Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

β. Με τον Ιουστινιανό όμως προκλήθηκε ένα πρόβλημα. Κατηγορήθηκε ότι δήθεν στις δυσμές του βίου του υπήρχε οπαδός του αφθαρτοδοκητισμού, όπως αναφέρει ο σχολαστικός Ευάγριο. Ο αφθαρτοδοκητισμός ήταν μιά πολύ ακραία μονοφυσιτική αίρεση. Η κατηγορία αυτή αποδόθηκε στον Ιουστινιανό, επειδή ότι το 564 υπόγραψε κάποιο διάταγμα, το οποίο λέγεται ότι ευνοούσε την αίρεση αυτή. Το διάταγμα αυτό δεν διασώθηκε. Ίσως όμως, και να μην εκδόθηκε ποτέ. Πληροφορίες μόνο αναφέρουν ότι ο ευνοούμενός του Πατριάρχης ΚΠόλεως άγιος Ευτύχιος αρνήθηκε να δεχτεί το διάταγμα αυτό, με αποτέλεσμα ο Πατριάρχης να αποπεμφθεί από το θρόνο του!. 
Η αίρεση αυτή δίδασκε, ότι «το σώμα του Χριστού ήταν άφθαρτο από τη στιγμή της σύλληψής του, και όχι μετά την Ανάστασή Του και ότι έπασχε τα ανθρώπινα κατόπιν ειδικής θαυματουργικής ενέργειας» (βλ. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τομ. 5ος, σελ.174).
 
Η κατηγορία αυτή προβλημάτισε πολλούς Ορθοδόξους, γιατί ορθώς πίστευσαν ότι δεν είναι δυνατόν να είναι άγιος ένας αιρετικός. ΄Ομως, τα πράγματα, φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί ο Ιουστινιανός ήταν και παρέμεινε πάντα Ορθόδοξος! Και αυτό για τους εξής λόγους:
 

Πρώτον. Ο Ιουστινιανός υπήρξε σφοδρός πολέμιος του μονοφυσιτισμού σε όλη του τη ζωή. Πώς ήταν δυνατό, στις δυσμές του βίου του να είχε προσχωρήσει στην αίρεση που πολέμησε, και μάλιστα στην πιό ακραία κατάστασή της, τον αφθαρτοδοκητισμό;
 

Δεύτερον. Εάν ο Ιουστινιανός είχε αρχίσει να εμφορείται από μονοφυσιτικές ιδέες, θα τις είχε κάποια στιγμή εκδηλώσει δημόσια και δεν θα περίμενε τον τελευταίο χρόνο της ζωής του να υπογράψει το διάταγμα του 564, το οποίο, όπως φαίνεται, μάλλον ποτέ δεν εκδόθηκε!
 

Τρίτον. Εφόσον το διάταγμα αυτό δεν σώθηκε, πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι το περιεχόμενό του ήταν δήθεν επιλήψιμο;
 

Τέταρτο. Αναφέρεται ότι ο Πατριάρχης ΚΠόλεως άγιος Ευτύχιος αποπέμφθηκε από το θρόνο του, επειδή δήθεν δεν δέχτηκε το διάταγμα αυτό. Ο Ευάγριος όμως φέρει τον άγιο Ευτύχιο να χάνει το θρόνο του από άλλα αίτια, προτού καν συνταχθεί το Διάταγμα!
 

Πέμπτο. Ο διάσημος Έλληνας Πατρολόγος αείμνηστος Παναγιώτης Χρήστου γράφει: «Δύναται λοιπόν να δοθή η εξήγησις ότι ο αυτοκράτωρ ουδέποτε προσεχώρησε εις τον αφθαρτοδοκητισμόν, αλλά παρέμεινε διαπαντός προσηλωμένος εις τας αρχάς των Νεοχαλκηδονίων, τας οποίας ο ίδιος καθώρισεν οριστικώς επιθυμών όμως να συνεχίση τας προσπαθείας του εις συμβιβασμόν και συνεννόησιν, εχρησιμοποίησεν ίσως εκφράσεις, αι οποίαι εφαίνοντο ιδιάζουσαι εις τους Αφθαρτοδοκήτας».
 

Έκτο. Ο Ιουστινιανός στη συνείδηση των Ορθοδόξων πέθανε Ορθόδοξος. Για το λόγο αυτό ενταφιάστηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, ενωρίς δε καθιερώθηκε η μνήμη του στις 15 Νοεμβρίου, μετέπειτα δε ο Πατριάρχης Ιωάννης Θ΄ Αγαπητός (1111- 1134) μετέφερε τη γιορτή του στις 2 Αυγούστου, ημερομηνία που έγινε ανακομιδή των λειψάνων του.
 

Έβδομο. Στην ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος (680) αναφέρεται ως «ο εν αγίοις βασιλεύς Ιουστινιανός» και ο «ευσεβούς λήξεως και σεβασμίας μνήμης», ο δε πάπας άγιος Αγάθων τον ονομάζει «ζηλωτήν υπέρ πάντας της αληθείας και αποστολικής πίστεως»!
 
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο Ιουστινιανός ήταν Ορθόδοξος και είναι άγιος της Εκκλησίας!
 

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: