Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


31. Εις την Εκκλησίαν ο Θεός είναι τα πάντα εν πάσι δια τον άνθρωπον… Η Εκκλησία είναι η τελειοτάτη οργάνωσις, διότι είναι ο τελειότατος οργανισμός, θεανθρώπινος οργανισμός. Εν αυτή ενώνονται ο Θεός και ο άνθρωπος εις ένα πνευματικόν-κεχαριτωμένον θεανθρώπινον οργανισμόν: ο Θεός ζη εν τω ανθρώπω και δια του ανθρώπου, και ο άνθρωπος ζη εν τω Θεώ και δια του Θεού. Οάνθρωπος υποτάσσεται εκουσίως εν παντί εις τον Θεόν, τελειούται δια του Θεού, «αύξει την αύξησιν του Θεού»—εις «άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Κολ. 1, 10. Εφ. 4, 13)--,αλλά δεν παύει να είναι άνθρωπος. Τα πάντα εδώ γίνονται εν τω πνεύματι της θεανθρωπίνης συμβιώσεως, της θεανθρωπίνης συν-ζωής, της θεανδρικής συνεργασίας, της θεανδρικής ισορροπίας και πληρότητος. Δια τούτο η Εκκλησία είναι η μόνη αληθινή κοινωνία. εν αυτή τελειοποιείται και το άτομον δια της κοινωνίας και η κοινωνία δια του ατόμου, αμφότερα όμως λαμβάνουν τας δυνάμεις δια τον σκοπόν αυτόν από τον Χριστόν, ο Οποίος είναι ταυτοχρόνως κεφαλή και της κοινωνίας, ως ολότητος, και εκάστου ανθρώπου, ως προσώπου. Όθεν εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει ούτε αληθινή κοινωνία ούτε αληθινόν πρόσωπον.

Συνεχίζεται.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: