Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (κείμενο και υπογραφές κληρικών, μοναχών και λαϊκών)

http://katanixis.blogspot.gr/2014/11/blog-post_834.html#more


Μέ θλίψη γίναμε λοι μάρτυρες τν διαδραματισθέντων πρό λίγων μηνν στήν γία Γ. Μεταξύ τν λλων, Οκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος διατύπωσε στό πλαίσιο τς συναντήσεώς του μέ τόν Πάπα Φραγκσκο στά εροσόλυμα στίς 25 Μαΐου τρ.. μία καινοφαν καί ντελς ξένη πρός τήν ρθοδοξία κκλησιολογία· ς χειρότερη κφανση καί τό ποκορύφωμα μις παρεκκλίνουσας κκλησιολογικς πορείας πού χει κκινήσει δη πό πολλο, νέα ατή κκλησιολογία, πορρίπτει τό κατάλυτον καί φθαρτον τς κκλησίας, ν καί Ατή, κατά τούς γίους Πατέρες, εναι « Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος ες λους τούς αἰῶνας καί ες λην τήν αωνιότητα. Διά τοτο κκλησία δέν χει “σπίλον ρυτίδα τι τν τοιούτων”»[1] . ντιθέτως, σύμφωνα μέ τά λόγια το Πατριάρχου, κκλησία, παρά τό θέλημα το Παντοδυνάμου Χριστο, χει διασπασθε.

1. Διατυπώσεις τς κκλησιολογίας τς «διεσπασμένης κκλησίας»
« Μία, γία, Καθολική καί ποστολική κκλησία, δρυθεσα πό το ν “ρχ Λόγου”,
 τοντος πρός τόν Θεόν”, καί “Θεο ντος” Λόγου, κατά τόν εαγγελιστήν τς γάπης, δυστυχς κατά τήν πί γς στρατείαν ατς, λόγ τς περισχύσεως τς νθρωπίνης δυναμίας καί το πεπερασμένου θελήματος το νθρωπίνου νοός, διεσπάσθη ν χρόν. Οτω διεμορφώθησαν καταστάσεις καί μάδες ποικίλαι, κ τν ποίων κάστη διεκδικε “αθεντίαν” καί  “λήθειαν”. λήθεια μως εναι Μία,   Χριστός, καί δρυθεσα π᾿ Ατο Μία κκλησία».
«τυχς, περίσχυσεν νθρώπινος παράγων, καί διά τς συσσωρεύσεως προσθηκν “θεολογικν”, “πρακτικν” καί “κοινωνικν” α κατά τόπους κκλησίαι δήγηθησαν ες διάσπασιν τς νότητος τς πίστεως, ες πομόνωσιν, ξελιχθεσαν νίοτε ες χθρικήν  πολεμικήν» [2].

θέση ατή δέν εναι παντελς νέα· δη πολύ νωρίς Οκουμενικός Πατριάρχης εχε κφράσει τήν ποψή του πέρ τς σότητος τς ρθοδόξου κκλησίας καί τς αρέσεως το Παπισμο:
«Μιά κοινή μυστηριακή κατανόηση τς κκλησίας χει ναδυθε, διατηρηθε καί μεταδοθε διαχρονικς πό τήν ποστολική διαδοχή [...] Μεικτή πιτροπή χει δυνηθε νά διακηρύξει, τι ο κκλησίες μας ναγνωρίζουν μία τήν λλη ς δελφές κκλησίες, πό κοινο πεύθυνες γιά τή διαφύλαξη τς μις κκλησίας το Θεο, μέ πιστότητα πρός τό θεο σχέδιο, καί μέ ναν τελείως διαίτερο τρόπο σον φορ στήν νότητα [...] Μέ ατήν τήν προοπτική παρακινομε τούς πιστούς μας, Καθολικούς καί ρθοδόξους, νά νισχύσουν τό πνεμα τς δελφοσύνης, τό ποο προέρχεται πό τό να Βάπτισμα καί πό τή συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή»[3].  
«Διά τήν συνειδητοποίησιν τν πιβλαβν στοιχείων τς παλαις ζύμης, τις ποτελε προϋπόθεσιν τς ληθος καί σζούσης μετανοίας, φελιμότατος εναι διάλογος [...] φ’ σον δηλονότι μία κκλησία ναγνωρίζει τι λλη τις κκλησία εναι ταμιοχος τς θείας χάριτος καί ρχηγός τς σωτηρίας, ποκλείεται, ς ντιφάσκουσα ες τήν παραδοχήν ταύτην, προσπάθεια ποσπάσεως πιστν πό τς μις καί προσαρτήσεως ατν ες τήν τέραν. Διότι κάστη τοπική κκλησία δέν εναι νταγωνίστρια τν λλων τοπικν κκλησιν, λλ΄ ν σμα μετ’ ατν καί πιθυμε τήν βίωσιν τς νότητος ατς ν Χριστ, τήν ποκατάστασιν δηλονότι ατς, διαταραχθείσης κατά τό παρελθόν, καί χι τήν πορρόφησιιν τς λλης»[4].
παράδοξη ατή διεύρυνση τς κκλησίας δέν φησε κτός το περιβόλου της τούς αρετικούς Προτεστάντες· περί τς 9ης Γενικς Συνελεύσεως το Παγκοσμίου Συμβουλίου τν κκλησιν ν Πόρτο λέγκρε τς Βραζιλίας (Φεβρουάριος 2006), κ. Βαρθολομαος δήλωσε τό τος 2008:
«πηλλαγμένοι λοιπόν τν γκυλώσεων το παρελθόντος καί ποφασισμένοι νά παραμείνωμεν νωμένοι καί νά ργασθμεν πό κοινο, θέσαμεν, πρό δύο τν, κατά τήν διάρκειαν τς Θ’ Συνελεύσεως ν Porto Alegre Βραζιλίας, τάς βάσεις μις νέας περιόδου ες τήν ζωήν το Συμβουλίου»[5] 
Πρός κοινή κπληξη, τό τελικό κείμενο τς Συνελεύσεως κείνης διακηρύσσει περί τν «κκλησιν» το Π.Σ.Ε.:
«Κάθε κκλησία εναι  Καθολική κκλησία, λλά χι λότητά της. Κάθε κκλησία κπληρώνει τήν καθολικότητά της ταν εναι σέ κοινωνία μέ τίς λλες κκλησίες [...]  νας χωρίς τόν λλο εμαστε πτωχευμένοι»[6].
Μητροπολίτης Περγάμου ωάννης (Ζηζιούλας), θεολογικός σύμβουλος το Πατριάρχου, πίσης θεωρε ς ντός «κκλησίας» σες (δι)αιρέσεις καί σχίσματα φαρμόζουν να ποιοδήποτε «βάπτισμα»:
«Τό βάπτισμα δημιουργε να ριο στήν κκλησία. Τώρα μέ ατό τό βαπτιστικό ριο εναι κατανοητό νά πάρξει διαίρεση, λλά ποιαδήποτε διαίρεση μέσα σέ ατά τά ρια δέν εναι τό διο μέ τήν διαίρεση πού πάρχει μεταξύ τς κκλησίας καί ατν πού βρίσκονται ξω πό ατό τό βαπτιστικό ριο [...]ντός το βαπτίσματος, κόμη καί ν πάρχει μία διάσπαση, μία διαίρεση, να σχίσμα, κόμη μπορες νά μιλς γιά κκλησία»[7].
Διευρύνοντας αθαιρέτως τά ρια τς κκλησίας, κ. ωάννης περιόρισε τό π’ ατ καί τό πεδίο τν αρέσεων· κατ’ ατόν «κκλησιαστικοποιεται» κάθε αρεση ποία δέν ντιπίπτει κπεφρασμένως στό Σύμβολον τς Πίστεως, πως δηλαδή Μονοφυσιτισμός-Μονοθελητισμός (τν λεγομένων «προχαλκηδονίων»), Εκονομαχία, ντι-ησυχασμός, θνοφυλετισμός κ.λπ.:
« αρεση, δηλαδή πόκλιση πό ατό πού πιστεύει καί μολογε μέ τό Σύμβολο τς πίστεώς της κκλησία, δηγε ατομάτως κτός τς κκλησίας. Τό πρόβλημα μως ρχίζει πό τή στιγμή πού πτική ατή γωνία πολυτοποιεται [...]»[8].
λα τά παραπάνω φαίνονται ς προβολή καί προέκταση τς παλαις προτάσεως το Πατριάρχου θηναγόρα, μέντορος τν μετά τατα πρωτεργατν τς Παναιρέσεως το Οκουμενισμο:
«Ες τήν κίνησιν πρός νωσιν, δέν πρόκειται μία κκλησία νά βαδίσ πρός τήν λλην, λλ’ λαι μο νά πανιδρύσωμεν τήν Μίαν, γίαν, Καθολικήν καί ποστολικήν κκλησίαν, ν συνυπάρξει ες τήν νατολήν καί τήν Δύσιν, πως ζμεν μέχρι το 1054, παρά καί τάς τότε φισταμένας θεολογικάς διαφοράς»[9].

2. μπρακτη φαρμογή διαχρονικς τς νέας κκλησιολογίας
Ο πεποιθήσεις ατές το Οκουμενικο Πατριάρχου χουν μπράκτως βεβαιωθε μέ διάφορες παλαιότερες κδηλώσεις το οκουμενιστικο γίγνεσθαι: πί παραδείγματι, μέ τήν παρουσία καί συμπροσευχή το Οκουμενικο Πατριάρχου σέ σπερινό τς Θρονικς ορτς τς Ρώμης (ούνιος 1995), στήν κηδεία το Πάπα ωάννη Παύλου Β΄ (πρίλιος 2005), σέ παπική λειτουργία στό Βατικανό (ούνιος 2008), σέ συνεδρία τς Συνόδου τν Καθολικν πισκόπων (κτώβριος 2008) καί στήν πρώτη πίσημη λειτουργία το Πάπα Φραγκίσκου (Μάρτιος 2013). Μέ τήν πό κοινο ελόγηση τν ρθοδόξων πιστν πό τόν κ. Βαρθολομαο καί τόν Καρδινάλιο Cassidy (Φανάρι, Θρονική ορτή 1992), καθώς καί μέ τή συμμετοχή το Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ σέ Πατριαρχική Λειτουργία στό Φανάρι (Νοέμβριος 2006), που Πάπας, φορώντας μοφόριο, πήγγειλε τό «Πάτερ μν» καί το ψάλη Πολυχρόνιον! Μέ τήν πρόσφατη (Μάιος 2014) συμπροσευχή στήν ερουσαλήμ, νώπιον το Παναγίου Τάφου. κόμη, μέ τήν πίδοση γίου Ποτηρίου ς δώρου στόν νεο-εκλεγέντα ονίτη (ν θήναις) πίσκοπο «Καρκαβίας», Δημήτριο Σαλάχα (Μάιος 2008). Μέ τή συμμετοχή το παπικο πισκόπου Louis Pelâtre στόν σπερινό τς γάπης στό Φανάρι τό Πάσχα το 2009, θος πού συνεχίσθηκε καί τά πόμενα τη, μέ εσοδο τν τεροδόξων στό ερό Βμα διά τς ραίας Πύλης. Μέ τή συμμετοχή το κ. Βαρθολομαίου στή Σύνοδο τν γγλικανν στό Labeth Palace (Νοέμβριος 1993). λα ατά καί πολλά λλα, διανθίσθηκαν μέ συμπροσευχές, προσφωνήσεις καί κοινές κκλησιολογικές δηλώσεις. Στό πλαίσιο τς οκουμενιστικς στοχεύσεώς του κ. Βαρθολομαος δέν παρέλειψε νά παροτρύνει καί τόν νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας, Μακαριώτατο κ. Νεόφυτο, νά πανέλθει τό Πατριαρχεο Βουλγαρίας στήν οκουμενική κίνηση π΄ που πεχώρησε τό 1998[10].

3.  ρνηση το Συμβόλου τς Πίστεως, πίστεως «ες Μίαν κκλησίαν»
Ο ς νω δηλώσεις καί τά γεγονότα προσδιορίζουν τή σταθερή κκλησιολογική γραμμή το Οκουμενικο Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. πρόσφατη ν εροσολύμοις δήλωσή του, ναδεικνύει σαφς καί τήν προφαν ντιφατικότητα τή διγλωσσία τς κκλησιολογίας ατς, χαρακτηριστικές το Οκουμενισμο, καθώς προβάλλει μέν τήν Μίαν κκλησίαν, λλ’ ς «διεσπασμένην ν χρόν». ν προκειμέν τό πατριαρχικό κείμενο δημιουργε σύγχυση καί σαφς δέν παγορεύεται πό τό γιον Πνεμα, τό ποο εναι Πνεμα «εθές»[11]. Εναι κόμη ενόητο, τι θέση ατή συνιστ συνειδητή ρνηση τολάχιστον τς νότητος τς «Μις» κκλησίας ς διότητος καί ντολογικο Της δεδομένου. συμπερίληψη τς διότητος ατς στό κκλησιολογικό ρθρο το Συμβόλου τς Πίστεως, ποτελε τήν κφραση τς ατοσυνειδησίας καί γιοπνευματικς μπειρίας τς κκλησίας καί κατά συνέπειαν ποιος – κληρικός λαϊκός - μφισβητε συνειδητς πορρρίπτει τήν πίστη τς κκλησίας, πως ατή ριοθετεται μέ κάθε κρίβεια στούς ρους τν Οκουμενικν Συνόδων καί διαιτέρως στά μονοσήμαντα ρθρα το Συμβόλου τς Πίστεως, ελόγως κπίπτει πό τό Σμα τς κκλησίας, ποκείμενος σέ καθαίρεση φορισμό κατά τίς Οκουμενικές Συνόδους[12].

4. κκλησία εναι αωνίως κατάλυτη, νότητα Χριστο καί πιστν διάσπαστη
σαφής πόσχεση το Κυρίου, τι «πύλαι δου ο κατισχύσουσι» [13] τς κκλησίας, πολλ μλλον πειδή «τό μωρόν το Θεο σοφώτερον τν νθρώπων στίν καί τό σθενές το Θεο σχυρότερον τν νθρώπων στί»[14], καταρρίπτει κάθε σχυρισμό το Πατριάρχου, τι «περίσχυσεν νθρώπινος παράγων» στή β΄χιλιετία τς στορίας Της! Εναι σαφες ν προκειμέν ο διαπιστώσεις τν γίων Πατέρων:  γιά τόν Μ. Βασίλειο Χριστός«ν μέσ» τς κκλησίας «γένετο, χαριζόμενος ατ τό μή σαλεύεσθαι»[15]· Θεολόγος Γρηγόριος νομάζει τήν κκλησία «κληρονομίαν Χριστο μεγάλην καί ο παυσομένην, λλ’ εί βαδιουμένην»,  δέ Χρυσόστομος ωάννης διακηρύσσει τι κκλησία νομάζεται πό τήν Γραφή «ρος, διά τό περίτρεπτον καί πέτρα, διά τό φθαρτον»[16]. γιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, μόφωνος μέ τήν μολογία πάντων τν γίων Πατέρων, βεβαιώνει τι κκλησία «μόνη στίν στύλος καί τό δραίωμα τς ληθείας[17], διότι τό Πνεμα τό παράκλητον μένει ν ατ ες τόν αἰῶνα»[18] συνεχής παρουσία το Πνεύματος διασφαλίζει τήν κκλησία, καί γι΄ ατό εναι λοκληρωμένο, «περατωθέν», τό ργο το Χριστο, ποος «ργον κπεράνας εφρανε φίλους»[19].
Στήν κκλησία πιστεύουμε ς ες αώνιο θεανθρώπινο καθίδρυμα τό ποον «ο πανταχο τς οκουμένης κταθήσεται μόνον, λλά καί πανταχο το αἰῶνος»[20] καί συνεπς δέν ττται παρέρχεται· εναι πασιφανές, τι ατή χωροχρονική κταση δέν φορ μιά νοητή «χρονη» κκλησία, λλά τήν «ν χρόν» στρατευομένη, ποία εναι καί στορικς μφανέστατη ς νότητα-κοινωνία πιστν[21], διότι εναι «πόλις πάνω ρους κειμένη» καί «οκος το Θεο περίοπτος τος πανταχο»[22].
περφυής νότητα τς κκλησίας ς Σώματος Χριστο εναι κάτι τό δεδομένο, πολύτως καί μετακλήτως διασφαλισμένο πό τήν Κεφαλή τς κκλησίας[23], τόν Χριστό, μέ τή συνεχ παρουσία το Παρακλήτου Πνεύματός Του σ’ Ατήν[24], ως τς συντελείας, δη πό τήν Πεντηκοστή. Ο πιστοί, ς τό Σμα τς Κεφαλς, το Χριστο, εναι παραίτητο συμπλήρωμά Της, «τό πλήρωμα το τά πάντα ν πσι πληρουμένου» Χριστο[25], γι’ ατό δέν μπορε νά νοηθε Μία κκλησία «κτός χρόνου», δηλαδή χωρίς πί γς πιστούς· γράφει γιος ωάννης Χρυσόστομος: «νθα γάρ κεφαλή, κε καί τό σμα· οδενί γάρ μέσ διείργεται κεφαλή καί τό σμα· ε γάρ διείργετο, οκ ν εη σμα, οκ ν εη κεφαλή [...] ρα πς ατόν κοιν πάντων χρζοντα εσάγει [...] Διά πάντων ον πληροται τό σμα ατο. Τότε πληροται κεφαλή, τότε τέλειον σμα γίνεται, ταν μο πάντες μεν συνημμένοι καί συγκεκολλημένοι»[26]Γι’ ατό καί Θεός δοξάζεται καί ν Χριστ καί ν τ Σώματι το Χριστο, τ κκλησί, τς ποίας μόνης εναι Σωτήρ Θεάνθρωπος[27], ποος «κτρέφει καί θάλπει ατήν»[28]. ποιος δέν πιστεύει στή συνέχεια τς νσαρκώσεως, τήν κκλησία, δέν πιστεύει στόν Χριστό· κκλησία εναι συνέχεια τς ντός το χρόνου Σαρκώσεως. Καί πως Κύριός μας θέαθη, ψηλαφήθηκε καί προσκυνήθηκε ν σαρκί, ν χρόν, τσι πίσης συνεχίζει νά συμβαίνει καί μέ τό Σμα Του, τήν κκλησία - νωμένη καί γία - ν χρόν. ν θά δεχόμασταν τή διαίρεση τς κκλησίας, θά δεχόμασταν λοιπόν τήν κμηδένιση τς νσαρκώσεως καί τς σωτηρίας το κόσμου[29].

5. πειδή Χριστός «ο μεμέρισται» νότητα εναι δεδομένον «κτμα» τς κκλησίας
κκλησία χοντας ς ντολογικό Της δεδομένο τήν νότητα, δέν τήν πιζητε, πλς τήν διατηρε - «τηρεν τήν νότητα το Πνεύματος ν τ συνδέσμ τς ερήνης»[30] -, εναι δέ ατή οσιδες  χαρακτηριστικό Της, καθ΄σον «τό τς κκλησίας νομα ο χωρισμο, λλ΄ νώσεώς στι καί συμφωνίας νομα»[31].κκλησία διρημένη καί διεσπασμένη εναι τραγέλαφος καί ψιλή φαντασία. γιος Νεκτάριος Αγίνης Θαυματουργός στρεφόμενος κατά τς προτεσταντικς θεωρίας περί «οράτου κκλησίας» φαίνεται νά ρωτ τόν Οκουμενικό Πατριάρχη: «Πρός τί καί τό νομα κκλησία, φο τά μέλη εσί μεμονωμένα καί πρός λληλα γνωστα, καί δέν ποτελον ργανικόν τι σύστημα οδ’ νωσιν διάσπαστον κατά τήν ληθ σημασίαν το νόματος ατς;»[32]
νότης τς δογματικς πίστεως εναι λοιπόν πίσης δεδομένον τς κκλησίας· διότι καθώς Κεφαλή τς κκλησίας Χριστός δέν μπορε νά διασπασθε - «ο μεμέρισται Χριστός»[33] -,  τσι καί στήν κκλησία φίσταται «ες Κύριος, μία πίστις, ν βάπτισμα»[34] καί χι δογματική πολυφωνία· κκλησία διαμορφώνει νιαία πίστη στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, «κατά μίαν τς πίστεως καί χάριν καί κλσιν τούς πιστούς λλήλοις νοειδς συνάπτουσα»[35].

6. ποκοπή τν αρετικν δέν βλάπτει τήν κκλησία
ποιος κπίπτει πό τήν μοφωνία τς θεολογικς μολογίας, καί καθίσταται λοιπόν ξηρό κλμα πού πεκόπη πό τήν μπελο[36], εναι διος πεύθυνος, καθώς σαφς προειδοποιε Χρυσορρήμων ωάννης: «Μένε ες κκλησίαν καί ο προδίδοσαι πό τς κκλησίας. άν δέ φύγς πό κκλησίας, οκ ατία κκλησία [...] άν δέ ξέλθς ξω, θηριάλωτος γίν· λλ’ ο παρά τήν μάνδραν τοτο, λλά παρά τήν σήν μικροψυχίαν [...] κκλησία γάρ ο τοχος καί ροφος, λλά πίστις καί βίος»[37].
Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ποκοπή τν αρετικν Λατίνων καί πουσία τν αρετικν Προτεσταντν πό τή Μία καί Καθολική κκλησία δέν Τήν βλαψε («ο προδίδοσαι πό τς κκλησίας») καί οτε θά μποροσε νά τήν βλάψει· σαφέστατα δηλώνουν ο ρθόδοξοι Πατριάρχες σέ Σύνοδο το 18ου αἰῶνος τήν θεανθρώπινη ρτιμέλεια τς κκλησίας καί τήν κπτωση τν Λατίνων ξ περηφανίας το Πάπα: «στερον μέντοι πρό χρόνων τινν πηρεί το πονηρο ώμης πάπας ποσφαλείς καί ες λλόκοτα δόγματα καί καινοτομίας μπεσών, πέστη τς λομελείας το σώματος τς εσεβος κκλησίας καί πεσχίσθη [...] Νν δέ τά μέν τέσσαρα μέρη το ηθέντος στίου νέμειναν κατά χώραν συνημμένα τε καί συνεραμμένα, δι’ ν εχερς μες διαπλέομεν καί κυμάντως τό το βίου τούτου πέλαγος [...]. Οτως ον καθ’ μς το Χριστο εσεβής κκλησία πί τέσσαρσιν νν ρείδεται στύλοις, τος τέσσαρσι δηλαδή Πατριάρχαις, καί μένει διάσειστος καί κλόνητος»[38].
Βεβαίως, αρεση δέν εναι μόνον ες τά καίρια βλάβη τς κκλησιαστικς πίστεως, λλά καί στά λάχιστα, τά ποα πάντοτε ξελίσσονται πί τά χείρω. Μαζί μέ πολλούς λλους γίους Πατριάρχης ΚΠόλεως γιος Ταράσιος παρατηρε: «Τό γάρ πί δόγμασιν ετε μικρος ετε μεγάλοις μαρτάνειν, τατόν στι· ξ μφοτέρων γάρ νόμος το Θεο θετεται»[39]Καί μέγας Πατριάρχης ΚΠόλεως Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος συμφωνε: «Ετε γον ν μείζονι ετε ν λάττονι διαμαρτάνοι τις τς ληθείας τς πίστεως, αρετικός στιν»[40].

7. χει καταλυθε ερωσύνη τν πισκόπων ;
Συνεπής ρμηνεία τς νέας ατς κκλησιολογίας, καθιστ τόν Πατριάρχη καί παντες τούς πισκόπους «λλιπες» ς πρός τήν πραγματική ερωσύνη το Χριστο καί συνεπς τοποτηρητές, λλ΄ χι διαδόχους τν Θρόνων τους, καί πόπτες, λλ’ χι τελειωτές τν θείων Μυστηρίων τς κκλησίας. Ο πίσκοποι δέν μετέχουν στό πλήρωμα τς ερωσύνης τς κκλησίας, ν ληθεύει κ. Βαρθολομαος. ν διεσπάσθη ν χρόν Μία κκλησία, τό Σμα το Χριστο, τότε κκλησιαστική εραρχία, ποία εναι ν Πνεύματι κοινωνός τς πουρανίου εραρχίας κατά τόν γιο Μάξιμο[41], χει «θρυμματισμένο»  τόν φωτισμό τς ερωσύνης, διότι «θεοπτικς εράρχης πρτον λλάμπεται, ετα μεταδίδωσι τος π΄ ατόν, ετα τελειο τούτοις, ος μεταδίδωσι τς λλάμψεως» [42].
πό τίς παραπάνω σύντομες, κατά τό δυνατόν περιεκτικές, δογματικές διαπιστώσεις καθίσταται λίου φαεινοτέρα πόσταση τν κατά καιρούς πατριαρχικν δηλώσεων πό τήν ρθοδοξία: Οκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος πιστεύει σέ μία «διευρυμένη καί διρημένη» κκλησία· διευρυμένη, διότι θεωρε τούς αρετικούς ς νήκοντες σέ ατήν δυνάμει ποιουδήποτε «βαπτίσματος», παρά τά αρετικά τους δόγματα καί τό σχίσμα τς κοινωνησίας, διρημένη δέ, διότι δέν πάρχει «διακοινωνία» ρθοδόξων καί αρετικν. Μολονότι διρημένη «ντός τς στορίας», Μία κκλησία συνεχίζει νά φίσταται «κάπου-κάπως», κατά τόν κ. Βαρθολομαο. Εναι μως καταφανές στήν πίστη τς κκλησίας, τι νότητά Της εναι ντολογικό καί ναφαίρετο γνώρισμά Της, διότι Ατή εναι Σμα το διαιρέτου καί Παντοδυνάμου Χριστο το Θεο. ς Σμα Χριστο καί λοκλήρωση το ργου Του, κκλησία δέν μπορε νά διαιρεθε, διότι ατό εναι κατάλυσή Της καί «ττα» τς Θεότητος, οτε μπορε νά παύσει νά φίσταται, διότι Ατή ποτελε κπλήρωση τν παγγελιν τς αωνίου πί γς σωτηρίας. νότητα το Σώματος τς κκλησίας κφράζεται μεταξύ λλων καί στήν νιαία δογματική πίστη, μφισβήτηση τς ποίας συνιστ αρεση, μφισβήτηση τν προϋποθέσεων τς σωτηρίας μας. Χριστός πεφάνθη, τι ποιος χωρισθε πό τήν μπελο, δηλ. τόν διο, ξηραίνεται ς τό κλμα καί πόλλυται[43]. κ. Βαρθολομαος θεωρε τι Ζσα καί εχυμος μπελος το Κυριακο Σώματος χωρίς τά ξηρά κλήματα πού μέ δική τους εθύνη πεκόπησαν εναι λλιπής, «διεσπασμένη», καί πρέπει πωσδήποτε νά τά «γκεντρίσουμε» σέ Ατήν κ νέου, νεκρά ντα, στό κκλησιαστικό Σμα τς ντως Ζως, το Ζντος Χριστο.

8. παλαιά ντίδραση μέ διακοπή μνημονεύσεως το Πατριάρχου θηναγόρα
καινοτόμος κκλησιολογία το Οκουμενικο Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου χει προωθήσει τόν Οκουμενισμό πό τό σημεο τς παξιώσεως τν δογμάτων, διον το Πατριάρχου θηναγόρου, στήν παροσα φοβερή διαστρέβλωση τς ρθοδόξου πίστεως· προφανς διακήρυξη «διαλύσεως» τς Μις κκλησίας εναι παραίτητη γιά τόν Οκουμενισμό, στε «νέα-κκλησία» νά «πανιδρυθε» σέ ρμονία μέ τίς οκουμενιστικές προδιαγραφές.
πί Πατριάρχου θηναγόρου, τό γιον ρος σύσσωμο εχε ντιδράσει στά οκουμενιστικά του νοίγματα. Τρες Μητροπολτες τς κκλησίας τς λλάδος φάρμοσαν τήν προβλεπόμενη πό τούς γίους Πατέρες καί τούς ερούς Κανόνες, τόν 31ον ποστολικό καί τόν 15ον τς Πρωτοδευτέρας, νόμιμη κκλησιαστική ντίσταση διά τς διακοπς το μνημοσύνου. Τό διο πραξαν καί κτώ θωνικές ερές Μονές: «διά τς ποφάσεως τς κτάκτου Διπλς ερς Συνάξεως, Συνεδρί ΝΒ΄ τς 13ης Νοεμβρίου 1971, [...] κάστη ερά Μονή, ς ατοδιοίκητος, φέθη λευθέρα νά πράττη κατά συνείδησιν ες τό θέμα τοτο»[44] διακοπή κείνη το μνημοσύνου, χωρίς περαιτέρω ποτείχιση παντελ κοινωνησία, ποτελοσε παινετή στάση, διότι καθώς ρίζει 15ος ερός Κανών τς Πρωτοδευτέρας[45] (τους 861), σοι μύνονται τσι «ο σχίσματι τήν νωσιν τς κκλησίας κατέτεμον, λλά σχισμάτων καί μερισμν τήν κκλησίαν σπούδασαν ρύσασθαι»· σοι μέ τέτοια πρόθεση διακόπτουν τό μνημόσυνον πισκόπων τεροφρόνων, «οκ πισκόπων, λλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν» καί γι΄ ατό «ο μόνον τ κανονικ πιτιμήσει οχ πόκεινται [...] λλά καί τς πρεπούσης τιμς τος ρθοδόξοις ξιωθήσονται»[46]Λυπούμεθα, διότι πορεία τν πραγμάτων δέν μπνέει ασιοδοξία γιά λλαγή πλεύσεως το κ. Βαρθολομαίου. Στήν προσεχ πίσκεψη το Πάπα Φραγκίσκου στό Φανάρι, γιά τή Θρονική ορτή το γίου νδρέου, στά τέλη το ρχομένου Νοεμβρίου καί πάλιν ναφαίνεται στόν ζοφερό ρίζοντα τυπικόν αξημένης λειτουργικς συμμετοχς το αρεσιάρχου Πάπα στήν ρθόδοξη Θεία Λειτουργία, φοροντος μοφόριο, μέ λειτουργικό σπασμό πρός ατόν (πού δέν προβλέπεται γιά σους δέν λειτουργον λλά παρίστανται μόνον), μέ παγγελία πό ατόν το «Πάτερ μν», προσευχς μέ σαφ εχαριστιακή ναφορά («τόν ρτον μν τόν πιούσιον») καί πού πρέπει νά παγγέλλεται πό τόν Προεσττα κ μέρους το ρθοδόξου λαο· κόμη μέ θυμιάτιση το Πάπα καί μέ παραχώρηση σέ ατόν το μβωνος, γιά νά κηρύξει. λα ατά δέν εναι πλ συμπροσευχή, διότι σφαλς, Θεία Λειτουργία δέν ρχεται πό τό «Μετά φόβου Θεο, πίστεως καί γάπης προσέλθετε», λλά πό τό «Ελογημένη Βασιλεία»[47]. Κατά τόν π. λέξανδρο Σμέμαν «πό τήν πλευρά τς Παραδόσεως, μυστηριακός χαρακτήρας τς Εχαριστίας δέν μπορε τεχνητς νά περιορισθε σέ μία πράξη, σέ μία στιγμή το λου τυπικο. χουμε μία “τάξη” στήν ποία λα τά μέρη καί λα τά στοιχεα εναι ναγκαα, εναι ργανικς συνδεδεμένα μετ΄ λλήλων σέ μία μυστηριακή δομή. Μέ λλα λόγια, Εχαριστία εναι μυστήριο π’ ρχς μέχρι τέλους καί κπλήρωση λοκλήρωσή της “καθίσταται φικτή” πό λη τή Λειτουργία»[48].
Εχόμεθα, Οκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος νά ναλογισθε τή μέγιστη εθύνη του ναντι κείνων τούς ποίους δηγε στήν πλάνη καί τήν πογύμνωση τς κκλησίας πό τόν «χιτνα τς ληθείας, τόν φαντόν κ τς νω θεολογίας»[49]Τίποτε πό τά ρθόδοξα δόγματα δέν θά κπέσει ποτέ. Τίποτε δέν θά μεταβληθε ποτέ. Καί ποτέ δέν θά προστεθε καμμία πόφαση νέα πού νά λλοιώνει τίς παλαιές.  Δογματική ξέλιξη δέν εναι δυνατόν νά πάρξει  καμμία, κανενός εδους[50].

« δέ ταράσσων μς βαστάσει τό κρμα, στις ν »[51]

κολουθον μετά τίς ποσημειώσεις ο πογραφές δύο χιλιάδων περίπου προσώπων, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν, κληρικν, μοναχν καί λαϊκν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σοι κ τν κληρικν, μοναχν, μοναζουσν καί λαϊκν πιθυμον νά συμμετάσχουν στήν μικρή ατή κατάθεση ρθοδόξου μολογίας μπορον νά τό δηλώσουν γράφοντας: «Συμφων μέ τό κείμενο ναντίον της ”Νέας κκλησιολογίας το Πατριάρχου Βαρθο­λομαίου” καί προσυπογράφω». Νά  ποστείλουν δέ τήν δηλωση μέ τό νομά τους καί τήν κληρική, μονα­στι­κή παγγελματική τους διότητα στή διεύθυνση: Περιοδικό «Θεοδρομία», Τσιμισκ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη, Fax: 2310.276590 καί e-mail:synaxisorthkm@gmail.com


[1]ΑΓ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, νθρωπος καί Θεάνθρωπος· μελετήματα  ρθοδόξου Θεολογίας, κδ. στήρ, θναι 1987, σελ.182 (Κεφάλαια κκλησιολογικά, §33). Βλ. καί φ.5, 27. 
[2]. «Οικουμενικός Πατριάρχης προς Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Αμφότεροι φυλσσσομεν πνευματικάς καί κυριαρχικάς Θερμοπλας», Amen.gr (24 Μαϊ 2014) http://www.amen.gr/article18151 (παράγραφος §4).
[3]. «Common Declaration Signed in the Vatican by Pope John Paul II and Patriarch Bartholomew I, June 29, 1995», EWTN Global Catholic Network, http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/BARTHDEC.HTM. Βλ. καί πίσκεψις 520 (31-7-1995) 20.
[4]. Προσφώνησις πρός τήν παπικήν ντιπροσωπείαν πό τόν Καρδινάλιο William Keeler, κατά τήν Θρονική ορτή το Πατριαρχείου ΚΠόλεως (1998) ν πίσκεψις, τος 29ον, ρ. 563 (31-11-1998).
[5]. « μιλία π’ εκαιρί τς ξηκοστς πετείου πό τς δρύσεως το Παγκοσμίου Συμβουλίου κκλησιν» (Καθεδρικός Ναός γίου Πέτρου Γενεύης, τήν 17ην Φεβρουαρίου 2008) ν http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=876&tla=gr
[6]. Μτφρ. πό τό Called to be the One Church, §6 καί 7 ν God, in your Grace ... Official Report of the Ninth Assembly of the World Council of Churches, πό Luis N. Rivera-Pagán, WCC Publications, Geneva 2007, σ. 257.
[7]. «Orthodox Ecclesiology and the Ecumenical Movement», Sourozh Diocesan Magazine (γγλία), τόμ. 21 (Αγουστος 1985), σ. 16.
[8]. «κκλησία καί σχατα», κκλησία καί σχατολογία, .Μ. Δημητριάδος, καδημία Θεολογικν Σπουδν, κδ. Καστανιώτη, θήνα 2001, σ. 30.
[9]. Πατριαρχικόν Μήνυμα πί τ ορτ τν Χριστουγέννων 1967, ν Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, πό τήν πορείαν τς γάπης: πίσκεψις τς Α.Θ. Παναγιότητος το Οκουμεν. Πατριάρχου θηναγόρου ες γγλίαν –Νοέμβριος 1967, θναι 1968, σελ. 87.
[10]. «Χαιρετισμός τς Α. Θ. Παναγιότητος το Οκουμενικο Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ποδοχήν ν τ Αθούσ το Θρόνου το Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. κ. Νεοφύτου» (Φανάριον, 20 Σεπτεμβρίου 2013) ν http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1757&tla=gr· «χομεν δι᾿ λπίδος τι γιωτάτη ρθόδοξος κκλησία τς Βουλγαρίας πό τήν μετέραν πεπνυμένην καθοδήγησιν, Μακαριώτατε, θά συμμετέχ, κατά παράδοσιν καί πανορθόδοξον ν Διασκέψεσιν πόφασιν, ες τούς διορθοδόξους καί διαχριστιανικούς διαλόγους».
[11]Ψαλμ. 50, 12· πρβλ. καί ακ. 5, 12· «τω δέ μν τό ναί ναί καί τό ο ο, να μή ες πόκρισιν πέσητε».
[12]. Βλ. ερόν ζ΄Κανόνα τς Γ΄ Οκουμενικς Συνόδου (ACO 1,1,7,105.).
[13]Ματθ. 16, 18.
[14]Α΄ Κορ. 1, 25.
[15]Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣμιλία ες τόν με΄ Ψαλμόν 5, PG 29B, 424B.C.
[16]ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Λόγος Δ΄ (Κατά ουλιανο Βασιλέως Α΄) 67, PG 35, 588C-589A. Τό χωρίον το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου παρά τ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ,ερά Παράλληλα, Στοιχεον Ε, τίτλος ΣΤ΄, PG 95, 1436A.  
[17]Α΄ Τιμ. 3, 15
[18]ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΜελέται δύο· Α΄: Περί τς Μις γίας Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας. Β΄: Περί τς ερς Παραδόσεως, κδ. Ν. Παναγόπουλος, θναι 1987, σ. 32.
[19]. Πεντηκοστάριον, ρθρος Κυριακς τς Πεντηκοστς, αμβικός κανών, δή α΄. 
[20]ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,  Ες τόν Ψάλμ. 44, PG 55, 203.
[21]. τι εναι ρατή εναι μφανές καί στήν γία Γραφή· βλ. Πράξ. 2, 41 καί 2, 47: « δέ Κύριος προσετίθει καθ΄ μέραν τούς σζομένους τ κκλησί».
[22]Ματθ. 5, 14 καί ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣξήγησις πομνηματική ες τόν Προφήτην σαΐαν 1, 2 PG 70, 69A.B. Βλ. καί ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΕαγγελική προπαρασκευή 6, 18 PG 22, 457D
[23]φ. 1, 22.23
[24]ω. 14, 16 καί Λουκ. 24, 49
[25]. φ. 1, 22.23· «καί ατόν δωκε κεφαλήν πέρ πάντα τ κκλησί, τις έστί τό σμα ατο, τό πλήρωμα το τά πάντα ν πσι πληρουμένου»
[26]Ες τήν πρός φεσίους 1, 3, 2· PG 62, 26.
[27]φ. 3, 21· «ατ δόξα ν τ κκλησί ν Χριστ ησο ες πάσας τάς γενεάς το αἰῶνος τν αώνων· μήν»· φ. 5, 23· «... ς καί Χριστός κεφαλή τς κκλησίας, καί ατός στι σωτήρ το σώματος».
[28]. φ. 5, 29 
[29]. ΑΝΩΝΥΜΟΣ (ρθόδοξος ερεύς), Τά προσφάτως διαδραματισθέντα στήν γία Πόλη καί τό κκλησιολογικό τους πόβαθρο, http://www.impantokratoros.gr/B15881B3.el.aspx  
[30].  φ. 4, 3.
[31]. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ες τήν Πρός Κορινθίους Α΄ πιστολήν 1, PG 61, 13
[32]ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣατόθι, σ. 27.
[33]. Α΄ Κορ. 1, 13 
[34]. φ. 4,5 
[35]. ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Μυσταγωγία 24, PG 91, 705Β.
[36]ω. 15, 4-6
[37]ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, τε τς κκλησίας ξω ερεθείς Ετρόπιος 1, PG 52, 397.
[38]ποκρίσεις (1716/1725) τν ρθοδόξων Πατριαρχν τς νατολς πρός τούς γγλικανούς νωμότους, (πόκρισις 5), ες ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεα τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, ν θήναις 1953, τόμ. Β', σ. 794ξς.
[39]. Ζ΄ Οκουμενική Σύνοδος,Πράξις Α’, Mansi 12, 1031-1034. 
[40]. Πρός τόν Βασιλέα· πέμφθη ατ τ ιβ το Μαρτίου 6,  ν Γενναδίου Σχολαρίου παντα τά Ερισκόμενα, τόμ. 3, κδ. Louis Petit – X.A. Siderides, Paris 1930, σ. 161.
[41]. Σχόλια ες τό Περί τς κκλησιαστικς εραρχίας  5, 2.4 PG 4,161A.  
[42]ΑΓ. ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Σχόλια ες τό Περί τς κκλησιαστικς εραχίας  5, 2.4 PG 4,164Α. Πρβλ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περί τς κκλησιαστικς εραρχίας 3,2 PG 3, 428A.
[43].  ω. 15, 4-6 
[44]. Βλ. τό σχετικόν Γράμμα τς . Μ. σίου Γρηγορίου ν Θεοδρομία ΙΑ΄1 (αν-Μάρ 2009) 77. Τά συναφ λα στίς σσ. 75-81.
[45]. ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, κδ. στήρ, θναι 1982, σ. 358. 
[46]. Βλ. τή γνώμη το γίου Νικοδήμου (ατόθι, σ. 344) περί τν Κανόνων τς Πρωτοδευτέρας «... ναγκαοι μέν ντες ες τήν τς κκλησίας εκοσμίαν καί κατάστασιν, βεβαιούμενοι δέ καί πικυρούμενοι πό τε το Νομοκάνονος το Φωτίου, πό τούς ρμηνευτάς τν κανόνων καί πό λην τήν κκλησίαν».
[47]. Πρβλ. ΠΡΕΣΒ. ΑΝ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,  Συμπροσευχή μέ αρετικούς· προσεγγίζοντας τήν κανονική πράξη τς κκλησίας, κδ. Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 118 καί γενικς σσ. 113-118.  
[48]. «Theology and Eucharist» (§6), http://www.schmemann.org/byhim/theologyandeucharist.html  
[49]. Κοντάκιον τς Κυριακς τν γίων Πατέρων τς Δ΄ Οκουμενικς Συνόδου (13-19  ουλίου) 
[50]. Πρβλ. ΠΡΩΤΟΠΡ. Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, « Οκος το Πατρός», ν νατομία Προβλημάτων τς Πίστεως, μτφρ. ρχιμ. Μελετίου Καλαμαρ, κδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 133. 

[51]. Γαλ. 5, 10ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΜΟΝΑΧΩΝ – ΛΑΪΚΩΝ  
Α´ ΚΛΗΡΙΚΟΙ
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας
Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
Μητροπολίτης Γλυφάδας Παῦλος
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ
Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας
***********
Ἀρχιμανδρίτης Ἀγάθων, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους
*********** 
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπι­στη­μίου Ἀθηνῶν
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμοτ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
***********
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος, Καθηγούμενος Ἱε­ρᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Σταυροβου­νίου, Λευκωσία Κύπρος, μετά τῆς συνοδείας
Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδας
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθηγού­μενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Γατζέας
Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπόλκας, Καθηγούμενος Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς
Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος Κοτσώνης, Καθη­γού­­μενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος, Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης, Φθιώτιδος
Ἀρχιμ. Παλαμᾶς Κυριλλίδης, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Γενέσεως Θεοτόκου, Καλλί­πετρα Βεροίας
Ἱερομόναχος Ἱερόθεος Σκιαδᾶς, Καθηγού­μενος Ἱερᾶς Μονῆς Βλοχοῦ, Αἰτωλοα­καρνανία
***********
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Κοκονός, Φλώρινα
Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας, Φλώρινα
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, Ἱεροκῆρυξ - Ἀρχι­ε­ρα­τικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως
Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς - Διευθυντής τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
Ἀρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος Γκιώνης, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας
Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Σιάρρας, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας
Ἀρχιμ. Συμεών Γεωργιάδης, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας
Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα
Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Καλαϊτζόπουλος, Ἱε­ρά Μονή ῾Αγίας Παρασκευῆς Μηλοχω­ρίου
Ἀρχιμ. Χρῖστος Κυριαζόπουλος, Θεσσαλονίκη
***********
Γέρων Γρηγόριος Ἱερομόναχος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Γέρων Θωμᾶς, Ἱερομόναχος, Ἱερά Καλύβη Ἀποστόλου Θωμᾶ, Μικρά Ἁγία Ἄννα, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Φίλιππος, Ἱερά Καλύβη Ἁγίου Ἀθανα­σίου, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Ἀρσένιος, Ἱερομόναχος, Ἱερόν Κελλίον Παναγούδας,
Γέρων Χαρίτων Ἱερομόναχος, Ἱερόν Κελλίον Ἀναλήψεως, Καρυές
***********
Ἱερομόναχος Ἀζαρίας, Καλύβη Τιμίου Προδρό­μου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιη­λαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Νικόδημος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιη­λαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Νήφων, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Γρηγόριος Μεϊμάρογλου, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Ἱερομόναχος Θεολόγος Κωστόπουλος, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας
Ἱερομόναχος Ἰάκωβος Γιαλούρης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Ἱερομόναχος Παΐσιος Serbu, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Ἱερομόναχος Μάξιμος, Λαυρεωτικόν Κελλίον Ἁγίου Ἀντωνίου, Κρύα Νερά
Ἱερομόναχος Νικηφόρος Νίκου, Βόλος
Ἱερομόναχος Ὀνούφριος, Καλύβη Τιμίου Προδρό­­μου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Ἱερομόναχος Ρωμανός, Λαυρεωτικόν Κελλίον Ἁγίου Ἀντωνίου, Κρύα Νερά
Ἱερομόναχος Χρύσανθος, Καλύβη Τιμίου Προ­δρό­μου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
***********
Πρωτο­πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μηνᾶς, Συντα­ξιοῦχος, Λουτράκι Κορινθίας
Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης, Ἐκπαι­δευ­τικός, Κόνιτσα
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευ­ῆς, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
Πρωτοπρεσβύτερος Ἐλευθέριος Παλαμᾶς, Ἐφη­μέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφό­ρου, Πτολεμαΐδα
Πρωτοπρεσβύτερος Φώτιος Βεζύνιας Μαθημα­τικός Θεσσαλονίκη
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Μπουσδέκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοκολάκης, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, Θεσσαλονίκη
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μέμος, ῾Ιεροδι­δά­σκαλος, Κόνιτσα
Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χίρς, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ, Πετροκέρασα Χαλ­κι­­δικής
Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακό­που­λος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν
Πρεσβύτερος Ματθαῖος Βουλκανέσκου, Ἐφη­μέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτό­κου, Βῶκος Πει­ραιῶς
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Πάλμερ, PhD - Ἐφημέ­ριος, St. John's Newfoundland, Canada
Πρεσβύτερος Τύχων Σκιαδᾶς, Ἀγρίνιο
Ἱερεύς Δημήτριος Ψαρρῆς, Βόλος
Ἱερεύς Εὐθύμιος Ἀντωνιάδης, Λάρισα
Ἱερεύς Θεοφάνης Μανούρας, Βελεστίνο
Ἱερεύς Ἰωάννης Σταματιάδης, Θεσσαλονίκη
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Καραστέργιος, Λάρισα
Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Χατζημιτούλιας, Βόλος
Ἱερεύς Πασχάλης Γκιανούδης, Κοιλάδα Λαρί­- σης
Ἱερεύς Γεώργιος Παπαγεωργίου, Βόλος
Ἱερεύς Γεώργιος Σταύρου, Βόλος
Ἱεροδιάκονος Εὐλόγιος Ἀθανασιάδης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Ἱεροδιάκονος Χερουβείμ Τσίνογλου, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ

Β´ ΜΟΝΑΧΟΙ
Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱερόν Κουτλου­μου­σιανόν Κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Θεόληπτος Μοναχός, Καλύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἱλαρίων Μοναχός, Κάθισμα Κουτλου­μουσίου, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων Δανιήλ Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Ἀκάκιος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαί­ων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Στέφανος Μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιη­λαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Γέρων Νικόδημος Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Καρυές
Γέρων Σάββας Μοναχός, Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός, Ἱερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγῆς, Σκήτη Ἁγίου Παντε­λεήμονος, Ἅγιον Ὄρος
Γέρων  Χερουβείμ Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁ­γίων Ἀρχαγγέλων, Ἱερά Μονή Μεγί­στης Λαύρας
Γέρων Βλάσιος Μοναχός, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Βίγλα
Γέρων Γεώργιος Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίων Ἰωάσαφ καί Βαρλαάμ, Βίγλα
Γέρων Ζηνόβιος Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίων Ἀναργύρων, Καψάλα
Γέρων Παντελεήμων Μοναχός, Λαυρεωτικόν Κελλίον Ἁγίου Ἀντωνίου, Κρύα Νερά
Γέρων Συμεών Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Παναγίας Καζάν, Καψάλα
***********
Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἱ. Ἡσυχ. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, Χαλκι­δική
Μοναχός Ἠσαΐας, Ἱερόν Κελλίον Παναγούδας, Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Νικόδημος, Καλύβη Τιμίου Προδρό­μου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Μάξιμος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Γερόντιος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Μόδεστος, Ἱ. Ἡσυχ. Δανιηλαίων, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Παΐσιος, Ἱερόν Κελλίον Ἀρχαγγέλων (Σαββαίων) Καρυές
Μοναχός Παΐσιος, Κάθισμα Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Δοσίθεος, Κάθισμα Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Πρόδρομος, Καλύβη Τιμίου Προ­δρόμου, Ἱ. Σκήτη Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους
Μοναχός Σεραφείμ, πρώην Ἁγιοταφίτης (Σαβ­βαΐτης), Θεσσαλονίκη
Μοναχός Δοσίθεος Γιορετσίδης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Μοναχός Ἀκάκιος Ποταμιάνος, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Μοναχός Εὐδόκιμος Χουντρῆς, Ἱ. Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἑορδαίας
Μοναχός Θεόδωρος Φατσῆς, Βόλος
Μοναχός Πορφύριος Μαρκούλης, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Μοναχός Παῦλος Marvis, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Δόκιμος Μοναχός Κωνσταντῖνος Νικολάου, Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σοχοῦ
Μοναχή Χριστονύμφη Μπαντέκα, Καθηγου­μένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἰωάννα, Καθηγουμένη Ἱεροῦ Ἡσυχα­στηρίου Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Λαυρεντίου, Βόλος
Μοναχή Γαληνή Παστουρματζῆ, Καθη­γου­μένη Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων Θεοτό­κου Ὄσσης Λαγκαδᾶ
Γερόντισσα Χριστονύμφη Μοναχή, Λαμία
Μοναχή Θεοτέκνη Μητσικώστα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μαρίνα Φαμίση, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νεκταρία Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Φιλοθέη Μπαλῆ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφά­νου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θέκλα Μπάρκα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀγαθοκλήτη Ἀθανάτου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Συγκλητική Ρέκατα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Μακρίνα Παππᾶ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Εὐφημία Διονυσοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Στεφανία Τέσια, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφά­νου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χαραλαμπία Μαστοράκη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Δοσιθέα Τζίτζιρα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Σιλουανή Φίλλιπς, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Φεβρωνία Δάλλα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφά­νου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νικοδήμη Σιαχούλη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀγάθη Παΐλα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Γρηγορία Καραμίχου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Προδρόμη Καπέτη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοδοσία  Μπούμπα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀλεξία Πέππα, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεολογία Παπαδάκη, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Χρυσοστόμη Πολύζου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Βησσαρία Λάσκου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Θεοφανία Κυριαζοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἐμμανουηλία Σεκριέμ, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Ἀθανασία Κυριαζοπούλου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Μοναχή Νεκταρία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Νικοδήμη, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Χρυσοστόμη, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παρα­μυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Ἀμβροσία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Σιλουανή, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυ­θίας Ἀνύδρου
Μοναχή Προδρόμη, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Μεθοδία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Ἀναστασία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυ­θίας Ἀνύδρου
Μοναχή Ραφαηλία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Μαριάμ, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Παραμυθία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Τροπαιοφόρα, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυ­θίας Ἀνύδρου
Μοναχή Παντάνασσα, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Νεκταρία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυ­θίας Ἀνύδρου
Μοναχή Θαβωρία, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Μακρίνα, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου καί Παναγίας Παραμυθίας Ἀνύδρου
Μοναχή Λαυρεντία, Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαυρεντίου-Βόλου
Μοναχή Χριστονύμφη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαυρεντίου-Βόλου
Μοναχή Θεοκλήτη Γεωργουδάκη, Ἱερά Μονή Ἁγίου Ραφαήλ, Μυτιλήνη
Μοναχή Ρόδη, Ἀριδαία
Μοναχή Κυράννα Ἀθανασιάδου, Ἱερά Μονή Εἰσοδίων Θεοτόκου Ὄσσης Λαγκαδᾶ
Μοναχή Μαριάμ Δημοπούλου, Ἱερά Μονή Εἰσοδίων Θεοτόκου Ὄσσης Λαγκαδᾶ
Δόκιμη Μοναχή Εὐδοκία Σακέρογλου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφάνου Ἁγ. Μετεώρων
Δόκιμη Μοναχή Εἰρήνη Βρύου, Ἱερά Μονή Εἰσοδίων Θεοτόκου Ὄσσης Λαγκαδᾶ


Υπογραφές ΛαϊκώνΓ´ ΛΑΪΚΟΙ

Ἀβγενάκη Βαρβάρα, Μικροβιολόγος, Σέρρες
Ἀβραμίδου Μ., δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Ἀγάλος Νικόλαος, φοιτητής νοσηλευτικῆς, Βόλος
Ἀγγελάκη Ἀθηνά, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Ἀγγελάκη Ἕλενα, φιλόλογος, Ἰωάννινα
Ἀγγελάκη Ἑλένη, ἐπιχειρηματίας, Ἰωάννινα
Ἀγγελάκης Δημήτριος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Ἀγγελάκης Κωνσταντῖνος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Ἀγγελάκης Χρῆστος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Ἀγγελίδης Νικόλαος, μεταφραστής, Θεσσαλονίκη
Ἁγιοντόντη Μαρία, συνταξιοῦχος, Ἄνω Λεχώνια, Βόλος
Ἀγραφιώτη Μαρία, οἰκιακά, Λάρισα
Ἀγραφιώτης Ἰωάννης, φοιτητής, Λάρισα
Ἀγρίμη Ἑλένη, ἀγρότης, Ἐπανομή
Ἀγρίμης Μόσχος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἐπανομή
Ἀδάμος Κωνσταντῖνος, ζωγράφος, Καλαμπάκα
Ἀδάμου Βασιλική, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Ἀδάμου Παγώνα, λογίστρια, Βόλος
Ἀθανασίου Λαυρεντία, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Ἀθάνατος Κωνσταντῖνος, γεωργός, Τρίκαλα
Ἀθάνατος Ραφαήλ, μαθητής, Τρίκαλα
Ἀθάνατος Χρῆστος, ἀγρότης, Τρίκαλα
Ἀθανάτου Παρασκευή, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Ἄϊτα Γεωργία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Ἄϊτας Δημήτριος, στρατιωτικός, Θεσσαλονίκη

Αἰχμαλωτίδου Παρθένα, οἰκιακά, Πεντάβρυσος
Ἀκριβοῦ Παναγιώτα, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Ἀκριβογιάννη Εὐτ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Ἀλβανούδη Ἀλεξ., συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ἀλβανούδης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ἀλεξανδράκη Δήμητρα, οἰκιακά, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Ἀλεξανδράκη Ὀρθοδοξία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ἀλεξανδρίδης Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Πτολεμαΐδα
Ἀλεξιάδου Μαγδαληνή, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἀλεξίου Ἰωάννης, ὁδηγός, Βόλος
Ἀλεξίου Κωνσταντίνα, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Ἀλεξοπούλου Αὐγουστίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Ἀλεξούδη Ἑλένη, καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη
Ἀλετρᾶς Νικόλαος, φοιτητής μηχανολόγων μηχανικῶν, Χίος
Ἀλμπανίδου Σοφία, οἰκιακά, Βέροια
Ἀμαραντίδης Νικόλαος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη
Ἀμαραντίδου Σοφία, κατηχήτρια, Φλώρινα
Ἀμοργιανιώτη Παναγιώτα, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Ἀμοργιανιώτης Λάμπρος, ἀγροφύλακας, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Ἀμπατζή Ἐλευθερία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ἀμυγδαλιᾶ Ἀποστολία, Βόλος
Ἀναγνωστόπουλος Ἀχιλλέας, διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ, Λάρισα
Ἀναγνωστόπουλος Ἰσίδωρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Λάρισα
Ἀναγνωστοπούλου Γεωργία, νηπιαγωγός, Τρίκαλα
Ἀναγνωστοπούλου Ἐλευθερία, καθηγήτρια, Λάρισα
Ἀναγνωστοπούλου Καλλιόπη, δημόσιος Ὑπάλληλος, Λάρισα
Ἀναγνωστοπούλου Μακρίνα, βρεφονηπιοκόμος, Λάρισα
Ἀναγνωστοπούλου Σοφία, νηπιαγωγός, Λάρισα
Ἀναγνώστου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ἀναγνώστου Λάμπρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ἀνανιάδου Δανάη, οἰκιακά, Βέροια
Ἀναστασίου Γεώργιος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ἀναστασίου Δημήτριος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ἀναστασίου Ἰωάννα, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ἀναστασίου Νικολέττα, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ἀναστασίου Φίλιππος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ἀναστασόπουλος Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Ἀναστασοπούλου Σταυρούλα, οἰκιακά, Λάρισα
Ἀνδρέου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἀνδρέου Μαγδαληνή, οἰκιακά, Φλώρινα
Ἀνδρέου Παντελῆς, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἀνδρέου Παῦλος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἀνδρικάκη Κυβέλη, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἀνδρικάκης Ἀλέξανδρος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἀντανάκου Ἀναστασία, οἰκιακά, Ἀθήνα
Ἄντσος Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος Χημικός, Θεσσαλονίκη
Ἀντωνάκος Θεόδωρος, χημικός, Ἀθήνα
Ἀντωνιάδης Βασίλειος, ΔΕΗ, Ἀχλάδα
Ἀντωνιάδης Δημήτριος, γεωπόνος, Βόλος

Ἀντωνιάδου Ἀθηνᾶ, συνταξιοῦχος, Ἀχλάδα
Ἀντωνιάδου Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Ἀντωνιάδου Μαρία, οἰκιακά, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Ἀντωνίου Ἀθανάσιος, ἀλιεύς, Βόλος
Ἀντωνίου Αἰκ., ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Ἀντωνίου Δήμητρα, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Ἀντωνίου Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ἀντωνίου Πέτρος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Ἀντωνίου-Ἐξάρχου Μαρία, φιλόλογος, Ἰωάννινα
Ἀντωνόπουλος Δημ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Ἀνυφαντή Φωτεινή, νοσηλεύτρια, Καρδίτσα
Ἀνυφαντής Σωτήριος, ἰατρός, Καρδίτσα
Ἀποστόλου Κατερίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Ἀπόχα Λεμονιά, φοιτήτρια γεωπονίας, Καλαμπάκα
Ἀπόχας Θεόδωρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Ἀραμπατζῆ Σταυρούλα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Ἀραμπατζῆς Ἀναστάσιος, μαθητής, Βόλος
Ἀραμπατζῆς Βάϊος, φοιτητής, Βόλος
Ἀραμπατζῆς Ἐλευθέριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Ἀραμπατζῆς Π., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βελεστίνο
Ἀραπογιάννη Βασιλική, συνταξιοῦχος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Ἀραπογιάννη Εὐαγγελία, οἰκιακά, Ἀγρίνιο
Ἀραπογιάννης Κωνσταντῖνος, ὁδηγός ταξί, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Ἀργύρης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα
Ἀργυροπούλου Ἀλεξία, λογίστρια, Φλώρινα
Ἀρμούτση Αἰκατερίνη, θεολόγος, Θεσσαλονίκη
Ἀρνῆ Βαΐα, οἰκιακά, Λάρισα
Ἀρνῆ Σοφία, οἰκιακά, Λάρισα
Ἀρσενίου Πολύβιος, φοιτητής Ἰατρικῆς, Καρδίτσα
Ἀσανάκη Αὐγουστίνα, Πτολεμαΐδα
Ἀσανάκη Μαρία, Πτολεμαΐδα
Ἀσανάκης Γεώργιος, Πτολεμαΐδα
Ἀσανάκης Στυλιανός, Πτολεμαΐδα
Ἀσδεράκης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Ἀσκητής Ἀθανάσιος, ἔμπορος, Τρίκαλα
Ἀσλανίδου Καλλιόπη, οἰκιακά, Βέροια
Αὐξωνίδης Εὐάγγελος, τραπεζικός, Θεσσαλονίκη
Αὐξωνίδης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ἀφορόζη Εἰρήνη, οἰκιακά, Φλώρινα

Βαβαρούτσου Εἰρήνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Βαγδούτη Ἑλένη, οἰκιακά, Βόλος
Βαγδούτη Κατερίνα, πολιτικός μηχανικός, Μυτιλήνη
Βαγδούτης Ἀντώνης, ἐργοδηγός, Βόλος
Βαγενά Ἀλεξία, Νοσηλεύτρια, Τρίκαλα
Βαγενά Κωνσταντίνα, αἰσθητικός, Τρίκαλα
Βαγενά Κωνσταντίνα, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Βαγενάς Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Βαδεβούλης Κωνσταντῖνος, κτηνοτρόφος, Μέτσοβο
Βαδιάκας Σωτήριος, δάσκαλος, Βόλος
Βάϊλας Θωμᾶς, πυροσβέστης, Κοζάνη
Βάϊλας Νικόλαος, ἠλεκτρολόγος, Κόνιτσα
Βαϊνάς Δημήτριος, φοιτητής μαθηματικός, Κατερίνη
Βαΐου Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Βαΐου Κωνσταντίνα, οἰκιακά, Λάρισα
Βαΐου Φρειδερίκη, οἰκιακά, Τρίκαλα
Βαϊράμη Εὐρώπη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Βάκος Γιώργιος, ἄνεργος, Θεσσαλονίκη
Βαλκανιώτη Σοφία, δασοπόνος, Καλαμπάκα
Βαλτίδου Δέσποινα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Βαμβακᾶ Γεωργία, φιλόλογος, Φλώρινα
Βαμβακίδης Ἀναστάσιος, τεχνίτης, Θεσσαλονίκη
Βαμβακίδης Στέφανος, τεχνίτης, Θεσσαλονίκη
Βαμβακίδου Παρθένα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Βαμβάκου Χ., συνταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Βαρβαρέζου Ὄλγα, Φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη
Βαρδάρη Εἰρήνη, οἰκιακά, Φλώρινα
Βαρελογιάννη Ὄλγα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Βαρελογιάννης Ἐλευθέριος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Βαρσάνη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Βαρσάνη Ἑρμιόνη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Βαρσάνη Ζωή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Βαρσάνη Μαρία, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Βαρσάνη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Βαρσάνης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Βαρσάνης Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Βαρσάνης Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Βαρσάνης Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Βαρσάνης Λάζαρος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Βασάλος Δημήτριος, Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος, Κόνιτσα
Βασιλείου Μεταξία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Βασιλείου Νικόλαος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Βασιλείου Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Βασιλόπουλος Ἐμμανουήλ, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Βασιλόπουλος Θεόδωρος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Βασιλοπούλου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Βασιλοπούλου Ὀλυμπιάδα, οἰκιακά, Λάρισα
Βάσκου Βασιλική, οἰκιακά, Φλώρινα
Βάσση Μαρία, ὑπάλληλος, Ἀγρίνιο
Βδελίδης Ἀλέξανδρος, φοιτητής, Φλώρινα
Βεζύνιας Γεώργιος, φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη
Βεζύρη Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Βενετάκης Βασίλειος, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Βεντούρη Δήμητρα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἐλευσίνα
Βέντσιος Ἐλευθέριος, Ἀθήνα
Βέντσιου Παγώνα, οἰκιακά, Ἀσπροβάλτα
Βεττᾶ Μελάνη, οἰκιακά, Φλώρινα
Βιολιτζῆ Δέσποινα, Θεσσαλονίκη
Βλάση Σταυρούλα, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα
Βλαχάκη Καλλιόπη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Βλαχοκώστα Ε. συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Βλαχοκώστα Εὐτυχία, Μαθήτρια, Τρίκαλα
Βλαχοκώστας Ἰωάννης, τελωνειακός, Τρίκαλα
Βλαχόπουλος Βασίλειος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη
Βλαχόπουλος Δημήτριος, Ἄνεργος, Θεσσαλονίκη
Βλαχόπουλος Δημήτριος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη
Βλαχοπούλου Δωροθέα, Μαθήτρια, Θεσσαλονίκη
Βλάχος Ἀλεξ. στρατιωτικός, Βόλος
Βλάχου Ἀργυρή, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Βλαχοῦτσος Ἀθ., συνταξιοῦχος, Πορταριά
Βογιατζόγλου Θρασύβουλος, τυπογράφος, Τρίκαλα
Βόντζου Ἀνδρονίκη, οἰκοκυρά, Βόλος
Βούλγαρη Ἑλένη, μεταφράστρια, Λάρισα
Βουλκανέσκου Λάουρα, οἰκιακά, Πειραιᾶς
Βουτσελά Βασιλική, ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα

Γαζέας Ἰορδάνης, ἔμπορος, Φλώρινα
Γαϊτατζῆς Ἰωάννης, ἀγρότης, Θεσσαλονίκη
Γάκη Σ., οἰκιακά, Βόλος
Γάκη Σπυριδούλα, οἰκιακά, Βόλος
Γαλάνη Αἰκατερίνη, ἰδιωτ, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Γαλάνη Μαρία, νοσηλεύτρια, Τρίκαλα
Γαλάνη Παρασκευή, ἐφοριακός, Τρίκαλα
Γαλάνης Εὐθύμιος, ὁδηγός, Τρίκαλα
Γαλάνης Λάμπρος, κομμωτής, Τρίκαλα
Γαλανόπουλος Ἀλέξανδρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βερολίνο, Γερμανία
Γαντζοπούλου Αἰκατερίνη, φαρμακοποιός, Ν. Ἡράκλεια Χαλκιδικῆς
Γανωτή Βασιλική, ἔμπορος, Βόλος
Γανωτής Νικόλαος, ἔμπορος, Βόλος
Γανωτής Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γαραντζιώτης Νικόλαος, φοιτητής ἰατρικῆς, Ἀθήνα
Γάρδα Ἑλένη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Γάρδας Πέτρος, γεωργός, Ἅγιος Πέτρος
Γάτσιου Παρασκευή, ἄνεργη, Καστράκι
Γεράκης Ἰωάννης, ἰατρός, Θεσσαλονίκη
Γερογιάννης Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Γεροδῆμος Κώστας, ἀγρότης, Βόλος
Γετερίδης Σωτήριος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Γεωργάκης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Γεωργατζᾶς Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γεωργατζή Ζαφειρία, οἰκιακά, Βόλος
Γεωργιάδης Εὐάγγελος, νοσηλευτής, Σέρρες
Γεωργιάδης Ἠλίας, θεολόγος - νομικός, Σέρρες
Γεωργιάδης Κυριάκος, φιλόλογος, Σέρρες
Γεωργιάδης Παναγιώτης, κτηνίατρος, Σέρρες
Γεωργιάδης Παντελῆς, ξενοδοχοϋπάλληλος, Ἰωάννινα
Γεωργιάδου Ἀθηνά, δικηγόρος, Σέρρες
Γεωργιάδου Αἰκατερίνη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γεωργιάδου Ἀναστασία, καθηγήτρια ἀγγλικῆς φιλολογίας, Σέρρες
Γεωργιάδου Ἀναστασία, κτηνίατρος, Σέρρες
Γεωργιάδου Ἀργυρώ, θεολόγος, Σέρρες
Γεωργιάδου Δ., οἰκιακά, Πτολεμαΐδα
Γεωργιάδου Ἑλένη, οἰκιακά, Βόλλος
Γεωργιάδου Εὐμορφία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Γεωργιάδου Εὐπραξία, οἰκιακά, Φλώρινα
Γεωργιάδου Ἱεροθέη, ἀπόφοιτος λυκείου, Φλώρινα
Γεωργιάδου Κυριακή, νοσηλεύτρια, Σέρρες
Γεωργιάδου Μ., οἰκιακά, Βόλος
Γεωργούδας Γεώργιος ἐκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη
Γεωργούδη Μ., οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος
Γεωργούλα Σταυρούλα, δημόσιος ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Γεωργούλη Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Γιάκου Πολυξένη, θεολόγος, Φλώρινα
Γιαννακίδου Βασιλική, ὑπάλληλος, Φλώρινα
Γιαννακίδου Ἑλένη, Ι.Κ.Α., Φλώρινα
Γιαννακίδου Πραξιθέα, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Γιαννακίδου Σοφία, Ἄνεργη, Φλώρινα
Γιαννακοπούλου Βασιλική, Ἔμπορος, Πύργος
Γιαννάκου Κατερίνα, καθηγήτρια γερμανικῶν, Ναύπλιο
Γιαννάκουλη Μαρία, οἰκιακά, Ἄργος
Γιαννούλης Παναγιώτης, Ἄνεργος, Ἀθήνα
Γιάνωτη Μαρία, οἰκιακά, Ἄ. Λεχώνια
Γιάτος Κωνσταντῖνος, ἀξιωματικός, Βόλος
Γιάτσος Γεώργιος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Γιούρση Φρειδερίκη, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Γιώγια Ἑλένη, οἰκοκυρά, Βόλος
Γιώγιας Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γιώτας Ἀνάργυρος, ὑδραυλικός, Καλαμπάκα
Γκαβανούδη Ἐλένη, ἐκπαιδευτικός, Λάρισα
Γκαϊντατζῆ Θεοδώρα, συνταξιοῦχος, Βέροια
Γκαϊντατζῆ Λουκία, οἰκιακά, Βέροια
Γκαλαΐτσης Γεώργιος, μηχανολόγος μηχανικός, Θεσσαλονίκη
Γκαλιμάνα Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Γκαλιμάνας Ἀπόστολος, ἀρτοποιός, Μέτσοβο
Γκαλιμάνας Γεώργιος, Η/Υ, Μέτσοβο
Γκαλιμάνας Κωνσταντῖνος, ἀρτοποιός, Μέτσοβο
Γκανάκος Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Λάρισα
Γκανάκος Νικόλαος, ὑπάλληλος, Λάρισα
Γκάντζιου Παναγιώτα, γεωπόνος, Τρίκαλα
Γκαραβέλλα Ἀντιγόνη, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Γκιάντζιου Εὐαγγελία, οἰκονομολόγος, Τρίκαλα
Γκιόκας Δημήτριος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη
Γκιώνη Φωτεινή, συνταξιοῦχος ΟΓΑ, Βόλος
Γκιώνη Φωτεινή, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γκιώνης Χρῆστος, συνταξιοῦχος ΟΓΑ, Βόλος
Γκιώνης Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γκλέτσος Ἰωάννης, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Γκλέτσου Ἀμαλία, δασκάλα, Βόλος
Γκλέτσου Εὐσεβία, οἰκιακά, Βόλος
Γκόμας Εὐάγγελος, φιλόλογος, Βόλος
Γκουΐος Ἰωάννης, ἄνεργος, Φλώρινα
Γκουΐου Μόνικα, οἰκιακά, Φλώρινα
Γκουΐου Χριστίνα, οἰκιακά, Φλώρινα
Γκραμόζης Νίκος, Ὑδραυλικός, Θεσσαλονίκη
Γολπῖνος Κωνσταντῖνος, Ἰδιωτικός Ὑπάλληλος, Βόλος
Γούλας Γεώργιος, αὐτοκινητιστής, Τρίκαλα
Γουναρίδης Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Γουναρίδου Σταματία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Γουργουλέτης Γεώργιος, χημικός, Ἀθήνα
Γούσιος Ντῖνος, τυπογράφος, Τρίκαλα
Γραμμένος Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γραμμένος Ἐλευθέριος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γραμμένου Σταυρούλα, νοσηλεύτρια, Βόλος
Γραμμόζη Σοφία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Γρασδάκης Ἀθανάσιος, ἀστυνομικός, Φλώρινα
Γράτζα Ἀναστασία, νηπιαγωγός, Βόλος
Γρατσία Ἀργυρώ, οἰκιακά, Φλώρινα
Γρατσίας Ἐλευθέριος, συνταξιοῦχος ΑΤΕ BANK, Φλώρινα
Γραφανάκη Ἀρετή, οἰκιακά, Βόλος
Γραφανάκη Μαρία, ἔμπορος, Βόλος
Γραφανάκης Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Γραφανάκης Δημ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Γραφανάκης Μιχ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Γρέζου Μάρθα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα
Γρηγοριάδου Μαργαρίτα, νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη
Γρούϊος Δημήτριος, κτηνοτρόφος, Κέλλη
Γρούϊου Ἐλπινίκη, οἰκιακά, Κέλλη
Γρούϊου Χρυσάνθη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα
Γρούτα Εὐαγγελία, ἀσφαλίστρια, Θεσσαλονίκη
Γρούτας Νικόλαος, ἀσφαλιστής, Θεσσαλονίκη

Δάγκας Δημήτριος, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα
Δαδάνη Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος
Δαδάνη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος
Δαδαντζίδου Κωνσταντία, συνταξιοῦχος, Βόλος
Δαλακούρας Ἀθανάσιος, πυροσβέστης, Βόλος
Δαλῆς Γεώργιος, ἰατρός, Θεσσαλονίκη
Δάλλα Μαρία, ξενοδόχος, Μέτσοβο
Δάλλα Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Δάλλα Σταυρούλα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Δάλλας Ἀπόστολος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Δάλλας Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Δάλλας Ἰωάννης, ἄνεργος, Μέτσοβο
Δάλλας Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Δάλλας Τριαντάφυλλος, ἄνεργος, Μέτσοβο
Δαμιανίδης Πέτρος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Δασκαλάκη Γεωργία, οἰκιακά, Λάρισα
Δασκαλόπουλος Δημήτρης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Δασκαλοπούλου Χριστίνα, δικηγόρος, Ἀθήνα
Δασούλα Ζωή, νοσηλεύτρια, Τρίκαλα
Δασούλα Ἑλένη, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Δασούλα Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Δασούλα Ἐλευθερία, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Δασούλα Χάιδη, οἰκιακά, Ἰωάννινα
Δασούλας Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Δασούλας Σπυρίδων, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Δεληγιώργης Ἐμμανουήλ, συνταξιοῦχος, Βέροια
Δέλπα Χρυσούλα, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Δεκλιώμης Ἰωάννης, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Δερμίσης Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Τρίκαλα
Δημάκης Γεώργιος, στρατιωτικός, Ἰωάννινα
Δημηρέλη Θάλ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Δημητριάδης Ἀλέξανδρος, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Δημητριάδης Ἀριστοτέλης, ξενοδόχος, Κόνιτσα
Δημητριάδης Βασίλειος, προπονητής, Φλώρινα
Δημητριάδης Πέτρος, ταξιτζῆς, Φλώρινα
Δημητριάδης Σταμάτης, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Δημητριάδης Φραγκίσκος, φοιτητής, Φλώρινα
Δημητριάδης Χρῆστος, ἠλεκτρολόγος, Φλώρινα
Δημητριάδου Γρηγορία, κομμώτρια, Φλώρινα
Δημητρίου Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Δημόπουλος Λεωνίδας, ἐκπαιδευτικός, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Δημουλᾶ Ἑλένη, οἰκοκυρά, Κύμινα Θεσσαλονίκης
Δημουλιοῦ Εὐπραξία, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα
Διαμάντης Παῦλος, ἐργάτης, Κόνιτσα
Διαμαντοπούλου, συνταξιοῦχος Ἅγ. Χριστόφορος
Διανᾶς Δημήτριος, στρατιωτικός, Βόλος
Διαννῆ Γεωργία, μαθήτρια, Βόλος
Διαννῆ Δήμητρα, φοιτήτρια, Βόλος
Διαννῆ Ἐλεονώρα, στρατιωτικός, Ἀθήνα
Διαννῆς Σπύρος, μαθητής, Βόλος
Διασυνοῦ Νεκταρία, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρινα
Διβάνη Δήμητρα, οἰκιακά, Βόλος
Διβάνης Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Δίσκος Γεώργιος, ἐργάτης, Πτολεμαΐδα
Δῆμος Κωσταντῖνος, μηχανικός, Καλαμπάκα
Δῆμος Μιχαήλ, ἀγρότης, Τρίκαλα
Δοβίσης Βλαδίμηρος, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Δούκα Παναγιώτα, οἰκιακά, Φλώρινα
Δουλγέρη Παρασκευή, οἰκιακά, Φλώρινα
Δούρδας Νικόλαος, Φλώρινα

Ἐλευθεριάδου Ἑλένη, δασκάλα, Φλώρινα
Ἐμμανουήλ Ἐμμανουήλ, Ἐργάτης, Βόλος
Ἔξαρχος Γεώργιος, κλασσικός φιλόλογος, Ἰωάννινα
Ἐρευνίδου Ἄννα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Εὐαγγελινοῦ Μαγδαληνή, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Εὐαγγελινός Ἀναστάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Εὐαγγελίου Εὔα, οἰκιακά, Βόλος
Εὐαγγέλου Ἀναστάσιος, ἀγρότης, Μακρυρράχη
Εὐαγγέλου Ἀντωνία, ἔμπορος, Μακρυρράχη
Εὐαγγέλου Ἐμμανουήλ, Μακρυρράχη
Εὐθυμιάδης Μιχαήλ, ὑπάλληλος Δ.Ε.Η, Φλώρινα
Εὐθυμιάδου Μαρία, μαθήτρια, Φλώρινα
Εὐθυμίου Χριστίνα, μαθήτρια Γ´ Λυκείου, Νεοχώρι Μεσολογγίου
Εὐσταθίου Ἠλίας, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα

Ζαλακώστα Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ζαμπαλῆ Μ., οἰκιακά, Βόλος
Ζαμπούρας Χρῆστος, κτηνοτρόφος, Καρδίτσα
Ζαπριάνος Λεωνίδας, Ν-Μ μηχανικός, Θεσσαλονίκη
Ζαρκάδη Εὐδοκία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Ζαρκάδης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Ζαρκαδούλας Ἰωάννης, ἀστυνομικός, Ἀγρίνιο
Ζαφειρίου Κωνσταντίνα, οἰκιακά, Βέροια
Ζαχαρίου Στυλιανός, ψάλτης, Θεσσαλονίκη
Ζάχος Δ. ἐλεύθερος ἐπαγγεματίας, Τρίκαλα
Ζάχος Εὐάγγελος, ἄνεργος, Φλώρινα
Ζάχος Χρήστος, ἀγρότης, Τρίκαλα
Ζάχου Βάσω, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Ζάχου Γεωργία, καταστηματάρχης, Τρίκαλα
Ζάχου Δόξα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Ζάχου Ἐ. οἰκιακά, Τρίκαλα
Ζάχου Εὐφροσύνη, οἰκιακά, Τρίκαλα
Ζάχου Μαρίνα, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Ζάχου Παρασκευή, οἰκιακά, Τρίκαλα
Ζάχου Χ. οἰκιακά, Τρίκαλα
Ζήση Ἑλένη, οἰκιακά, Φλώρινα
Ζησίδου Συγκλητική, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρινα
Ζιώγα Ἀγλαΐα, νοσηλεύτρια - δασκάλα, Φλώρινα
Ζιώγας Στέφανος, συνταξιοῦχος δάσκαλος, Θεσσαλονίκη
Ζοῦμπος Ἰωάννης, ἰατρός, Φλώρινα
Ζουλάκης Σταῦρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Ζωγράφος Ἰωάννης, λογιστής, Ζαγκλιβέρι
Ζωγράφου Ἀναστασία, οἰκιακά, Ἐπανομή
Ζωγράφου Βασιλική, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ζωγράφου Ἐλισάβετ, στρατιωτικός ἐ.ἀ., Θεσσαλονίκη
Ζωγράφου Λευκοθέα, Φάρσαλα

Ἠλιάδη Ἀναστασία, ἀρχιτέκτων, Θεσσαλονίκη
Ἠλιάδης Ἠλίας, δημοτικός ὑπάλληλος, Σέρρες
Ἠλιάδης Θεοφάνης, βιοτέχνης, Θεσσαλονίκη
Ἠλιάδης Ἰωάννης, φοιτητής, Θεσσαλονίκη

Θανόπουλος Χρῖστος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Θεάκος Γεώργιος, Βόλος
Θεάκου Δήμητρα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Θέμελη Μαρία, φαρμακοποιός, Βόλος
Θέμελης Ἰωάννης, ἠλεκτρολόγος, Καλαμπάκα
Θεοδωρίδου Γεωργία, νηπιαγωγός, Φλώρινα
Θεοδωρίδου Ε. συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Θεοδωροπούλου Εὐτυχία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Θεοδώρου Βασιλική, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Θεοδώρου Πολυμένης, συνταξιοῦχος Ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Θεολόγου Σταμ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Θεοχάρη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀθήνα
Θεοχάρης Γεώργιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Θεοχάρης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα
Θεοχάρης Φώτιος, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα
Θουκυδίδης Παρασκευᾶς, φοιτητής ἰατρικῆς, Θεσσαλονίκη

Ἴνδου Παναγιώτα, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ἰντζεβίδου Ἐλισάβετ, οἰκιακά, Βέροια
Ἰτούδης Ἐμμανουήλ, τραπεζικός ὑπάλληλος, Βόλος

Ἰωαννίδης Νικόλαος, ἀρτοποιός, Θεσσαλονίκη
Ἰωαννίδης Συμεών, ἀρτοποιός, Θεσσαλονίκη
Ἰωαννίδου Ὄλγα, ἀρτοποιός, Θεσσαλονίκη

Καβανόζης Βασίλειος, θερμοϋδραυλικός, Ἀλεξανδρούπολη
Καββαδίας Πλάτων, ὑπάλληλος, Ἀγρίνιο
Καβύλη Ἀρετή, πτυχιοῦχος παιδαγωγός, Φλώρινα
Καζάνη Σεβ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Καζαντζῆ Ἀλεξάνδρα, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Καζαντζίδου Σόνια, συνταξιοῦχος δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Καζίλας Σεραφείμ, φοιτητής ὀχημάτων, Ἀθήνα
Καϊσίδου Χρυσούλα, συνταξιοῦχος δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Κακάλη Ἀναστασία, ἐκπαιδευτικός - σχολική σύμβουλος, Θεσσαλονίκη
Κακαλιάγκος Ἠλίας, ξενοδόχος, Βόλος
Κάκαρη Ἑλένη, οἰκιακά, Βέροια
Κακοῦ Βαλέρια, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Καλαϊτζόγλου Ἀθηνά, φιλόλογος, Ν. Ἰωνία Μαγνησίας
Καλαϊτζόγλου Δομνίκη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Καλαϊτζόγλου Χρῆστος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Καλαϊτζόπουλος Σάββας, ὑπάλληλος ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα
Καλαμάρα Μαρκέλλα, Δ/κός Π.Ε. Τρίκαλα
Καλδάρα Βασιλική, κομμώτρια, Μέτσοβο
Καλημεράκη Καθολική, ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Καλιντέρη Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Καλλιαντζῆ Σουλτάνα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Καλλίνη Ἁγνή, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα
Καλλίνη Γεωργία, ἐργάτρια, Μελίτη
Καλλίνης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Μελίτη
Καλλίνης Χρυσοβαλάντης, ὑπάλληλος, Φλώρινα
Καλλιντέρης Νικόδημος, νομικός, Θεσσαλονίκη
Καλογήρου Ἀλέξ., Βόλος
Καλοφύρη Ἀργυρώ, οἰκιακά, Μέτσοβο
Καλοφύρη Γιαννούλα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Καλοφύρης Γεώργιος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Καλοφύρης Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Καλύβας Γρηγόριος, ὑπάλληλος ΕΤΕ, Καλαμπάκα
Καμάκα Εὐφροσύνη, φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Λάρισα
Καμηλούδη Δέσποινα, ἄνεργη, Ν. Μοναστήρι
Καμπουκίνης Α. Δ/κός Π.Ε., Τρίκαλα
Κανάκης Θεοφάνης, ἔμπορος ἐπίπλων, Θεσσαλονίκη
Κανάλη Ἰωάννα, θεολόγος, Ἀθήνα
Καναρᾶ Αἰκατερίνη, ἀρχιτέκτων, Βόλος
Καναρᾶς Ἀπόστολος, στρατιωτικός, Βόλος
Καναρᾶς Ἀπόστολος, στρατιωτικός, Μυτιλήνη
Κανδυλιώτου Ἀντωνία, Ἅγιος Χριστόφορος
Κανελλιά Ἕλλη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Κανούτα Μαρία, οἰκοκυρά, Βόλος
Καντάκου Ἀνδρ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Καντζιλίδης Ἀναστάσιος, ὑδραυλικός, Θεσσαλονίκη
Καντζιλίδου Μερόπη, μοδίστρα, Θεσσαλονίκη
Καντζιλίδου Στέλλα, πωλήτρια, Θεσσαλονίκη
Καπέτη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Καπέτη Καλλιόπη, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Καπέτης Κυριάκος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Καπλάνη Μαρία, οἰκιακά, Καστράκι
Καπλάνης Ἀθανάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Καπλάνογλου Ἀνδρονίκη, ἐκδότης, Κοζάνη
Καπλάνογλου Ἐλισάβετ, οἰκιακά, Κοζάνη
Καπλάνογλου Εὐαγγελία, γεωπόνος, Νεάπολη Κοζάνης
Καπνιάρης Σπύρος, ἀγρότης, Ἀγρίνιο
Καποδίστρια Ἀρ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Καποδίστρια Μαρία, οἰκιακά, Ἀργαλαστή
Καποδίστριας Κωνσταντῖνος, ἀρτοποιός, Ἀργαλαστή
Καπουκρανίδης Γεώργιος, νυχτοφύλακας Θεσσαλονίκη
Καπουκρανίδης Κύρος, Θεσσαλονίκη
Καπουκρανίδου Φανή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Καραβασιλειάδης Ἰάκωβος, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός, Βέροια
Καραβασιλειάδου Ἀλεξάνδρα, οἰκοκυρά, Βέροια
Καραβασιλειάδου Ἀραβέλλα, ἄνεργη, Βέροια
Καραβασιλειάδου Ἐλισάβετ, συνταξιοῦχος, Βέροια
Καραβασιλείου Ἀραβέλλα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βέροια
Καραβασιλείου Μαγδαληνή, συνταξιοῦχος, Βέροια
Καραβασίλη Σοφία, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα
Καραγασλῆ Διαμαντῆ, Βέροια
Καραγεῶργος Κωνσταντῖνος, πωλητής, Βόλος
Καραγεωργίου Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Καραγεωργίου Ἀσημίνα, φοιτήτρια, Βόλος
Καραγεωργίου Χρ., ὑπάλληλος, Βόλος
Καραγιάννη Χρυσή, τραπεζική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Καραγιάννης Ἰ., στρατιωτικός, Βόλος
Καραγιαννίδης Δημήτριος, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Καραγιῶργος Ἀθανάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Καραγιῶργος Ἠλίας, οἰκοδόμος, Μέτσοβο
Καραγιώργη Παναγιώτα, νοσηλεύτρια, Φλώρινα
Καραγιώργου Χρυσούλα, οἰκιακά, Βέροια
Καραγκιοζάκη Ἀργυρή, οἰκιακά, Φλώρινα
Καράδαγλη Γραμματική, λογίστρια, Θεσσαλονίκη
Καραδημητρός Ν., ἀπόστρατος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Καρακαστανιά Μαρία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Καρακαστανιά Ὄλγα, Βόλος
Καρακατσάνη Κική, καθηγήτρια, Κ. Λεχώνια, Βόλος
Καρακατσάνης Σταμάτης, ἠλεκτρολόγος, Κ. Λεχώνια, Βόλος
Καρακώστα Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Καρακώστας Παν., ταξιτζῆς, Βόλος
Καραλιόλιος Δημήτριος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Καραμάνη Βασιλική, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Καραμανιόλα ᾽Ανδρομάχη, ἀγρότισσα, Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου
Καραμανιόλα Ἑλένη, οἰκιακά, Μακρυράχη
Καραμήτρου Ἀνδρονίκη, οἰκιακά, Βέροια
Καραμήτσιου Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Καραμίντζιος Δημήτριος, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Καραμίντζιου Ἀθανασία, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Καραμιχάλη Ἀναστασία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Καραμιχάλη Βασιλική, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Καραμιχάλη Στυλιανή, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Καραμίχας Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Καραμπότα Ζαφειρούλα, οἰκιακά, Λάρισα
Καραμπότας Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Καρανάσιος Ἀντώνιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Καρανάσιος Δημήτριος, ἔπιπλα, Βόλος

Καρανάσιου Ἀποστολία, τραπεζικός, Τρίκαλα
Καρανζιᾶ Μ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος
Καρανίκα Ἀνδρονίκη, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Καρανίκας Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Καραντζᾶς Γ., συνταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Καραποστόλη Ζωή, Βόλος
Καραποστόλης Ἀπόστολος, Βόλος
Καρασαρλῆ Περσεφόνη, συνταξιοῦχος, Βέροια
Καρασαρλῆς Ἀναστάσιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Βέροια
Καρασαρλῆς Ἐμμανουήλ, μαθητής, Βέροια
Καραστογιάννη Στεργιανή, νοσοκόμα, Φλώρινα
Καρατάσιου Σοφία, μαία, Θεσσαλονίκη
Καρκατσόλης Φώτης, ἀγρότης, Γλαφυραί, Βόλος
Καρκατσούλας Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καρδίτσα
Καρόζα Μαρία, πωλήτρια, Βέροια
Καροτσέρη Σωτηρία, ἔμπορος, Βέροια
Καροτσέρης Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Βέροια
Καροῦτσος Ἐλευθέριος, Βόλος
Καροῦτσος Ἠλίας, Βόλος
Καρούτσου Μαρία, οἰκιακά, Βόλος
Καρούτσου Μαρία, οἰκιακά, Λεχώνια Βόλου
Καρούτσου Σταματία, οἰκιακά, Βόλος
Καρπουζᾶ Ἐλευθερία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Καρτσιδῆμα Σταυρούλα, κοινωνική λειτουργός, Κ. Λεχώνια
Κάσσα Μαρία, οἰκιακά, Λάρισα
Κάσσας Κωνσταντῖνος, χρυσοχόος, Λάρισα
Καταπόδη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βέροια
Καταπόδη Παρασκευή, οἰκιακά, Βέροια
Καταρίκου Ἄννα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Κατσαβοῦ Ἀθηνά, συνταξιοῦχος, Λάρισα

Κατσανάκη Εἰρήνη, φοιτήτρια Μεταφραστῶν, Ἀγρίνιο
Κατσουγιάννη Ἀνθή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κατσούδα Παρασκευή, ἄνεργη, Ἀγρίνιο
Κατσούλη Κλεοπάτρα, φοιτήτρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Καφίδα Ἄννα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Καψάλη Μαρία, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
Κεμαλίδης Χαράλαμπος, φοιτητής Γεωπονίας, Θεσσαλονίκη
Κεσίδη Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Κεσίδης Κωνσταντίνος, Ὑδραυλικός, Θεσσαλονίκη
Κετσίδης Παντελῆς, δάσκαλος, Φλώρινα
Κετσιμπάσης Ἰορδάνης, στρατιωτικός, Δράμα
Κιαζίμ Αὐγουστίνος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα
Κιαζίμ Γεωργία, οἰκιακά, Φλώρινα
Κιαζίμ Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα
Κικιρίδου Ἑλένη, Ἰδιωτική Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Κισκίνη Φωτεινή, Φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη
Κίσσα Ἀγγελική, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Κίσσας Βασίλειος, συνταξιοῦχος δάσκαλος, Διμήνι Βόλου
Κίσσας Δημήτριος, τυροκόμος, Τρίκαλα
Κοκκινίδης Ἰωάννης, Πτολεμαΐδα
Κοκκινίδης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Πτολεμαΐδα
Κοκκινίδου Σταυρούλα, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα
Κοκκινίδου Σταυρούλα, Πτολεμαΐδα
Κοκκοβίδης Ἰωάννης, καθηγητής πληροφορικῆς, Ἱεροσόλυμα
Κοκκώνη Στεργιανή, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Κοκονοῦ Παρασκευή, ἀπόφοιτος Λυκείου, Εὔβοια
Κοκοτᾶς Θανάσης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Βόλος

Κολαργιοῦ Βασιλεία, φοιτήτρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Κολέτσου Εὐθυμία, οἰκιακά, Βόλος
Κολέτσου Φωτεινή, Ὑπάλληλος Πρακτορείου Ταξιδίων, Θεσσαλονίκη
Κολιός Σταῦρος, δημόσιος ὑπάλληλος, Κόνιτσα
Κόλλια Β. Εὐτυχία, Πτολεμαΐδα
Κόλλια Ἰ. Εὐτυχία, Πτολεμαΐδα
Κόλλιας Ἀθανάσιος, ἄνεργος, Τρίκαλα
Κόλλιας Βασίλειος, Πτολεμαΐδα
Κόλλιας Νικόλαος, Πτολεμαΐδα
Κολοκοτρώνη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀθήνα
Κολύδης Παῦλος, φοιτητής θεολογίας, Ἀλεξανδρούπολη
Κολυμβάση Παρασκευή, οἰκιακά, Λεχώνια
Κολυμβάσης Στέφανος, συνταξιοῦχος, Λεχώνια
Κολώνια Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Κόμνου Συνοδή, τραπεζική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Κονδίλη Ἀγγελική, ἔμπορος, Πύργος
Κοντογιάννη Εὐφροσύνη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Κοντογιάννης Ἀλέξιος, ἀγρότης, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Κοντογιάννης Παν., συνταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Κοντομίσιος Κωνσταντῖνος, Πτολεμαΐδα
Κορομπίλια Κυριακή, οἰκιακά, Λάρισα
Κορομπίλια Φρειδερίκη, οἰκιακά, Καρδίτσα
Κορομπίλιας, Νικόλαος, γυμναστής, Λάρισα
Κορτσινόγλου Βασίλειος, φοιτητής μαθηματικῶν, Ἰωάννινα
Κορτσινόγλου Ἀλίκη, θεολόγος, Κόνιτσα
Κορτσινόγλου Ἰωάννης, τραπεζικός, Κόνιτσα
Κοσμᾶ Ἑλένη, οἰκιακά, Ἄργος
Κοσμαρᾶ Καλλιόπη, οἰκιακά, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Κοσμαρᾶ Ἑλεονώρα, κομμώτρια, Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Κοσμαρίκου Δήμητρα, φοιτήτρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Κοσμίδης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Λευκόβρυση Κοζάνης
Κοσμίδης Ἐλευθέριος, Φυσικός, Θεσσαλονίκη
Κοσμίδου Ἀναστασία, οἰκιακά, Λευκόβρυση Κοζάνης
Κοσμίδου Κωνσταντία, μαθήτρια, Θεσσαλονίκη
Κοσμίδου Μαρία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Κοσπαντσίδου Ἀναστασία, συνταξιοῦχος ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Κοτζαΐτση Μαρία, οἰκιακά, Κοζάνη
Κοτζαφίλιου Χρυσοστόμη, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρινα
Κοτόπουλος Ἀνδρέας, φοιτητής δασολογίας, Βόλος
Κοτούλα Ἀλεξάνδρα, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Κοτούλας Ἀθανάσιος, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Κουβάτης Σάββας, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Κουγιουμτζόγλου Θεοδώρα, Φλώρινα
Κούγκουλα Ἀν., μαθήτρια, Βόλος
Κούγκουλα Εὐγ., ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Κούγκουλα Μάγδα, μαθήτρια, Βόλος
Κούγκουλας Δημ., μαθητής, Βόλος
Κούγκουλας Ἰωάννης, ἀστυνομικός, Βόλος
Κουδικέλης Διονύσιος, ἄνεργος, Θεσσαλονίκη
Κούκλα Ἰφιγένεια, κοινωνιολόγος, Τρίκαλα
Κούλη Σταυρούλα, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα
Κουκουμπίκης Θεοχάρης, ἄνεργος, Θεσσαλονίκη
Κούλης Βασίλειος, ὑπάλληλος Κ.Ε.Π., Φλώρινα
Κουλίδης Ἰωάννης, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Κουλιρνός Ἀθανάσιος, ἐργάτης, Μηλοχώριον
Κουμπάρος Ἀνδρόνικος, τραπεζικός, Βόλος
Κουμπάρος Κωνσταντῖνος, ἐπιχειρηματίας, Βόλος
Κουμπάρου Φωτεινή, οἰκιακά, Βόλος
Κουντάκη Ἀνδρομάχη, ὑπάλληλος, Βόλος
Κουρκουτμάνος Συμεών, Πτολεμαΐδα
Κουρούπα Ἑλένη, λογίστρια, Φλώρινα
Κουτῆ Ἀλεξάνδρα, φοιτήτρια, Τρίκαλα
Κουτῆ Νίκη-Μαρκέλλα, καθηγήτρια πληροφορικῆς, Τρίκαλα
Κουτῆ Τριανταφυλλιά, φοιτήτρια, Τρίκαλα
Κουτής Χρῆστος, τεχνικός αὐτοκινήτων, Τρίκαλα
Κουτρολός Ἰωάννης, κτηνοτρόφος, Ἀγρίνιο
Κουτρολοῦ Ἑλένη, ἐκπαιδευτικός, Ἀγρίνιο
Κουτσαμάμη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Αἰκατερίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Βασιλική, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Εὐδοκία, φιλόλογος, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Εὐρυδίκη, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Θωμαή, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Μαρία, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Κουτσαμάνη Σταματία, ἄνεργη, Μέτσοβο
Κουτσαμάνης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Κουτσαμάνης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Κουτσαμάνης Δημήτριος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Κουτσαμάνης Ἰωάννης, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Κουτσαμάνης Παντελής, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Κούτση Εὐαγγελία, Φλώρινα
Κουτσοῦκος Χαράλαμπος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Κουτσούκου Παρασκευή, οἰκιακά, Βόλος
Κριαρᾶ Ἀθηνᾶ, νηπιαγωγός

Κρίκος Ἀπόστολος, συνταξιοῦχος, Ἁγία Τριάδα
Κρίκος Ἀριστείδης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Κρίκος Ἀριστείδης, ἄνεργος, Ἁγία Τριάδα
Κρίκου Εὐαγγελία, Βόλος
Κρίκου Σοφία, οἰκιακά, Βόλος
Κρομμύδα Ελ., οἰκιακά, Βόλος
Κρομμύδας Ἰ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Κρομμύδας Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος, Λεχώνια Βόλου
Κρομμύδας Πέτρος, Βόλος
Κυβερνήτης Ἀλκιβιάδης, στρατιωτικός, Θεσσαλονίκη
Κυριαζῆ Ἑλένη, συνταξιοῦχος νοσηλεύτρια, Φλώρινα
Κυριαζῆ Εἰρήνη, συνταξιοῦχος δασκάλα, Φλώρινα
Κυριαζῆ Χρυσάνθη, οἰκιακά, Φλώρινα
Κυριαζῆς Ἀναστάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Κυριαζοπούλου Ἰωάννα, νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη
Κυριακίδης Γεώργιος, ἐργάτης, Βέροια
Κυριακίδης Ἰωάννης, τραπεζικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Κυριακόπουλος Παῦλος, Φλώρινα
Κυριακοπούλου Μαρία, οἰκοκυρά, Μελίτη
Κυριακούλης Δημήτριος, ἔμπορος, Καρδίτσα
Κυρίτσης Παναγιώτης, ξυλογλύπτης, Καλαμπάκα
Κύρκος Δημήτριος, οἰκονομολόγος, Θεσσαλονίκη
Κύρτσου Τραϊανή, ὑπάλληλος ξενοδοχείου, Φλώρινα
Κωνσταντέλια Γεωργία, οἰκιακά, Λάρισα
Κωνσταντέλια Εὐαγγελία, οἰκιακά, Βόλος
Κωνσταντέλια Ἰωάννα, Ὑπάλληλος, Βόλος
Κωνσταντέλιας Ἰωάννης, Μηχανικός, Βόλος
Κωνσταντινίδου Θεολογία, συνταξιοῦχος, Βέροια
Κωνσταντινίδου Φωτεινή, συνταξιοῦχος, Βέροια
Κωστακάκη Γιάννα, οἰκιακά, Φλώρινα

Κωστακάκης Χρῆστος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Φλώρινα
Κωστάκη Αἰκατερίνη, κομμώτρια, Μέτσοβο
Κωστάκη Ἄννα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κωστάκη Γεωργία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κωστάκη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κωστάκης Γεώργιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Κωστάκης Γεώργιος, φοιτητής, Μέτσοβο
Κωστάκης Ἀναστάσιος, ἐπιπλοποιός, Μέτσοβο
Κωστάκης Δημήτριος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Βόλος
Κωστάκης Ἰωάννης, ἐπιπλοποιός, Μέτσοβο
Κωσταμένα Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κωσταμένα Θεοδώρα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Κωσταμένας Ἄγγελος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Κωσταμένας Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Κωσταμένας Φ., ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Κωστόπουλος Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Βόλος
Κωστοπούλου Εὐαγγελία, Οἰκοκυρά, Βόλος
Κωστοπούλου Μαρία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Κωστούδη Ἄννα, στρατιωτικός,
Κωστούδη Μαγδαληνή, χημικός
Κωστούδη Σταυρούλα, χημικός
Κωστούδης Σταῦρος, λοχαγός
Κωστούλα Εἰρήνη, λογίστρια, Βόλος
Κωστούλα Παρασκευή, οἰκιακά, Τρίκαλα
Κωτανίτσης Κωνσταντῖνος, οἰνολόγος, Μέτσοβο

Λαζαρίδου Δόμνα, δασκάλα, Φλώρινα
Λαζαρίδου Μαρία, δασκάλα, Φλώρινα
Λάζου Ἑλένη, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Λαμπριανίδου Μακρίνα, πτυχιοῦχος θεολογίας, Φλώρινα
Λαμπρινίδου Ἄννα, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Λάμπρου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Λαρυγγάκη Μαγδαληνή, οἰκιακά, Βόλος
Λασκάρογλου Ἐμμανουήλ, συνταξιοῦχος ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα
Λάσκος Βάιος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Λάσκος Βάιος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Λάσκος Δημήτριος, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Λάσκος Στυλιανός, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Λάσκου Ἄννα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Λάσκου Ἑλένη, φοιτήτρια, Τρίκαλα
Λάσκου Κωνσταντία, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Λέκκα Καλλιρόη, μοδίστρα, Πτολεμαΐδα
Λέλεκα Ἀθανασία ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Λέλεκα Διαλεχτῆ, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Λεονταρᾶς Γεώργιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Λέτσιος Εὐάγγελος, Καθηγητής, Θεσσαλονίκη
Λέτσιου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Λέτσιου Μαρία, Καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη
Λιάκος Ἀπ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Λιάκου Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Λιάκου Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Λιάκου Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Λιάκου Χρυσ., λογίστρια, Βόλος
Λιναριτάκης Ἐμμανουήλ, καθηγητής, Βόλος
Λίνος Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Λορθόπουλος Κωνσταντῖνος, ἄνεργος, Βόλος
Λοῦγγος Βασίλειος, βαφέας, Τρίκαλα
Λοῦγγος Γεώργιος, μαθητής Λυκείου, Τρίκαλα
Λοῦγγος Ἰωάννης, μαθητής Λυκείου, Τρίκαλα
Λοῦγγος Θεόδωρος, ἔμπορος, Τρίκαλα
Λοῦγγος Λουκᾶς, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Λοῦγγος Νικόλαος, ἔμπορος, Τρίκαλα
Λούγγου Δάφνη, οἰκιακά, Τρίκαλα
Λούγγου Μαρία, βρεφονηπιοκόμος, Τρίκαλα
Λουκίδης Ἀ., ὑπάλληλος ΟΣΕ, Θεσσαλονίκη
Λουκίδης Ἠλίας, ὁδηγός, Βέροια
Λουκίδου Βηθλεέμ, δημόσιος ὑπάλληλος, Βέροια
Λουκίδου Εὐστρατία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Λουκίδου Λ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Λουκίδου Μαρία, ἀγρότης, Βέροια
Λουκίδου Παρέσα, συνταξιοῦχος, Βέροια
Λούρη Ἰουλία, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Λυκοδήμου Κ., ἄνεργος, Βόλος
Λυρίτση Δήμητρα, ὀδοντοτεχνίτης, Ἀθήνα
Λυρίτση Εὐλαμπία, οἰκιακά, Βόλος
Λυρίτση Φιλίτσα, οἰκιακά, Βόλος
Λυρίτση Φιλίτσα, οἰκιακά, Βόλος
Λυρίτσης Ἠλίας, συνταξιοῦχος, Βόλος
Λυρίτσης Παναγιώτης, ὑδραυλικός, Βόλος
Λυσίκατος Σωτήριος, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Λυσικάτου Ἑλένη, καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη

Μάγγου Ἀνδρομάχη, οἰκιακά, Φλώρινα
Μαγερία Βιργινία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μαγειρία Εἰρήνη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μάγκα Ἑλένη, φιλόλογος, Ἰωάννινα
Μάγκου Ἐλπίδα, Φλώρινα
Μαζιώτη Χαρίκλεια, κομμώτρια, Κόρινθος
Μακαρατζῆ Πόπη, οἰκιακά, Βόλος
Μακρή Δέσποινα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μακρή Χριστίνα, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μακρυβέλη Μαρία, συνταξιοῦχος, Βόλος

Μακρυγιάννη Κυριακή, μαία, Θεσσαλονίκη
Μάλιακας Βασίλειος, θεολόγος - ἀκτινολόγος, Κόνιτσα
Μάλιακας Χρίστος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Κόνιτσα
Μαλλιοπούλου Ἐλευθερία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Μαλλιοπούλου Σοφία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Μαναοῦ Μαρία, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Μανδανίδου Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικός, Λάρισα
Μανιώτου Χριστίνα, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα
Μάνος Παναγιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Μάνος Ἀργ., ἀπόστρατος, Βόλος
Μάνου Ἐλισάβετ, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Μαργαρίτη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μαργαρίτη Γεωργία, νοσηλεύτρια, Κ. Λεχώνια
Μαργαρίτη Δήμητρα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μάρης Κωνσταντῖνος, ἰδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης, Ἀγρίνιο
Μαρίδου Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα
Μαρκᾶ Χαρίκλεια, οἰκιακά, Βόλος
Μαρκαντάς Γεώργιος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Μαρκαντάς Ἀριστείδης, ἀστυνομικός, Τρίκαλα
Μαρκοπούλου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Μελίκη Ἡμαθίας
Μάρκου Ἀντώνιος, θεολόγος, Πάτρα
Μάρκου Πανωραία, γυμνάστρια, Θεσσαλονίκη
Μάρκου Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Μαρκούδης Χρήστος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Λάρισα
Μαρκᾶς Ἰωάννης, ἀστυνομικός, Θεσσαλονίκη
Μαρκᾶς Παναγιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Μάρτος Στέφανος, φοιτητής τοπογραφίας, Σέρρες
Μαστοράκη Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Καλαμπάκα
Μάστορας Παναγιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Ματσούκας Νικόλαος, πυροσβέστης, Βόλος
Μαυρίδης Δημ., μαθηματικός, Θεσσαλονίκη
Μαυρίδης Ἀνδρέας, πληροφορικός, Θεσσαλονίκη
Μαυρίδου Ὄλγα, τοπογρ. μηχανικός, Θεσσαλονίκη
Μαυρίδου Μαρία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μαυρίδου Πελαγία, στρατιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Μαυρογιῶργος Μιχαήλ, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Μαυρογιῶργος Τριαντάφυλλος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Μαυρογιώργου Αἰκατερίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μαυρογιώργου Σταματία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μαυρομμάτης Κωνσταντῖνος, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Μαυροπεραστῆς Θεμιστοκλῆς, τηλεοπτ. παραγωγός, Θεσσαλονίκη
Μαυρόφτα Αἰμιλία, οἰκιακά, Βόλος
Μαυρόφτα Καλλιόπη, οἰκιακά, Βόλος
Μαυρόφτα Καλλιόπη, οἰκιακά, Ἀθήνα
Μαυρόφτας Σπύρος, συνταξιοῦχος, Ἀθήνα
Μεγαδήμου Βασ., ἰατρός, Βόλος
Μεγαδήμου Βασιλική, ὑπάλληλος, Βόλος
Μεγαδήμου Καλ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Μεγαδήμου Ἀνδρομάχη, οἰκιακά, Βόλος
Μεγαδῆμος Γεώργιος, σπουδαστής, Βόλος
Μεγαδῆμος Δημήτριος, ναυτικός, Βόλος
Μεγαδῆμος Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Μεγαδῆμος Ν., ναυτικός, Βόλος
Μειτονίδου Ζωή, τ. δικηγόρος, Θεσσαλονίκη

Μελαχρινάκη Σταματία, ἀνεπάγγελτος, Βόλος

Μελίδου Ἐλευθερία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Μέμος Ἰωάννης, φοιτητής θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Μέμος Σεβαστιανός, μαθητής, Κόνιτσα
Μέμου Μαρία, Τεχνικός Η/Υ, Πάτρα
Μέμου Παναγιώτα, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἅγιος Νικόλαος, Κρήτη
Μέμου Παρασκευή, φοιτήτρια πληροφορικῆς, Κέρκυρα
Μέμου-Μανώλη Βασιλική, οἰκιακά, Κόνιτσα
Μέρμηγκας Γεώργιος, ἀπόστρατος, Τρίκαλα
Μέρμηγκας Ἀλέξανδρος, ἔμπορος, Τρίκαλα
Μήλιος Γεώργιος, ἔμπορος, Καλαμπάκα
Μηλοπούλου Εὐθυμία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μηνᾶς Ἀρσένης, Πτολεμαΐδα
Μήνογλου Δέσποινα, Δρ. δασολόγος - δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Μητροπούλου Ἄννα, ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Φλώρινα
Μητρούδη Ἑλένη, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Μιχαήλ Βαγδούτης, μαθητής, Βόλος
Μιχαηλίδης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Μιχαηλίδης Εὐθύμιος, ἐργάτης Βόλος
Μιχαηλίδης Μιχαήλ, σπουδαστής, Βόλος
Μιχαηλίδης Χρυσοβαλάντης, σπουδαστής, Βόλος
Μιχάλη Μέλλω, ἀγρότισσα, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος,
Μιχάλης Ἀπόστολος, ἀγρότης, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Μιχαλόπουλος Κ. συνταξιοῦχος, Βόλος
Μιχαλόπουλος Κωνσταντῖνος, ἄνεργος, Βόλος
Μιχαλόπουλος Ἀπ., ἄνεργος, Βόλος
Μιχαλοπούλου Ἀγάπη οἰκιακά, Βόλος
Μιχμίζου Δέσποινα, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Φλώρινα
Μιχόπουλος Μ., Βόλος
Μόκα Ἑλένη, καθαρίστρια, Καλαμπάκα
Μόκα Ἕλλη, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Μόκας Ἀχιλέας, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Μόκας Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Μόκκα Παναγιώτα, καθαρίστρια, Καλαμπάκα
Μόκκα Χριστίνα, κομμώτρια, Ἄνω Λεχώνια, Βόλος
Μόκκας Στέφανος, συνταξιοῦχος, Ἄνω Λεχώνια, Βόλος
Μόνια Νικολέτα, φοιτήτρια Π.Τ.Ν, Θεσσαλονίκη
Μορένου Ἑλένη, λογίστρια, Θεσσαλονίκη
Μορίκη Νίκη, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Μορφίδου Γαρυφαλλιά, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μοσχανδρέου Ἄγγελος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Μοσχανδρέου Στυλιανή, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Μοσχονᾶς Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Μουζακίτης Νικόλαος, συνταξιοῦχος τηλεφωνητής, Θεσσαλονίκη
Μούντζιας Ἀντώνιος, γεωπόνος, Θεσσαλονίκη
Μουράβα Μαρία, οἰκιακά, Βόλος
Μουράβος Ἡρακλῆς, ἰατρός, Κ. Λεχώνια, Βόλος
Μουσελεμίδης Γεώργιος, φοιτητής λογιστικῆς, Δράμα
Μουσώνης Εὐριπίδης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Μπάδρα Ἀναστασία, ὀδοντίατρος, Βόλος
Μπάδρας Λεωνίδας, ἰατρός, Βόλος
Μπακάλη Ἀγγελική, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Πτολεμαΐδα
Μπακάλη Εὐδοκία, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος

Μπακάλη Μαρία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Μπακάλη Σταυρούλα, Πτολεμαΐδα

Μπακάλη Στέλλα, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος
Μπακάλης Γεώργιος, Πτολεμαΐδα
Μπακάλης Ἀλέξανδρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἅγιος Χριστόφορος
Μπακάλης Θωμᾶς, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Μπακάλης Ἰωάννης, Πτολεμαΐδα
Μπακάλης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Ἅγιος Χριστόφορος
Μπακάλης Σταῦρος, Ἅγιος Χριστόφορος
Μπαλαμπέκου Χάιδω, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπαλαντάνη Δήμητρα, οἰκιακά, Ἰωάννινα
Μπαλαντάνης Ἀναστάσιος, ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Μπαλατσούκα Ἐ., οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπαλκάμος Χαράλαμπος, ἀνεπάγγελτος, Θεσσαλονίκη
Μπαλοῦτσος Κοσμᾶς, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Μπαλοῦτσος Κωνσταντῖνος, μαθητής γυμνασίου, Τρίκαλα
Μπαλοῦτσος Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Μπαλούτσου Ζωή, μαθήτρια γυμνασίου, Τρίκαλα
Μπαλούτσου Σοφία, μαθήτρια λυκείου, Τρίκαλα
Μπαλούτσου Σοφία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Μπαντέκα Μαρία, συνταξιοῦχος δασκάλα, Καλαμπάκα
Μπαντέκα Ὄλγα, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Μπαντέκας Εὐθύμιος, μηχανικός, Ξάνθη
Μπαντούλας Στέφ., ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Μπάρδο Εὐφροσύνη, οἰκιακά, Φλώρινα
Μπασιούρη Μαρία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Μπασιούρη Στυλιανή, οἰκιακά, Τρίκαλα
Μπασιούρης Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Μπαταλογιάννη Χαρίκλεια, ἔμπορος, Καστράκι
Μπατζιάκα Βάγια, οἰκιακά, Βέροια
Μπατζογιάννης Γεώργιος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα

Μπάτσιου Παναγιώτα, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Μπεκιάρης Ἄγις, φοιτητής, Θεσσαλονίκη
Μπέλλος Λεωνίδας, μάγειρας, Τρίκαλα
Μπελλῆς Χρῆστος, ἐπιπλοποιός, Φλώρινα
Μπέσας Εὐάγγελος, μάγειρας, Τρίκαλα
Μπέσας Χρῆστος, ἀστυνομικός, Βόλος
Μπέτσιος Νικόλαος, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Μπέτσιου Εἰρήνη, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Μπίμπη Ἀκυλίνα, Νοσοκόμα, Φλώρινα
Μπίρκος Λάμπρος, Ἀπόφοιτος Ε.Π.Α.Λ. - Ἄνεργος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπίσα Βασιλική, φιλόλογος, Μέτσοβο
Μπίσα Ἀγγελική, δικηγόρος, Μέτσοβο
Μπίσα Ἀγγελική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπίσα Οὐρανία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπίσας Γεώργιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Μπίσας Δημήτριος, μηχανικός, Μέτσοβο
Μπίσας Εὐάγγελος, γεωπόνος, Μέτσοβο
Μπίσας Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Μπλατζούκα Ἀγόρω, συνταξιοῦχος, Πραντικό Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκα Ἰφιγένεια, Ἀγρίνιο
Μπλατζούκα Φωτεινή, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκα-Μάρη Ἀγόρω, οἰκιακά, Ἀγρίνιο
Μπλατζούκα - Νταλαπέρα Ἀγγελική, οἰκιακά, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκας Ἀθανάσιος, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκας Ἀθανάσιος, φοιτητής θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Μπλατζούκας Κωνσταντῖνος, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκας Ἠλ. Ἀθανάσιος, τεχνικός μαγειρικῆς τέχνης, Γαλαξίδι
Μπλατζούκας Ἀλέξανδρος, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκας Ἠλίας, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκας Ἰωάννης, κτηνοτρόφος, Ἀμοργιανοί Αἰτωλοακαρνανίας
Μπλατζούκη Φωτεινή, μαθήτρια, Ἀγρίνιο
Μπλέτσος Βασίλειος, ἐπιπλοποιός, Μέτσοβο
Μπλέτσος Θεόδωρος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Μπλέτσου Μαρία, φαρμακοποιός, Ἰωάννινα
Μπλέτσου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπλέτσου Σπυριδούλα, φαρμακοποιός, Ἰωάννινα
Μπόγδη Ρόζα, οἰκιακά, Φλώρινα
Μπόγδης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Μποτζέ Πόπη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μπούγα Βαΐα, γεωπόνος, Τρίκαλα
Μπούγα Εὐθυμία, οἰκιακά, Φαρκαδώνα
Μπούγα Ζωή, οἰκιακά, Τρίκαλα
Μπούγας Ἀ. ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Μπούγας Γ. ὑδραυλικός, Τρίκαλα
Μπουγᾶς Κυριάκος, στρατιωτικός, Βόλος
Μπουγᾶς Κυριάκος, στρατιωτικός, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Μπουκουβάλα Βασιλική, συνταξιοῦχος ΟΣΕ, Βόλος
Μπουλάκη Ἀνδριάνα, Μηχανικός, Ξάνθη
Μπουλάκη Μαρία, συνταξιοῦχος ὀδοντίατρος, Ἐπανομή
Μπουλασίκη Χρυσοπηγή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μπούμπα Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπούμπα Ἀθηνά, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπούμπα Ζωή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπούμπα Ἰωάννα, θεολόγος, Μέτσοβο
Μπούμπα Κωνσταντίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπούμπα Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπούμπα Οὐρανία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Μπούμπα Σταματία, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Μπούμπα Χαρίκλεια, φιλόλογος, Μέτσοβο
Μπούμπας Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Μπούμπας Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Μπούμπας Δημήτριος, μηχανικός αὐτοκινήτων, Μέτσοβο
Μπούμπας Ἰωάννης, ὑδραυλικός, Μέτσοβο
Μπούμπας Παντελῆς, ξενοδόχος, Μέτσοβο
Μπούμπας Σωτήριος, ὑδραυλικός, Μέτσοβο
Μπούμπας Χρῆστος, Μέτσοβο
Μπούμπας Χρῆστος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Μπουρδούβαλης Χρῖστος, ἀρχιτέκτων, Θεσσαλονίκη
Μπουρλιός, ἀγρότης, Τρίκαλα
Μπουρλιός Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Μπουρλιοῦ Θεοδώρα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Μπουρογιάννης Βασίλειος, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Μπουρσανίδης Κ., ἀγρότης, Θεσσαλονίκη
Μπουρσανίδου Εὐγ., ἀγρότισσα, Θεσσαλονίκη
Μπουρτσέλη Ζωή, συνταξιοῦχος, Βόλος
Μπούσιος Ἰωάννης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Μπούσιου Θεοπέμπτη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μπούσκου Ἄννα, οἰκιακά, Φλώρινα
Μπουτιώνα Κατερίνα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μπούτσιας Σπυρίδων, γυμναστής
Μυλωνᾶς Ἀντώνιος, τουριστικές ἐπιχειρήσεις, Δράμα
Μυλωνᾶς Παναγιώτης, τεχνικός, Βόλος
Μυρωνίδης Νικόλαος, ὑπάλληλος πανεπιστημίου ΔΜ, Φλώρινα
Μυρωνίδου Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Μυρωνίδου Ταβιθά, δασκάλα, Φλώρινα
Μωραΐτη Μαγδαληνή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Μωραϊτίδου Γεωργία, φιλόλογος, Ἀθήνα
Μωραΐτου Πηνελόπη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη

Νάκα Βαῒα, δικηγόρος, Τρίκαλα
Νάκα Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Νάκα Ἐλευθερία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Νάκα Κλεονίκη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Νάκας Ἀναστάσιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Νάκας Ἰωάννης, ὑδραυλικός, Μέτσοβο
Νάκας Μιχαήλ, μηχανικός αὐτοκινήτων, Μέτσοβο
Νάκος Γεώργιος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Νάκος Δημήτριος, ἀγρότης, Καρδίτσα
Ναλμπάντη Αἰκατερίνη, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Πτολεμαΐδα
Ναλμπάντη Ζαφειρία, Πτολεμαΐδα
Ναλμπάντης Εὐθύμιος, Πτολεμαΐδα
Ναλπαντίδης Χαράλαμπος, θεολόγος, Φλώρινα
Νάνης Λυκοῦργος, ἰατρός, Φλώρινα
Νάσσιου Χαρούλα, Βόλος
Νάστου Θεοδότα, οἰκιακά, Φλώρινα
Ναστούδη Μαρία, ἀγρότης, Ν. Μοναστήρι Λαρίσης
Ναστούδη Μαρία, συνταξιοῦχος, Μ. Μοναστήρι
Ναστούδης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Μ. Μοναστήρι
Νάτση Μαρία, οἰκιακά, Κόνιτσα
Νάτση Μαριάνθη, οἰκιακά, Κόνιτσα
Νάτσης Ἠλίας, ἄνεργος, Κόνιτσα
Νάτσης Μιχαήλ, κτηνοτρόφος, Κόνιτσα
Νατσιός Δημήτριος, δάσκαλος, Κιλκίς
Νέλλα Χαρίκλεια, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Καρδίτσα
Νένζα Ἀναστασία, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα
Νιζάμη Χρυσούλα, οἰκιακά, Βόλος
Νιζάμης Εὐάγγελος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Νικηφόρου Μ., οἰκιακά, Βόλος
Νικολαΐδης Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη

Νικολαΐδης Χρυσόστομος, κτηνοτρόφος, Ἀρίστη
Νικολαΐδου Χρυσή, μανάβισσα, Θεσσαλονίκη
Νικολάου Ἀθανάσιος, μαθητής, Φλώρινα
Νικολάου Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Νικολάου Γεώργιος, ὁδηγός, Φλώρινα
Νικολάου Δημήτριος, ξυλουργός, Βέροια
Νικολάου Εὐαγγελία, μαθήτρια, Φλώρινα
Νικολάου Μόνικα, φοιτήτρια, Φλώρινα
Νικολάου Σταῦρος, φοιτητής, Βέροια
Νικολάου Σωτηρία, φοιτήτρια, Βέροια
Νικολάου Φλώρα, ἄνεργη, Φλώρινα
Νικολάου Φλώρα, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Νικολάου Χριστίνα, οἰκιακά, Φλώρινα
Νικολάου Χρυσούλα, οἰκιακά, Βέροια
Νιτσάγια Φιλοθέη ἁγιογράφος - λογίστρια, Φλώρινα
Νόττας Δημήτριος, φοιτητής ἀγγλικῆς φιλολογίας, Σέρρες
Νταζρέ Κ. συνταξιοῦχος, Βόλος
Νταῆ Μαρία, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Βόλος
Νταϊλιάνης Ἀθανάσιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Ντάλα Μαρία, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Νταλαπέρας Σωτήριος, φοιτητής ἱστορικό - ἀρχαιολογικό, Ρέθυμνο
Ντάλλιος Ἀθανάσιος, συν. στρατιωτικός, Βόλος
Ντάνη Ἄννα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ντάνη Ἐλευθερία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Ντάνη Θεοκρίτη, αἰσθητικός, Θεσσαλονίκη
Ντάνη Ροδούλα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ντάνης Ἰωάννης, νομικός, Θεσσαλονίκη
Ντάνης Κωνσταντῖνος, φυσιοθεραπευτής, Θεσσαλονίκη
Ντάρδα Βικτωρία, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Ντάρδας Κωσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Νταφοπούλου Ἐ. οἰκιακά, Τρίκαλα
Ντίνα Ἀφροδίτη, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Ντίνος Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Ντιούδη Γεθσημανῆ οἰκιακά, Λάρισα
Ντιούδης Σιδέρης, συνταξιοῦχος, Λάρισα

Ντόβα Ἀλεξάνδρα, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Ἀγρίνιο
Ντόβα Βασιλική, κομμώτρια, Ἀγρίνιο

Ξάνθη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Ξάνθη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Ξανθοπούλου Γλυκερία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ξυνοῦ Εἰρήνη, συνταξιοῦχος Δασκάλα, Βόλος
Ξυνός Α., συνταξιοῦχος, Βόλος
Ξυπολυτᾶς Ἰωάννης, ὀδοντίατρος, Καμμένα Βοῦρλα

Οἰκονόμου Βασιλική, οἰκιακά, Τρίκαλα
Οἰκονόμου Νικόλαος, ἀγρότης, Τρίκαλα
Ὀκουτσίδου Ἑλένη, Φλώρινα
Ὀξυδίδης Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Wuppertal, Γερμανία
Οὐρεϊλίδη Βενετία - Μαρία, φοιτήτρια, Λάρισα
Οὐρεϊλίδη Εἰρήνη, μαθήτρια, Λάρισα
Οὐρεϊλίδης Ἀντώνιος, στρατιωτικός, Λάρισα
Οὐρεϊλίδης Γεώργιος, ἄνεργος, Λάρισα
Οὐρεουλίδης Γεώργιος, φοιτητής, Ἀθήνα
Οὐρεουλίδης Π., φοιτητής, Ἀθήνα

Παγώνη Ἄννα, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Παζαρλόγλου Ἰορδάνης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Παΐλα Βαΐτσα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Παΐλα Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Παΐλα Κωσταντῖνα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Παΐλα Φανή, οἰκιακά. Μέτσοβο
Παΐλα Χάιδω, οἰκιακά, Μέτσοβο
Παΐλας Δημήτριος, ἐργάτης, Μέτσοβο
Παλαμᾶ Εἰρήνη, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος
Παλαμᾶς Γρηγόριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἐλευθέρια
Παλέογλου Ἀγγελική, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Πάλλα Ἀγγελική, οἰκιακά, Καλαμπάκα
Πάλλα Δήμητρα, ἐκπαιδευτικός, Καλαμπάκα
Πάλλας Φώτιος, ἐκπαιδευτικός, Καλαμπάκα
Πάλμερ Κωνσταντίνα, Πρεσβυτέρα, MA, St. John's Newfoundland, Canada
Πανάγιος Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Πανάγιος Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Πανάγιος Στέφανος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Πανάγιου Ἑλένη, φιλόλογος, Μέτσοβο
Πανάγιου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Πανάγιου Σωτηρία, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Παναγιωτίδου Ἐλευθερία, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Οἰκοδόμος, Βόλος
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Ἄνεργος, Βόλος
Παναγιωτόπουλος Στέφανος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Καρδίτσα
Παναγιωτοπούλου Εὔα, Βέροια
Παναγιωτοπούλου Εὐθυμία, Μαθήτρια, Βόλος
Πανάγου Ἀνδρομάχη, τραπεζική ὑπάλληλος, Πειραιᾶς
Πανταζῆ Αἰκατερίνη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Πανταζῆ Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Πανταζῆς Χρυσ., δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Παντελίδης Γιάννης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Παντελίδης Ἰωσήφ, συνταξιοῦχος, Βέροια
Παντελίδου Ἰωάννα συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη

Παπαβασιλείου Ὀρέστης, καθηγητής πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη
Παπαγάννη Σταματία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Παπαγγέλη Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Παπαγγέλης Ἀ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Παπαγγέλης Β., ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Παπαγγέλης Εὐάγγελος, ἄνεργος, Μέτσοβο
Παπαγγελῆς Γεώργιος, ὁδηγός, Βόλος
Παπαγεωργίου Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Κοζάνη
Παπαγεωργίου Δημ., καθηγητής, Θεσσαλονίκη
Παπαγεωργίου Εὐάγγελος, φοιτητής, Βόλος
Παπαγεωργίου Κωνσταντῖνος, Πτολεμαΐδα
Παπαγεωργίου Ἀναστασία, οἰκιακά, Κοζάνη
Παπαγεωργίου Ἰωάννα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Παπαδάκη Δημ., δημόσιος ὑπάλληλος, Βελιστίνο
Παπαδάκη Χρυσούλα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Παπαδάκης Βασίλειος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Παπαδημητρίου Βασίλειος, τραυματιοφορεύς ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκη
Παπαδημούλης Π., Καθηγητής, Λάρισα
Παπαδόπουλος Παναγιώτης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Ἰωάννινα
Παπαδόπουλος Παῦλος, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα
Παπαδόπουλος Ρ., Ὁδηγός, Βόλος
Παπαδόπουλος Στυλιανός, συνταξιοῦχος, Βέροια
Παπαδοπούλου Ἀναστασία, δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα
Παπαδοπούλου Ἄννα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Παπαδοπούλου Γεωργία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα
Παπαδοπούλου Εὐαγγελία, οἰκιακά, Ἰωάννινα
Παπαδοπούλου Παναγιώτα, οἰκιακά, Φλώρινα
Παπαδοπούλου Προδρόμη, κομμώτρια, Φλώρινα
Παπαθανασίου Παναγιώτα, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Παπαθεοδώρου Ἄννα, ἀπόφ. λυκείου, Τρίκαλα
Παπακώστας Ἀνδρέας, στρατιωτικός, Λάρισα
Παπαλαζάρου Νίκη, νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη
Παπαμιχάλη Ἀσπασία, νηπιαγωγός, Βόλος
Παπαναστασίου, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Παπαναστασίου Ἀ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Παπαναστασίου Εὐαγγελία, οἰκιακά, Βόλος
Παπανικολάου Ἀγαθή, καθηγήτρια, Ἀγρίνιο
Παπανικολάου Αἰκατερίνη, συνταξιοῦχος ΟΤΕ, Ἀγρίνιο
Παπανικολάου Ἰουλία, νηπιαγωγός, Ἀγρίνιο
Παπανικολάου Μαλαματή, φιλόλογος, Θεσσαλονίκη
Παπαποστόλου Βασίλειος, Ὑπάλληλος, Λάρισα
Παπαποστόλου Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα
Παπαποστόλου Μαρία, οἰκιακά, Λάρισα
Παπαρίζου Βερονίκη, κεντήτρια, Φλώρινα
Παπασταματάκη Ἑλένη, διοικητικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Παπαστεργίου Βασίλης, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Παπαστεργίου Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα
Παπαχρήστου Βασιλική, Δημοτικός Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Παπουτσῆ Ἀσπασία, οἰκιακά, Βόλος
Παππᾶ Ἀφροδίτη, Νηπιαγωγός, Ἀμύνταιο
Παραδείση Εὐδοκία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Παραδείσης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη

Παρασκευᾶς Ἀναστάσιος, ἄνεργος, Καμμένα Βοῦρλα
Παραστατίδου Σοφία, οἰκοκυρά, Βέροια
Παρλάκογλου Δημήτρης, ὀδοντοτεχνίτης, Ἀθήνα
Παρώνη Ἐμμανουέλα, τεχνικός ὑπολογιστῶν, Καλαμπάκα
Παρώνη Ζαχαρούλα, συγγραφέας, Καλαμπάκα
Παρώνης Βασίλειος, τεχνικός ὑπολογιστῶν, Καλαμπάκα
Παρώνης Δημήτριος, γλύπτης, Καλαμπάκα
Παρώνης Μόδεστος, γλύπτης, Καλαμπάκα
Πασόη Ἐριφύλλη, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα
Πασχάλης Γεώργιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Φλώρινα
Πασχαλίδου Σταυρούλα, δημόσιος ὑπάλληλος, Βέροια
Πάτσα Φωτεινή, συνταξιοῦχος δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Πατσινακίδης Ἠλίας, Πτολεμαΐδα
Πατσινακίδου Παναΐλα, Πτολεμαΐδα
Πατσινακίδου Παρθένα, Πτολεμαΐδα
Πατσινακίδου Πολυξένη, Πτολεμαΐδα
Πατσούρης Ἀλέξανδρος, Τραπεζικός, Φλώρινα
Παύλη Στέλλα, ἐπιχειρηματίας, Τρίκαλα
Παυλίδου Πετρούλα, οἰκιακά, Ἅγιος Χριστόφορος
Πάφη Ἀνθή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Πάφη Ἀφρούλα, δημόσιος ὑπάλλουλος, Μέτσοβο
Πάφη Γεωργία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Πάφη Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Πάφη Σοφία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Πάφη Χάιδω, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Πάφη Χαρίκλεια, οἰκιακά, Μέτσοβο
Πάφης Κυριάκος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Πέϊος Μηνᾶς, Ἅγιος Χριστόφορος
Πέκος Μιχαήλ, Ἅγιος Χριστόφορος
Πεντερίδου Γεωργία, δασκάλα, Φλώρινα
Πεντερίδου Ἐλισάβετ, συνταξιοῦχος, Φλώρινα

Πέππα Ἑλένη, οἰκιακά, Μάνδρα Ἀττικῆς
Πέππας Σπυρίδων, συνταξιοῦχος, Μάνδρα Ἀττικῆς
Περιστερόπουλος Ἀθανάσιος, φοιτητής, Στεφανοβίκειο, Βόλος
Περιστερόπουλος Ἀλκιβιάδης, δημόσιος ὑπάλληλος,  Στεφανοβίκειο, Βόλος
Περιστεροπούλου Βασιλική, οἰκιακά, Στεφανοβίκειο, Βόλος
Περιστεροπούλου Γλυκερία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Πετκάνη Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα
Πέτρη Ἑλένη, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Πέτρη Μαρία, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Πέτρης Γεώργιος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Πέτρης Δημήτριος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Πετρόπουλος Πασχάλης, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Πετροπούλου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος
Πεχλιβανίδης Ἀνέστης ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Πεχλιβανίδου Εὐφροσύνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Πήττας Ἰωάννης, ἔμπορος, Θεσσαλονίκη
Πιάζα Βαΐα, ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Πιάζα Κασσιανή, ἐλεύθερη ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Πιπέρη Χρυσή, οἰκιακά, Τρίκαλα
Πιπερίδου Δανιέλλα, ἁγιογράφος, Θεσσαλονίκη
Πιτσούλης Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Πλαγιαρᾶ Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα
Πλαγιαρᾶς Κωνσταντῖνος, δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα
Πλαγιαρᾶς Μιχαήλ, δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα
Πλαγκανάρη Χρυσούλα, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Πλαστάρας Ἀλέξ., τεχνικός σύμβουλος, Βόλος
Πλαστήρα Δήμητρα, μαθήτρια, Βόλος
Πλασώτη Ζαφείρω, οἰκιακά,
Πλησιώτης Σωτήριος, γεωπόνος, Καλαμπάκα
Πλιάσσας Δημήτριος, κρεοπώλης, Καρδίτσα

Πλιάτσικας Ἄγγελος, φοιτητής ΑΕΔΘ, Τρίκαλα
Πλιάτσικας Νικόλαος, γραφεῖο τελετῶν, Τρίκαλα
Ποδάρα Ἀριάνδη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Πολύζος Εὐθύμιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Πολύζος Ἰωάννης, οἰκοδόμος, Τρίκαλα
Πολύζος Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Πολύζος Νικόλαος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Πολυμέρου Ἐλευθερία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Πολυμέρου Ἰφιγένεια, καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη
Πολύση Δήμητρα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Πομάκης Π., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Πούλακας Στέφανος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Πούλιος Ἀριστείδης, κομμωτής, Τρίκαλα
Πούλιου Αἰκατερίνη, διοικητικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Πούλκας Στέφος, Ἁγία Τριάδα
Πούρικα Ἀναστασία, οἰκιακά, Φλώρινα
Πουτουρούδη Μαρία, οἰκιακά, Ν. Μοναστήρι Λαρίσης
Πουτουρούδη Μαρία, συνταξιοῦχος, Βόλος
Πουτουρούδη Ἀναστασία, οἰκιακά, Ν. Μοναστήρι Λαρίσης
Πουτουρούδη Ἀναστασίαα, συνταξιοῦχος, Βόλος
Πραβῆτα Μαριάμ, οἰκιακά, Φλώρινα
Πραπαβέση Εὐστρατία, οἰκιακά, Βέροια
Πρέκα Σοφία, Ἰδιωτική Ὑπάλληλος, Βόλος
Πρέκα Χρ. οἰκιακά, Βόλος
Πρέκα Χριστίνα, μαθήτρια, Βόλος
Πρέκας Κλ. μαθητής, Βόλος
Πρέκας Κλέαρχος, μαθητής, Βόλος
Πρέκας Λάμπρος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Πρίφτη Μαρία, οἰκιακά, Φλώρινα
Πρόϊος Βασίλειος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Κέλλη
Πρόϊος Ἰωάννης, κτηνοτρόφος, Κέλλη
Προΐου Ἑλένη, οἰκιακά, Κέλλη
Προΐου Ἐλπινίκη, νοσηλεύτρια, Κέλλη
Προΐου Ἰσμήνη, ἀκτινολόγος, Κέλλη
Προΐου Μαρία, οἰκιακά, Κέλλη
Προύσαλη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Προύσαλης Δημ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Προύση Χρυσούλα, οἰκιακά, Φλώρινα

Ράλλη Μαίρη, οἰκοκυρά, Φλώρινα
Ράμμου Ἑλένη, συνταξιοῦχος ΟΤΕ, Θεσσαλονίκη
Ράπος Ἰωάννης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα
Ράπος Δημήτριος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα
Ράπος Σταῦρος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Φλώρινα
Ράπτη Ἀγγελική, λογίστρια, Κόρινθος
Ράπτη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Ράπτης Χρῆστος, φοιτητής ΤΕΦΑΑ, Νεοχώρι Μεσολογγίου
Ρεγκούζα Ἀγγελική, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Ρεγκούζα Ἑλένη, δημόσιος ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Ρεπάκης Δημήτριος, ὑπάλληλος, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Ρηγάκης Γρηγόριος, φοιτητής φυσικῆς, Θεσσαλονίκη
Ρηγάκης Εὐστάθιος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Ρίζος Ἀθανάσιος, φύλακας φυλακῶν, Θεσσαλονίκη
Ρίζου Ἑλένη, οἰκιακά, Φλώρινα
Ριλέεβα Κύρα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ροδίου Νικόλαος, ἐργάτης, Βόλος
Ρόζου Ἄννα, νηπιαγωγός, Μέτσοβο
Ρόμπα Θεοδώρα, καθηγήτρια, Φλώρινα
Ρούζης Παναγιώτης, συνταξιοῦχος ΤΕΒΕ, Θεσσαλονίκη

Ὀρφανίδου Ἐλπινίκη, Βέροια

Σάββα Ἀργυρή, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Σαββοπούλου Φιλοθέη, δασκάλα, Φλώρινα
Σαγάνη Ἄννα, θεολόγος, Καλαμπάκα
Σαϊνατούδη Βασιλική, οἰκιακά, Σέρρες
Σακέρογλου Γεώργιος, ἀπόστρατος, Κῶς
Σακέρογλου Ἑλένη, φοιτήτρια, Κοζάνη
Σαλαβάτη Εὐανθία, οἰκιακά, Λάρισα
Σαλαβάτης Βασίλειος, ἔμπορος, Λάρισα
Σαλαβάτης Ἰωάννης, λογιστής, Λάρισα
Σαλαβάτης Σπυρίδων, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Σαλαβάτης Χρήστος, φοιτητής, Λάρισα
Σαλακίδου Θεοδώρα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Σάλτα Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σαλταγιάννη Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Σαμανζίδης Θεοχάρης, ταχυδρομικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Σαμαρᾶ Ἐλευθερία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Σαμαρᾶς Γεώργιος, στρατιωτικός, Βόλος
Σαμαρᾶς Φώτιος, φοιτητής, Σοχός
Σαμαρτζίδου Θεοδ., ὀδοντοτεχνίτρια, Θεσσαλονίκη
Σαπαρδάνης Νικόλαος, Ἄνω Κλεῖνες
Σαπρανίδης Ἰωάννης, ἀστυνομικός, Φλώρινα
Σαργιώτου Θεοδώρα, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Σαρηκεχαγιᾶ Ἀρσενία, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Φλώρινα
Σαρηκεχαγιᾶ Μαρία, καθηγήτρια ἀγγλικῶν - ἁγιογράφος, Ἀθήνα
Σαρηκεχαγιᾶ Χρυσούλα, οἰκιακά, Ἀθήνα
Σαρηκεχαγιά - Μυρωνίδου Ἐλισάβετ, καθηγήτρια ἀγγλικῶν, Φλώρινα
Σαρηκεχαγιᾶς Μιχαήλ, ἐπιπλοποιός, Ἀθήνα
Σαρκατζῆ Μαρία, οἰκιακά, Βέροια
Σαρλαντζῆ Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Σαρλαντζῆ Μαρία, καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη
Σαρλαντζῆς Ἀθανάσιος, ἰατρικός ἐπισκέπτης, Θεσσαλονίκη
Σαφᾶ Ἀθηνᾶ, Πήλιο
Σγούρα Ἑλένη, Οἰκοκυρά, Βόλος
Σγούρα Εὐαγγελία, ὑπάλληλος, Βόλος
Σγούρα Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σγούρας Ἀπόστολος, ὑπάλληλος, Βόλος
Σγούρας Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σγουρομάλλης Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Σδρόλια Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σδρόλια Χαρούλα, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σδρόλιας Λάμπρος, ἄνεργος, Βόλος
Σδρόλιας Ἱπποκράτης, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σημαδόπουλος Χρῆστος, Θεσσαλονίκη
Σημιτσῆ Μαρία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Σιάμος Θεόδωρος, δημόσιος ὑπάλληλος, Ἐπανομή
Σιάμου Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἐπανομή
Σιαπανίδου Ἑλένη, φοιτήτρια θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Σιατήρας Κωσταντῖνος, ἀγρότης, Καρδίτσα
Σιατραβάνη Σοφία, ἄνεργη, Βόλος
Σιαχούλη Βασιλική, νηπιαγωγός, Κῶς
Σιαχούλη Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα
Σιαχούλης Ἀναστάσιος, ἀξιωματικός ἀεροπορίας, Λάρισα
Σιαχούλης Παῦλος, ἀπόστρατος, Λάρισα
Σιγαλός Ἰωάννης, στρατιωτικός, Κύμινα Θεσσαλονίκης
Σιγαλοῦ Αἰκατερίνη, οἰκοκυρά, Κύμινα Θεσσαλονίκης
Σιγαλοῦ Χριστίνα, οἰκοκυρά, Κύμινα Θεσσαλονίκης
Σιδηρόπουλος Ἀντώνιος, θεολόγος-φιλόλογος, Φλώρινα
Σιδηρόπουλος Βασίλειος, ἀγρότης, Βέροια
Σιμόπουλος Νικόλαος, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Σίμου Θέκλα, Δημοτική Ὑπάλληλος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Σίμου Κατερίνα, οἰκιακά, Βόλος
Σίμου Χαρ., συνταξιοῦχος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Σιμωνίδης Ἰωάννης, φοιτητής Δασολογίας, Θεσσαλονίκη
Σιούτα Καλλιόπη, φοιτήτρια, Μέτσοβο
Σιούτα Χριστίνα, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σιούτας Ἀπόστολος, φοιτητής, Μέτσοβο
Σιούτας Βασίλειος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Σιχλιμοίρη Ἀφροδίτη, μαθηματικός, Ἰωάννινα
Σιχλιμοίρης Κωνσταντῖνος, ἔμπορος, Ἰωάννινα
Σιχλιμοίρης Σεβαστιανός, μαθητής, Ἰωάννινα
Σιχλιμοίρης Χρύσανθος, ὀδοντίατρος, Ἰωάννινα
Σιῶζος Γεώργιος, σερβιτόρος, Ἰωάννινα
Σκαρλάτος Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Σκαρλάτου Αἰκ., καθηγήτρια, Θεσσαλονίκη
Σκαρλάτου Κυρ., ὀπτικός, Θεσσαλονίκη
Σκαρλάτου Μαρία, ἐμποροϋπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Σκεντερίδου Σουλτάνα, Πτολεμαΐδα
Σκοτεινός Βασίλειος, πυροσβέστης, Βόλος
Σκουμή Θωμαή, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Σκουμής Ἀριστείδης, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Σκραδάκης Ἰωάννης, δάσκαλος, Βόλος
Σκρέκος Βασίλειος, ἀγρότης, Καρδίτσα
Σκρέκου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Καρδίτσα
Σκρουμπέλα Μαριάνθη, οἰκιακά, Βόλος
Σκρουμπέλος Ἰωάννης, ἔπιπλα, Βόλος
Σκυλοδῆμος Ἠλίας, ἀξιωματικός ΕΑ, Πύλη
Σόρκου Μαρίνα, οἰκιακά, Βόλος
Σόρκου Μαρίνα, οἰκιακά, Βόλος
Σουλιώτης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Σουλτάνη Μαρία, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Σουφλής Ἰωάννης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Σουφλής Σωτήριος, βιολόγος, Τρίκαλα
Σπανόπουλος Δημήτριος, συνταξιοῦχος τραπεζικός, Θεσσαλονίκη
Σπύρου Σοφία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη
Σταθόπουλος Γεώργιος, φοιτητής νοσηλευτικῆς, Φλώρινα
Σταϊκούδη Κυρατσώ, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σταϊκούδη Σταματία, νοσηλεύτρια, Βόλος
Σταϊκούδης Δημήτρης, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σταϊκούδης Νικόλαος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Σταμούλη Ἀθηνά, ἐκπαιδευτικός, Μέτσοβο
Σταμούλη Ἀθηνά, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Σταμούλη Διονυσία, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταμούλης Βασίλειος, ἰδιωτ. ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταμούλης Νικόλαος, δημόσιος ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταμπουλῆ Συρματή, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Σταμπουλῆς Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Σταμπουλίδου Ἀναστασία, φιλόλογος, Φλώρινα
Σταυράκη Αἰκατερίνα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταυράκη Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταυράκη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Σταυράκη Ρ., οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταυράκης Γεώργιος, ξυλογλύπτης, Μέτσοβο
Σταυράκης Κωσταντῖνος, ἐργάτης, Μέτσοβο
Σταυράκης Μιλτιάδης, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταυράκης Σπυρίδων, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταυρίδης Παν., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Σταυρίδου Βασιλική, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Σταυρίδου Εὐπραξία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Σταυρίδου Φωτεινή, συνταξιοῦχος, Βόλος
Σταυρόπουλος Πέτρος, ζαχαροπλάστης, Φλώρινα
Σταύρου Ἀναστασία, γεωπόνος, Μέτσοβο
Σταύρου Ἀπόστολος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταύρου Βασίλειος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταύρου Γρηγόριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταύρου Διονυσία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταύρου Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταύρου Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταύρου Λαμπρινή, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Σταύρου Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταύρου Ὀλυμπία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταύρου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταύρου Φανή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Σταύρου Χρῆστος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Σταφυλάς Θωμάς, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Στερβίνη Ἀναστασία, Πτολεμαΐδα
Στέφος Εὐάγγελος, ἀπόστρατος, Τρίκαλα
Στογιαννίδης Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Στογιαννίδου Ἀγγελική, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
Στογιαννίδου Δήμητρα, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Στογιαννίδου Ἀριάδνη, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
Στοΐου Φωτεινή, ἁγιογράφος, Φλώρινα
Στουφοῦ Ἄννα, Φλώρινα
Στράγκας Τρύφων, στρατιωτικός, Βόλος
Στράκας Ἀριστόδουλος, ἐφοριακός, Ἰωάννινα
Στριπέλης Ἰωάννης, αὐτοκινητιστής, Μέτσοβο
Στρωματάς Σ. Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας, Τρίκαλα
Σωκλαρίδου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Φλώρινα
Σῶρος Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Σώρου Πολυξένη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Σωτηρίου Κωνσταντίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀθήνα
Σωτηροπούλου Βαΐα, ἐκπαιδευτικός, Καρδίτσα
Σώχου Θεανώ, τραπεζική Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Ταγταλιανίδου Μαρία, λογίστρια, Θεσσαλονίκη
Τάλαρου Δήμητρα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Τάμπα Γεωργία, οἰκιακά, Καλαμπάκα
Τάμπα Ἑλένη, κοινωνική λειτουργός
Ταμπακά Ὄλγα, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Ταμπάκη Μαρία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Τάμπας Παντελῆς, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Τάνος Ἀθανάσιος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τάντση Ἀλεξία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα
Τάντση Εὐαγγελία, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Τάντση Ἰωάννα, νηπιαγωγός, Φλώρινα
Τάντσης Πανταζῆς, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Ταρταρᾶ Φανή, συνταξιοῦχος, Μελίκη
Τασίδου Ἀλεξάνδρα, Ἰδιωτική Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Τασιούλα Ἐλευθερία, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Τασιούλας Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Τασιούλας Νικόλαος, αὐτοκινητιστής, Τρίκαλα
Τασιούλας Στέφανος, ξυλουργός, Τρίκαλα
Τάτση Ἀθηνά, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Τάτσης Ἰωάννης, θεολόγος, Ἰωάννινα
Τάχου Ἀντωνία, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Ταχτσῆ Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Ταχτσῆ Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Τεγοπούλου Αἰκατερίνη, οἰκιακά, Βόος
Τελλίδου Εἰρήνη, ἄνεργη, Θεσσαλονίκη
Τελλίδου Σοφία, ἄνεργη, Θεσσαλονίκη
Τέσια Ἀθηνᾶ, φιλόλογος, Μέτσοβο
Τέσια Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τέσια Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τέσια Στυλιανή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τέσιας Δημήτριος, βαρελοποιός, Ἰωάννινα
Τέσιας Δημήτριος, ὁδηγός αὐτοκινήτου, Μέτσοβο
Τέσιας Παναγιώτης, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τέσιας Στέργιος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τέτσιος Σπυρίδων, μάγειρας, Μέτσοβο
Τζάλα Ὀλυμπία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Τζανιδάκης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Τζάνου Καλλιόπη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τζάρου Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τζαρούχης Ἀλέξιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τζαφέα Ὄλγα, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τζεβελέκη Ἀναστασία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Τζίμας Εὐθύμιος, μάγειρας, Ἰωάννινα
Τζιμόπουλος Γεώργιος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Τζιμοπούλου Ἄννα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Τζουβάρα Ἀθηνά, οἰκιακά, Ἰωάννινα
Τζουβάρα Γεωργία, οἰκιακά, Ἰωάννινα
Τζουβάρα Σταματία, οἰκιακά, Ἰωάννινα
Τζουβάρας Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Βόλος
Τζουβάρας Μιχαήλ, ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Τζουβάρας Νικόλαος, ὑπάλληλος, Ἰωάννινα
Τζουραντζόγλου Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Τζωαννόπουλος Παῦλος, λυκειάρχης, Θεσσαλονίκη
Τζωαννοπούλου Ἀφρατή, φιλόλογος, Θεσσαλονίκη
Τζώκου Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τζώκου Σοφία, οἰκιακά Θεσσαλονίκη
Τίκος Θεοφάνης, ἠλεκτρονικός, Τρίκαλα
Τίκου Στέλλα, συνταξιοῦχος, Τρίκαλα
Τόδη Ζωή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τόδη Ἰουλία, νοσηλεύτρια, Μέτσοβο
Τόδη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τόδης Ἰωάννης, ἔμπορος, Μέτσοβο
Τόϊτου Χρυσούλα, Νοσηλεύτρια, Φλώρινα
Τόκα Μάρθα, οἰκιακά, Φλώρινα
Τόλιου Γεωργία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Τοπάλογλου Κατερίνα, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Τόπη Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τόπη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τόρος Κωνσταντῖνος, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Τόρος Σωτήριος, ἀστυνομικός, Φλώρινα
Τοψτερίδης Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Τραϊανόπουλος Ἀθανάσιος, φοιτητής, Φλώρινα
Τραϊανόπουλος Ἀνδρέας, συνταξιοῦχος, Φλώρινα
Τραϊανοπούλου Ζωή, νηπιαγωγός, Φλώρινα
Τραϊανοπούλου Χριστίνα, νηπιαγωγός, Φλώρινα
Τραϊκάτης Ἀδάμ, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Τράϊκος Χρήστος, ἰδιωτικός Ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Τριανταφύλλου Γ., Κοζάνη
Τρικάλης Δημήτριος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τρικαλιώτου Φρίντα, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Τρύφων Βασίλειος, ἄνεργος, Φλώρινα
Τσαβδαρίδου Εὐδοκία, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Τσαγάνη Φωτεινή, Δασκάλα, Καβάλα
Τσαγκάρης Χριστόφορος, γυμναστής, Κύπρος
Τσαγκούλη Κωνσταντίνα καθηγήτρια, Βόλος
Τσαγκούλη Μαρία, συνταξιοῦχος ΙΚΑ, Βόλος
Τσακίρη Μαρία, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τσακιρίδης Ἐλευθέριος, φοιτητής θεολογίας, Θεσσαλονίκη
Τσακμάκη Ζωή, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Φλώρινα
Τσανᾶ Βανέσα, ἀπόφοιτος ΤΕΙ, Λάρισα
Τσανά Ἑλένη, οἰκιακά, Λάρισα
Τσανάς Εὐθύμιος, στρατιωτιός, Λάρισα
Τσανάς Στυλιανός, συνταξιοῦχος, Λάρισα
Τσαντήλα Ἀχιλλέας, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Τσάτας Βασίλης, Βόλος
Τσέκου Δήμητρα, συνταξιοῦχος ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀχαρναί Ἀττικής
Τσέκου Σοφία, ἐκπαιδευτικός, Κόρινθος
Τσεκούρας Γεώργιος, ὑπάλληλος, Λάρισα
Τσελεγγίδης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Τσελέπη Ζωή, Ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βελεστίνο
Τσενεκλίδου Ἀθηνᾶ, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Τσεργούλα Μαρία, ἐπαγγελματίας, Βόλος
Τσεργούλας Γεώργιος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Τσιακατερές Ἀπόστολος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Τσιακατήρη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου
Τσιάνας Στυλιανός, δημόσιος ὑπάλληλος, Λάρισα
Τσιαντούλη Εὐαγγελία, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Τσιάρας Παναγιώτης, λογιστής, Βόλος
Τσιάρας Περικλῆς, μαθητής Α´ Γυμνασίου, Βόλος
Τσιαχτῆ Α., συνταξιοῦχος, Βόλος
Τσιαχτῆ Δ., ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Τσιβγούλη Νίκη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τσιβγούλη Σοφία, φοιτήτρια, Θεσσαλονίκη
Τσιβγούλης Ἀπόστολος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τσιδμαντάνης Κωνσταντῖνος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Βόλος
Τσικέλη Ἕλενα, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τσικέλη Ἑλένη, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τσικέλη Ἄρτεμις, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τσικέλης Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τσικέλης Ἰωάννης τοῦ Κωνσταντίνου, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τσικέλης Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Καλαμπάκα
Τσικρικά Εὐθαλία, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Τσίλη Ἀνθούλα, ἄνεργη, Βέροια
Τσιμπερίδης Β., συνταξιοῦχος, Βόλος
Τσίμπος Γεώργιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσίμπος Γεώργιος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσίμπος Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσίμπος Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσίμπος Νικόλαος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσίμπου Γεωργία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσίμπου Λιλίνα, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσίμπου Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσιμτερίδης Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Τσιντάρη Καλλιόπη, οἰκιακά, Βόλος
Τσιομπίκας Θεόδωρος, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Τσιομπίκη Λεμονιά, συνταξιοῦχος, Καλαμπάκα
Τσιούμας Χαράλαμπος, δάσκαλος, Καλαμπάκα
Τσίρλη Ἀθηνᾶ, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τσιρογιάννη Τατιανή, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τσίρος Βασ., ἀγρότης, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Τσίρος Κυρ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Τσίρου Ἀναστασία, ἐκπαιδευτικός, Φλώρινα
Τσιρώνη Ἑλένη, οἰκιακά, Ἀγριά, Βόλος
Τσιρώνη Δήμητρα, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος Πηλίου
Τσιρώνης Ἀπόστολος, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Ἀγριά, Βόλος
Τσιρώνης Δαμιανός, μαθητής, Ἀγριά, Βόλος
Τσιτρούλη Εἰρήνη, δασκάλα, Λάρισα
Τσίτσαρης Γεώργιος, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Τσιτσιπάλης Γεώργιος, ὀδοντοτεχνίτης, Θεσσαλονίκη
Τσίτσος Δημήτριος, θερμοϋδραυλικός, Θεσσαλονίκη
Τσιφοπούλου Ἀμαλία, ἐκπαιδευτικός, Τρίκαλα
Τσόδουλος Δημήτριος, ἰατρός, Μέτσοβο  
Τσόδουλος Ἰωάννης, ἰατρός, Μέτσοβο
Τσόδουλου Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσόδουλου Παρασκευή, φιλόλογος, Μέτσοβο
Τσολαρίδου Δέσποινα, οἰκιακά, Βέροια
Τσούκα Χρυσή, οἰκιακά, Βέροια
Τσουλιάη Ἀφροδίτη, γυμνάστρια, Μέτσοβο
Τσουλιάη Ἀφροδίτη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσουλιάη Ἑλένη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσουλιάη Ἑλένη, φοιτήτρια, Μέτσοβο
Τσουλιάη Λεοντία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσουλιάης Ἀποστόλης, ζαχαροπλάστης, Μέτσοβο
Τσουλιάης Βασίλειος, δάσκαλος, Μέτσοβο
Τσουλιάης Γεώργιος, ζαχαροπλάστης, Μέτσοβο
Τσουλιάης Γεώργιος, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Τσουλιάης Θεοφάνης, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τσουλιάης Θεοφάνης, φοιτητής, Μέτσοβο
Τσουμάκα Μερόπη, οἰκιακά, Θεσσαλονίκη
Τσουρέκα Ἀθηνά, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσουρέκα Βασιλική, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσουρέκα Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τσουρέκα Χαϊδή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Τσουρέκας Δημήτριος, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Τσουρέκας Χαράλαμπος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Τσωνά Φανή, νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη
Τσώνου Μαγδαληνή -Ἴρις, εἰδική παιδαγωγός, Θεσσαλονίκη
Τσώρης Ἀθανάσιος, λογιστής, Κόρινθος
Τσώρης Πολυχρόνης, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Κόρινθος


Ὑφούλης Ἀγαθοκλῆς, συνταξιοῦχος καθηγητής, Θεσσαλονίκη

Φακίνος Παῦλος, συνταξιοῦχους, Καμμένα Βοῦρλα
Φακίνου Ἀφροδίτη, συνταξιοῦχος, Καμμένα Βοῦρλα
Φαρμάκης Ἀθανάσιος, κτηνοτρόφος, Ἀγρίνιο
Φαρμάκης Θεόφιλος, μηχανολόγος μηχανικός, Ἀγρίνιο
Φαρμάκης Ἰωάννης, κτηνίατρος, Ἀγρίνιο
Φάσουλα Εἰρήνη, λογίστρια
Φάσουλα Θεοδώρα, μαθήτρια
Φάσουλα Σοφία, ἰδιωτική ὑπάλληλος
Φάσουλας Νικάνωρ, ἐργάτης
Φιλιμίδης Γεώργιος, φοιτητής Μαθηματικῶν, Δράμα
Φιλιππόπουλος Φώτιος, φοιτητής, Θεσσαλονίκη
Φιλίππου Ἑλένη, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Βόλος
Φιλίππου Ἰωάννης, δημόσιος ὑπάλληλος,  Ἀγριά, Βόλος
Φλώρου Εὐρυδίκη, καθηγήτρια γαλλικῶν, Ἄργος
Φοντουνάσιος Νικόλαος, ὑπάλληλος Μ.Β.Π., Θεσσαλονίκη
Φούφα Ἀφροδίτη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Φούφα Ἑλένη, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Φούφας Δημήτριος, ὁδηγός, Μέτσοβο
Φούφας Μιχαήλ, ἐπιχειρηματίας, Μέτσοβο
Φραγκιαδάκη Μαριάννα, οἰκιακά, Λάρισα
Φραγκογιός Δημήτριος, στρατιωτικός, Ν. Ἰωνία, Βόλος
Φράγκος Παῦλος, κτηνοτρόφος, Ἀγρίνιο
Φραγκούλης Δημήτριος, φοιτητής, Βελεστίνο
Φραγκούλης Ἀντώνιος, ἐκπαιδευτικός, Βελεστίνο
Φύκατας Δημήτριος, μελισσοκόμος, Βέροια
Φωτόπουλος Γεώργιος, στρατιωτικός, Λάρισα
Φωτόπουλος Γεώργιος, στρατιωτικός, Λάρισα
Φωτόπουλος Χρ., ἁγιογράφος, Θεσσαλονίκη
Φωτοπούλου Ἀγγελική, οἰκιακά, Λάρισα
Φωτοπούλου Βασιλική, οἰκιακά, Λάρισα
Φωτοπούλου Εὐδοξία, ἐκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη

Χαβιᾶς Γεώργιος, δημόσιος ὑπάλληλος, Βόλος
Χαλαστάρας Ε., σχεδιαστής, Βόλος
Χαμονικολάου Ἀθανάσιος, ἁλιεύς, Βόλος
Χαμονικολάου Δήμητρα, οἰκιακά, Βόλος
Χαμονικολάου Ὄλγα, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Βόλος
Χαμπέρη Αἰκατερίνη, ἔμπορος, Γλαφυραί, Βόλος
Χαραλαμπίδης Λεωνίδας, ψυκτικός, Θεσσαλονίκη
Χαρανᾶ Δήμητρα, οἰκιακά, Λεχώνια, Βόλος
Χαρανᾶς Δημήτριος, φορτηγά, Βόλος
Χαριτοπούλου Εὐρώπη, οἰκιακά, Ἀλεξανδρούπολη
Χαριτοπούλου Μαρία, τραπεζικός, Θεσσαλονίκη
Χαρίτωνος Δημήτριος, ἀστυνομικός, Θεσσαλονίκη
Χαρμπῆς Δημ. ἀγρότης, Φάρσαλα
Χαρουπιάδου Ἔφη, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Χαρχαλάκη Ἀναστασία, οἰκιακά, Βόλος
Χαρχαλάκης Νικ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Χασιώτη Εὐαγγελία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Χασιώτη Μαρία, οἰκιακά, Μέτσοβο
Χατζῆ Μελπομένη, οἰκιακά, Φλώρινα
Χατζηγεωργίου Ἀναστάσιος, ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Χατζηϊωάννου Χ., ἰδιωτικός ὑπάλληλος, Θεσσαλονίκη
Χατζημάρκου Γ., ἐκπαιδευτικός, Βόλος
Χατζηνικολάου Μιχαήλ, ἠλεκτρολόγος μηχανικός, Βόλος
Χατζησαββίδου Ἀναστασία, οἰκιακά, Πτολεμαΐδα
Χατζησαββίδου Εὐαγγελία, ἐκπαιδευτικός, Πτολεμαΐδα
Χατζόπουλος Μαργαρίτης, συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
Χατζούκα Βασιλική, οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Πήλιο
Χειμωνάκη Μελίνα, Ἰδιωτική Ὑπάλληλος, Βόλος
Χειμωνάκης Ἰωάννης, συνταξιοῦχος, Βόλος
Χεράκη Ἀλεξία, οἰκιακά, Τρίκαλα
Χεράκη Θεοδώρα, οἰκιακά, Τρίκαλα
Χεράκης Νικηφόρος, ὑδραυλικός, Τρίκαλα
Χήτα Δανάη, οἰκιακά, Μέτσοβο
Χήτα Ζωή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Χήτα Παρασκευή, οἰκιακά, Μέτσοβο
Χήτας Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Χήτας Δημήτριος, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Χήτας Ἰωάννης, ὑπάλληλος, Μέτσοβο
Χλάπανα Βασιλική, νεοκώρος, Ἀθήνα
Χλιάρα Δήμητρα, γυμνάστρια, Φλώρινα
Χορδάκη Ἁγνή, οἰκιακά, Ἄνω Κλειναί
Χορευταρῆς Ἡλίας, σκηνοθέτης, Τοῦμπα Θεσσαλονίκης
Χούσιου Σ., οἰκιακά, Ἅγιος Λαυρέντιος, Βόλος
Χουχουτᾶς Δημήτριος, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
Χριπογιάννης Γ., δικηγόρος, Βόλος
Χριστοδουλοπούλου Ἀλεξάνδρα, οἰκιακά, Βόλος
Χριστόπουλος Γεώργιος, ἐκμεταλλευτής ταξί, Πύργος
Χριστοφορίδης Κωνσταντῖνος, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Χριστοφορίδης Παναγιώτης, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Χριστοφορίδου Σπυριδούλα, Ἅγιος Χριστόφορος Ἑορδαίας
Χριστοφόρου Βασιλική, ἰδιωτική ὑπάλληλος, Ἀγριά, Βόλος
Χριστοφῆς Ἰωάννης, Ἅγιος Χριστόφορος
Χρόνη Διονυσία, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Χρόνη Ἑλένη, συνταξιοῦχος, Μέτσοβο
Χρῆστος Σωτήρης, στρατιωτικός, Βόλος
Χρυσῆ Παν. σχεδιάστρια, Βόλος
Χρυσικοῦ Εὐμορφίλη, οἰκιακά, Τρίκαλα
Χρυσικός Κωνσταντῖνος, ὑπάλληλος, Τρίκαλα
Χρυσοχοΐδη Ἀργυρούλα, οἰκοκυρά, Θεσσαλονίκη

Χρυσοχοΐδης Μιλτιάδης, στρατιωτικός, Θεσσαλονίκη

Ψαθᾶς Θεόδωρος, δασοπόνος, Καλαμπάκα
Ψαρολόγος Ἀντ., συνταξιοῦχος, Βόλος
Ψωμᾶς Δημήτριος, ἄνεργος, Θεσσαλονίκη 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Συμπληρώνεται ήδη περίπου μία ημέρα από την δημοσίευση του κειμένου και δεν βλέπω αρκετά σχόλια, μάλλον από την αμηχανία, που προκάλεσε σε πολλούς. Δεν γνωρίζουμε εάν πρέπει να χαρούμε ή όχι για το κείμενο αυτό και αν θα έχει ή όχι τελικά κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Στο κείμενο αυτό ουσιαστικά καταγγέλλεται από τους συντάκτες και τους υπογράφοντες ο Βαρθολομαίος, ως Αιρετικός. Βέβαια θα μπορούσε να διερωτηθεί ο οποιοσδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής, γιατί καταγγέλλεται μόνο ο Βαρθολομαίος και όχι παράλληλα και τόσοι άλλοι παρόμοια υπεύθυνοι ή λιγότερο από αυτόν, που συμφωνούν μαζί του ή τον ακολουθούν; ίσως γιατί ο Βαρθολομαίος, λόγω θέσεως, έχει το Πρωτείο της ευθύνης. Το γεγονός πάντως ότι 6 Αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας συνκαταγγέλλουν με τις υπογραφές τους, δημιουργεί αυτόματα θέμα Συνοδικό για την Εκκλησία της Ελλάδος. Η Σύνοδος πλέον αυτόκλητα θα πρέπει να λάβει θέση, είναι ή δεν είναι Αιρετικός ο Βαρθολομαίος και οι συν Αυτώ; Εάν είναι θα πρέπει να προχωρήσει δια τα περαιτέρω, εάν όχι τότε οι 6 Μητροπολίτες παραμένουν έκθετοι, οπότε ή θα πρέπει να μεταννοήσουν δημόσια ή θα πρέπει να προχωρήσουν μόνοι τους για τα περαιτέρω. Αυτά επιτάσσει η στοιχειώδης λογική , τα άλλα μάλλον αδικούν την στοιχειώδη λογική των πραγμάτων. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε πριν την συνάντηση Πάπα- Βαρθολομαίου την Κυριακή και όχι μετά από αυτή, οπότε θα συμπεριελάμβανε και τα νεώτερα γεγονότα. Γιατί άραγε; Μήπως απλά έτυχε ή αποτελεί προειδοποίηση στον Πατριάρχη μη τολμήσει να ξεπεράσει τα όρια των γεγονότων της αντίστοιχης συνάντησης του 2006, που ούτως ή άλλως ήταν όρια που ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα από Δογματικής απόψεως, σύμφωνα με το κείμενο; Η δε πλαγίως διατυπούμενη απειλή περί μερικής διακοπής του Μνημοσύνου μόνο του Βαρθολομαίου, όπως έγινε στο παρελθόν από τους τρεις Μητροπολίτες μάλλον δεν πείθει κανένα. Τότε ο Αθηναγόρας ήταν ο άνθρωπος που έβαζε το νερό στο αυλάκι της Αποστασίας, οπότε ήταν ο κυρίως υπέυθυνος και κάποιοι ήλπιζαν, ότι όταν θα πέθαινε θα σταμάταγε το κακό. Μάταια όμως όπως απεδείχθη ιστορικά ο Αθηναγόρας πέθανε , αλλά η πορεία που χάραξε εξακολουθεί και πολλαπλασιάζεται. Τί νόημα λοιπόν έχει σήμερα η τυχόν διακοπή του μνημοσύνου μόνο του Βαθολομαίου, οι υπόλοιποι ομόφρονές του δηλαδή τί είναι Ορθόδοξοι;