Χριστιανική Κοσμολογία - Ἀνθρωπολογία---Ομιλίες πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καί Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουμένην – Περί ἀγγέλων καί δαιμόνων.
Ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος – Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Α'.
Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Β'.
Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Γ'.
Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Δ'.
Ὁ θανάσιμος Διάλογος. Ε'.
Ὁ θανάσιμος Διάλογος. ΣΤ'.

κλικ : http://agiooros.org/viewtopic.php?f=96&t=13257&p=35589#p35589

Δεν υπάρχουν σχόλια: