Αγάπη κατόπιν εμβολιασμού κατά Covid-19 --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Στό βίντεο που θά παρακολουθήσετε, θά ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα από τόν CEO τής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer κ. Αλβέρτο Μπουρλά. Μεταξύ άλλων, τήν συνεισφορά της, στήν διάσωση τής παγκόσμιας Οικονομίας. Τό σημαντικότερο κατά τήν άποψη τού γράφοντος είναι άλλο. Είναι αυτό που λέει στό τέλος τού βίντεο : «Νά πάρουμε θάρρος, νά υπερνικήσουμε τούς φόβους καί νά κάνουμε τό σωστό, νά εμβολιασθούμε». Πώς θά φτάσουμε ως εκεί, διαβάστε τά παρακάτω.

-------------------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο Θεός τόν οποίο αγνοεί ο κ. Αλβέρτος Μπουρλά

"Ἶσος προῆλθες, τοῖς βροτοῖς ἑκουσίως
Ὕψιστε σάρκα, προσλαβὼν ἐκ Παρθένου
Ἰὸν καθάραι, τῆς δρακοντείας κάρας
Ἄγων ἅπαντας, πρὸς σέλας ζωηφόρον
Θεὸς πεφυκώς, ἐκ πυλῶν ἀνηλίων.

Ὦ Ὕψιστε, ἔλαβες μὲ τὴ θέλησή σου σάρκα καὶ γεννήθηκες ἀπὸ τὴν Παρθένο ἴσος μὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μᾶς καθαρίσεις ἀπὸ τὸν ιό (δηλητήριο) τῆς κεφαλῆς τοῦ δράκοντα διαβόλου καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσεις ὅλους, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι φύσει Θεός, ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς πύλες (τῆς ἁμαρτίας) πρὸς τὸ ζωηφόρο φῶς (τῆς ἀλήθειας)."

Ο κ. Μπουρλά μάς λεει ότι αντίδοτο ισχυρότερο από τό συναίσθημα τού φόβου, είναι τό συναίσθημα τής αγάπης. Μέ τήν αγάπη - αυτό δέν τό λέει - που χορηγείται μέσω τού εμβολίου, ο διστακτικός αντιεμβολιαστής καλείται νά νικήσει τόν φόβο τού θανάτου από τήν λοίμωξη covid-19. Μέ άλλα λόγια, τό εμβόλιο αποκτά καί συναισθηματική χροιά, πράγμα που αναγκάζει τούς νύν κρατούντες (εδώ) καί κυβερνώντες, νά θεσπίζουν πρόστιμο € 100 γιά τούς άνω τών 60 ετών συνταξιούχους ή εργαζόμενους, στήν περίπτωση που αρνούνται νά εμβολιασθούν. Προφανώς, διότι όλοι αυτοί είναι συναισθηματικά απρόσφοροι καί εντελώς αδιάφοροι πρός τόν πλησίον συνάνθρωπο. Ίσως, είναι καί υποψήφιοι νά διαπράξουν εγκλήματα ζωής κατά τών (εμβολιασμένων) συμπολιτών τους.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τό "πνεύμα πλάνης τών υιών τής απειθείας", μέ άλλα λόγια «ὁ ἄρχοντας τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος» (Εφ. β΄ 1), όταν θέλει νά γίνουν δεκτά τά έργα τής πονηρίας του - είναι ανθρωποκτόνα - αποσπά εδάφια τής Καινής Διαθήκης, όπως η αγάπη, καί μέσω αυτών επιτυγχάνει τούς στόχους του. Ο κ. Μπουρλά τό έχει αυτό υπόψη, ότι «8 ... ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν», όπως επίσης καί τό «18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ.» (1Ιν.δ΄). Παραλείπει όμως πολλά άλλα καί αυτά τόν καθιστούν υπόλογο, υποκριτή καί ψεύτη. Είναι τά ακολουθούντα :

 «1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· 3 καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. 5 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν. ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης».(Α΄Καθολική Επιστολή Ιωάννου).

Ποιόν θεό έχει υπόψη του ο κ. Albert Bourla, ο οποίος νά τού χαρίζει τήν τελείαν αγάπη καί αυτή νά τόν ελευθερώνει ( ἔξω βάλλει ) από τόν φόβο ; Καί τελευταίο, άν μέ τό εμβόλιο εμπλουτίζουμε τόν συναισθηματικό μας κόσμο, φανταζόμαστε τί πλούτο συναισθημάτων θά αποκτήσουμε μέ ένα εμφυτεύσιμο τσίπ (chip) ... .

Κυπριανός Χριστοδουλίδης (kyprianoscy.blogspot.com)


1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο Θεός τόν οποίο αγνοεί ο κ. Αλβέρτος Μπουρλά

"Ἶσος προῆλθες, τοῖς βροτοῖς ἑκουσίως
Ὕψιστε σάρκα, προσλαβὼν ἐκ Παρθένου
Ἰὸν καθάραι, τῆς δρακοντείας κάρας
Ἄγων ἅπαντας, πρὸς σέλας ζωηφόρον
Θεὸς πεφυκώς, ἐκ πυλῶν ἀνηλίων.

Ὦ Ὕψιστε, ἔλαβες μὲ τὴ θέλησή σου σάρκα καὶ γεννήθηκες ἀπὸ τὴν Παρθένο ἴσος μὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ μᾶς καθαρίσεις ἀπὸ τὸν ιό (δηλητήριο) τῆς κεφαλῆς τοῦ δράκοντα διαβόλου καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσεις ὅλους, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι φύσει Θεός, ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς πύλες (τῆς ἁμαρτίας) πρὸς τὸ ζωηφόρο φῶς (τῆς ἀλήθειας)."