Επιστολαί Αγ. Νεκταρίου

Επιστολή  12η

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1905

Οσιωτάτη Ξένη!  Εύχομαί σοι πατρικώς.
Δια του Κυρίου Δημάρχου σας έστειλα 60 δραχμάς δια το κελλί, πιστεύω, ότι τας ελάβατε. Ερωτήσατε τον Πατέρα Ανδρόνικον, εάν έλαβε τας 120 δραχμάς, τας οποίας τω έστειλα δια του Κυρίου Δημάρχου και προσφέρατε αυτώ τας ευχάς μου. Τας 40 δραχμάς θα σας τας στείλω εντός της ερχομένης εβδομάδος και θέλω να μοι γράψης, όταν εντελώς τελειώση και δεν μείνη έλλειψις ούτε δι΄ ένα καρφί εις το κελλί. Μετά του Κυρίου Δημάρχου έστειλα εις την Ελισάβετ τας 100 δραχμάς της Ειρήνης, εις ην διεβίβασα την πρόσκλησίν σας, και ήτις θα έλθη, ως εύρη η κυρία της αντικαταστάτριάν της. Σας αναγγέλω, ότι ήλθεν εις Αθήνας ο Πατήρ Παχώμιος, αλλ΄ ασθενής και θεραπεύεται εις τον «Ευαγγελισμόν». Έπαθεν από στένωσιν του οισοφάγου και αδυνατεί να λάβη τροφήν άλλην πλην του γάλακτος. Πιστεύω να γίνη καλά. Σας παρακαλεί να κάμητε υπέρ υγείας αυτού από τρεις μετανοίας.
Σας στέλλω εγκλείστως ένα ύμνον. Πιστεύω να σας ευχαριστήση, μοι φαίνεται, ότι δεν σας μένει καιρός να τους διαβάζητε, ότι τέρπεσθε εις υψηλότερα αναγνώσματα και δια τούτο δεν με πληροφορεί η καρδία μου να σας στείλω ωδάς. Άλλως τε έχετε και τόσας άλλας. Ήδη αι χειρόγραφοι έφθασαν τον αριθμόν 100. Όταν το ερχόμενον συν Θεώ τας τυπώσω, θα τας ίδητε και τότε θα τας αναγινώσκητε όλας ομού. Τους βράχους θα τους κόψωμεν και τον δρόμον και τον τοίχον θα τον κάμωμεν, αλλά ήδη δεν έχω χρήματα. Όταν θα έχω, θα σας στείλω προς εκτέλεσιν αυτών. Η Μαρίκα, ως είπεν ο ιατρός, ίσως θεραπευθή, θα μείνη εις το νοσοκομείον πέντε μήνας, εγώ την επεσκέφθην προχθές, φαίνεται ευχαριστημένη. Θα την επισκέπτωμαι κάθε εβδομάδα και θα σας γράφω περί της υγείας της.
Δέξασθε τας ευχάς μου και πρόσφερε και προς τας αδελφάς απάσας τας ευχάς μου και ευλογίας μου. Να μοι γράψητε, ότι προσηυχήθητε υπέρ του Πατρός Παχωμίου, διότι θα του το δείξω το γράμμα.

Διατελώ προς Θεόν ευχέτης
+Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

Υ.Γ. Ελυπήθην δια την βλάβην του ράσου της Κασσιανής, πως δεν επρόσεξεν εις τα μέτρα; Ήδη θα είναι εμβαλλωμένον και θα είναι αηδές. Ταύτην την στιγμήν ήλθεν η Αργυρώ και σας χαιρετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: