ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ                                                                                                                                     1.2.2017

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΕΧΗ ΑΜΕΣΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ Ἤ ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΟΥΝ
ΜΕ ΣΑΤΑΝΙΚΗΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ;


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ :


ΑΙΔ/ΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡ.Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ»
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΤΡΑ       1.2.2017  ΩΡΑ 18.00

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ»
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 29.1.2017 (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΙΣ)

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΧΥΡΑ 1941. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΧΙ»
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1.2.2017  ΩΡΑ 18.00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

1.Εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῆς πολυφωνίας ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς, ὅσοι σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν καὶ δραστηριοποιοῦνται σὲ ἀγαθὰ ἔργα ὑπὲρ ἀνακουφίσεως δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

2.Λυπούμεθα ἀφαντάστως, διότι οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ φιμώσουν τὶς φωνὲς ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομὰ τους καὶ νὰ ὁμολογοῦν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη καὶ ἀδιάφθορη οἰκογένεια καὶ ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία πατρίδα.

3.Μέχρι πρό τινος τὰ ΕΛΤΑ εἶχαν τοὺς προπληρωμένους φακέλλους σὲ κάποια προσιτὴ τιμὴ καὶ ἠδύνατο κανεὶς νὰ ἀποστέλῃ τὰ  ἔντυπά του οἰκονομικὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς, σχεδὸν 120.000.000 Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστκὰ εἶναι ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ τρισάθλιο καθεστὼς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία συνήθως καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀναρριχᾶται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοκρατίας.  Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, ποὺ δρᾶ καταλυτικῶς ἤ εὐπρεπῶς μὲν ἀλλὰ οὐσιαστικὰ μὲ ἐλάχιστα ἤ καθόλου ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἀποδεικνύουσα, δυστυχῶς, ἐμπράκτως ὅτι δὲν πιστεύει Χριστὸν ἀλλὰ χρυσὸν καὶ ὅτι δὲν ζεῖ γιὰ τὴν ἐκκλησία ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. . . ! ! ! . .

Τοιουτοτρόπως ἀναγκάσθηκαν οἱ περισσότεροι συντηρητικοὶ καὶ ὀρθά - ὀρθοδόξως σκεπτόμενοι Ἑλληνόψυχοι φορεῖς καὶ ὀργανώσεις νὰ ἀναστήλουν τὶς ἐκδόσεις τῶν περιοδικῶν γραπτῶν τύπων των.

4.Ὅλοι μας εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποβλέπουμε εἰς « ἄλαλα καὶ μπάλαλα» ποὺ ἔλεγε ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Πατροκοσμάς, μήπως δυνηθοῦμε νὰ ἀντιπαραταχθοῦμε πρὸς τὸ ἄριστα ὀργανωμένο κακὸ, τὸ ὁποῖο βραβεύει καὶ ἐπαινεῖ τοὺς νωθρούς, τοὺς ἀσυνειδήτους, τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τοὺς ἀετονύχηδες, τοὺς κομπιναδόρους, μιζαδόρους καὶ λαδιάρηδες, τοὺς θρασεῖς, τοὺς ἀνάγωγους, τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομία καὶ γενικὰ ὅλους τοὺς στερημένους ἀρετῆς καὶ εὐποιΐας.
Καὶ γιὰ νὰ πορώνῃ τὶς συνειδήσεις τους ἐκδίδει, κατόπιν ἐντολῆς καὶ ἐπιβολῆς τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀετονύχηδων, φαύλους, ἀνήθικους καὶ ἀντικοινωνικοὺς νόμους, καλυπρομένους μὲ «κερασάκια» τῆς εὐνομίας.

 Ἀπεναντίας τιμωρεῖ ἐμμέσως καὶ παντοιοτρόπως ὅλους τοὺς τίμιους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους, τοὺς εὐσυνειδήτους, τοὺς εὐποιεῖς, τοὺς ἐργαζομένους τὴν εὐπρέπεια καὶ τὴν εὐποιΐα.

Ὅμως, ὅπως ἔχουμε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως διεξοδικότατα προφορικῶς καὶ γραπτῶς, οὐχὶ κάθε νόμιμο εἶναι καὶ ἠθικό.

5.Μπορεῖ οἱ ὀργανώσεις σήψεως καὶ διαφθορᾶς νὰ διαφωνοῦν καὶ νὰ ἀντιμάχονται μεταξὺ τους, πλὴν ὅμως, ὅταν τὸ καλὸ προσπαθεῖ νὰ ἀντεπιτεθῇ, ὅλοι σπεύδουν ὀργανωμένοι νὰ συντρίψουν τὸ καλὸ.
Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀστραπιαῖα νὰ ὑπάρχῃ μαζικὴ ἀλληλεγγύη καὶ συνεργασία πρὸς τὶς ὀργανώσεις τοῦ καλοῦ καὶ νὰ ἁμύνονται παντοιοτρόπως - ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.

6.Τέτοια παραδείγματα ἔχουμε ἀπὸ τὴν πατροπαράδοτη κυκλοφορία τοῦ Μεσσηνιακοῦ Λόγου Καλαμάτας, ἡ ὁποία μέχρι τώρα κυκλοφοροῦσε μόνο εἰς ἔντυπη μορφή.

Οἱ ἄριστοι κοινωνικοὶ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου κ. Σοφία Μπρεδήμα καὶ κ. Θεόδωρος Μπρεδήμας δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα δυστυχῶς νὰ ἀποκτήσουν γνώστη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων. Ἀπὸ τώρα εὐτυχῶς θὰ κυκλοφοροῦν τὸ ἔγκυρο καὶ σοβαρὸ φύλλο Μεσσηνιακὸς Λόγος καὶ ἠλεκτρονικῶς.
Καλοῦμε ὅλους τοὺς διαπνεομένους ἀπὸ ὑγιεῖς, ὀρθόδοξες καὶ ἐθνικὲς ἰδέες νὰ μὴ ἀδιαφορήσουν ἀλλὰ παντοιοτρόπως νὰ τοὺς συνδράμωμε.

7. Ἐφημερίδα Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸν ὁποῖο μοχθεῖ ἀπὸ χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ὁ ἀγαπητὸς θεολόγος - δημοσιογράφος κ. Διονύσιος Μακρὴς νὰ ὑπερασπίζεται θείους καὶ ἀνθρωπίνους νόμους, ὑπὲρ τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητον καὶ ἀδιάφθορον οἰκογένεια καὶ ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία πατρίδα.


Ἐπ’εὐκαιριᾳ ταύτῃ ἐπαινῶμε τὸν κ. Διονύσιο Μακρὴ καὶ γιὰ τὴν λίαν  διαφωτιστικὴ ἐκπομπὴ – ὁμιλία ποὺ ἔκανε τὴν Κυριακὴ 29.1.17 στὴν «Πειραϊκὴ ἐκκλησία» στὶς 15:30  γύρω ἀπὸ το Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα θέματα.
Ἀναμεταδίδουμε τὴν πολλὴ ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπὴ « Γιὰ ποιὸν χτυπάει ἡ καμπάνα ;».


8. Πέραν τῶν ἱστοσελίδων ὑπάρχουν πολλοὶ μάρτυρες συνειδήσεως, ὅπως ὁ ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας Αἰδ/τος Πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ σήμερα τὴν 18.00 στὴν Πάτρα, στὸ Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Νικολάου μὲ θέμα «Ἐκκλησία Συνόδου ἔστιν ὄνομα».
Προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ ὑγιῶς, ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι νὰ πάρουν καὶ ἄλλους καὶ νὰ παρευρεθοῦν.


9. Ὀ γνωστὸς μαχητὴς ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν Παναγιώτης Σαββίδης, δημοσιογράφος τοῦ Πρώτου Θέματος, ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὡς γνωστὸν πρὸ δύο ἑβδομάδων τὸ συνταρακτικὸν ἄρθρον «ἡ ὀδύσσεια ἑνὸς... τάματος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 » ποὺ ἀνερτήθη σὲ δεκάδες ἄλλες ἔγκυρες ἰστοσελίδες, σήμερα, 1.2.2017 συνδιοργανώνει μὲ τὸν Δῆμο Σιντικῆς & Κοιν.Σ.Ἐπ.Ἀγκίστρι στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο καὶ ὥρα 18:00 ἡμερίδα μὲ θέμα « Ὀχυρὰ 1941, τὸ δεύτερο ὄχι». Ὁ κ. Σαββίδης μαζὶ μὲ ἄλλους ἐκλεκτοὺς ὁμιλιτὲς θα ἀναπτύξουν τὸ θέμα.
Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ἐραστὲς τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν νὰ εἰδοποιηθοὺν καὶ νὰ προσέλθουν. Εἴσοδος ἐλεύθερη.


10. Ὁπότε, μέχρι ποὺ τὸ σατανοκρατούμενο κατεστημένο νὰ ἐφεύρῃ τρόπους νὰ φιμώσῃ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ Μ.Μ.Ε., θὰ δύνανται τὰ ὑγιῆ Μ.Μ.Ε. νὰ ἀνταγωνιστοῦν καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ τὸ καθηλώνουν μέχρι ποὺ νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ πάντες τὸ καθῆκον των νὰ τολμήσουν μέχρι ποὺ νὰ ἐξουθενὼσουν τὸ κακὸν καὶ νὰ σταματήσῃ  νὰ προοδεύῃ τὸ κακὸν μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο ἀλλὰ ἀντιθέτως τὸ καλὸν νὰ προελαύνῃ καὶ νά κατατροπώνῃ καθημερινῶς τὸ κακὸν.

11.Μέχρι τώρα «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, μεγαλοεκδότες ποὺ ἀνέβαζαν καὶ κατὲβαζαν ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, ἔφθαναν μέχρι νὰ στέλνουν 2 ἤ 3 ἤ 4 νταλίκες σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες παραλῆπτες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς ἐφημερίδες των καὶ τὰ περιοδικὰ των, μὲ κατάπτυστες σύμβασεις, τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ νὰ εἶναι στὰ χέρια τῶν παραληπτῶν. Αὐτὲς οἱ πολλὲς δεκάδες τόνων ἐντύπων ἐχρεώνοντο μόνο ἔναντι μερικῶν τόνων. . .

12. Ἐπειδὴ δὲ καὶ εἰς τὰ καθεστῶτα «μπανανίας» διεισδύει φῶς καὶ δὲν δύνανται τόσον χοντρὰ καὶ τόσο σκανδαλωδῶς νὰ δροῦν διηνεκῶς  αὐτοὶ οἱ «πατριάρχες»  τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐπειδὴ δυστυχῶς σήμερον οἱ νέοι ἄνθρωποι δὲν διαβάζουν ἔντυπα ἀλλὰ ἠλεκτρονικὰ Μ.Μ.Ε, ἔχουν μετατραπεὶ αὐτοὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχες καὶ σὲ μεγαλοϊστότοπους καὶ σὲ ῥαδιοφωνικοὺς σταθμοὺς. Ἔχοντες δὲ αὐτοὶ οἱ μεγαλοεκδότες καὶ οἱ μεγαλοκαναλάρχες ἀποκτήσει περιουσίες-ἐγκαταστάσεις καὶ ἀφθονία ἠλεκτρονικῶν μέσων προπαντὸς δὲ εἰς τὴν πολιτείαν, τὴν κυβέρνυση-διοίκησι καὶ ἐν γένει ἐκκλησίαν δύνανται μὲ κάθε ἀφορὴ νὰ ἐνεργοῦν ἀκωλύτως καὶ μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα  καὶ ἔτσι ὁ ἀγὼν καταντᾶ ἄκρως ἄνισος.Οἱ φίλες ἰστοσελίδες  εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ ἀναρτήσουν καὶ τὸ παρὸν ἄρθρο μας καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων. Παρὰ τὸν φόρτο τῶν ἰδικῶν των θεμάτων καὶ τῶν γενικῶν καταστάσεων, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ τὰ δημοσιεύσουν καὶ τὰ παρόντα, ὅπως πάντοτε τὰ ἀναδημοσιεύουν καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι ἐκ τῶν προτέρων .
                                                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 210 3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: