ΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ -- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΚΟΡΗ ΙΑΤΡΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ἀντιπρόεδρος τῆς Πολιτιστικῆς καί Κοινωνικῆς Κινήσεως «ΕΠΑΛΞΕΙΣ»

Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Μέχρι σήμερα, τό πρόβλημα γύρω ἀπό τόν ἰό ἦταν οὐσιαστικό νομικό. Ὅπως ἐξηγεῖ σέ εἰδική νομική ἔκθεσή της μία εἰρηνοδίκης, ἡ κ. Τέγουτζικ, τά μέτρα πού μέ πρόφαση τόν ἰό, ἐπιβλήθηκαν, εἶναι ὅλα ἀντισυνταγματικά. Ἐπειδή, ὅμως, δέν λειτουργεῖ ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, πού λειτουργώντας ἐμποδίζει τήν κρατική αὐθαιρεσία, τά πράγματα ἐξελίσσονται ὅπως τά περιγράφει ἡ κ. εἰρηνοδίκης: «Μέχρι σήμερα ἐδῶ καὶ ἕνδεκα  μῆνες σχεδὸν, ἡ Κυβέρνηση (ὡς Κράτος) προβαίνει σὲ λήψη μέτρων (κατὰ covid) καὶ ἀσκεῖ τὴ διοίκηση (τὴν κατὰ covid), προφασιζόμενη ἐδῶ καὶ 11 συναπτοὺς μῆνες τὸ ἐξαιρετικὸ καὶ ἐπεῖγον τῆς κατάστασης [...] Ἡ ἐν ἀμφιβόλῳ καὶ ἐν πλήρει συγχύσει ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα κατάσταση, ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς περιορίζει καὶ νὰ μᾶς ἀπογυμνώνει. Ἡ ζωὴ πλέον ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ ἔχει μειωθεῖ στὸ ἐπίπεδο μίας καθαρὰ βιολογικῆς συνθήκης κι ἔχει χάσει ὄχι μόνο τὴν πολιτικὴ τῆς διάσταση, ἀλλὰ κι ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη διάσταση.

Μία κοινωνία ἡ ὁποία ζεῖ σὲ μία μόνιμη κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης δὲν μπορεῖ ν΄ ἀποτελεῖ μία ἐλεύθερη κοινωνία. Ζοῦμε σὲ μία κοινωνία ἡ ὁποία ἔχει θυσιάσει τὴν ἐλευθερία της ὑπὲρ τῶν ὑποτιθέμενων λόγων «ἀσφαλείας» κι ἔτσι καταδικάζεται νὰ ζεῖ ἀδιάκοπα μέσα σὲ μία κατάσταση φόβου καὶ ἀνασφάλειας. Τί εἶναι μία κοινωνία ἡ ὁποία πιστεύει μόνο στὴν ἐπιβίωση; Μία ζωὴ γυμνὴ ποὺ θυσιάζει ὅλες τὶς κανονικὲς συνθῆκες, κοινωνικὲς σχέσεις, συναισθήματα, πνευματικότητα, μπροστὰ στὸν κίνδυνο μόλυνσης. Βιώνουμε μία ἔκνομη κατάσταση ἄπ΄ ὅπου ἐλλείπει ὁ πολιτισμός, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια. «Οὐ δεῖ ἕνεκα τοῦ κινδύνου πράττειν τί ἀνελεύθερον (Πλάτων)». [...] Ἐλλοχεύει ἔτσι, ὁ κίνδυνος ὑποκατάστασης τῆς δημοκρατικῆς διαβούλευσης ἀπὸ τὴν «αὐταπόδεικτη» ἀποτελεσματικότητα. Ἀποκρύπτεται βέβαια, τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ὁμοφωνία ὅλων τῶν λοιμωξιολόγων σὰν νὰ πρόκειται γιὰ φυσικὸ φαινόμενο, ἀλλὰ γιὰ συνθῆκες πρωτοφανοῦς ἐπιστημονικῆς ἀβεβαιότητας καὶ κατὰ πλειοψηφία κρίση τῶν συγκεκριμένων λοιμωξιολόγων ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὰ ὑπεύθυνη κυβέρνηση. Ἔτσι περαιτέρω, τὰ πορίσματά τους, ἂν καὶ ἀξιοποιοῦνται ὡς ἡ βασικὴ αἰτιολόγηση τῶν ρυθμίσεων τῆς κανονιστικῶς δρώσας διοίκησης, δὲν δημοσιεύονται, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐξάγονται ἀσφαλῶς καὶ τεκμηριωμένα (καθόσον ὑπάρχουν ἐλλειπῆ καὶ ἀνακριβῆ στοιχεῖα ἀμφιβόλου ἐγκυρότητας ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τοῦ ΕΟΔΥ, ὡς προεῖπα) μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξασθενεῖ ἡ λογοδοσία τῶν κυβερνώντων ἀπέναντι στοὺς πολίτες. [...] Ὅπως ρητὰ ὁμολογήθηκε κατὰ τὴ σχετικὴ συζήτηση τοῦ ἄρθρου στὴ βουλὴ (ἄρθρ.44 παρ.1 Σ), ἡ διάταξη αὐτὴ ἐπιχειρεῖ νὰ συγκαλύψει καὶ νὰ νομιμοποιήσει μία ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ». Ἔτσι, τά παράλογα αὐτά μέτρα ἔχουν πλήξει ὅλους τούς τομεῖς τοῦ θρησκευτικοῦ, τοῦ δημόσιου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου, χωρίς νά ἐρωτᾶται ὁ πολίτης. Χρησιμοποιοῦνται ὅμως τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως γιά νά ἀποδεχθεῖ ὁ πολίτης ὡς ἀναγκαῖα καί σωστά τά ἐπιβαλλόμενα μέτρα, τά ὁποῖα τόν ὁδηγοῦν στήν προσωπική καί κοινωνική του καταστροφή. –ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ. Πηγή:ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΕΚΔΟΣΙΣ: ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ», 16 ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σελ. 101 «–Πῶς ξέρουν καί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό, Γέροντα; – Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί οἱ Προφῆτες προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια», ὅτι θά Τόν ποτίσουν ξύδι, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά Του. Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666. «Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄». Τό 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπέβαλαν μία συγκεκριμένη φορολογία στά ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ. Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους. Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλο ἀριθμό. Τό 666 δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη-, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνᾶς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει «ἤ Χριστό ἤ μαμωνᾶ». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ». Τά πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στήν Ἀμερική τά σφραγισμένα σκυλιά ἐκπέμπουν μέ τόν πομπό καί, τάκ, τά βρίσκουν. Ἔτσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. Ὅσα σκυλιά δέν ἔχουν τήν μάρκα τους καί εἶναι ἀδέσποτα τά σκοτώνουν μέ ἀκτῖνες λέιζερ. Μετά θά ἀρχίσουν νά σκοτώνουν καί τούς ἀνθρώπους. Τόνους ψάρια ἔχουν σφραγίσει καί τά παρακολουθοῦν ἀπό τό δορυφόρο σέ ποιό πέλαγος εἶναι! Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν . Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ. Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ. εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος, ὅλοι δηλαδή. Θά ἐπιβληθῆ ἔτσι μέ ἕνα οἰκονομικό σύστημα πού θά ἐλέγχη τήν παγκόσμια οἰκονομία, καί μόνον ὅσοι θά ἔχουν δεχθῆ τό σφράγισμα , τό χάραγμα μέ τόν ἀριθμό 666 , θά μποροῦν νά ἔχουν ἐμπορικές συναλλαγές. Τί θά πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγίζωνται!….Μοῦ ἔλεγε κάποιος εἰδικός ὅτι μέ τίς ἀκτῖνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγιστοῦν θά τραβοῦν τίς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού θά μασοῦν τήν γλῶσσα τους ἀπό τόν πόνο. Ὅσοι δέν σφραγιστοῦν, θά περάσουν καλύτερα ἀπό τούς ἄλλους, γιατί ὁ Χριστός ὅσους δέν σφραγιστοῦν θά τούς βοηθήση. Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα αὐτό! – Γέροντα, πότε θά τούς βοηθήση; Μετά; – Ὄχι, τότε. – Ἀφοῦ Γέροντα, δέν θά μποροῦν νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν, πῶς θά περάσουν καλύτερα; – Νά δῆς, ὁ Θεός ξέρει ἕναν τρόπο, τόν ξέρω καί ἐγώ αὐτόν. Λοιπόν…, μέ ἀπασχόλησε πολύ αὐτό τό θέμα καί μοῦ ἔστειλε μετά τό …..τηλεγράφημα. Ὁ Θεός πῶς μᾶς οἰκονομάει, πῶ! πῶ!»

 

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: