Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ Ὀρθοδοξία κατήντησε σήμερα νά ἄγεται καί νά φέρεται ὡς πλοῖον ἄνευ πηδαλίου, ἀπό αὐτούς τούς αὐτοκηρυγμένους ὁδηγούς καί προστάτες καί μάλιστα εἰς τά θέματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί αἱρέσεως. Κάτι ἀκόμη τό ὁποῖον χαρακτηρίζει τούς σημερινούς Ὀρθοδόξους εἶναι τό ὅτι ἔχουν τελεία σχεδόν ἄγνοια ὡς πρός τήν στάσι τῶν Πατέρων ἀπέναντι στούς αἱρετικούς, τήν διαφύλαξι τῆς Πίστεως, τήν εὐθύνη κληρικῶν καί λαϊκῶν δι’ αὐτά τά θέματα, τοῦ τρόπου ἐπαναφορᾶς εἰς τήν Ὀρθοδοξία καί κυρίως τῶν ἐπιπτώσεων τῆς αἱρέσεως, ὅταν αὐτή ἐπικρατήση καί γίνη γραμμή τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ σημερινοί θρησκευόμενοι και συνειδητοί Ὀρθόδοξοι ἀρέσκονται νά μελετοῦν τούς συγχρόνους γέροντες, τούς προορατικούς καί διακριτικούς, καθώς ἐπίσης καί διάφορα πνευματικά θέματα πού ἔχουν σχέσι μέ τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν τήν ἀγάπη, τήν ἐλεημοσύνη καί τήν ταπείνωσι ἤ νά ἀκοῦν κηρύγματα ἀναλόγου περιεχομένου · διά τά θέματα τῆς πίστεως ὅμως ὑπάρχει ἀφ’ ἑνός μέν προκλητική ἀδιαφορία ἐκ μέρους των, ἀφ’ ἑτέρου δέ συστηματική προπαγάνδα ἐκ μέρους τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, περί τοῦ ὅτι αὐτά ἤ δέν ὑφίστανται κἄν ἤ στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων ὅτι θά λυθοῦν δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀπό αὐτήν πού ἀπαιτεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις. Ἔχοντας λοιπόν ὅλα αὐτά τά εἰδοποιά στοιχεῖα καί γνωρίσματα τῆς ἐποχῆς μας, τά ὁποῖα φρονοῦμε ὅτι εἶναι ἡ γενεσιουργός αἰτία καί κυρίως ἡ αἰτία διαιωνίσεως τῆς αἱρέσεως, θά προσπαθήσωμε νά παρουσιάσωμε τά ἐπιχειρήματα ὅλων αὐτῶν πού σήμερα ἀντιστρατεύονται στό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως καί τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ 15ου ἱεροῦ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου.


Συνεχίζεται.Δεν υπάρχουν σχόλια: