«μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»˙ Προσέγγιση στό μηδέν -- του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«3 ... μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ' ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ( ... ) 10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (2Κρ. ς')
«μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»˙ Προσέγγιση στό μηδέν
Οι σοφοί μας πρόγονοι απέρριπταν τήν λεξαριθμική - απόδοση γραφής, τού μηδενός. Γι' αυτό προτιμούσαν νά αποδίδουν μέ γράμματα τό δέκα (γιώτα, ι'), τό είκοσι (κάππα, κ') καί τά όμοια άλλα. Αργότερα όμως έγινε δεκτή η αραβική αρίθμηση καί τό μηδέν αποδόθηκε γραπτώς μέ τόν γνωστό μας κύκλο (0), υποθέτω, γιά νά συμβολίζει τά αισθητηριακώς άπειρα καί φραστικώς ( : διά τών λέξεων) άρρητα ˙ μή δυνάμενα νά ειπωθούν εγγράφως, μέ τόν πεπερασμένο ανθρώπινο λόγο.

Το μηδέν (0) ήταν ένας κύκλος όπως είναι η γή, ο ήλιος, η σελήνη καί γενικότερα οι πλανήτες. Προεκτείνοντας τόν συλλογισμό, θά λέγαμε, τό Σύμπαν ˙ δηλαδή, τό σύν (+) πάν (Ο). 
Ωστόσο, βλέπουμε τον Απ. Παύλο νά γράφει στήν δεύτερη Πρός Κορινθίους τό «μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» καί αυτό, σύμφωνα μέ τά ανωτέρω γραφέντα, δύναται νά ερμηνευθεί ως "ο μηδέν έχων (κατ-)έχει τά πάντα" ή ακόμη, "τό μηδέν είναι, όντως είναι", εφόσον γίνεται δεκτή η πρόταση : δύο αρνήσεις (μή+δέν) ποιούν μία κτάφαση, προστιθεμένου δέ, ότι "τό αισθητηριακώς άπειρο (άνευ πείρας) καί λεκτικώς άρρητο" περιορίζουν τίς ανθρώπινες εκφραστικές δυνατότητες. Γι΄ αυτό λέμε : «Πιστεύω εις ένα Θεό ... ορατών τε πάντων καί αοράτων»
Οπότε, η θύρα τών νοερών αισθήσεων και νοητών ειδήσεων ανοίγει και εκεί, σέ διαφορετικό αισθητηριακό κέντρο, καταγράφονται οι νοητές αισθήσεις και ειδήσεις. Ειναι ο πυρήνας τής ζωής, είναι η καρδία τού συναισθάνεσθαι καί τού «συνιέναι» ( : απαρέμφατο του ρ. συνίημι = κατανοώ) .Μέ άλλες λέξεις, ό,τι λέμε «συνείδηση», περιφραστικώς δέ - απευθύνεται πρός όλους - είναι τό «29 ... περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ.» (Ρμ.β΄). Η δυσκολία έγκειται στό «εν πνεύματι» ... .

https://kyprianoscy.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: