Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Γράφει ο Μisha: «αυτός ο καινοφανής όρος για την αγιότητα ενός σύγχρονου μας αγίου είναι πραγματικά άξιος προς διερεύνηση....»!

Ποιός είναι «αυτός ο καινοφανής όρος για την αγιότητα» τον οποίο υπαινίσσεται ο
Misha; Τον αναφέρει αμέσως πιό πάνω. Είναι η δική μου άποψη, την οποία παραθέτει και η οποία έχει ως εξής:
«Αυτό γίνεται όχι μόνο με τα όσα είπαν εν ζωή, ή τα όσα οι βιογράφοι τους βάζουν στο στόμα τους, ότι δήθεν είπαν, αλλά και απ’ το γεγονός, ότι οι ίδιοι είχαν «κοινωνία» με αιρετικούς επισκόπους, ή «κοινωνούσαν» με όσους είχαν «κοινωνία» με αιρετικούς επισκόπους! Στώμεν καλώς»!


Θεωρεί ο αγαπητός Misha την άποψη αυτή «καινοφανή» και αιρετική; Τότε «καινοτόμοι», «νεωτεριστές» και αιρετικοί είναι οι άγιοι Πατέρες, που εντέλλονται αυτά τα πράγματα!
Και για να μη θεωρηθεί ότι αερολογούμε θα παραθέσω τις γνώμες ελαχίστων (πραγματικά) αγίων της Εκκλησίας μας, όπως είναι:

· Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής:

«Ει και ο βασιλεύς και ο Πατριάρχης και η Σύνοδος γράψωσι προς τον Ρώμης έγγραφον συκατάθεσιν της πίστεως κατά το εικός, εγώ πάλιν ου κοινωνώ υμίν, επειδή εν τοις Διπτύχοις μνημονεύετε Σεργίου, Πύρρου, Παύλου και Κύρου, οίτινες έξαρχοι κεχρηματίκασι της αιρέσεως, και ου μόνον υπό τοσούτων Συνόδων ανεθεματίσθησαν εν Ιεροσολύμοις, εν Ρώμη και εν Αφρική, αλλά και απέθανον εν τη αιρέσει και τω χωρισμώ τω από της καθόλου Εκκλησίας, και επειδή ημείς εκείνοις κοινωνείτε, ει και Ορθόδοξοι γένησθε, ου κοινωνώ υμίν, επειδή κοινωνείτε τοις ακοινωνήτοις»!

· Ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός γράφει για το μνημόσυνο των Λατίνων:

«Φεύγετε και υμείς, αδελφοί, την προς τους ακοινωνήτους κοινωνίαν και το μνημόσυνον των αμνημονεύτων. Ίδε, εγώ Μάρκος ο αμαρτωλός, λέγω υμίν ότι ο μνημονεύων του πάπα ως Ορθοδόξου αρχιερέως, ένοχος εστίν πάντα τα των Λατίνων εκπληρώσαι, μέχρι και αυτής της κουράς των γενείων και ο λατινοφρονών μετά των Λατίνων κριθήσεται και ως παραβάτης της πίστεως λογισθήσεται»!

· Επίσης, οι Αγιορείτες μοναχοί το 1274 διακήρυξαν:

«Ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος, τοις αυτού υπόκειται εγκλήμασι, ..ων το συνάντημα ει δυνατόν φύγωμεν»!

· Ο ιστορικός της ψευδοσυνόδου Φεράρας -Φλωρεντίας Μέγας Εκκλησιάρχης Σίλβεστρος Συρόπουλος, πιεζόμενος από τους μεσάζοντες του Αυτοκράτορα να μνημονεύει τον πάπα, απάντησε:

«Εκείνοι γαρ μνημονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισίν ομόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν Εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι ουδέ μνημονεύονται ουδέ έχει άδειάν τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίας υπέρ ακοινωνήτου. Ο δε πάπας εστίν ακοινώνητος. Πως ουν μνημονευθήσεται ο ακοινώνητος μετά των κοινωνικών!.

· Ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος γράφει:

«Η πνευματική κοινωνία των ομοδόξων, και η τελεία υποταγή προς τους γνησίους ποιμένας εκφράζεται με το μνημόσυνο. Οι Σύνοδοι και οι άλλοι Πατέρες ορίζουν, ότι αυτών που αποστρεφόμεθα το φρόνημα, (αυτών) πρέπει να αποφεύγουμε και την κοινωνία»!


Δεν υπάρχουν σχόλια: