Ὁ Πατριάρχης Σερβίας εἰς τὴν Συναγωγὴν τῶν Ἑβραίων

Γνήσιον πνευματικὸν τέκνον τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἀποδεικνύεται ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος καὶ ἡ Συνοδεία του. Ἀκολουθῶν πιστὰ τὰ βήματα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου ἐπεσκέφθη τὴν Ἑβραϊκὴν συναγωγὴν Sukal Salom τοῦ Βελιγραδίου καὶ ἤναψε τελετουργικῶς ὀκτὼ κεριά, τιμῶν τὴν ἑβραϊκὴν ἑορτὴν ἐλευθερίας καὶ φωτός. Εἰς τὴν τελετουργικὴν ἁφὴν τῶν κεριῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἑορτῆς ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ὁ ΟΑ´ κανών τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων ὁρίζει: «Εἴ τις Χριστιανὸς ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἱερὸν ἐθνῶν ἢ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν ἢ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω».Ὁ ΞΕ´ κανὼν τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων ὁρίζει: «Εἴ τις κληρικός ἢ λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω». Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν, ὅμως, τῆς «Δεσποτείας» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου οὔτε οἱ Ἀποστολικοὶ Κανόνες οὔτε οἱ λοιποὶ ἱεροί κανόνες ἔχουν κάποιαν ἀξίαν. Ὑπεράνω αὐτῶν οἱ Πατριάρχαι καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, ἤτοι οἱ «πάπαι» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: