Τὸ κοράνιον «βιβλίον εἰρήνης» κατὰ τὸν Πάπαν κ. Φραγκίσκον

Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας κατὰ τὴν ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὴν Τουρκίαν εἰς τὴν Ρώμην, ἀπεκάλεσε τὸ Κοράνιον «ἕνα βιβλίον εἰρήνης». Τὸ Κοράνιον ἀμφισβητεῖ τὸν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ διδάσκει τὸν ἱερὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Μὲ ὁδηγὸν τὰς ἐντολὰς τοῦ Κορανίου οἱ τζιχαντισταὶ ἐκδιώκουν, ἀτιμάζουν γυναῖκας, πωλοῦν ὡς σκλάβας ἀνηλίκους κορασίδας ἢ τὰς ἔχουν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν γενετησίων ἐπιθυμιῶν των, ἐκριζώνουν ἀπὸ τὰς πατρογονικὰς ἑστίας των τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Μεσοποταμίας, σφάζουν τοὺς Χριστιανικοὺς πληθυσμούς. Ἀλλὰ καὶ εἰς πολιτισμένα ἰσλαμικὰ κράτη παραβιάζονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν γυναικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, ἐπιτρέπεται ἡ πολυγαμία καὶ τὸ οἰκογενειακὸν δίκαιον ὑπάγεται (ὄχι εἰς τὰ πολιτικὰ - ποινικὰ δικαστήρια) εἰς τὸν τοπικὸν Μουφτήν.
(Αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὴν Θράκην). Μικρὰν ὅμως σημασίαν ἔχουν αὐτὰ τὰ ζητήματα διὰ θρησκευτικοὺς ἡγέτας ὡς εἶναι ὁ Πάπας, ὅταν αἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς τὸν προετοιμάζουν διὰ παγκόσμιον θρησκευτικὸν ἡγέτην. Ἄλλωστε ὁ Παπισμὸς (ὅπως καὶ οἱ οἰκουμενισταί - φιλοπαπικοὶ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας) διακηρύσσει ὅτι εἴμεθα ὅλοι τέκνα τοῦ ἰδίου Θεοῦ. Δόγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἀποδέχονται οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐὰν τὸ ἀπεδέχοντο τότε θὰ εἴχομεν τὴν ἐξίσωσιν τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ἀλλάχ, μὲ τὸν Βούδαν, τὸν Κομφούκιον κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: