ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ --- ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΗΓΕΣΙΑ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΔΡΩΝΤΩΝ
23.10.15
1. Δηλαδὴ καθοδηγοῦν τοὺς ψηφοφόρους πρὸς τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα κρύπτονται πίσω ἀπὸ μεγαλοκαναλάρχες, τοὺς μεγαλοεκδότες ἢ τὴν πολιτικὴ κατεύθυνση τῶν Πανεπιστημίων καὶ Ἰνστιτούτων, ποὺ μεθοδεύουν τὶς δημοσκοπήσεις ἄκρως ἀποπροσανατολιστικῶς, ὥστε νὰ δημιουργήσουν συσπειρώσεις. Μὲ τὴν θεωρία τῆς χαμένης ψήφου  βοηθοῦν ἐμμέσως τὰ μεγάλα κόμματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προφανῶς οἱ δημοσκοπικὲς Ἑταιρεῖες καὶ τὰ Ἰνστιτοῦτα τρῶνε μὲ «χαυλιόδοντες».


2. Π.χ. ὅλες οἱ δημοσκοπικὲς ἑταιρεῖες παρουσίαζαν τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριον τὴν Λαϊκὴ Ἑνότητα νὰ εἰσέρχεται στὴν Βουλὴ μὲ ὑψηλὰ ποσοστὰ καὶ νὰ καταλαμβάνῃ ἄλλοτε τὴν 3η ἢ 4η ἢ τὴν 5η θέση, ἐνῷ στὴν πράξη κατήντησε νὰ λάβῃ μόνο τὸ 2,86% τῶν ψηφισάντων, δηλαδὴ 1,61% τοῦ συνόλου τῶν ἐκλογέων καὶ νὰ μὴ μπῆ στὴν Βουλή…

3. Ἀντιθέτως δὲ παρουσίαζαν τὴν ΑΝ.ΕΛ. ἄλλοτε μὲν μὲ κάτω τοῦ 2% καὶ ἄλλοτε ἄνω τοῦ 2% καὶ νὰ παραμένῃ ἐκτὸς Βουλῆς, ἀλλὰ τελικῶς εἰσῆλθε μὲ 3,69%  τῶν ψηφισάντων, δηλαδὴ 2,87% τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος !!!

4. Σχεδὸν ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις ἔφεραν τὰ δύο μεγάλα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ καὶ Ν.Δ. στῆθος μὲ στῆθος, μὲ ἐλάχιστη διαφορὰ ἄλλοτε ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς καὶ ἄλλοτε ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου κόμματος, ἀλλὰ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φθάσουν νὰ  διαφορὰ 6,5% !!!
Οἱ ἴδιες δημοσκοπήσεις ἀνέβαζαν τὸ ΠΟΤΑΜΙ γιὰ τὴν 3η ἢ 4η θέση ἀλλὰ στὰ ἀποεέλέσματα ἔφθασε νὰ χάσῃ σχεδὸν τὸ 50% καὶ νὰ ἔλθῃ 6ο κόμμα.

5. Ὡς γνωστό, ὁ καθένας δύναται νὰ ἐκμαιεύσῃ τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ, ἀναλόγως πῶς θέτει τὴν ἐρώτηση καὶ πῶς τονίζει τὸ α΄ ἢ β΄ πρόβλημα.

6. Μὲ ἐξαίρεσι τὸ ΠΑΣΟΚ, ποὺ αὔξησε ἀρκετὰ τὰ ποσοστά του καὶ τὴν ΕΝΩΣΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ποὺ διπλασίασε τὰ ποσοστά της καὶ τὴν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ποὺ αὔξησε ἐπὶ μέρους τὰ ποσοστά της, ὅλοι οἱ ἄλλοι, ποὺ εἰσῆλθαν στὴν Βουλὴ ἔχασαν ἀπὸ λίγο μέχρι πολύ…

7. Μὲ τὸν κατάπτυστο ἀντιλαϊκὸ ἐκλογικὸ Νόμο ἔχουμε κυβέρνηση μὲ ἀπόφαση μόνο τοῦ 22,92% τοῦ συνόλου τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, λόγῳ τοῦ ἐλεεινοτάτου αὐτοῦ Νόμου, ποὺ χαρίζει 50 ἕδρες στὸ πρῶτο κόμμα.
Ἡ ἀνήθικη κατανομὴ τῶν +40 καὶ μετὰ +50 ἑδρῶν χαριστικῶς στὸ πρῶτο κόμμα μᾶς κυβέρνησε ζημιώνοντας τὴν Χώρα, τὸν Λαὸ καὶ τὴν Δημοκρατία. Αὐτὸς ὁ τρισάθλιος καὶ ἐγκληματικὸς Νόμος πρέπει νὰ ἀντικατασταθῆ ἀμέσως καὶ νὰ εἰσαχθῆ ἡ ἁπλὴ ἀναλογική.
Τοιουτοτρόπως θὰ ἠδύναντο νὰ εἰσέλθουν καὶ ἄλλες φωνὲς στὴν Βουλή, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς δὲν εὑρίσκουν βῆμα, γιὰ νὰ προβάλλουν τὶς θέσεις τους, ὅπως τὶς προβάλλουν τὰ μεγάλα κόμματα. Μέσα στὸν ἄκρως ἄνισο αὐτὸ ἀγῶνα καὶ λόγῳ τοῦ μὲ σχεδὸν 50% πλειοψηφοῦντος κόμματος τῆς ἀποχῆς, τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἄκυρου, θεωροῦν ἐνσυνείδητοι ψηφοφόροι χαμένη τὴν ψῆφο τους καὶ δὲν προσέρχονται νὰ ψηφίσουν τὰ μικρά, ἀδύνατα καὶ ἄσημα κόμματα. Πολλοὶ νουνεχεῖς, ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ὑψώνουν τὴν φωνή τους μέσα ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Δημοκρατίας, τὸ Κοινοβούλιο, γιὰ νὰ μὴ μετατρέπεται σὲ «ξενοβούλιο», δὲν δημιουργοῦν κόμματα ἢ τὰ ἤδη δημιουργηθέντα δὲν συμμετέχουν κἂν στὶς ἐκλογές.

Τοιουτοτρόπως τὰ μεγάλα κόμματα κυβέρνησαν τὰ τελευταῖα χρόνια οὐσιαστικὰ αὐταρχικῶς.

8. Οἱ ἀρχηγοὶ δυστυχῶς ἀπαιτοῦν οἱ Βουλευτές τους νὰ μὴ ψηφίζουν κατὰ συνείδηση, ἀλλὰ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν γραμμὴ τοῦ κόμματος καὶ ἀλλοίμονο σὲ ἐκεῖνο τὸν Βουλευτή, ποὺ τολμάει νὰ διαφωνῇ μὲ τὴν γραμμὴ τοῦ κόμματος. Αὐτομάτως ἔθεταν τοὺς ἑαυτούς τους ἐκτὸς τῆς Κοινοβουλευτικῆς τους παρατάξεως.

9. Μὲ τὴν δαμόκλειο σπάθη τῆς διαγραφῆς οἱ περισσότεροι Βουλευτὲς δὲν εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία καὶ ἔκαναν ἀβαρία στὶς συνειδήσεις τους ψηφίζοντας ἀγεληδόν ὅ,τι ἔχει προαποφασίσει ἡ ὀλιγαρχία τῆς κλίκας γύρω ἀπὸ τὸν ἀρχηγόν ἢ μόνο ὁ ἀρχηγός.

10. Μέχρι πρότινος οἱ ψηφοφόροι δὲν εἶχαν μόνο τύποις τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίζουν, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ νὰ ἐκλέγουν αὐτοὺς ποὺ κατὰ τὴν γνώμη τους ξεχώριζαν σὲ ἦθος, σὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα, σὲ σεμνότητα, σὲ ἐργατικότητα, σὲ ταπείνωση καὶ σὲ ἔργα εὐποιΐας θέτοντάς τους σταυρούς.
Τὴν 20.9.2015 μᾶς στέρησαν καὶ αὐτὸ τὸ δικαίωμα καταρτίζοντας καταστάσεις, τὶς περιβόητες «λίστες» (περιφρονώντας οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τὴν πλουσιοτάτη μεστὴ νοημάτων ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἀντικαθιστώντας αὐτὴ μὲ ἀνούσιες ἀγγλικὲς λέξεις, ὅπως ἀντὶ καταστάσεις, καταλόγους, καταχωρητήρια, πίνακες μὲ τὴν ἀνούσια λέξη «λίστα»  ἢ τὸ δημοψήφισμα μὲ τὴν ἀγγλικούρα «γκάλοπ»).
11. Ὅσες «γυαλίζουν» πιὸ πολὺ στὸν ἀρχηγὸ ἢ τὴν κλίκα του καὶ ἑλλίσσονται κολακεύοντσς τὸν ἀρχηγὸν καὶ μὴ ἔχοντας ἀκέραιο χαρακτῆρα, τοποθετοῦνται πρῶτοι στὶς διαβόητες αὐτὲς «λίστες» καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι σὲ μὴ ἐκλόγιμη θέσι. Οἱ ψηφοφόροι δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμόσουν αὐτό, ποὺ διεκήρυττε ὁ εἰς πάντα διαπρέψας θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος ἀείμνηστος  Νικόλαος Σωτηρόπουλος, δηλαδὴ νὰ μὴ βασιλεύῃ τὸ ἀγκάθι»….

12. Τὸ ἰδεῶδες θὰ ἦτο, ἐὰν οἱ μεγάλες Περιφέρειες διαιροῦνταν σὲ μικρὲς περιοχὲς κατὰ Δήμους ἢ μικρὲς ὁμάδες Δήμων καὶ ὑπῆρχε ἕνα ἐνιαῖο ψηφοδέλτιο γι᾿ ὅλα τὰ κόμματα καὶ οἱ 2 ἢ 3 Βουλευτὲς ἐξελέγονταν διὰ σταυροφορίας. Ὁ ψηφοφόρος νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ ἐκλέγῃ ἀπὸ τὸ ἐνιαῖο ψηφοδέλτιο ἀκέραιους χαρακτῆρες, ἔντιμους, ἠθικούς, ἐνάρετους, ἐργατικοὺς καὶ ταπεινοὺς ὑποψηφίους, ἀνεξάρτητα σὲ ποιὸ κόμμα ἀνήκουν. Τοιουτοτρόπως θὰ ἐκλέγοντο πραγματικοὶ ἐκφραστὲς τοῦ Τόπου καὶ τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι, δὲν ἀνήκουν σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, ἀλλὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας:  
Α) Ἀδιάφθορη - Ἁγνὴ Οἰκογένεια
Β) Ἀλώβητη - Ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία καὶ
Γ) Ἀκεραία Πατρίδα
θὰ ἀγωνίζονταν γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἀνωτέρω ἀρχῶν - ἀξιῶν.

13. Τέτοιοι ἐκφραστὲς τοῦ Ἔθνους οὐδέποτε θὰ ὑπέγραφαν τὸ 3ο κατάπτυστο, ἰταμό, αἴσχιστο, δουλικὸ καὶ ἐπαχθέστατο μνημόνιο. Οὔτε τὸν δυναμίτη  καὶ τὶς  βραδυφλεγεῖς βόμβες ἐναντίον τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ὡς τὸ συνημμένο ἀπόσπασμα τοῦ ὑπερμνημόνιου – Memorandum, μία νέα παγκόσμια μασωνικὴ θρησκεία καὶ ἐκκλησία (ὡς τὸ ἐκτενέστερο συνημμένο πρὸς  λεπτομερέστερη ἐνημέρωση). Ἐὰν ὅλα αὐτὰ ὄντως ἀληθεύουν καὶ εἶναι ἡ μετάφρασή τους σωστή, πρέπει νὰ ἔχουμε τύψεις συνειδήσεως γιὰ τὴν ἀδιαφορία μας στὸ τὶ πράττουν οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας, νομοθετικῆς ἐξουσίας, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας. Θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ μιμηθοῦμε τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον καὶ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουμε σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐξωμότες: «οὐκ ἐξεστί σοι πρεσβεύειν, λέγειν, διαδίδειν, διδάσκειν, πράττειν ὅλες αὐτὲς τὶς ἀντιχριστιανικές, ἀντικοινωνικές – φασιστικὲς ἀθλιότητες»… 
Παρακαλεῖσθε, ἐλέγξατε, ἐὰν εὐσταθοῦν ὅλα αὐτά, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὸ ὑπερμνημόνιον καὶ διαδώσατέ τα παντοῦ, διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ πάντες καὶ νὰ ἀντιδράσουμε ἔστω καὶ τώρα προτοῦ αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά = «ζήτω ποὺ καήκαμε». Ἐμεῖς εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀνταποκρίνωνται εἰς τὴν πραγματικότητα καὶ παρακαλοῦμεν ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους νὰ τὰ διαψεύσουν καὶ νὰ μὴ κυκλοφοροῦν τέτοια ἀλλόκοτα μυθεύματα.

14. Τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἔχωμε τὴν πολυτέλειαν τῶν 300 Βουλευτῶν. Ἴχνος εὐσυνειδησίας καὶ κοινωνικῆς εὐαισθησίας ἐπιβάλλουν, ὅπως καὶ οἱ 300 Βουλευτὲς ψηφίσουν ἀμετάκλητο Νόμο ὅτι προσεχῶς οἱ Βουλευτὲς θὰ εἶναι τὸ ἀνώτατον 200 (Τὸ Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι ἡ Βουλὴ μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἀπὸ 200-300 Βουλευτές μὲ προοπτική, μέχρι τὸ ἐθνικό μας εἰσόδημα νὰ περάση τὸ 7% νὰ εἶναι ἄμισθοι. Πρέπει ἀπὸ τώρα νὰ ἀποφασίσουν ὅλα τὰ κόμματα μὲ τὴν ἀναθεώρησι τοῦ Συντάγματος οἱ Βουλευτὲς νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τοὺς 100 καὶ οἱ ἀποδοχές τους νὰ εἶναι ἀποδοχὲς Ἀντιστράτηγου) καὶ διὰ νὰ ψηφίζωνται οἱ διάφοροι νόμοι πρέπει νὰ συμφωνοῦν τὰ 2/3 τῶν Βουλευτῶν, ἡ δὲ κυβέρνησις θὰ εἶναι πάντοτε συνεργασίας, διότι διὰ τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς δὲν θὰ δωρήζεται τὸ 1/6 τῶν ἑδρῶν στὸ πρῶτο κόμμα.
15. Ὁ ἄφθαστος καἰ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης -ἅγιος τῆς πολιτικῆς ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ποὺ κανεὶς καὶ ποτὲ ὄχι μόνο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν  φθάσει, ἀλλὰ οὔτε κὰν θέλησε νὰ τὸν μιμηθῆ, ἔλεγε συχνά :
«Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλὰ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της. Ἐφ' ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῷ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν.

Καὶ  « Οδέποτε θ πιτρέψω ες τν αυτόν μου ν βελτιώσω τν τροφήν μου, λλ μόνον τότε, ταν θ εμαι βέβαιος, τι δν πάρχει οτε να λληνόπουλον, πο ν πειν...»

Συγκρίνατε. Τὴν κρίσι τὴν ἀφήνουμε στοὺς ἀναγνπωστες.

16. Σήμερα δυστυχῶς ὁ δύσμοιρος καὶ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς δὲν ψηφίζει αὐτούς, ποὺ ἀγαπᾶ, νοσταλγεῖ καὶ λαχταρᾶ, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ ἀηδιάζει ἀπὸ φόβο μήπως ἔλθουν καὶ ἐπικρατήσουν οἱ ἄλλοι…

17. Γιὰ νὰ μὴ μακρηγοροῦμε περισσότερο παραπέμπομε καὶ στὶς παλαιότερες ἀναρτήσεις μας, ὡς π.χ.

Α) ἀπὸ 26.1.2015 :
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ»

Ποιοὶ ὅμως ζήτησαν ἢ ἐπέβαλλαν τὶς +40 ἕδρες ἢ τὶς +50 ἕδρες ; Ποιοὶ ὀφελοῦνται ἐντὸς καὶ ἐκτὸς καὶ ποιοὶ ζημιώνονται;

Β) ἀπὸ 30.6.2015:  
«ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ»

Γ) ἀπὸ 4.7.2015 :
«ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΟ ΔΙΧΑΣΜΟ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΗ ΑΥΤΟΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΠΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ»


Δ) ἀπὸ 6.8.2015 :
«ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(οὐσιαστικὰ οὐδεμία μακροχρόνια ὀρθὴ μέριμνα)
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ
(Χαρ. Μπούσια)
«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΜΥΡΙΑ (10.000) ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ»

18. Ὅσοι ἔχουν χρόνον καὶ τὴν δυνατότητα ἄς ἐπισκεφθοῦν τὴν ἱστοσελίδα μας, διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν πλήρως….

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: