Σεβ. Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος: Ἄρα ἡ δῆθεν «Πατριαρχικὴ» Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μαζὶ τῶν Μεγάρων, εἶναι προϊὸν ἀνερυθριάστου παρανομίας καὶ παραβιάσεως τῶν διατάξεων τῆς τε κανονικῆς τάξεως καὶ τῆς κοσμικῆς νομοθεσίας!

Ἐδῶ, λοιπόν, ἔγκειται τὸ μεγάλο νομοκανονικὸ ἔγκλημα, τὸ ὁποῖο συνετελέσθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Καταγγέλλουμε, λοιπόν, δημοσίως urbi et orbi, ὅτι ἡ καθιέρωση αὐτὴ εἶναι εὐθέως παράνομος καὶ συγχρόνως ἀντικανονική, καθ’ ὅσον γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Μονῆς ΔΕΝ ΕΤΗΡΗΘΗΣΑΝ οἱ διατάξεις τοῦ      ἄρθρου 39 παράγρ. 7 τοῦ Νόμου 590/1977 περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης   κ. Βαρθολομαῖος, μὲ αὐθαίρετη ἐπέμβασή του σὲ Δικαιοδοσία ἄλλης Τοπικῆς Ἐκκλησίας, παραβίασε τοὺς τε ἱεροὺς Κανόνες καὶ τοὺς Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας! Ἄρα ἡ δῆθεν «Πατριαρχικὴ» Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μαζὶ τῶν Μεγάρων, εἶναι προϊὸν ἀνερυθριάστου παρανομίας καὶ παραβιάσεως τῶν διατάξεων τῆς τε κανονικῆς τάξεως καὶ τῆς κοσμικῆς νομοθεσίας! Εἶναι, λοιπόν, γέννημα καὶ προϊὸν παρανομίας! Παρανομίας δὲ καὶ ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, στὶς ὁποῖες προέβη ὁ νῦν Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: