Ένωσις εν κρυπτώ; -- Αρχιμ. Αρσένιος Κομπούγιας 26/11/1993

Η Εκκλησία σείεται εκ θεμελίων, τόσον εν Ελλάδι, όσον και εν όλη τη Ορθοδοξία. Πρώτον, από τα θανάσιμα λάθη των Προκαθημένων των Εκκλησιών με συνυπευθύνους τους απανταχού Επισκόπους, ως συμβαίνει εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, ιδίως με το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Και δεύτερον, από το γνωστόν τόξον Βατικανού, Σιωνισμού και Ισλάμ. Και ενώ αι σκοτειναί δυνάμεις, απροκαλύπτως πλέον έχουν καταστρώσει σχέδιον εξαφανισμού της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, συγχρόνως έχει προετοιμασθή, ή μάλλον εισήλθεν εις ενέργειαν, ύπουλος σιωπηρά «ΕΝΩΣΙΣ» μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών εν κρυπτώ και εν αγνοία του κλήρου και του λαού.

Πρώτον, όλως αιφνιδίως επληροφορήθη κλήρος και λαός ότι στη Σχολή Μπελεμπέντιο του Λιβάνου έγινε πανορθόδοξος διάσκεψις με τους αντιπροσώπους των Εκκλησιών, πλην της Ελλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας, ως και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, υπό την Προεδρίαν του κατηγορουμένου και καταγγελθέντος, δια θέματα πίστεως, αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού και ισαρίθμων παπικών, υπό τον καρδινάλιον Κάσσιδυ. Και όλοι μαζί συνεφώνησαν την πλήρη ένωσιν, διακηρύσσοντες ότι δεν υπάρχει εις τίποτε δογματική διαφορά, ως και μυστηριακή και εκκλησιαστική. Αυτά αντέγραψε και η εφημερίς των Ουνιτών εν Αθήναις «Καθολική». Κατόπιν όλων αυτών γεννώνται πελώρια ερωτηματικά: Πρώτον, ποίος τους συνήθροισεν ορθοδόξους και παπικούς, τόσον μυστικά και αθόρυβα; Ποίος είναι ο υπεύθυνος εις όλα αυτά και δια την πρωτοφανή συμφωνίαν; Που και ποιος έδωσε το δικαίωμα αυτό; Τι απέγινε το περιλάλητον Πρωτείον και Αλάθητον του Πάπα; Και η απάντησις εύκολος: Όλα αυτά έγιναν τη μυστική συμφωνία Πάπα και Πατριάρχου! Το δε μήλον της έριδος, το Πρωτείον, το άφησαν να το τακτοποιήση ο πανδαμάτωρ χρόνος, πάντως υπέρ του Πάπα, με την μέθοδον του χρόνου και του σαλαμιού, «ίνα μη θόρυβος γένηται». Δεύτερον. Διατί ουδείς ανησύχησεν, εθορυβήθη, έγραψε; Και το άλλο ερώτημα είναι· τι θα πρέπει να κάμνουν ύστερα από αυτά και άλλα, που θα ακολουθήσουν, οι ευσεβείς κληρικοί όλων των βαθμών και ο πιστός λαός εις τα θέματα αυτά; Ακόμη συμβαίνουν και άλλα, που και αυτά περνούν απαρατήρητα εις την συμφωνίαν αυτονομίας Παλαιστίνης και Ισραήλ, που υπεγράφη εις την Ν. Υόρκην, συμπεριελήφθη απόφασις, κατά την οποίαν την εποπτείαν της παλαιάς Ιερουσαλήμ (ποίαν εποπτείαν άραγε; ) θα την αναλάβη η αγία Έδρα, ο Πάπας! (Αυτό ας το ίδη ιδιαιτέρως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Ακόμη υπάρχει το σοβαρόν θέμα της μονομερούς αποφάσεως του Πατριάρχου Αντιοχείας περί ενώσεως με τους μονοφυσίτας. Καίτοι απεκήρυξαν ούτοι το ουσιώδες περί της μιάς φύσεως και ωμολόγησαν τας δύο φύσεις, εκκρεμούν όμως τόσα άλλα σοβαρά θέματα εις βάρος των, που θα τα έλυεν Οικουμενική Σύνοδος. Και σε όλα τα ανωτέρω σιγή ιχθύος από παντού. Φαίνεται ότι ο επικείμενος και επί θύραις Αντίχριστος, μέσω των σκοτεινών δυνάμεων, επότισεν όλον τον κόσμον με νερό πανορθοδόξου αναισθησίας και αδιαφορίας μέσα σε διάφορα ποτά, όπως παθαίνουν με το λεγόμενον αυτοκόλλητον με ναρκωτικόν, που αλλάζει σκέψεις και ζητά ναρκωτικά σαν τρελλός.

Με θερμάς πατρικάς ευχάς

Αρχιμ. Αρσένιος Κομπούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: