Όποιος πέσει στα μικρά, αναμφίβολα θα πέσει και στα μεγάλα.

Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, όποιος πέσει στα μικρά, αναμφίβολα θα πέσει και στα μεγάλα. Και ενώ τότε, η ημερολογιακή αλλαγή της Εγκυκλίου του 1920, φαινόταν ως κάτι μικρό και ασήμαντο (δεδομένου ότι η Εγκύκλιος δεν είχε γνωστοποιηθεί ακόμα στον κόσμο), οδήγησε σιγά-σιγά σε ολοένα και μεγαλύτερες προδοσίες, σε σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι η Εγκύκλιος (η οποία, κατά τους σύγχρονους Πατέρες, θεωρείται και ως ο καταστατικός χάρτης του Οικουμενισμού) έχει εφαρμοστεί πλήρως από όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία. Αυτό σημαίνει ότι ο Οικουμενισμός και η Εγκύκλιός του, έχει επικρατήσει παντού.

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐνθυμοῦμαι πού πρό μερικῶν δεκαετιῶν ἐδιάβαζα τήν Ἀποκάλυψιν καί μοῦ ἐφαίνετο ἀδιανόητον ὅτι θά ἦτο ποτέ δυνατόν οἱ ἄνθρωποι νά λάβουν τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί νά τόν προσκυνήσουν. Τώρα τό βλέπω ὅτι ἤδη γίνεται!!! Πράγματι, ἡ μεγίστη ἀποστασία πού ὑπάρχει σήμερα ἄρχισεν ἀπό τά «μικρά», λ.χ. τήν σχεδόν κατάργησιν τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας κατά τίς ὁρισθεῖσες τεσσαρακοστές, τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, τήν γενικωτέραν ἐκκοσμίκευσιν τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου κ.λπ.

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐνθυμοῦμαι πού πρό μερικῶν δεκαετιῶν ἐδιάβαζα τήν Ἀποκάλυψιν καί μοῦ ἐφαίνετο ἀδιανόητον ὅτι θά ἦτο ποτέ δυνατόν οἱ ἄνθρωποι νά λάβουν τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου καί νά τόν προσκυνήσουν. Τώρα τό βλέπω ὅτι ἤδη γίνεται!!! Πράγματι, ἡ μεγίστη ἀποστασία πού ὑπάρχει σήμερα ἄρχισεν ἀπό τά «μικρά», λ.χ. τήν σχεδόν κατάργησιν τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας κατά τίς ὁρισθεῖσες τεσσαρακοστές, τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές, τήν γενικωτέραν ἐκκοσμίκευσιν τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου κ.λπ.