Συνοδικῆ ἐγκρίσει: Τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐστώς ἐν τόπῳ ἁγίῳ!


τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Σέ προηγούμενο ἄρθρο μας, ὑπό τόν τίτλο "ὁ πιστός λαός δέν θά ἀντέξει ἄλλη ἐκκλησιαστική μειοδοσία" καί σέ δραματικούς τόνους ἀπευθύναμε ἔκκληση ἐν ὄψει τῆς τελικῶς συνεδριασάσης τήν 12η Μαΐου τρέχοντος ἔτους Διαρκοῦς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά ἀνασχεθεῖ τό σκάνδαλο τό ὁποῖο μέ τίς προηγούμενες ἀποφάσεις του τό ἐν λόγῳ ἐκκλησιαστικό ὄργανο προεκάλεσε στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.
Τῆ παροτρύνσει ἀδελφῶν καί φίλων ἀναγνωστῶν τῶν ταπεινῶν κειμένων μας, τό ἐν λόγῳ ἄρθρο μας ἀπεστάλη ἠλεκτρονικῶς πρός ὅλα τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Συνόδου τῆς τρεχούσης περιόδου καί συνθέσεως. Ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ἀποφάσεων τῆς συγκεκριμένης Συνεδριάσεως, οἱ ἀποδέκτες του "ἀγρόν ἠγόρασαν" περιφρονήσαντες ὄχι ἀσφαλῶς (μόνον) τίς ἐπισημάνσεις τοῦ ἡμετέρου ἐλαχίστου ἄρθρου, ἀλλά τήν ποικίλως καί πανταχόθεν ἐκφρασθεῖσα σχετικήν κραυγή ἀγωνίας καί διαμαρτυρίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Ἔτσι, τό ἀρχικό ἔγκλημα καθοσιώσεως ὁλοκληρώθηκε καί ἐπισφραγίσθηκε διά τῆς νέας ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐπιβεβαίωσε ὅτι οἰκεία βουλήσει καί πεποιθήσει συμμορφώνεται πρός τίς ἀντισυνταγματικές καί ἀντορθόδοξες ἐντολές καί ὑποδείξεις τῆς Κρατικῆς ἐξουσίας, ἐν ὀνόματι τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως ἐκ τῆς ἐνσκηψάσης (λεγομένης) πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἄσκηση τῆς Θείας Λατρείας καί γενικότερον τήν ἐκκλησιαστική ζωή κατ' αὐτήν τήν περίοδον.
Εἰδικότερον, κατά τήν τελευταία συνεδρίασή της ἡ Διαρκής Σύνοδος ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου τρ. ἔτους καί τῆς ἐλευθέρας ἀσκήσεως τῆς Θείας Λατρείας, μεταξύ ἄλλων ἀπεφάσισε καί ἐνέκρινε τά ἑξῆς:
«1) Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης αναμονής των πιστών για την αποφυγή συνωστισμού και είναι απαραίτητη η τήρηση της αποστάσεως του ενός και ημίσεoς (1,5) μέτρου....μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται από τον Νόμο ο αριθμός των πενήντα (50) προσώπων.(...)[Σημείωση ἡμετέρα: Τά ἀνωτέρω συνιστοῦν ἐν τῆ πράξει ἀποτροπή τῆς ἐλευθέρας συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στήν κοινή Θ. Λατρεία καί ἰδιότυπο "ἀφορισμό" τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος ἀπό τό Ἐνοριακό εὐχαριστιακό σῶμα!]
3) Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εφαρμόζει τον έλεγχο αναμονής στις εισόδους των Ιερών Ναών συνιστάται να φέρει τα υπό τού νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.). Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση διαφορετικών θυρών τού Ιερού Ναού για την είσοδο και έξοδο των πιστών. Στις εξόδους των Ιερών Ναών πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά ειδικοί κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής.[Σημ. ἡμ. : Διαμόρφωση ἀποκρουστικῆς εἰκόνος τῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν!]
4) Τυχόν περισσότεροι από όσους πιστούς επιτρέπεται να εισέλθουν εντός των Ιερών Ναών, να παραμένουν στον προαύλιο χώρο αυτών προσευχόμενοι και τηρώντας την απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ τους,(...)[Σημ. ἡμ. : Πιστεύουν εἰλικρινῶς οἱ ἀποφασίσαντες τά τοιαῦτα ὅτι μετά τό σκάνδαλο τῆς μειοδοτικῆς στάσεώς των ἔχουν ἀπομείνει πιστοί πρόθυμοι νά ἵστανται στά προαύλια τῶν Ναῶν; Αὐτά ὄφειλαν νά τά διοργανώσουν τελοῦντες ὑπαιθρίους Λειτουργίας διά τόν χειμαζόμενο πιστό λαό ὅταν ἐπεβλήθη αὐταρχικῶς τό κλείσιμο τῶν Ναῶν!]
7) Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι), πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι,(...)[Σημ. ἡμ. : Δηλαδή, πρακτικῶς ἀποκλείεται τό μεγαλύτερο μέρος (ἀριθμητικό ποσοστό) τῶν ἐκκλησιαζομένων ἀπό τή συμμετοχή στή Θ. Λατρεία! Ὅσοι πάσχουν δέ, π.χ. ἀπό σάκχαρο, μᾶλλον θά πρέπει, κατά τούς λατρεύοντας τήν ἄθεον ἐπιστήμη παρά τόν πανεπιστήμονα Θεόν, νά ξεχάσουν τόν κανονικό ἐκκλησιασμό των! Μόνον νεκροί θά γίνονται δεκτοί στό Ναό!]
8) Στις εισόδους των Ιερών Ναών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υφίστανται σταθμοί αντισηπτικών/απολυμαντικών, προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται σ’ αυτούς να τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική για όλους διαδικασία απολυμάνσεως των χεριών.
9) Να παραμείνει η διευθέτηση του χώρου κάθε Ιερού Ναού προς τον σκοπό της παρουσίας πιστών, σύμφωνα με την παραπάνω αναλογία ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός των Ιερών Ναών μόνο όσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στις ανάλογες μεταξύ τους αποστάσεις και η απόσυρση των υπολοίπων εκτός των Ιερών Ναών.(...)
11) Είναι απαραίτητη και απολύτως αναγκαία η συχνή και σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση των σημείων και των επιφανειών του Ιερού Ναού στα οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση των πιστών.(...)[Σημ. ἡμ. : Μήπως ἐδῶ ὑπονοοῦνται καί οἱ ἱερές Εἰκόνες ἤ ἀκόμη καί τό ἱ. Εὐαγγέλιον; Νοεῖται, ὅμως, ἀπολύμανση τῶν ἱερῶν αὐτῶν ἀντικειμένων, τά ὁποῖα μεταδίδουν τήν ἄκτιστη Θεία Χάρη; Μήπως χρειάζονται ἀπολύμανση πνευματική τά μυαλά ὅσων διενοήθησαν τέτοια πράγματα;]
12) Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό, οι πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνιστάται να φέρουν προστατευτική μάσκα, την οποία ασφαλώς και θα αφαιρούν προσερχόμενοι στην Θεία Μετάληψη. Εάν κάποιος πιστός, κατά την διάρκεια της παραμονής του στον Ιερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνσή του(...)[Σημ. ἡμ. : Ἀφοῦ ἡλικιωμένοι καί ἀσθενεῖς ἤ εὐάλωτοι δέν θά προσέρχονται, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῶν σοφῶν ἱεραρχῶν, γιά ἐκκλησιασμό, πρός τί οἱ προστατευτικές μάσκες; Διά νά προφυλάσσουν ἀπό τί; Μήπως ὅμως ἔτσι ἀποϊεροποιεῖται καί τελικῶς γελοιοποιεῖται στά μάτια τῶν ἀσεβῶν ἀλλά καί τῶν πιστῶν ὁ ἱερός χῶρος; Ἁπλός οἶκος ἤ κατάστημα τροφίμων εἶναι ὁ Ἱερός Ναός;]
13) Κατά την προσέλευση στην Θεία Μετάληψη πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι αποστάσεις μεταξύ των πιστών. Επίσης, κατά την διανομή του αντιδώρου, του άρτου, των κολύβων κ.λπ. ευλογιών, πέραν της τηρήσεως των αναλόγων αποστάσεων, πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές υγειονομικές προφυλάξεις.[Σημ. ἡμ. : Ποιές ὑγειονομικές προφυλάξεις πρέπει νά τηροῦνται π.χ. κατά τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου; Μήπως ἐδῶ ἀφήνεται περιθώριο γιά παρερμηνεῖες ἤ "πρακτικές" ἀπαράδεκτες, ὅπως εἶναι ἡ λήψη τοῦ ἀντιδώρου ἀπό τόν πιστό ἀπ' εὐθείας μέσα ἀπό τό πανέρι, χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Λειτουργοῦ καί τόν ἀσπασμό τῆς χειρός του;]
14) Επαναβεβαιώνονται οι από 16ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2020 Αποφάσεις Αυτής, ως προς την λιτή τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, σύμφωνα με το ήθος και την παράδοση της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Το αυτό ισχύει και για μεγάλες πανηγύρεις της περιόδου αυτής, οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται για την μετά σεμνότητος επιτέλεσή τους υπό μόνου του οικείου Αρχιερέως. Οι Λιτανείες και οι μεταφορές Ι. Εικόνων και Ι. Λειψάνων προς προσκύνηση αναστέλλονται προσωρινώς και μέχρι 5ης Ιουνίου.[Σημ. ἡμ. : Τώρα ἐκδηλώνεται τό ἐνδιαφέρον διά τό ἦθος καί τήν Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας; Χωρίς Λιτανεῖες καί προσκύνηση τῶν Ἁγίων Λειψάνων ποιό ἦθος καί ποιά Παράδοση ἐπικαλούμεθα; Τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ;]
15) Όσον αφορά στην τέλεση Ιερών Μυστηρίων Γάμου και Βαπτίσεως και Εξοδίων Ακολουθιών, ισχύουν όσα παραπάνω προβλέπονται σχετικά με την προσέλευση πιστών, ενώ τα Ιερά Μυστήρια θα τελούνται εντός του Ιερού Ναού, σύμφωνα με προγενέστερη Συνοδική απόφαση και είναι απαραίτητη η επιλογή της λιτότητος και απλότητος, όσον αφορά στους στολισμούς των Ιερών Ναών.(...)
17) Λόγω της εξ αρχής αποφασισθείσης αναστολής λειτουργίας των Κατηχητικών Σχολείων, των Σχολών Γονέων, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας, των Συνάξεων Νέων και Μελέτης Αγίας Γραφής και των άλλων συναφών δραστηριοτήτων, προτρέπονται οι κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις, να ενθαρρύνουν την διά του διαδικτύου και γενικώς της τεχνολογίας ποιμαντική δραστηριοποίηση των Ιερέων και των κατηχητών και κατηχητριών, ιδίως προς τους ορθοδόξους νέους μας.(...)[Σημ. ἡμ. : Διατί συνεχίζεται ἡ ἀναστολή λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Συνάξεων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Δέν μποροῦν νά λειτουργήσουν ἔστω μέ τή νέα πρακτική τῶν προστατευτικῶν μέτρων, ὅπως τῶν δημοσίων Σχολείων πού ἤδη ξεκίνησαν τή λειτουργία των καί αὐτά; Ἤ, μήπως, δέν θέλουν ἔγνοιες στό κεφάλι των οἱ Ποιμένες ἤ μήπως φοβοῦνται καί τή σκιά των; Περί διαδικτύου, δέν ἀρκεῖ ἡ ἀλόγιστη χρήση του ἀπό τούς νέους, τώρα θά τήν συστήνει-προωθεῖ καί ἡ ποιμαίνουσα ἐκκλησία;]
21) Όλα τα παραπάνω αφορούν και στις Ιερές Μονές και στα Ησυχαστήρια. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα απαγορεύονται οι οργανωμένες ομαδικές προσκυνηματικές επισκέψεις.(...)[Σημ. ἡμ. : Χρειάζεται παρέμβαση ἀκόμη καί στίς Μονές καί τά Ἡσυχαστήρια; Γιατί δέν μποροῦν οἱ πιστοί νά πηγαίνουν, γιά προσκύνημα καί παρηγορία, σέ αὐτά, ὅπως ἀκριβῶς μετακινοῦνται μέ ὅλα τά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς οἱ πολίτες;]
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο με συναίσθηση της ποιμαντικής Της ευθύνης έναντι του λαού του Θεού και με σεβασμό προς τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και των επιστημόνων(...).[Σημ. ἡμ. : Περί ποιμαντικῆς εὐθύνης ἔναντι τοῦ λαοῦ, ἄς μή γίνεται λόγος, διότι "στό σπίτι τοῦ κρεμασμένου δέν μιλᾶνε γιά σχοινί"! Ὅσο γιά τόν ἐπιδειχθέντα σεβασμό, ὑπέρμετρο μάλιστα καί ἄκριτο, στίς ἀποφάσεις (ἀδιακρίτως) τῆς Πολιτείας καί τῶν ἐπιστημόνων, οὔτε λόγος! Εἶναι τό μόνο σημεῖο ὅπου ὀρθοτομοῦν οἱ Συνοδικοί Ἱεράρχες τόν λόγο τῆς κοσμικῆς ἀληθείας!]
Βάσει τῶν παραπάνω μέ ἀκρίβεια παρατεθέντων ἀποσπασμάτων ἐκ τῆς τελευταίας ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Συνόδου, ποιός νοήμων καί ἐχέφρων πιστός ἄνθρωπος ἀμφιβάλλει ὅτι οἱ ἀποφασίσαντες αὐτά, ἐναρμονισθέντες πλήρως, ἴσως καί πλειοδοτήσαντες, πρός τήν ἐπίσης νέα ΚΥΑ (κοινή ὑπουργική ἀπόφαση) περί τήν ἐπιστροφή σέ μία "νέα κανονικότητα" ὅσον ἀφορᾶ (καί) στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πλέον θεωροῦν καί κατ' ἐπέκτασιν ἀντιμετωπίζουν τούς καθαγιασμένους Ὀρθοδόξους Ναούς ὡς κοινούς οἴκους!!!
Ὅμως, στή νέα θλιβερή Συνοδική ἀπόφαση - συμμόρφωση στίς ὑποδείξεις τῆς Πολιτείας καί τῆς νέας "θεᾶς", τῆς ψευδεπίγραφης ἐπιστήμης, πέραν τῆς ὡς ἄνω ἐπισημανθείσης φοβερῆς ἀσεβείας, προκαλεῖται τό αἴσθημα τῶν πιστῶν μέ τόν πλέον ἐξοργιστικό τρόπο, αὐτόν τῆς ὑποκρισίας! Διότι, ἀντί νά περιορισθεῖ ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση στήν ταπεινωτική ἐπίκληση τῆς Κ.Υ.Α., τήν ὁποία δουλικῶς ἀποδέχεται, προκαλεῖ ἐπιχειρώντας νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα μέ  ἐπικλήσεις - ἀναφορές στό "ἦθος καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας" καί τήν "σεμνότητα" !!!
Ἐμπαίζουν, δηλαδή, τόν πιστό λαό, συνδέοντας τεχνηέντως τήν ἀσεβή ἀποδοχή τῆς ἱεροσύλου  ἀποϊεροποιήσεως τῶν Ναῶν, τῆ ἐντολῆ τοῦ Καίσαρος, μέ τό ἐνδιαφέρον γιά "λιτότητα καί ἁπλότητα" σύμφωνα μέ τό ἦθος καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας!!!! Δηλαδή, τί νά θεωρήσουμε, ἐάν παρ' ἐλπίδα ἀφελῶς ἀποδεχόμασταν τίς ἐπικλήσεις καί ἀναφορές τῶν συντακτῶν τῆς ἀποφάσεως καί ἐγκρινάντων αὐτήν ὡς ἐν προκειμένῳ συνάδουσες καί εἰλικρινεῖς; Ὅτι περίμεναν τόν Κορωνοϊό γιά νά ἐνθυμηθοῦν καί παραπέμψουν στό ἐκκλησιαστικό ἦθος καί τήν Παράδοση;
Τό "Αἰδώς, Ἀργεῖοι" ἀφορᾶ ἐν προκειμένω (καί) σέ Σᾶς ἅγιοι, ἤ κύριοι (ἐφ' ὅσον τό προτιμᾶτε), Συνοδικοί! Ὅμως, δέν θά τελειώσω μέ αὐτό, ἀλλά μέ κάτι κατά πολύ βαρύτερο, διότι αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ κρισιμότητα τῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία γίνεται μεγαλύτερη καί ἐπικινδυνότερη ὅταν δέν τήν συνειδητοποιοῦμε. Τόν λόγο ἔχει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὁ λόγος του σᾶς ἀφορᾶ:
«Ποῖος κλῆρος, ποία μερίς, τίς γνησιότης πρός τήν Χριστοῦ ἐκκλησίαν, τῷ συνηγόρῳ τοῦ ψεύδους, ἐκκλησίαν, ἥ “στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας” κατά Παῦλόν ἐστιν, ἥ καί μένει χάριτι Χριστοῦ διηνεκῶς ἀσφαλής καί ἀκράδαντος, ἐστηριγμένη παγίως οἷς ἐπεστήρικται ἡ ἀλήθεια; Καί γάρ οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσί· καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας εἰσί, καί τοσοῦτο μᾶλλον, ὅσον ἄν καί σφῶν αὐτῶν καταψεύδοιντο, ποιμένας καί ἀρχιποίμενας ἱερούς ἑαυτούς καλοῦντες καί ὑπ’ ἀλλήλων καλούμενοι• μηδέ γάρ προσώποις τόν χριστιανισμόν, ἀλλ’ ἀληθείᾳ καί ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα» (Γρηγ. Παλαμᾶ Συγγράμματα, Π. Χρήστου, τόμος 2, σελ. 627 καί ΕΠΕ 3, 606).

http://epistrofi-sotiria.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: