Σχόλιο από την "Κατάνυξη" του αδελφού μας Δημητρίου Χατζηνικολάου

Δημήτριος Χατζηνικολάου3 Απριλίου 2017 - 5:24 μ.μ.
Ἄν σφάλλω στό ἀκόλουθον σχόλιόν μου, παρακαλῶ τόν ἀγαπητόν καί σεβαστόν π. Θεόδωρον Ζήσην νά μέ διορθώσῃ μέ Ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα. (Τά "κατεβατά" τῶν γνωστῶν ἀνοητολογούντων σχολιαστῶν μοῦ εἶναι ἀπολύτως ἄχρηστα, οὔτε κἄν τά διαβάζω πλέον.)


Λοιπόν, ὅλες οἱ πρόσφατες ἀποτειχίσεις ἐβασίσθησαν εἰς τήν ἐσφαλμένην (κατά τήν γνώμην μου πάντοτε) ἐκκλησιολογίαν ὅτι ἡ ἐν σχίσματι καί ἐν αἱρέσει διατελοῦσα "ἐκκλησία" τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν. ἑ.) εἶναι ἡ "Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ" καί ὅτι οἱ ἀποτειχιζόμενοι ἀπό αὐτήν δέν θά μνημονεύσουν κανένα Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον, διότι κάτι τέτοιο θά ἰσοδυναμοῦσε δῆθεν μέ δημιουργίαν σχίσματος! Κατηγοροῦν δε ἐμμέσως καί ἀμέσως τήν ἀληθῆ Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ (τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου) ὅτι εἶναι δῆθεν σχισματική, ἐπειδή ἔχει "παράλληλον" Σύνοδον. Ἐμεῖς, βεβαίως, γνωρίζουμε ἀπό τήν σχετικήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ὅτι ἡ ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκεται ὅπου εὑρίσκεται καί ἡ Ἀλήθεια. Ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατόν νά εὑρίσκεται εἰς τήν Οἰκουμενιστικήν "ἐκκλησίαν" τοῦ ν. ἑ., ἡ ὁποία ἔχει κάνει σχίσμα (1924), εἶναι οὐσιαστικῶς ἡνωμένη μέ τόν Παπισμόν ἀπό τήν 7-12-1965, εἶναι μέλος τοῦ ΠΣΕ, ἔχει κάνει συμφωνίες ἑνώσεως μέ τούς παπικούς καί τούς μονοφυσίτας, οἱ "ἐπίσκοποί" της εἶναι σχεδόν ὅλοι αἱρετικοί κ.λπ. Παρά ταῦτα, οἱ προσφάτως ἀποτειχισθέντες ἀπό αὐτήν τήν Οἰκουμενιστικήν "ἐκκλησίαν" δέν θά ἐδέχοντο εἰς κοινωνίαν Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον, πολύ περισσότερον Ὀρθόδοξον Σύνοδον, οὔτε "διά ροπάλου," πρός ἀποφυγήν σχίσματος! Αὐτό σημαίνει ὅτι, καθώς αὐτοί "ἀναχωροῦν" ἕνας-ἕνας ἀπό αὐτήν τήν ζωήν, ἀφήνουν καί πάλιν τό ποίμνιόν των εἰς τούς Οἰκουμενιστάς!!! Ἔχουν ὅλ' αὐτά κάποιαν λογικήν καί Ἁγιοπατερικόν ἔρεισμα; Πάντως, ἀπό τόν διάλογον μεταξύ ἀφενός τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., κυρίως ἐπειδή αὐτοί ἔχουν "παράλληλον Σύνοδον," καί ἀφετέρου τῶν κ.κ. Ἰωσήφ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ καί Δασκάλου Ν. Μάννη, προκύπτει ὅτι ἡ κατηγορία ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. γιά σχίσμα, ἐπειδή αὐτοί ἔχουν "παράλληλον Σύνοδον," εἶναι παντελῶς ἀβάσιμος. Ἐσεῖς ἔχετε κάποιο σοβαρόν ἐπιχείρημα νά τήν ὑποστηρίξετε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: