Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


18. Κατά την δημιουργίαν εδημιουργήθημεν υπό του Θεού Πατρός δι΄ Υιού εν Πνεύματι Αγίω, εδόθη δε εις ημάς η θεοειδής, η τριαδοειδής ψυχή, δηλαδή η πατροειδής και χριστοειδής και πνευματοειδής ψυχή.
19. Και ποίος δεσμός είναι στενώτερος του εξ αίματος δεσμού; Δια του Θεανθρώπου Χριστού εισερχόμεθα εις μίαν εξ αίματος συγγένειαν με τον Θεόν… Το θείον αίμα του Κυρίου Ιησού είναι η αγιάζουσα, η καθαίρουσα, η μεταμορφούσα, η χριστοποιούσα, η θεούσα, η σώζουσα δύναμις. Ένεκα τούτου η Καινή Διαθήκη είναι Διαθήκη εν αίματι του Θεανθρώπου, Χριστού. Είναι αύτη Διαθήκη ουχί εν λόγω ή εν διδασκαλία ή εν νόμω ή εν εντολή ή εν ο,τιδήποτε άλλω, αλλ΄ εν αίματι θείω και θεανθρωπίνω, το οποίον είναι ακριβώς η πηγή πασών των ζωοποιών και θαυματουργών δυνάμεων, αι οποίαι ενεργούν την θεανθρωπίνην οικονομίαν της σωτηρίας. Το πανάγιον τούτο αίμα, όπως ενώνει τον άνθρωπον με τον Θεάνθρωπον, ούτως ενώνει δι΄ Αυτού και όλους τους ανθρώπους μεταξύ των. Η εξ αίματος συγγένεια του ανθρώπου με τον Θεόν, συνέπεια της οποίας είναι η εξ αίματος θεανθρωπίνη συγγένεια μεταξύ όλων των ανθρώπων, αποκτάται εντός του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, εν τη Εκκλησία. Εν αυτή ρέει το εκ της θείας καρδίας του Χριστού θείον αίμα Του, εισερχόμενον εις ολόκληρον τον οργανισμόν και εις όλα τα μέλη της Εκκλησίας, επιτελούν όλα τα θαύματα της σωτηρίας από κάθε αμαρτίαν, από παντός είδους θάνατον, από πάντα διάβολον και, τέλος, πληροί κάθε σύσσωμον του Χριστού με όλας τας θείας και ζωοποιούς και θεοποιούς ενεργείας… Το αίμα του Θεανθρώπου ανακαινίζει παντελώς τον άνθρωπον, διότι εν τω αίματι τούτω ευρίσκεται η θεία δύναμις της αιωνίου ζωής. Τούτου καταλλάσσει και ενώνει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Αυτό συνέβη επί του Σταυρού του Γολγοθά και συνεχίζεται εν τω θεανδρικώ σώματι της Εκκλησίας δια του ζωοποιού και θεοποιού αίματος της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέτι, επειδή τούτο είναι το αίμα του Θεανθρώπου Χριστού, η δε Εκκλησία το σώμα Του, το αίμα αυτό είναι ακριβώς εκείνη η ενοποιός δύναμις η οποία ενώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας εις μίαν ζωήν, εις μίαν ψυχήν, εις μίαν καρδίαν.


Συνεχίζεται.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: