ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή  στ΄.  Ο  Ειρμός.

Εβόησε, προτυπών την ταφήν την τριήμερον, ο Προφήτης, Ιωνάς εν τω κήτει δεόμενος· εκ φθοράς με ρύσαι, Ιησού Βασιλεύ των Δυνάμεων.

Ερμηνεία.


Απλούν και εύκολον είναι το νόημα του παρόντος Ειρμού· ουδέν γαρ άλλο αναφέρει ο Μελωδός εν αυτώ, ειμή τα ίδια εκείνα λόγια όπου είπεν ο Ιωνάς ευρισκόμενος μέσα εις την κοιλίαν του κήτους. Ο Προφήτης, λέγει, Ιωνάς, όστις επροτύπωνε την τριημερονύκτιον ταφήν και ανάστασιν του Κυρίου, καθώς το είπε μόνος, «Ώσπερ ην Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έσται και ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύκτας» (Ματθ. ιβ: 40), ο Ιωνάς, λέγω, εφώναξε παρακαλών τον Θεόν, όταν ευρίσκετο μέσα εις το κήτος και λέγων· ω Βασιλεύ των ουρανίων Δυνάμεων Ιησού, λύτρωσαί με από την φθοράν ταύτην του Κήτους, μέσα εις την οποίαν ευρίσκομαι. Ερανίσθη δε τούτο ο Μελωδός από τα ίδια λόγια του Ιωνά, ο οποίος έλεγε· «Και αναβήτω εκ φθοράς η ζωή μου προς σε, Κύριε ο Θεός μου» (Ιω β: 7).

Δεν υπάρχουν σχόλια: