Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Αι  ουσιαστικώτεραι οντολογικαί απαιτήσεις και ανάγκαι του ανθρωπίνου είναι έχουν ικανοποιηθή άπαξ δια παντός εις το Πρόσωπον του Θεανθρώπου Χριστού. Διότι εις όλας τας απαιτήσεις και ανάγκας του ανθρωπίνου πνεύματος, τας αφορώσας εις τον υπέρ τον άνθρωπον κόσμον, ο Θεάνθρωπος απαντά ως Θεός κατά τρόπον ανθρώπινον, ενώ εις όλας τας απαιτήσεις και ανάγκας του ανθρωπίνου πνεύματος, τας αφορώσας εις τον περί τον άνθρωπον και υπό τον άνθρωπον κόσμον, ο Ίδιος απαντά ως άνθρωπος κατά τρόπον θείον. Τας θεανθρωπίνας δυνατότητας αι οποίαι υπάρχουν εις το είναι του ανθρώπου, και αι οποίαι ήσαν υποδουλωμέναι εις την τυραννίαν του θεομάχου ουμανισμού, ο Θεάνθρωπος τας απελευθερώνει και τας καθιστά ικανάς να ενεργοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν εις όλην την αθάνατον πληρότητά των. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος οδηγείται υπό του Θεανθρώπου κανονίζει πάντα τα καθ΄ εαυτόν δια του Θεού και εις αυτόν τον αινιγματώδη κόσμον ζη δια του Θεού. Φθάνει ούτως εις την ιδανικήν τελειότητα, και αποτελεί ο ίδιος την πλέον τελείαν σύνθεσιν του θείου και του ανθρωπίνου, του πνευματικού και του υλικού, του ενταύθα και του επέκεινα.    

    Συνεχίζεται.                                                                                                                                                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: