Που είναι ο Προφήτης Ηλίας και ο Φινεές με την Ρομφαία τους ?

Οι «Ορθόδοξοι» οικουμενιστές κληρικοί, τι άραγε λέγουν στο τύποις ορθόδοξο ποίμνιό του σήμερα; Η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Αγίου Φλαβιανού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον οποίο φόνευσε ο Μονοφυσίτης «Πατριάρχης» Αλεξανδρείας Διόσκορος στη σύνοδο της Εφέσου  το 449 μ. Χ. Δύο έτη μετά συνήλθε η Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό καθώς και τον φονέα του Αγίου Φλαβιανού  Μονοφυσίτη Διόσκορο. Σήμερα οι «Ορθόδοξοι» Οικουμενιστές δεν αναγνωρίζουν την Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Αναγνωρίζουν ότι οι Μονοφυσίτες είναι Ορθόδοξοι (Σαμπεζύ 1990-91), τον δε φονέα Διόσκορο ως Άγιο και προσκυνούν την «Εικόνα» του!!! Οποία αθλία και ανυπόφορη κατάσταση. Τι ψυχή θα παραδώσουν οι «Ποιμένες» ιδίως δε οι «Γέροντες»…

Δεν υπάρχουν σχόλια: