Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ἡ ἅλωσις τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ἀφρικανῶν καὶ Ἀσιατῶν Μουσουλμάνων γίνεται βάσει σχεδίου, τὸ ὁποῖον ἐκπορεύεται ὑπὸ τῶν ὑπογείων ρευμάτων τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὰ «διαπλεκόμενα συμφέροντα». Τὰ μὲν διαπλεκόμενα θέλουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων, τὴν μαύρην καὶ ἀνασφάλιστον ἐργασίαν κ.λπ.. Τὰ «ὑπόγεια ρεύματα τῆς Ἀμερικῆς» ἐπιδιώκουν τὴν διάσπασιν τοῦ δόγματος ὅτι «εἴμεθα ἔθνος ανάδελφον» μὲ ἰσχυρὸν πολιτισμόν, μὲ ἱστορίαν καὶ μὲ ἰσχυρὰν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα. Τὰ «ρεύματα» αὐτὰ ἐπέτυχον διὰ τῆς λαθρομεταναστεύσεως τὸ ἀκατόρθωτον: Νὰ καταστήσουν τοὺς Ἕλληνας μειονότητα ἄνευ οὐσιαστικῶν δικαιωμάτων. Τὸ θρήσκευμα διεγράφη ἀπὸ τὰς ταυτότητας. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπώλεσε τὸν χαρακτῆρα του. Ἡ ἱστορία πλαστογραφεῖται. Τὸ σχολεῖον ἀλλάζει καὶ προσαρμόζεται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἔγκλημα τῶν συμμοριῶν θεριεύει. Εἰς ὁλοκλήρους συνοικίας τῶν Ἀθηνῶν βασιλεύει ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος. Τὸ παράνομον ἐμπόριον καταστρέφει τὸ νόμιμον. Ἡ πορνεία δὲν ἔχει προηγούμενον. Τὸ ἴδιον καὶ ἡ πώλησις ναρκωτικῶν. Αἱ κλοπαὶ καὶ οἱ ξυλοδαρμοὶ γυναικῶν, διὰ νὰ τοὺς ἁρπάξουν τὴν τσάντα ἢ τὸν Σταυρὸν γνωρίζουν πρωτοφανῆ «καλπασμόν». Τὰ αἰτήματα διὰ τὴν ἀνέγερσιν Τεμένους καὶ Τζαμιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν παρανόμων Μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν γίνονται ἀποδεκτά. Αὐτὰ προωθοῦνται καὶ ὑπὸ πολλῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν διὰ τὰς ἀντιδράσεις τῶν Ἑλληνορθοδόξων πολιτῶν.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὑπακούουσα εἰς τὰς ἐντολὰς τῶν Κυβερνητικῶν Ἀξιωματούχων καὶ τῆς κομματοκρατίας ὀργανώνει συσσίτια διὰ τοὺς λαθρομετανάστας. Τὸ πράττουν διακηρύσσοντες ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς ἦτο Πρόσφυγας. Σύμφωνοι, ὅμως δὲν εἶναι τόσα ἑκατομμύρια πρόσφυγες. Οἱ πρόσφυγες εἶναι δὲν εἶναι ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες. Οἱ ἄλλοι πλήρωσαν τρεῖς, πέντε καὶ δώδεκα χιλιάδας εὐρὼ διὰ νὰ ἔλθουν οἰκογενειακῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ εἰς τὰς χώρας των ἠδύναντο νὰ δημιουργήσουν τὰ καλύτερα καταστήματα. Ἔρχονται εἰς τὴν Ἑλλάδα προω θούμενοι ὑπὸ κέντρων ἀποφάσεων. Εἶναι τὰ ἴδια, τὰ ὁποῖα αἱματοκύλισαν τὰ Βαλκάνια, διὰ νὰ ἀναπτύξουν τὸ «Μουσουλμανικὸν Τόξον». Καὶ τὸ ἐπέτυχον μὲ μισθοφόρους Μουσουλμάνους ἐκ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Ἀσίας, τοὺς ὁποίους ἐπλήρωνεν ὁ Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν καὶ Πρεσβεῖαι χωρῶν τοῦ Περσικοῦ Κόλπου καὶ τῆς Ἀραβίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἠδύναντο νὰ κάμνουν ὅσα ἔκαμναν εἰς τὰ Βαλκάνια. Τὴν Ἑλλάδα τὴν διαλύουν μεθοδικῶς. Εἰς τὸ στρατηγικόν των σχέδιον χρησιμοποιοῦν τὴν Τουρκίαν. Αὐτὴ μὲ δουλεμπόρους ἐποικίζει τὴν Ἑλλάδα ἀποβιβάζουσα καθημερινῶς εἰς τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου «Καραβιές» λαθρομεταναστών....

Δεν υπάρχουν σχόλια: