Πῶς ὁ πατριάρχης Γεωργίας ηὔξανε τήν γεννητικότητα

Πρός ἐνθάρρυνσιν τῶν οἰκογενειῶν νά γεννῶνται εἰς αὐτάς περισσότερα παιδιά ὁ πατριάρχης Γεωργίας Ἡλείας ΙΙ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὁ ἴδιος θά βαπτίσῃ τό κάθε νεογέννητον τῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει δύο ἤ περισσότερα παιδιά. Αὐτή ἡ ἀπόφασίς του ἐλειτούργησε ὡς ἕν ἐκπληκτικόν κίνητρον διά πολλούς γονεῖς καί ἀπεδείχθη πολύ ἀποτελεσματική. Τό ἀποτέλεσμα περιγράφεται σχεδόν ὡς ἕν «θαῦμα»! Κατά τό 2008 συνέβη ἡ αὔξησις τῆς γεννητικότητος κατά 20%, δηλαδή τέσσαρας φοράς περισσότερον ἀπό ὅτι ἦτο κατά τό προηγούμενον ἔτος. Τό 2007 ἡ χώρα ἐσημείωσε 48.000 γεννήσεις, ἐνῷ τό 2008 ἐσημειώθησαν 57.000 γεννήσεις. Κατόπιν τῆς ἀθεϊστικῆς ἐποχῆς τό σημαντικώτερον ρόλον εἰς τήν γεωργιανήν κοινωνίαν ἤρχισε νά διαδραματίζῃ ὁ πατριάρχης Ἠλείας ΙΙ καί εἰς τό πρόσωπόν του πολλοί Γεωργιανοί βλέπουν τήν μεγαλυτέραν αὐθεντίαν τῆς ζωῆς των. Ὁ πατριάρχης εἶναι ἡ ἐθνική ἀρχή των. Καί τό νά βαπτίζεται ἕνα παιδί ἀπό τόν ἴδιον τὸν πατριάρχην πολλοί ἐθεώρησαν ὡς τήν μοναδικήν τιμήν καί ἐνεπνεύσθησαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: