Αθωνικά Άνθη

Δεν δονείται ο βράχος εις τον οποίον εξ αρχής εδομήθη η Εκκλησία και η «ξένη» δια τον κόσμον λογική Της, από τας αυξομειουμένας επιστημονικάς γνώσεις ή υποθέσεις. Σεβόμεθα την ιστορίαν. Δεν ταρασσόμεθα από την εξέλιξιν της επιστήμης. Αξιοποιούμεν τους καρπούς των φιλολογικών ερευνών. Καθοδηγούμεθα όμως ανέκαθεν απλανώς και ευαισθήτως εις την πίστιν και το μυστήριον της ζωής από «τας των αγίων θεοπνεύστους θεολογίας και της Εκκλησίας το ευσεβές φρόνημα»(Συνοδικόν της Ορθοδοξίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: