Περί εικονίσεως του Θεού Πατρός.

Θεοπασχιτισμός και Βογομιλισμός ,δύο κατεγνωσμένες αιρέσεις, ξανά στο προσκήνιο .

Οι Θεοπασχίτες και οι Βογόμιλοι,εκτός των άλλων αιρέσεών τους, πίστευαν και διακήρυτταν τα περί μορφής γέροντος του Θεού Πατρός , τον οποίον και εικόνιζαν .

.

3] Βογομιλισμός [«...Λέγουσιν (οἱ αἱρετικοί Βογόμιλοι) οὐ μόνον ὄναρ, ἀλλά καί ὕπαρ

βλέπειν, τόν μέν Πατέρα, ὡς γέροντα καθήμενον ἱκανῶς τήν ὑπήνην, τόν δέ Υἱόν ἅρτι

ἵουλον παραμείβοντι ἑοικότα, τό δέ Ἅγιον Πνεῦμα..., τῶν Δαιμόνων οὕτως ἐξαπατώντων

αὐτούς, καί διδασκόντων ἄνισον εἶναι τήν Ἁγίαν Τριάδα, κατά τήν σχημάτων τούτων

διαφοράν» (Πρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων Τόμος Γ΄, σελ. 519)].

5] Θεοπασχιτισμός [Περί τῆς αἱρέσεως τῶν Θεoπασχιτῶν : «Ἀλλά τοιαύτη μέν ἡ ρίζα

τῶν Ἰακωβιτῶν ὅς δή καί τῆς τῶν Ἀρμενίων αἱρέσεως καθηγήσατο. Ἡ δή αἵρεσις

πολυσχιδής τέ ἐστι, καί ὡς ἄν τις εἴπoι μισγάγγεια πάσης αἱρέσεως. Καί γάρ Ἀρείω

συμφύρονται, οἷς φασι τρεπτήν ἔχειν φύσιν τόν Θεόν Λόγον, καί σάρκα ἀνειληφέναι ἄψυχον Ἀπολλιναρίω δέ... τοῦ Πατρός καί τῆς θεότητος φύσιν, μίαν οὔσαν καί τήν αὐτήν. Καί τρεῖς δέ σταυρούς συνάψαντες, Ἁγίαν Τριάδα κατονομάζουσι διά τούτων τάχα ἐμφαίνοντες, τήν Ἁγίαν Τριάδα συσταυρωθῆναι. Καί εἰκόνας τοῦ Πατρός καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰκονίζουσι ὅπερ ἄτοπον. Αἱ γάρ εἰκόνες ὁρατῶν καί περιγραπτῶν σωμάτων εἰσίν, οὐ μήν τῶν ἀκατανοήτων καί ἀοράτων» (PG. 147, σελ. 442)].

 

Xαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.

Θεολόγος.

2 σχόλια:

Σταύρος Ασλανίδης. είπε...

Κύριε Στουραΐτη διαβάζω τα άρθρα σας περί αγίας Τριάδας και τα βρίσκω ενημερωμένα. Είστε από αυτούς που ορθά τοποθετείται το πυρήνα της πλάνης στην άρνηση της Ενέργειας του Θεού.
Ωστόσο θέλω να δώσετε προσοχή στα παρακάτω. Για εμένα, αυτή η τρομερή αίρεση της περιγραφής του Θεού, χωρίζεται σε δύο κύριους άξονες. Ο ένας είναι που σχίζει τα πρόσωπα σε Τριάδα, με τρία ονόματα, τρία σύμβολα και τρεις τιμές. Αυτή είναι καθαρά Τριθεΐα. Η άλλη βέβαια είναι κλασικά ότι περιγράφουν τον Απερίγραπτο Θεό. Άρα η έκφραση σας “Περί εικονίσεως του Θεού Πατρός” μπορεί να υποπίπτει σε πρώτη εκ των δύο προαναφερόμενων πλανών (χρειάζεται να το διευκρινίζεται καλύτερα, αν και είναι δύσκολο). Δηλαδή ενώ υπάρχει σχισμένος ο πατέρας από τα άλλα δύο Πρόσωπα, εσείς απλά τονίζεται ότι Αυτός ως ατομικό Πρόσωπο ή ατομική Υπόσταση, δεν εικονίζεται. Αφήνεται ως έχει τα απομονωμένο πρόσωπο από την Τριάδα (τον Πατέρα) και προχωράτε στην αντικανονική εικόνα του.
Άρα θα πρέπει να αναφερόμαστε στον Θεό και με κάποιον τρόπο να φαίνεται ότι δεν συμφωνούμε στην Ατομική Υπόσταση του Πατέρα. Αντίθετα είναι καλό να αναφερόμαστε είτε στον Θεό, είτε στον Πατέρα που έχει την Πληρότητα του Θεού. Δηλαδή μπορούμε εναλλακτικά να πούμε ότι για κάποιους που χωρίζουν τον πατέρα από την τριάδα (δηλαδή εξαιρούμε την ορθοδοξία από αυτήν την διάκριση) αυτοί λοιπόν τον εικονίζουν αντικανονικά. Όλα αυτά έχουν σχέση με το μυστήριο της Τριαδικής Μονάδας. Αυτό δεν το παρακάμπτουμε, δεν προχωράμε στα διαιρεμένα πρόσωπα και τότε ξεκινάμε την εφαρμογή της ορθοδοξίας λέγοντας ότι ο Θεός είναι Απερίγραπτος.
Δεν λέω ότι η λέξη Πατέρας έχει σχισμένο το Πρόσωπο και μην το χρησιμοποιείται. Αλλά επειδή το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι αιρετικοί το δέχονται σχισμένο και οι ορθόδοξοι Ομοούσιο και Αδιαίρετο με την Τριάδα εσείς σε αυτήν την φάση, είναι καλό κάποιες φορές, να το σημειώνεται, για να το διαχωρίζεται την μία περίπτωση από την άλλη.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο αετός της Θεολογίας είπε ότι είναι Απερίγραπτος ο Θεός και στάθηκε εκεί. «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» (Ιω. 1:18). «Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται» (Α΄ Ιωάννου 4:12). Ποτέ δεν το είπε σε χωρισμένη την Αγία τριάδα. Μάλλον ποτέ δεν μας είπε την Τριάδα των Προσώπων Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά άλλοτε μίλησε εξ ονόματος της Τριάδας με το όνομα του Πατέρα, άλλοτε εξ ονόματος της Τριάδας με το όνομα του Υιού και άλλοτε εξ ονόματος της Αγίας Τριάδας με το όνομα του Αγίου Πνεύματος.
Μίλησα σε προηγούμενη ανάρτηση μου για τις μαμές για να φανεί ότι είναι αδύνατο να ξεχωρίζουμε τα Πρόσωπα του Θεού. Αν θέλει ο Θεός στο μέλλον θα αναφερθώ περισσότερο στο Αδιαίρετο των προσώπων. Σας χαιρετώ. Είμαι στη διάθεση σας για εποικοδομητικό διάλογο.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Αξιότιμε κ.Ασλανίδη,χαίρετε.
Είναι γνωστό ότι η κάθε θεία υπόσταση ή πρόσωπο αποτελείται από την κοινή ουσία,τα κοινά φυσικά ιδιώματα -ενέργεια ή ενέργειες και τα ακοινώνητα υποστατικά ιδιώματα.

Τα ακοινώνητα υποστατικά όμως δεν διαιρούν τις υποστάσεις αλλά τις διακρίνουν .

Συναφώς ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρατηρεί:΄΄Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα...τρείς υποστάσεις εν ουδενί το διάφορον εχούσαις,ει μη εν τω αγγενήτω,τω γεννητώ και το εκπορευτώ΄΄[PG 94,1421 B,1424 A]

Πρέπει όμως να προσέξουμε μη τυχόν πέσουμε στην αίρεση του Σαββελίου,γι΄αυτό ο Μ.Βασίλειος τονίζει:΄΄Ομολογείν δε εν ιδία μεν υποστάσει τον Πατέρα,εν ιδία δε τον Υιόν και εν ιδία το Άγιον Πνεύμα...΄΄[Μ.Βασιλείου,Επιστολή 125,1,CoutronneII,σ.32-43-50[ΒΕΠΕΣ55,151-25-31]

Εν κατακλείδι ,έχουμε μονάδα εν υποστάσεσι και υποστάσεις εν μονάδι.
Γι΄αυτό τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεόλόγος:΄΄άλλος και άλλος,ίνα μη τας υποστάσεις συγχέομεν,ούκ άλλο δε και άλλο,εν γαρ τα τρία και ταυτόν τη θεότητι΄΄Γρηγορίου Θεολόγου,Επιστολή101,SC208,44-46[ΒΕΠΕΣ 60,263-7-9]

Στα άρθρα μου αναφέρομαι στην προσπάθεια των αιρετικών και δή των Παπικών,να προβάλλουν μέσα από το δικό τους κατασκεύασμα,την δήθεν εικόνα της Αγίας Τριάδος και εκείνης του Θεού Πατρός,το Filiogue,το πρωτείο και εν γένει ό,τι έχει καταδικάσει η Ορθόδοξος Εκκλησία.

Είναι λυπηρό που, οι κατ΄ επίφαση ορθόδοξοι, έχουν υιοθετήσει την απόλυτη αυτή ειδωλολατρεία,την προσκύνηση μιας μορφής γέροντος ως Θεού,καταπατώντας πλήρως το Εικονογραφικό δόγμα.

Η εικόνα του Κυρίου εδράζεται στην εναθρώπιση του,όπως τονίζει η Αγία Ζ΄Οικουμενική Σύνοδος και, δι΄Αυτής της εικόνος, συμπροσκυνείται ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα.
Ευχαριστώ.