Επιστολαί Αγ. Νεκταρίου

Επιστολή 8η

Εν Αθήναις τη 25 Απριλίου 1905
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά χαίρετε εν Κυρίω!
Χριστός  Ανέστη!

Θεού ευδοκούντος την Δευτέραν 25ην φθίνοντος μηνός Απριλίου έρχομαι εις Αίγιναν. Ανήγγειλα τούτο και προς τον Κύριον Δήμαρχον και προς τον Ηγούμενον της Μονής, παρεκάλεσα δε τούτον να μοι στείλη δύο ζώα, όπως έλθω μετά του διακόνου. Επιθυμώ όμως να είπητε της κυράς Χρυσής, την οποίαν εύχομαι, να δεχθή δι΄ ένα εσπέρας τον διάκονον. Τον διάκονον τον θέλω επάνω δια να τελέσωμεν μίαν λειτουργίαν εις τον ιερόν ναόν του αγίου Διονυσίου, όπως επικαλεσθώμεν και την προστασίαν του αγίου Διονυσίου. Ο Κύριος Δήμαρχος μοι ετηλεγράφησε την ευχαρίστησίν του, ην έλαβεν εκ της πληροφορίας της αφίξεώς μου εις Αίγιναν, ήτις συμπίπτει με την τέλεσιν του μνημοσύνου της μητρός του. Εύχομαι υμίν πάσιν τα άριστα και την εξ ύψους αντίληψιν.

Ο Πνευματικός Πατήρ
+ Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: