Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Δι΄ όλης της ιστορίας του ο άνθρωπος εμφανίζεται ως εν ιδιαίτερον είδος όντος, δια του ότι ακαμάτως αναζητεί την θεμελιώδη και κυρίαν αλήθειαν, εκείνην επί της οποίας στηρίζονται και δια την οποίαν υπάρχουν όλοι οι κόσμοι. Το πρόβλημα της αληθείας προσεπάθει να λύση ο άνθρωπος μυθολογικώς και φιλοσοφικώς και θεϊστικώς και πνευματιστικώς και υλιστικώς. Όμως δεν το έλυσε το πρόβλημα τούτο, διότι προσεπάθει να το λύση με τας κατηγορίας του καθαρού, του αυτονόμου και αθέου ουμανισμού. Μόνον εις το θαυμαστόν Πρόσωπον του Θεανθρώπου Χριστού απεκαλύφθη η όλη αιωνία Αλήθεια, χωρίς καμμίαν έλλειψιν. Και το πρόβλημα της αληθείας ελύθη με την εμφάνισιν της απολύτου Θείας Αληθείας εις τα όρια της ανθρωπίνης φύσεως. Δια τούτο εκ του στόματος του Θεανθρώπου Χριστού προήλθεν η πλέον θαρραλέα δήλωσις, την οποίαν ηδυνήθη ποτέ να δώση εν ανθρώπινον ον, η δήλωσις: «Εγώ ειμι η Αλήθεια» (Ιωάνν. 14, 6). Τούτο δε σημαίνει ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η αλήθεια ως πρόσωπον εις όλην την θεανδρικήν αυτού πληρότητα και πραγματικότητα.     

          Συνεχίζεται.                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: