Τὰ ἐγγόνια σας μπορεῖ τότε νὰ εἶναι καὶ… "γιουσουφάκια"! -- Φοβεραὶ καταγγελίαι τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων διὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος εἰς τὸ μήνυμά του διά τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, τονίζει τὴν ἀλλοίωσιν ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν στοιχείων τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ συστήματος τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τὸν κίνδυνον ἐπιβολῆς ἄλλου εἴδους παρελάσεων ἀπὸ τὸ 2034 ἐξ αἰτίας τῆς ἁλώσεως τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν τῶν πολιτικῶν ἔναντι τῆς Πατρίδος, τὴν ὁποίαν «κατήντησαν» μὴ - Πατρίδα κλπ. Τὸ μήνυμά του ἔχει ὡς ἀκολούθως:
------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀμβρόσιος: «Τὰ ἐγγόνια σας μπορεῖ τότε νὰ εἶναι καὶ… "γιουσουφάκια"! Οὔτε Ἑλληνόπουλα θὰ αἰσθάνoνται πιά, οὔτε καὶ Ὀρθόδοξα χριστιανόπουλα!»

Δυστυχῶς, αὐτή εἶναι μία πολύ ρεαλιστική προσδοκία! Πολύ δέ φοβοῦμαι ὅτι θά εἶναι «γιουσουφάκια» μέ τήν αἰσχράν (σεξουαλικήν) ἔννοιαν, καθότι ὁ μουσουλμανικός «πολιτισμός» ἀρέσκεται σέ κάτι τέτοια, βλ. π.χ. τά βρωμερά Bacha Bazi. Καί τότε ὅλο τό κρῖμα θά πέσῃ στούς σημερινούς Σατανιστάς πού προωθοῦν τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, προπαγανδίζοντες χαιρεκάκως ὅτι ἡ «πολυπολιτισμικότης» θά εἶναι «καλόν γιά τήν Ἑλλάδα»!!! Θεός φυλάξοι!

«Σὰν αὔριο, 28η Ὀκτωβρίου, ἀγαπητοί μου φίλοι, ἡ Ἑλλάδα μας ἔγραψε σελίδες δόξης καὶ μεγαλείου! Ἦταν τότε ἡ ἐποχή, ποὺ ὁ Ἕλληνας ἐσέβετο τὸν Θεό, ἐκκλησιαζόταν κάθε Κυριακή, ἀγαποῦσε τὸν συνάνθρωπο! Ἦταν ἡ ἐποχή, ποὺ οἱ Πολιτικοὶ Ἡγέτες ἐσέβοντο καὶ αὐτοὶ τὸν Θεό, καὶ ὑπηρετοῦσαν μὲ ἐντιμότητα τὴν Πατρίδα καὶ τὸν ἄνθρωπο! Ἦταν τότε ἡ ἐποχή, ποὺ οἱ Πολιτικοὶ εἰσήρχοντο στὸν στίβο τῆς πολιτικῆς πλούσιοι καὶ ἐξήρχοντο φτωχότεροι! Ὁ ἀείμνηστος στρατηγὸς Νικόλαος Πλαστήρας παραμένει ἕνα ἀξεπέραστο παράδειγμα θυσίας γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο! Σήμερα μὲ τὸ σημείωμά μας αὐτὸ δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ἐποποιΐα τοῦ 1940! Ποιὸς νὰ μᾶς ἀκούσει ἄλλωστε; Σήμερα, δηλ. στὶς νεώτερες γενιές, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἄνθρωποι ποὺ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὰ ζητήματα αὐτά. Δὸς τους χρῆμα καὶ σαρκικὲς ἀπολαύσεις, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συγκινηθοῦν! Ἡ Πατρίδα τώρα πιὰ γιὰ πολλοὺς ἀπ' αὐτοὺς εἶναι μία ἔννοια ξεπερασμένη! Ἦλθε, δυστυχῶς, σήμερα καὶ ὁ λεγόμενος ἀντιρατσιστικὸς Νόμος καὶ ἔβαλε τὸ κερασάκι στὴν τούρτα! Ἔτσι καὶ νὰ θέλουμε νὰ σᾶς ὁμιλήσουμε εἴτε γιὰ τὴν Πατρίδα, εἴτε γιὰ τὸν Ναζισμό, εἴτε γιὰ τὸν παγκοσμίου ἐμβέλειας ΔΟΛΟΦΟΝΟ Ἀδόλφο Χίτλερ, εἴτε γιὰ τὸν ἄλλο μεγάλο Ἐγκληματία Ἰωσὴφ Στάλιν κλπ. καιροφυλακτοῦν οἱ ἁρμόδιοι, γιὰ νὰ μᾶς συλλάβουν καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴ φυλακὴ μὲ τὴν κατηγορία τοῦ "ρατσιστῆ"! Ἐκεῖ καταντήσαμε! Ὁ ἔννομος καὶ ὁ παράνομος μπῆκαν στὸ ἴδιο τσουβάλι! Ὁ ψεύτης ἐξισώθηκε μὲ τὸν φιλαλήθη! Ὁ κλέφτης μὲ τὸν ἔντιμο! Ἀκριβῶς, λοιπόν, γιὰ ὅλους τούς παραπάνω λόγους, ἐμεῖς σήμερα δὲν θὰ σᾶς ὁμιλήσουμε γιὰ τὴν Πατρίδα, ἀλλὰ γιὰ τὴν μὴ-Πατρίδα! Θὰ ἀναφερθοῦμε δηλ. σὲ ἕνα παγκόσμιο Σύστημα Διακυβερνήσεως, ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ἕως χθὲς ἐπωάζετο, ἀλλὰ τώρα πιὰ ἄρχισε νὰ προβάλει μὲ γυμνὴ κεφαλή, ὅπως θάλεγε καὶ ἡ λαϊκὴ μοῦσα. Ἡ προσπάθεια εἶναι νὰ ὑποβαθμισθῆ ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδος, δηλ. ἑνὸς συγκεκριμένου γεωγραφικοῦ Χώρου, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴ γλώσσα τους, τὴ θρησκεία τους, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, τὶς παραδόσεις τους καὶ πρὸ πάντων τὴν ἱστορία τους! Στὸ νέο αὐτὸ Σύστημα Διακυβερνήσεως ἀπαγορεύεται τόσον ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση, ὅσο καὶ ἡ ἐθνικὴ αὐτοσυνειδησία! Αὐτὸ τὸ σύστημα ὀνομάζεται "Παγκοσμιοποίηση" ἢ "Globalization"! Ὑπάρχει, λοιπόν, ὅπως λέγουν ὅσοι ἐρευνοῦν βαθύτερα τὴν σύγχρονη κατάσταση, μία Παγκόσμια Κυβέρνηση Σιωνιστικῆς (δηλ. Μασσωνικῆς-Ἑβραϊκῆς) κατευθύνσεως, ἡ ὁποία μὲ πολλοὺς τρόπους διευθύνει σήμερα τὸν κόσμο! Οἱ παράγοντες αὐτῆς τῆς Διακυβερνήσεως εἶναι πίσω ἀπὸ κάθε τοπικὴ ἢ διεθνοῦς σημασίας κρίση, εἴτε οἰκονομικὴ λέγεται, εἴτε πολιτική, καὶ πίσω ἀπὸ κάθε πολεμικὴ σύρραξη! Ἡ ἐπιβεβαίωση ὅλων αὐτῶν τῶν θεωριῶν μᾶς ἔρχεται μὲ τὸ χθεσινὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος "ΤΟ ΒΗΜΑ". Ἐκεῖ ἀναγράφονται καὶ τὰ ἑξῆς: "Ὁ Μάγος τῆς Διπλωματίας Κίσινγκερ θεωρεῖται ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπέτρεψε στὴν Τουρκία νὰ καταλάβει τὴ μισὴ Κύπρο, αὐτὸς ποὺ κρυβόταν πίσω ἀπὸ τὴ στήριξη τῆς Χούντας τῶν Ἀπριλιανῶν… Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἐπηρεάσει τὶς διεθνεῖς σχέσεις καὶ τὴ διεθνῆ πολιτικὴ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰώνα". Ὅσοι ἔχετε τὴν δυνατότητα ἀναζητῆστε καὶ διαβάστε ἕνα βιβλίο, ποὺ ἔχει τίτλο "ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" καὶ τότε πολλὰ θὰ καταλάβετε. Ὅλα δὲ αὐτά, γιὰ νὰ ποῦμε μία λέξη ἀκόμη, προετοιμάζουν τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος θὰ κυβερνήσει τὸν κόσμο γιὰ ἕνα διάστημα, ἔπειτα δὲ θὰ ἐπέλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου, ἡ Μέλλουσα κρίση καὶ Ἀνταπόδοση, ὁπόταν θὰ βασιλεύσει ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός! Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ποὺ πιστεύουμε στὸ Χριστὸ καὶ ζοῦμε βιωματικὰ τὸ Νόμο Του, ὁμολογοῦμε καὶ διακηρύσσουμε: "προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος". Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ! Οἱ Ἕλληνες ὅμως καθημερινὰ πεθαίνουν καὶ ἀφανίζονται! Ἀντιθέτως, οἱ λεγόμενοι "οἰκονομικοὶ Μετανάστες" στὴ Χώρα μας -Μουσουλμάνοι δὲ κατὰ τὸ θρήσκευμα- αὐξάνονται καὶ πληθύνονται! Ἔπειτα ἀπὸ λίγα χρόνια οἱ νέοι Κατακτητές μας θὰ καθιερώσουν ἐθνικὲς ἐπετείους γιὰ λογαριασμό τους καὶ θὰ λένε: "28η Ὀκτωβρίου …2034! Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδος ἢ Ἡ κατάκτηση τῆς Εὐρώπης ἢ Ὁ θρίαμβος τοῦ Ἰσλὰμ κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων κ.λπ…". Τὰ ἐγγόνια σας μπορεῖ τότε νὰ εἶναι καὶ… "γιουσουφάκια"! Οὔτε Ἑλληνόπουλα θὰ αἰσθάνoνται πιά, οὔτε καὶ Ὀρθόδοξα χριστιανόπουλα!».

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀμβρόσιος: «Τὰ ἐγγόνια σας μπορεῖ τότε νὰ εἶναι καὶ… "γιουσουφάκια"! Οὔτε Ἑλληνόπουλα θὰ αἰσθάνoνται πιά, οὔτε καὶ Ὀρθόδοξα χριστιανόπουλα!»

Δυστυχῶς, αὐτή εἶναι μία πολύ ρεαλιστική προσδοκία! Πολύ δέ φοβοῦμαι ὅτι θά εἶναι «γιουσουφάκια» μέ τήν αἰσχράν (σεξουαλικήν) ἔννοιαν, καθότι ὁ μουσουλμανικός «πολιτισμός» ἀρέσκεται σέ κάτι τέτοια, βλ. π.χ. τά βρωμερά Bacha Bazi. Καί τότε ὅλο τό κρῖμα θά πέσῃ στούς σημερινούς Σατανιστάς πού προωθοῦν τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, προπαγανδίζοντες χαιρεκάκως ὅτι ἡ «πολυπολιτισμικότης» θά εἶναι «καλόν γιά τήν Ἑλλάδα»!!! Θεός φυλάξοι!