμενοι ὁμολογηταί καί μάρτυρες, κι ἐσύ, διαστρέφων τό σχόλιόν του, ὁμιλεῖς περί "δυνητικοῦ κανόνος"! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Ο 15ος ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΒ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ, ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΔΙΔΑΞΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΑΞΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, Patrologia Graeca 160, σ. 101). Ἐπιπλέον, οἱ Γραφές καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν ὅτι ὅσοι παραμένουν εἰς κοινωνίαν μέ τήν αἵρεσιν ἐν γνώσει των ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ: «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161))! Ἀντιλαβοῦ;

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου εσύ με το σχόλιο σου διαστρέφεις την αλήθεια 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΒ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.

Οι Πατέρες, οι Γραφές και οι Άγιοι δεν λένε αυτά που θέλεις να πιστεύεις εσύ!
Ολα αυτά και όλοι αυτοί μιλάνε ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ.
Πολύ μπερδεμένα τα έχεις στο μυαλό σου τα πράγματα. Τα ερμηνεύεις όπως θέλεις.
Αντιλαβού Παλαιοημερολογίτα;

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Ἀνώνυμον τῆς 21 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:09 π.μ.

Καί κάτι ἀκόμη: Ἡ Ἁγία Γραφή λέγει ὅτι δέν εἶναι δυνατή ἡ συμφώνησις μεταξύ Χριστοῦ καί Βελίαλ, ἐνῷ οἱ ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τοῦ Δυνητισμοῦ λέγουν ὅτι εἶναι δυνατή αὐτή ἡ συμφώνησις! Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!

Ανώνυμος είπε...

Σωστά τα λέει Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 21 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:09 π.μ. με σαφήνεια μεγάλη.
Λάθος τα λέει ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου.

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχει αίρεση του Δυνητισμού. Όλα αυτά είναι πλάνες του συλλογισμού σου Δ. Χατζηνικολάου και των παρόμοιας με σένα ιδεολογίας.

Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές (π.χ. π. Γεώργιος Μεταλληνός) που δεν αποτειχίζονται δεν έχουν την παραμικρή συμφώνηση Χριστού και Βελίαλ, με το να μην αποτειχίζονται.
Μην μπουρδολογείς Παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου.

Ανώνυμος είπε...

Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος τα έχει ξεδιαλύνει όλα αυτά.
Μην παραπλανάσαι κ. Χατζηνικολάου με θεωρίες που δεν στέκονται.

Ανώνυμος είπε...

Δεν λέει καλά ο κ. Κώστας για τον λόγο ότι έχει καταπιεί αμάσητα παλαιοημερολογίτικες πλάνες και έχει πλανηθεί.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρός τούς Οἰκουμενιστάς
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:47 π.μ.,
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:49 π.μ.,
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:52 π.μ.,
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:58 π.μ.,
21 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:14 π.μ. καί τούς ὁμοίους αὐτῶν:

Τελικῶς, ὑπάρχει καί τό ἑξῆς καλόν τῆς ἐδῶ παρουσίας σας: Ἀπεδείξατε πέραν πάσης ἀμφιβολίας πόσον φανατικοί Ψεῦται καί Διαστροφεῖς τῆς Ἀληθείας εἶσθε ὅλοι οἱ Οἰκουμενισταί, ὁπότε δέν ἀξίζετε νά σᾶς παίρνῃ κανείς στά σοβαρά, σπαταλῶντας τόν χρόνον του. Τόσον φοβερές διαστροφές δέν θά ἔκαμνε οὔτε ὁ Ἀρχηγός σας, ὁ πατήρ τοῦ Ψεύδους, καθότι αὐτός εἶναι ἀρκετά ἔξυπνος ὥστε νά γνωρίζῃ ὅτι λέγοντας αὐταπόδεικτα Ψεύδη χάνεις τήν ἀξιοπιστίαν σου. Βεβαίως, ἐσεῖς, ὡς συγκεκριμένοι κουκκουλοφόροι, δέν σᾶς ξέρει κανείς καί θά μπορῆτε νά συνεχίσετε τό ἀηδιαστικόν ἔργον τοῦ Ἀρχηγοῦ σας καί ἀλλοῦ. Ἀπεκαλύψατε τό εἶδός σας, ὅμως, ὁπότε οὐδείς σοβαρός ἄνθρωπος θά πρέπῃ ἐφεξῆς νά λαμβάνῃ ὑπ' ὄψιν του τίς ἀνοησίες πού γράφετε.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου, γιατί βρίζεις τους Αντιοικουμενιστές Ορθοδόξους ως οικουμενιστές; Δεν γνωρίζεις ότι ο πατήρ του Ψεύδους είναι ο Διάβολος;
Ποιός ο ρόλος σου;
Σταμάτα το αηδιαστικό σου έργο!

Ανώνυμος είπε...

Δεν βλέπεις καλά παλαιοημερολογίτη κ. Χατζηνικολάου; Στον οφθαλμίατρο πότε πήγες τελευταία φορά;
Γιατί βλέπεις τους Αντιοικουμενιστές Ορθοδόξους ως οικουμενιστές;
Ποιός σοβαρός άνθρωπος θα πρέπει να σε λαμβάνει υπ΄ όψη του μετά τις μπουρδολογίες αυτές;
Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές δεν δέχονται τις παλαιοημερολογίτικες Διαστροφές και Ψευτιές; Δεν γνωρίζεις ότι ο πατήρ του Ψεύδους είναι ο Διάβολος;

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου κατάλαβε το ότι δεν έχουν πολύ χρόνο οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές για να απαντούν συνέχεια τις παλαιοημερολογίτικες Διαστροφές και μπουρδολογίες.
Ο χρόνος δεν είναι χάσιμο με την ασχολία με τις παλαιοημερολογίτικες Διαστροφές και μπουρδολογίες.
Έχουμε τόσους αγίους που θα πρέπει να διαβάσουμε.

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές δεν δέχονται τις παλαιοημερολογίτικες Διαστροφές και Ψευτιές και δεν έχουν την κενοδοξία να λένε το όνομα τους δεν μπορεί να ονομάζονται "κουκουλοφόροι".
Αν θέλει να βρει κουκουλοφόρους ο Δ. Χατζηνικολάου θα τους βρει στους κουκουλοφόρους παλαιοημερολογίτες που βρίζουν τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο...

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που δεν δέχονται τις παλαιοημερολογίτικες Διαστροφές και Ψευτιές και δεν έχουν την κενοδοξία να λένε το όνομα τους δεν μπορεί να ονομάζονται "κουκουλοφόροι".
Αν θέλει να βρει κουκουλοφόρους ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου θα τους βρει στους κουκουλοφόρους παλαιοημερολογίτες που βρίζουν τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο στο παρόν μπλογκ...
Αντιλαβού Παλαιοημερολογίτα;

Α.Α είπε...

ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΙΡΑΚΙΑ, ΠΟΤΑΠΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΠΟΥ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΕΚΡΙΝΕ, ΚΑΘΕ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ! ΑΥΤΟΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ, Ο Α Μ Ι Σ Θ Ο Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΦΟΒΕΡΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ . ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΧΗ ΤΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον Ορθόδοξο Αντιοικουμενιστή 21 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:03 π.μ.