ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Σε ζωγραφούσαν την Ασσύριον φλόγα, Εκστώσαν ίστης, εις δρόσον μετηγμένην. Ύδωρ όθεν νυν αμφιέσσαο φλέγον, Σίντην κάκιστον Χριστέ προσκεκευθμένον, Προς την όλισθον εκκαλούμενον τρίβον.

Ερμηνεία.


Και τούτο το Τροπάριον είναι ακόλουθον με την υπόθεσιν του ανωτέρω Ειρμού· επιστρέφων γαρ τον λόγον ο Μελωδός προς τον Σωτήρα Χριστόν, λέγει: ω θεάνθρωπε Χριστέ, συ την φλόγα της Χαλδαϊκής εκείνης και Ασσυρίου καμίνου, η οποία προεζωγράφει εσέ το άϋλον πυρ, ο οποίος εκατοίκησες εις την κοιλίαν της Αειπαρθένου Μητρός σου και δεν κατέφλεξες αυτήν, αλλά μάλλον εδρόσισες, συ, λέγω, την φλόγα εκείνην την εξιστώσαν πάντας και εις θαυμασμόν φέρουσαν δια την υπερβολήν της έστησας από την καυστικήν της δύναμιν, και εις δρόσον ταύτην μετέφερες. Αλλά και τώρα εν τω Ιορδάνη ποταμώ παράδοξον θαυματουργίαν εποίησας· διότι ενεδύθης μεν το ύδωρ του Ιορδάνου δια του Βαπτίσματος· έκαμες δε αυτό να κατακαύση ως φλογερά κάμινος τον κάκιστον και βλαπτικώτατον εχθρόν μας Διάβολον τον κεκρυμμένον και εμφωλεύοντα μέσα εις τα ύδατα, όστις επαρακίνει τους ανθρώπους εις την ολισθηράν και κρημνώδη στράταν της αμαρτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: