Προ­τι­μῶ νὰ καλ­λι­ερ­γῶ τὰ χω­ρά­φι­α μου, ὡς ἁ­πλὸς ἀ­γρό­της, καὶ νὰ κρα­τή­σω τὴν πί­στη μου, πα­ρὰ νὰ συ­νερ­γή­σω στὴν κα­τε­δά­φι­σή της καὶ νὰ πά­ω στὴν κό­λα­ση μα­ζὶ μὲ τὸν πα­τρι­άρ­χη καὶ τοὺς ἐ­πι­σκό­πους


Ο πατέρας Θε­ό­δω­ρος Ζήσης ­γράφει: 
«γ­γα­μος ­ε­ρε­ύς, πο­λύ­τε­κνος, τς ­ε­ρς Μη­τρο­πό­λε­ως 
Δη­μη­τρι­ά­δος, ­πο­φα­σι­σμέ­νοςν δι­α­κό­ψ τ μνη­μό­συ­νο το 
συμ­φω­νον­τος μ ­λα α­τ ­πι­σκό­που του­ταν δι­α­κρι­τι­κ το 
­πεν­θύ­μι­σα τς πι­θα­νς δι­ώ­ξεις κα ποι­νς μο ε­πε:


“Προ­τι­μ ν καλ­λι­ερ­γ τ χω­ρά­φι­α μου, ς ­πλς ­γρό­της, κα νὰ κρα­τή­σω τν πί­στη μου, πα­ρ ν συ­νερ­γή­σω στν κα­τε­δά­φι­σή της καὶ ν πά­ω στν κό­λα­ση μα­ζ μ τν πα­τρι­άρ­χη κα τος ­πι­σκό­πους”­.­.. Α­τ πο ε­πε  ­λι­γο­γράμ­μα­τος ­ε­ρες .­..κ­φρά­ζουν τν 
δι­α­χρο­νι­κὴ συ­νε­ί­δη­ση τς κ­κλη­σί­ας γι­ τν στά­ση ­λων τν πι­στν κα τν λα­ϊ­κν ­πέ­ναν­τι τν ­πι­σκό­πων κα τν πρε­σβυ­τέ­ρων σ 
πε­ρί­πτω­ση πο δν ρ­θο­το­μον τν λό­γο τς ­λη­θε­ί­ας, λ­λ 
­νι­σχύ­ουν τν α­ρε­ση κα τν πλά­νη. Τ πλ­θος τν σχε­τι­κν 
πα­τε­ρι­κν μαρ­τυ­ρι­ν ­πάρ­χει τώ­ρα στ βι­βλί­ο μας:  “Κα­κ ­πα­κο­ κα ­γί­α ­νυ­πα­κοή”» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: