Χωρία σταχυολογημένα ἀπό τάς «Διδαχάς» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ*


 τήρησις τς Κυριακς

πό τόν Χριστόν μή χωρίζεσθε, καί πό τήν κκλησίαν. κοτε τόν
ερέα, πού σημαίνει; Εθύς νά σηκώνεσθε, νά νίπτεσθε, καί νά
πηγαίνετε ες τήν κκλησίαν. Να κούετε τήν κολουθίαν μέ
προσ οχήν. μοίως καί τήν Θείαν Λειτουργίαν. Καί νά ρμηνεύετε
τά παιδιά σας, σον καί δύνασθε, να μή μαρτήσουσιν, νά
πηγαίνουσιν ες τήν κκλησίαν, νά ελογονται, διά νά ζήσουν καί
νά προκόψουν.
*  *  *
ξη μέρας νά ργαζώμεθα διά τοτα τά κοσμικά καί γήϊνα
πράγματα καί τήν γίαν Κυριακήν να συχάζωμεν καί νά πέχωμεν
πό ατά καί νά ργαζώμεθα τά οράνια. γουν πό λον τόν
ταχύ να πηγαίνωμεν ες τήν κκλησίαν να κούωμεν τά βιβλία τν
γίων και τό γιον Εαγγέλιον, τί μς παραγγέλλει  Χριστός νά
κάνωμεν. κόμη νά στοχαζώμεθα τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν
παράδεισον. Να στοχαζώμεθα τήν ψυχήν μας, πού εναι τιμιώτερον
πργμα πό λον τόν κόσμον, καί ν τήν χάσωμεν ατήν πλέον 
χάσαμεν λα, καί ν τήν κερδίσωμεν ατήν, κερδέσαμεν λα. 
Καί νά νδυώμεθα ταπεινά τά ρουχαλάκια μας, καί νά τρώγωμεν τό
ρκετόν μας, καί νά μη ργολογομεν, λλά νά φροντίζωμεν πς
νά στολίσωμεν τήν ψυχήν μας μέ μιλίαις καλας, μέ θη χρηστά,
διά νά τήν κάμωμεν νύμφην το Χριστο μας.
*  *  *
Νά μή ργαζώμεθα καί πραγματευώμεθα τήν Κυριακήν. κενο το
κέρδος πού γίνεται τήν Κυριακήν εναι φωρισμένον καί
κατηραμένον καί βάνετε φωτιά καί κατάρα ες τό σπίτι σας… δελφοί
μου, δι ν μ πάθητε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν, μήτε σωματικόν,
γ σς συμβουλεύω ν φυλάττητε τν Κυριακήν, σν πού εναι
φιερωμένη ες τν Θεόν.

πό τό πό κδοσιν βιβλίον το μακαριστο Καθηγητο Πανεπιστη-
μίου Κωνσταντίνου Καβαρνο, μοναχού «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός».

Δεν υπάρχουν σχόλια: