ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ -- του Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΝ ΣΑΣ!


__________Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος νηστείας, περισυλλογής, συγχωρητικότητος και γενικώτερα αποκαταστάσεως των σχέσεών μας με τον επουράνιον Θεόν καί με τον άνθρωπον, τον συνάνθρωπόν μας. Δυστυχώς όμως μερικές φορές «θέλουμε ν' αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν», όπως λέγει η λαϊκή μούσα.
_______Υπό τα δεδομένα ταύτα ζητώ την ανοχήν σας και την κατανόησίν σας, καθώς παρακάτω σας παραθέτω μίαν λεκτικήν αντιμαχίαν με τον εν Χριστώ αγαπητόν μου Αδελφόν, τον Σεβ. Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ. Νικόλαον, ο Οποίος, δυστυχώς, επέλεξε την Καθαράν Εβδομάδα, για να επιτεθή εναντίον μου με αφορμήν την επανεκτύπωσιν καί διάθεσιν μιάς μελέτης μας υπό τον τίτλον «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ», η οποία εδημοσεύθη το πρώτον κατά το έτος 1974 ως έκδοσις της Ιεράς Συνόδου. 
_______Στην ιστοσελίδα Romfaia.gr ο Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικόλαος εδημοσίευσε επικριτικά σχόλια εναντίον μας, διαμαρτυρόμενος δημοσίως διά το περιεχόμενον της ως άνω ιστορικής μελέτης μας. Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία αποφαίνεται: 
«Πασιφανές εἶναι, ὅτι ἐγράφη κάτω ἀπό εἰδικές συνθῆκες καί ἱκανοποιοῦσε εἰδικές καταστάσεις τῆς περιόδου ἐκείνης καί διά τοῦτο στερεῖται ἀντικειμενικότητος».
 _______Αυτή όμως είναι η δευτέρα «όχλησις» του εν Χριστώ Αδελφού μας πρός ημάς! Δεν εσεβάσθη ούτε την ιερότητα των ημερών, ούτε και το προκεχωρημένον της ηλικίας μας. Με ικανήν «παρρησίαν», δηλ. με θρασύτητα, μας επετέθη! Η εμμέσως πλήν όμως σαφώς εκφερομένη κατηγορία είναι ότι η ελαχιστότης μας έγραψε, ό,τι έγραψε τότε «για να λιβανίση ισχυρούς της ημέρας», «για να εξυπηρετήση σκοπιμότητες» ή «για να αντλήση προσωπικά ωφέλη»!!!!   Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και μίαν πρώτην πρός ημάς προσωπικήν του επιστολήν, του έτους 2015, πρός την οποίαν, εξ αγάπης κινούμενος, τότε δεν απήντησα! Εκεί ο Σεβασμιώτατος επαναλαμβάνει τα αυτά και ακόμη χειρότερα φαιδρολογήματα, προς τα οποία όμως δεν απήντησα, καθ' όσον ταύτα περιεκλείοντο σε μία προσωπικού  επιπέδου αδελφικήν επικοινωνίαν, σε ένα προσωπικό του γράμμα.  
 ________Τώρα όμως υπερέβη τα όρια! Εξεφράσθη δημοσίως! Επί πλέον προέβη και εις την δημοσιοποίησιν της προς με προσωπικής και - δυστυχώς- λίαν προσβλητικής επιστολής του. Οπότε επιτακτική προβάλλει η ανάγκη, όπως υπερασπισθώμεν της τιμής και της αξιοπρεπείας μας. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η σιγή σημαίνει ενοχήν.  Έτσι λοιπόν προέκυψε η παρούσα ανάρτησις.
________Τα λόγια του Σεβ. κ. Νικολάου, όπως παρατίθενται παρακάτω, αποτελούν βαρυτάτην κατηγορίαν! Εγγίζουν τον χαρακτήρα ενός προσώπου! Τον παρουσιάζουν ως «κόλακα» καί «οσφυοκάμπτην», γεγονός, το οποίον δεν ημπορώ να ανεχθώ με κανένα τρόπον: 

«....ἔπρεπε νά δώσετε ὁμολογίαν πίστεως καί ἀφοσιώσεως καί νά διαλύσετε πᾶσαν ὑποψίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ ἀπό τήν πνευματικήν σχέσιν ὑμῶν προσωπικῶς καί τῆς Ἀδελφότητός σας μέ τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Τρίκκης καί Σταγῶν κυρόν Διονύσιον πρωτεργάτην της καθάρσεως τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἐπίσης Γέροντά σας μακαριστόν Μητροπολίτην Κίτρους κυρόν Βαρνάβαν, συνυποψήφιον εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σεραφείμ».
 ________Αποκρούω μετά βδελυγμίας την βαρυτάτην αυτήν ύβριν! Μάρτυς μου ο Θεός! Ουδέποτε επεχείρησα να κερδίσω κάτι διά της κολακείας των ισχυρών της ημέρας! Ουδέποτε ενήργησα με σκοπιμότητες! Ουδέποτε, επίσης, επεδίωξα να ανέλθω τα σκαλοπάτια της αρχιε-ρωσύνης! Ό,τι συνέβη εις την ζωήν μου ήταν αποτέλεσμα της επ' εμοί ευδοκίας του Πανοι-κτίρμονος Θεού! Ακόμη και την έλευσίν μου εις την ιστορικήν ταύτην Μητρόπολιν δεν την επεδίωξα! Η Παναγία μας, «Η Τρυπητή», κατά τρόπον θαυμαστόν με εκάλεσε κοντά Της! Ιδού πως:
_______Τα σχετικά γεγονότα έχουν ως εξής: Κατά τον Απρίλιον του  έτους 1978, ως Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ταλαντίου και Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, ήμην προσκεκλημένος ως ομιλητής εις το Αίγιον. Εχοροστάτησα, λοιπόν, και εκληρυξα τον θείον λόγον κατά τόν τελευταίον Κατανυκτικόν Εσπερινόν. Εσπερινόν, ο οποίος μέχρι σήμερα τελείται εις το Ιερόν Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής, πολιούχου και προστάτου Αιγίου. Ο κατά τήν περίοδον εκείνην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ο αείμνηστος  κυρός Γεώργιος, παρηκολούθει τον Εσπερινόν από του ιερού Βήματος.
_______ Μετά την καθιερωμένην Απόλυσιν του Εσπερινού επλησίασα προς την ιεράν Εικόνα της Τρυπητής, διά να προσκυνήσω μετ' ευλαβείας. Την στιγμήν εκείνην ο μακαριστός Γεώργιος, χωρίς να το προβλέπη το Πρωτόκολλον, εξήλθετου ιερού Βήματος, με επλησίασεν και καθ' όν χρόνον ευρισκόμην ακόμη ενώπιον της ιεράς Εικόνος, όλως αιφνιδίως μου εζήτησε να βγάλω το καλυμμαύχι μου!«Σας παρακαλώ, μού είπε, βγάλτε το καλυμμαύχι σας», τουθ' όπερ και έπραξα ασυναισθήτως. Εκεί, λοιπόν, χωρίς να το συναισθάνεται, με ότι έπραξε  με έχρισεν ως Διάδοχόν του! Πως; Ενώπιον της ιεράς Εικόνος της Τρυπητής μας, όλως αυθορμήτως ο μακαριστός εκείνος Γέροντας έβγαλε από το στήθος Του, το αρχιερατικόν του Εγκόλπιον, και το εφόρεσε εις το ημέτερον στήθος!!!!  Με άλλα λόγια, δεν είχε προγραμματίσει να μου προσφέρη ως δώρον της αγάπης Του ένα-κάποιο  Εγκόλπιον, ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΑΥΤΟΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΦΕΡΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ ΤΟΥ! Τοιουτοτρόπως  ο μακαριστός και αείμνηστος Γέροντας ανεχώρησεν από το Ιερόν Προσκύνημα χωρίς να φέρη αρχιερατικόν Εγκόλπιον! 
_________Την πρώτην μετά ταύτα Κυριακήν, δηλ. την Κυριακήν των Βαΐων, 23ην Απριλίου, ημέραν των ονομαστηρίων Του και της εις Επίσκοπον χειροτονίας Του, προετοιμαζόμενος διά να μεταβή εις τινα ιερόν ναόν, δεν επρόλαβεν να κατέλθη της κλίμακος του επισκοπικού Μεγάρου, διότι αιφνιδίως υπέστη ρήξιν της αορτής και εξέπνευσεν παραχρήμα! Ας είναι αιωνία η μνήμη Του. 
_______Με άλλα λόγια: Η τελευταία του μετάβασις σε ναό ήταν το βράδυ εκείνο της Τρυπητής! Μετά τον Εσπερινόν της Τρυπητής, ΔΕΝ ΜΕΤΕΒΗ πλέον εις τινα Ναόν! Εκεί, κατά την ευδοκίαν του Θεού,  παρέδωσε την Επισκοπήν του! Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου!  
________Σεβασμιώτατε άγιε Φθιώτιδος  «Γέγονα άφρων καυχώμενος! Υμείς με ηναγκάσατε», ίνα κατά τόν απόστολον Παύλον είπω ( Β' Κορ. 12,11) 

_________Χωρίς καμμίαν προσπάθειαν εκ μέρους μου την 12ην Οκτωβρίου 1978 η σεπτή Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, καί μάλιστα διά συντριπτικής πλειοψηφίας,  εξέλεξε την αναξιότητά μου ως Μητροπολίτην της ιστορικής ταύτης Μητροπόλεως, οπότε και επιβεβαιώθηκε, ότι ο Μακαριστός Γεώργιος ενήργησε κατά το σχέδιον του Παντεπόπτου Θεού! Είη το Όνομα Κυρίου ευλογημένον!   

________Τοιαύτα, λοιπόν, θαυμαστά έργα εποίησεν ο Πανάγαθος Θεός εις την αναξιότητά μου και ούτω πως με εκάλεσε εις την Αρχιερωσύνην. Δεν εκολάκευσα, δεν παρεκάλεσα, δεν επεδίωξα! Ας είναι δοξασμένο του Ονομα του Κυρίου μας!
   
________Παρά ταύτα ο Σεβ. Φθιώτιδος με κατηγορεί, ότι έγραψα διά να κολακεύσω, διά να εξευμενίσω και διά να εξαγοράσω συνειδήσεις! Όχι, Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ! Δεν δέχομαι την ύβριν! 

_______Έπειτα, λοιπόν, από την νέαν ταύτην επιθετικήν, εξουθενωτικήν θα έλεγα,  προς με συμπεριφοράν ενός Αδελφού, μάλιστα δε κατά πολύ νεωτέρου μου, απεφάσισα να απαντήσω δημοσίως διά της προαναφερθείσης ιστοσελίδος Romfaia.gr. Πλήν όμως εθεώρησα χρέος μου να εμφανίσω τήν αλληλογραφίαν μας και εκ του ημετέρου Blog, διά την ιστορίαν καί μόνον! Ζητώ, λοιπόν, την ανοχήν σας και την κατανόησίν σας, αγαπητοί μου αναγνώστες. 
________Καλόν στάδιον των πνευματικών μας αθλημάτων. Καλήν Τεσσαρακοστήν! 
Αίγιον, 6 Μαρτίου 2017
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=QAr4MqV7deo
προς τιμήν του Αγίου που τιμούμε την Β΄κυρακή των νηστειών,το βίντεο.
την Α΄κυριακή παρεπιπτόντως,η Εκκλησία όρισε να αναθεματίζουμε όσους
ΔΕΝ προσκυνούν τις Αγίες εικόνες.
ο αθηναγόρας όμως υπέγραψε την άρση των αναθεμάτων το 1965 ως γνωστόν.
έκτοτε το φανάρι επαναφέρει την μνήμονευση στα δίπτυχα του εκάστοτε πάπα ρώμης και επίσημα
αναγνωρίζεται ως αδελφή εκκλησία.
από το 1924 εώς το 1965 ο κρατικός οργανισμός για την κάλυψη του θρησκευτικού συναισθήματος
των πολιτών με την επωνυμία εκκλησία της ελλάδος,ήτο σχισματικός.
από το 1965 και τούδε,επίσημα αιρετικός.
πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα τρις.(εκ του συνοδικού της Α΄κυριακής των νηστειών).