Το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο --- π. Νικόλαος Δημαράς Δρ.Ν.

Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρησκευτικού Νομικού προσώπου είναι θέμα καθαρά διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων Πίστεως. Το κράτος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες οργανώνονται οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις. Στους Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες δεν δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα Δημοσίου Δικαίου. Παρέχει όμως στούς Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες την δυνατότητα οργάνωσης ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου των διαφόρων Ιερών Μονών και Ναών ή της Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Μέχρι τώρα οργανώνονταν με τις μορφές του σωματείου οι Ενορίες και με την μορφή της Εταιρείας του Αστικού Κώδικα οι Ιερές Μονές. Τώρα το κράτος παρέχει την δυνατότητα σε σοβαρά οργανωμένες θρησκευτικές οργανώσεις να περιβληθούν τον τύπο του Εκκλησιαστικού Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι.
--------------------------


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό ἄρθρον ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: «Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρησκευτικού Νομικού προσώπου είναι θέμα καθαρά διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων Πίστεως.»

Ὅλα τά ὑπόλοιπα στηρίζονται πάνω στίς δύο αὐτές γραμμές, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀπέχουν πολύ ἀπό τήν Ἀλήθειαν. Δυστυχῶς, ἡ ἵδρυσις ΘΝΠ ἦλθε μαζί μέ ἀρκετές αἱρέσεις, γιά τίς ὁποῖες ἔχω γράψει ἱκανά εἰς τό παρόν ἱστολόγιον, καθώς καί εἰς τό ἱστολόγιον «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Βεβαίως, καί ἄλλοι ἀδελφοί, ὅπως ὁ π. Γρηγόριος, ὁ Μαρῖνος καί ὁ Σταῦρος, ἔχουν ἐπίσης γράψει ἀποστομωτικά σχόλια, τά ὁποῖα καταρρίπτουν τούς ὡς ἄνω ἰσχυρισμούς τοῦ π. Νικολάου, καί ἄρα καταρρίπτουν καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού γράφει. Ἰδού διατί ΔΕΝ εὐσταθοῦν οἱ ὡς ἄνω ἰσχυρισμοί τοῦ π. Νικολάου.

Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014: «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: (α) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων, που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και κλίμα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, ...»

Ἑφόσον, λοιπόν, ὁ Νόμος αὐτός ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σέ ὅσους εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τόν ἱστορικόν θεσμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τούς αἱρετικούς προκαθημένους, τούς ὁποίους ὁ Πηδαλιοῦχος τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά ἐκδιώξῃ ἀνά πᾶσαν στιγμήν, ἕπεται ὅτι ἡ ἑκουσία ὑπαγωγή στόν νόμον αὐτόν σημαίνει ἄρνησιν ὅτι ὁ ὑπαγόμενος στόν νόμον ἔχει σχέσιν μέ τόν θεοΐδρυτον θεσμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοὐτέστιν, ὁ ἑκουσίως ὑπαγόμενος στόν Ν. 4301/2014 ΑΥΤΟπροσδιορίζεται ὡς αἱρετικός ἤ ἀλλόθρησκος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἰσχυρισμοί τοῦ π. Νικολάου, καθώς καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού γράφει, δέν εὐσταθοῦν.

------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἡ μεγαλυτέρα διαστροφή πού ἔχει κάνει γνωστός παράγων τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, προκειμένου νά ἰσχυρισθῇ ὅτι τό Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014, τό ὁποῖον ἀντιγράφει τό Ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος, δέν καλύπτει δῆθεν τούς «ΓΟΧ» εἶναι ὅτι ἡ φράσις «τηροῦν, ὅπως καί ἐκείνη [σ.σ. ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως], ἀπαρασαλεύτως τούς Ἱερούς ...» δῆθεν σημαίνει ὅτι διά νά εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος θά πρέπῃ νά ἐφαρμόζῃ τούς Ἱερούς Κανόνας μέ τόν ἴδιον τρόπον πού τούς «ἐφαρμόζει» (διάβαζε «ποδοπατεῖ») τό σημερινόν Φανάριον! Διότι, λέγει, «τό ‘ὅπως’ εἶναι ἐπίρρημα τροπικό»! Ἡ διαστροφή αὐτή μόνον ἀγραμμάτους καί ἀνιστορήτους μπορεῖ νά πείσῃ. Ἡ Ἱστορία ἔχει καταγράψει πολλάς περιπτώσεις αἱρετικῶν πατριαρχῶν, ὥστε οὐδείς συνταγματικός νομοθέτης θά ἐνομοθέτει ὅτι Ὀρθόδοξοι εἶναι μόνον ὅσοι ἀκολουθοῦν τόν πατριάρχην, ἀνεξαρτήτως τῶν φρονημάτων του καί τῆς συμπεριφορᾶς του εἰς θέματα Πίστεως καί Δικαιοσύνης. Τοιοῦτον τι θά ἦτο γελοία ἀντίφασις, διότι ἀφενός θ’ ἀπετέλει κατάργησιν τῶν ἱερῶν γραφῶν καί κανόνων πού ὑποχρεώνουν τόν πιστόν ν’ ἀνθίσταται εἰς τούς αἱρετικούς ἐπισκόπους (μέ τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου, βλ. 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου), καί ἀφετέρου θ' ἀπῄτει τά ἱερά αὐτά κείμενα νά τηροῦνται «ἀπαρασαλεύτως»!!! Πάνω σ' αὐτό τό ἄκρως διαστροφικόν ψευδο-επιχείρημα ὁ ἐν λόγῳ παράγων ἔχει στηρίξει τήν ὑπαγωγήν τῆς Συνόδου στόν θεσμόν τῶν ΘΝΠ. Ἄν καί τό ψευδο-επιχείρημα αὐτό ἀνῃρέθη τό καλοκαῖρι τοῦ 2017 (βλ. ἐπιστολήν ὁμάδος Ὀρθοδόξων πρός Ἁγιορείτας), ὁ «Γεώργιος» μᾶς τό ξανασερβίρει, ὑποκρινόμενος ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται τό Ψεῦδος πού λέγει! ΝΤΡΟΠΗ!

Το Τμήμα αυτό δεν υπάρχει. Υπήρξε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά με τις παρεμβάσεις μας καταργήθηκε η ονομασία. Έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Θρησκευτικής Διοίκησης. Σε αυτό το Τμήμα υπάγονται όλες οι θρησκευτικές Οργανώσεις, όχι μονον η Παπική και η Προτεσταντική, αλλά και οι νυν υπάρχουσες, τα Μοναστήρια όλα και οι Ιεροί Ναοί, είτε ως νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την μορφή της Εταιρείας του Αστικοού Κώδικα, είτε με την μορφή του Σωματείου. Ο Νόμος δεν κάνει διάκριση. Ο Νέος Νόμος για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αντίστοιχο Νόμο και τις διατάξεις περί Σωματείων του Αστικού Κώδικα, μόνον που απαιτεί τουλάχιστον 300 μέλη για την ίδρυσή του και τουλάχιστον τρεις θρησκευτικές Κοινότητες με 300 μέλη για την συγκρότηση ενός Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώποου. Όπως ελέγχεται και διαλύεται και ένα σωματείο, το ίδιο συμβαίνει και όταν συγκροτηθεί ένα Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, αλλά με περισσότερες συνταγματικές εγγυήσεις, λόγω του αυξημένου κύρους του. Χρειάζεται δικαστική απόφαση πλήρως αιτιολογημένη και μόνο γιά λόγους που αφορούν τήν προσβολή του Δημοσίου συμφέροντος και για δράση που είναι αντίθετη στο καταστατικό του και στο Νόμο. Όταν λυθεί το Νομικό Πρόσωπο, δεν σημαίνει, ότι καταλύεται ο Θεοϋπόστατος Οργανισμός της Εκλησίας. Η Εκκλησία θεολογικά και πνευματικά εξακολουθεί και υπάρχει, αφού ορίζεται και εν δυσίν και τρισιν Ορθοδόξοις. Αυτό το οποίο παύει να υπάρχει είναι η νομική μορφή, το νομικό περιβλημα δηλαδή το ένδυμα. Μπορεί η Εκκλησία να αναζητήσει άλλη νομική κάλυψη και μορφή και να εξακολουθήσει να υφίσταται και ως Νομικό Πρόσωπο, αν επιθυμεί, διότι, βεβαίως, ουδέποτε κατελύθη και ουδέποτε καταλύεται  ως Θεοϋπόστατος Οργανισμός η Εκκλησία. Η νομική μορφή που περιβάλλεται μία θρησκευτική οντότητα αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον στις σχέσεις της Εκκλησίας με την Διοίκηση και στο μέτρο που ο ιερεύς και ο αρχιερεύς κάνουν πράξεις με αστικές συνέπειες, όπως γάμους και βαπτίσεις και μόνον αναφορικά με την δήλωσή τους στα οιεία Ληξιαρχεία και σε διάφορες άλλες διοικητικές υποθέσεις που τυχόν θα ανακύψουν, γιατί το Κράτος δεν συνδιαλέγεται με Θεοϋπόστατους Οργανισμούς, αλλά με οργανισμούς, που έχουν την νομική μορφή με την οπόια το ίδιο επιλέγει να νομοθετήσει, για να κάνουν χρήση της οι κοινωνοί του Δικαίου. π. Νικόλαος Δημαράς Δρ.Ν. 

52 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό ἄρθρον ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: «Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρησκευτικού Νομικού προσώπου είναι θέμα καθαρά διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων Πίστεως.»

Ὅλα τά ὑπόλοιπα στηρίζονται πάνω στίς δύο αὐτές γραμμές, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀπέχουν πολύ ἀπό τήν Ἀλήθειαν. Δυστυχῶς, ἡ ἵδρυσις ΘΝΠ ἦλθε μαζί μέ ἀρκετές αἱρέσεις, γιά τίς ὁποῖες ἔχω γράψει ἱκανά εἰς τό παρόν ἱστολόγιον, καθώς καί εἰς τό ἱστολόγιον «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Βεβαίως, καί ἄλλοι ἀδελφοί, ὅπως ὁ π. Γρηγόριος, ὁ Μαρῖνος καί ὁ Σταῦρος, ἔχουν ἐπίσης γράψει ἀποστομωτικά σχόλια, τά ὁποῖα καταρρίπτουν τούς ὡς ἄνω ἰσχυρισμούς τοῦ π. Νικολάου, καί ἄρα καταρρίπτουν καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού γράφει. Ἰδού διατί ΔΕΝ εὐσταθοῦν οἱ ὡς ἄνω ἰσχυρισμοί τοῦ π. Νικολάου.

Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014: «Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: (α) για τους θρησκευτικούς λειτουργούς και την οργάνωση των θρησκευτικών κοινοτήτων, που ανήκουν στην κανονική δικαιοδοσία και κλίμα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος ή των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, ...»

Ἑφόσον, λοιπόν, ὁ Νόμος αὐτός ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σέ ὅσους εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τόν ἱστορικόν θεσμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τούς αἱρετικούς προκαθημένους, τούς ὁποίους ὁ Πηδαλιοῦχος τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά ἐκδιώξῃ ἀνά πᾶσαν στιγμήν, ἕπεται ὅτι ἡ ἑκουσία ὑπαγωγή στόν νόμον αὐτόν σημαίνει ἄρνησιν ὅτι ὁ ὑπαγόμενος στόν νόμον ἔχει σχέσιν μέ τόν θεοΐδρυτον θεσμόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τοὐτέστιν, ὁ ἑκουσίως ὑπαγόμενος στόν Ν. 4301/2014 ΑΥΤΟπροσδιορίζεται ὡς αἱρετικός ἤ ἀλλόθρησκος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ὡς ἄνω ἰσχυρισμοί τοῦ π. Νικολάου, καθώς καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού γράφει, δέν εὐσταθοῦν.

Ανώνυμος είπε...

Η προσθήκη της λέξης "ιστορικον θεσμον" για το πατριαρχείο είναι δική σου και αυθαίρετη και αποδεικνύει πόσο πολύ χαλβαδιαζετε τον Βαρθολομαίο....
Ως άλλος κολυμπαριστης όπως εκείνοι πρόσθεσαν ακριβώς τον ίδιο όρο για να ονομάσουν τις αιρέσεις εκκλησίες.

Αλλά όταν σφίγγει ο... Κλοιός θα πεις
Δεν επιθυμώ περαιτέρω διάλογο(το έχω μάθει τώρα και εγώ από σένα και το λέω).
Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...π.Ευθυμιος Μπαρδάκας
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΜΕΙΖΟΝ ΕΝΔΟΓΟΧΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο ΝΟΜΟΣ 4301\2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Αδελφοί και συλλειτουργοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πρίν εκφράσω τις απόψεις μου περί των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, εύχομαι ο συντάκτης του σχετικου φυλλαδίου να μην απαξιώσει και εμένα με τον ταπεινωτικό χαρακτηρισμό «ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ» ως απαξιώνει άλλους στην πρώτη σελίδα τού περί ου ο λόγος εντύπου.
Δέν είμαι νομικός καί επομένως δεν θα τοποθετηθώ νομικά. Ωστόσο σέ ζητήματα τόσο σοβαρά και ζωτικης σημασιας για την Εκκλησία, σέ ένα παλαίμαχο κληρικό υπάρχει καί η όσφρησις η οποία πολλές φορές είναι σωτήριο εργαλείο, περισσότερο αποτελεσματικό καί από τους έχοντας ντοκτορά νομικής.
Από την αρχή που ξεκίνησε τό θέμα (καί δεν έμαθε κανείς μας πότε ξεκίνησε καί ποιοι υπήρξαν οι δράστες), μέ την δική μου διαίσθηση είδα τόν ορίζοντα νά ζοφούται και νά προμηνύεται θύελλα.
Αυτή τήν διαίσθηση ηλθε πολύ σύντομα νά επαληθευση μιά πρώτη γνωμάτευση του Δρος της Νομικης πατρός Νικολάου Δημαρα, βάσει τις οποίας προέκυψε ενα δικό μου σχόλιο με τις αυτές θέσεις, προβληματισμούς καί επισημάνσεις.
Δέν πέρασε πολύς καιρός καί πληροφορηθήκαμε πως ο πατήρ Νικόλαος Δημαράς οχι μονο αναίρεσε τά λεγόμενά του αλλά έγινε υπέρμαχος και τιμητής του Νόμου 4301\2014 υπέρ των θρησκευτικών Κοινοτήτων!!
Σέ συνάντησή μας ενώπιον του Μακαριωτάτου, του Σεβασμιωτάτου κ.Φωτίου και άλλων παρισταμένων κληρικών προσπάθησε να μας πειση περί της αναγκαιοτητας της ένταξής μας στόν νόμο μέσα στο συνονθύλευμα των αιρέσεων και θρησκειών.
Εκεί εξέφρασα την απορια μου κατα ποσον λειτουργει η ιερατικη και νομικη συνειδηση του πατρός. Ολοι γνωρίζουμε πως και ασκουμενος δικηγόρος δέν κάνει αναθεώρηση τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα σε τόσο σοβαρό θέμα.
Λυπαμαι πατέρα Νικόλαε.
Στή συνεχεια απευθυνομαι προς καθε αρμόδιο να κάνει γνωστό αυτό που αιωρείται ως απορία σε κάθε σκεπτόμενο χριστιανό :
1. Ποιά ειναι τά προσωπα που εισηγήθηκαν και τά οποια δουλεψαν χωρις εμάς για την ενταξη μας στό σχήμα αυτό που ακουει στό ονομα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ? Τά προσωπα αυτά θα μείνουν στην ιστορία ως ευεργέτες ή ως καταστροφείς των όσων έκτισαν με ιδρώτα και αίμα οι πατέρες ημών.
2. Σέ μια τετοια κοσμογονια που εισαγετε στη διοικηση της Εκκλησίας, η οποια εζησε δυο και πλεον χιλιετηρίδες χωρίς ποτέ να έχει ενταχθεί σε παρόμοια σχήματα υπό τόν Καίσαρα, ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΞΙΩΘΗΚΕ Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ, ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ? Ιδού ένα τεραστίας σημασίας ερώτημα που αναπάντητο παρέχει ύλη για ποικίλα σενάρια.
Δέν θά ηθελα νά πιστέψω οτι λειτούργησε παπικο συστημα. Ωστόσο αιωρείται και εδω ένα ερώτημα : τό απεφάσισε η Σύνοδος και είναι εκ Πνεύματος Αγίου?
3. Εφ όσον δέν θά συμφωνεί ένα μέρος εκ του Ιερού Κλήρου να ενταχθεί καί δέν θα υπογράψη, στη συνέχεια δέν θά είναι μέλος της Εκκλησίας, δέν θα έχει άδεια τελέσεως Μυστηρίων, θα είναι διαφορετικός κληρικός? Καί τό σπουδαιότερο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΙΣΑΔΕΛΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ?
Είχα συναντήσεις με νομικούς και ζητησα απόψεις. Όλοι εδωσαν τήν ίδια απάντηση : ΕΔΩ ΠΑΤΕΡ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΤΥΡΙ. Η ΦΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΕΝΗ
ΤΕΛΟΣ
Κλείνω την δική μου κατάθεση με την ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και με το όποιο κόστος πως δεν θά συμπορευθώ συνειδησιακά και με την υπογραφή μου με αυτόν τόν Νόμο.
Με πολύ πόνο και λύπη προσεύχομαι νά μην ξεπουληθεί αυτός ο Ιερός Αγώνας όπως ξεπουλήθηκαν η Μακεδονία μας, η γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμα μας.
Εύχομαι και για εκείνους που θα πάρουν τη σκυτάλη να συνεχίσουν το δύσβατο αλλά ευλογημένο δρόμο της Ορθοδοξίας, γιατί εισερχόμεθα σέ νέα εποχή κατά την οποία ο Διεθνής ορίζων ζοφουται και μαζί ζοφουται και ο ορίζον του Μικρού Ποιμνίου.
Με τον πρέποντα σεβασμόν, την εκτίμηση και την αγάπην μου στόν Αρχιεπίσκοπόν μας κ.Καλλινικον, προς τους Σεβασμιωτατους Επισκόπους, προς τους αδελφούς μου Ιερείς και Διακόνους, στους Μοναχούς και Μονάζουσες, και προς όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα τον δοκιμαζομενον λαόν του Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

kyriakos varveris είπε...


Ερώτηση :

Δημήτριε, όπως γνωρίζεις όταν θα έρθουν οι νέες ταυτότητες, οι παλιές θα πάψουν να έχουν κάποια ισχύ και ήδη δρομολογείται και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικής εφαρμογής έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου να ενημερωθούν αυτόματα για την αλλαγή του αριθμού της ταυτότητας.

Όσοι υπέγραψαν όμως για τα ΘΝΠ, έδωσαν και τον ΑΔΤ .Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να πάρουν την καινούρια ταυτότητα, και με δεδομένο ότι σε ένα κράτος τυπικά ΔΕΝ υπάρχεις χωρίς ταυτότητα, με ποια στοιχεία θα ενημερωθούν τα πρωτοδικεία ? ποια νομική υπόσταση θα έχουν μετά τα ΘΝΠ ?

Τα ΘΝΠ λοιπόν θα είναι μια "αίρεση" που θα την καταστρέψει το ίδιο το σύστημα του αντίχριστου !!!

Μπορεί όμως ο αντίχριστος να καταστρέψει τον εαυτό του ?

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Γεώργιον 24 Οκτωβρίου 2019 - 8:28 π.μ.

Γράφεις: «Η προσθήκη της λέξης "ιστορικον θεσμον" για το πατριαρχείο είναι δική σου και αυθαίρετη και αποδεικνύει πόσο πολύ χαλβαδιαζετε τον Βαρθολομαίο....
Ως άλλος κολυμπαριστης όπως εκείνοι πρόσθεσαν ακριβώς τον ίδιο όρο για να ονομάσουν τις αιρέσεις εκκλησίες».

Οὔτε κι ἐγώ ἐπιθυμῶ τόν διάλογον μαζί σου, διότι ἔχω διαβάσει ἀρκετά ἀπό τά σχόλιά σου κι ἔχω σχηματίσει κακίστην ἐντύπωσιν γιά σένα, γεγονός πού, ἐν συνδυασμῷ μέ πολλούς ἄλλους ὁμοίους σου, ἐξηγεῖ τήν πτῶσιν τῆς Συνόδου σου. Παρά ταῦτα, τήν ὡς ἄνω ἐκ μέρους σου δαιμονικήν διαστροφήν τῆς ἀληθείας δέν θά μποροῦσα ποτέ ν' ἀντιπαρέλθω ἀδιαφόρως. Ὥστε, λοιπόν, μέ τό νά λέγω ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ ἱστορικόν θεσμόν γίνομαι κολυμπαριστής καί «χαλβαδιάζω» τόν Βαρθολομαῖον; Δηλαδή, ὅταν εἰς τόν πατριαρχικόν θρόνον ἐκάθηντο αἱρετικοί «πατριᾶρχαι» (Νεστόριος, Μακεδόνιος κ.ἄ.) εἶχε χαθῆ καί ὁ θεσμός; Δέν ἐντρέπεσαι νά γράφῃς τέτοιες κακόβουλες ἀνοησίες, οἱ ὁποῖες μοῦ θυμίζουν κάποιες παρόμοιες πού πρό ὀλίγων ἐτῶν ἔγραφε γιά τό ἴδιο θέμα ἕνας ἐπίσκοπος, πρός ἐξαπάτησιν ὅσων δέν ἐγνώριζαν ἐπαρκῶς τό θέμα; Ἀρχικῶς, οὔτε κι ἐγώ τό εἶχα μελετήσει ἐπισταμένως κι ἐξαπατήθηκα ἀπό αὐτόν! Καί τώρα, ἐσύ καί κάποιοι ἄλλοι ψευδο-ομολογηταί, γυμνοί ἀπό ἐπιχειρήματα, προκειμένου νά κερδίσετε τίς ἐντυπώσεις τῶν ἀδαῶν, ἐκτοξεύετε τήν ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΗΝ μομφήν ἐναντίον μου, ὅτι δῆθεν «χαλβαδιάζω» τόν Βαρθολομαῖον! Ντρέπομαι βαθειά μέσα μου πού μέχρι πρότινος συμπορευόμουν μέ τέτοια ὑποκείμενα, πού μόνον ὡς Ἐχθροί τῆς Ἀληθείας θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν!

Ανώνυμος είπε...

ΧΑΛΒΑΔΙΑΖΟΝΤΑΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΟΧ ΠΕΡΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ


Ἄν ἡ Μόσχα ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ Ἀμύντορας τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία παρέφθειραν καὶ μετήλλαξαν οἱ Οἰκουμενιστές, ἔχει τὴν εὐκαιρία πρὸς τοῦτο: Μὲ θεία ἐνίσχυση καὶ ἀποτινάζοντας τὸν ὅποιο ἀλλότριο ἐπηρεασμό, ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, νὰ ἀρνηθεῖ καὶ νὰ καταδικάσει τὸν Σεργιανισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ σὲ μία ὄντως Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων νὰ προβεῖ σὲ καταδίκη τῆς Ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου καὶ ὅσων συμμετεῖχαν σὲ αὐτήν, ὥστε νὰ καταστεῖ Ὀρθόδοξος Προμαχῶνας σὲ ἐποχὴ μεγάλης Ἀποστασίας.
Σὲ αὐτὸ θὰ μᾶς βρεῖ ἔνθερμους φίλους καὶ ὑποστηρικτές.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 24 Οκτωβρίου 2019 - 9:44 π.μ.

Σ' εὐχαριστῶ θερμῶς διά τήν παρέμβασιν. Πράγματι, τό κείμενον αὐτό τῶν «ΓΟΧ» ἀποτελεῖ «χαλβάδιασμα», κατά τήν χυδαίαν γλῶσσαν τοῦ «Γεωργίου», τῶν Οἰκουμενιστῶν τῆς Μόσχας! Κατ' οὐσίαν, τούς λέγουν: «Γνωρίζουμε ὅτι εἶσθε Οἰκουμενισταί, ἀλλά μπορεῖτε νά φορέσετε τήν μάσκαν τοῦ Ὀρθοδόξου καί νά ἡγηθῆτε τοῦ ἀγῶνος τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁπότε θά εὕρουμε κι ἐμεῖς σκέπην ὑπό τό Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, καθότι, τώρα πού ἔχουμε ἐπισήμως ἀρνηθῆ, μέσῳ τῶν ΘΝΠ, ὅτι ἔχουμε σχέσιν μέ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, μᾶς ἔχουν κατατάξει μέ τούς ἑτεροδόξους, τά δέ ψεύδη καί οἱ ὕβρεις πού ἐξαπολύουουμε ἐναντίον ὅσων μᾶς ἐλέγχουν γι' αὐτήν μας τήν πτῶσιν μᾶς ἐξευτελίζουν ἀκόμη περισσότερον».

Σταύρος Τ. είπε...

Γιωργάκη εκ των ιδίων λαλείς, καθώς αφενός εξαφανίστηκες χθες από την συζήτηση κι αφετέρου, ουδεν απάντησες για τις τόσες κακοδοξιες και τον Οικουμενισμο των σημερινών "ΓΟΧ", που εν μέρει παρατέθηκαν εδω
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5949436179358369211&postID=8960790701146339720

Κι μιλας εσυ για Οικουμενισμό θρασύτατε καπηλευτη των αγώνων των προγόνων μας
Και τώρα σας τρέχουνε τα σαλια να σας ανγνωρισουνε οι Οικουμενιστες και Σεργιανιστες του Πατριαρχειου Μόσχας. Εννοείται, άνευ μετανοίας κι απαραίτητης αποκατάστάσεως τους, όπως ακριβως με Οικουμενισταρο Αγαθαγγελο "ΡΟΕΔ" και σχισματικους, Κρυπτοοικουμενιστες και βλασφημους (λογω θεωριας περι συμβολικου σφραγισματος) Κυπριανίτες

Σταύρος Τ. είπε...

"Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι"
μας λέει στην καινούργια θέση του ο π. Νικόλαος Δημαράς
Λίγες ημέρες πριν ομως, σε κείνο το περίφημο κείμενο "ΠΡΟΣΟΧΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ", της 07.11.2014, έγραφε :
a) Πιστεύω, ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν θά πρέπει νά πέσουμε στήν παγίδα καί νά “βγάλουμε τά μάτια μας μόνοι μας”, συμπληρώνοντας ὑπεύθυνες δηλώσεις γιά τήν ἀναγνώρισή μας ὡς θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καθότι ἐμεῖς ἔχουμε ἀναγνώριση ἀπό τό κράτος, ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες:
.....
-Μέ τήν πάγια Νομολογία τῶν δικαστηρίων, τόσο τῶν κατωτέρων ὅσο καί τῶν ἀνωτέρων ΣτΕ καί Α.Π., πού δέν μᾶς θεωροῦν οὔτε αἱρετικούς, οὔτε σχισματικούς


β)Ἄν συμπληρώσουμε ὑπεύθυνες δηλώσεις, ὅπως ἄρχισε νά γίνεται, δυστυχῶς, γιά νά “ἀναγνωριστοῦμε” ὡς “θρησκευτική κοινότητα” ἀπεμπολοῦμε τά δικαιώματά μας καί τήν μέχρι τώρα ἀναγνώρισή μας καί θά ὑπαχθοῦμε ὡς ἄλλοι ἀλλοδαποί στό ἴδιο καθεστώς μέ αὐτούς, γιά τούς ὁποίους ἔγινε ὁ Νόμος.

γ) Θά θεωρούμαστε ξένοι μέσα στήν ἴδια τήν Πατρίδα μας, ἐκτός τοῦ ὅτι θά χαρακτηριστοῦμε ὡς “μία θρησκευτική κοινότητα”, ὅπως οἱ ἄλλες (π.χ. Μωαμεθανοί) καί τά προσωπικά μας στοιχεῖα θά μεταβιβαστοῦν σέ ξένα κέντρα ἀποφάσεων

δ) Θά θεωρούμαστε Ἕλληνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πρᾶγμα πού τό ἐπιδιώκουν πάσῃ θυσία οἱ Νεοημερολογίτες. Ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε ἡ συνταγματικά προστατευόμενη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού τηρεῖ ἀπαρασάλευτα τίς παραδόσεις καί τούς Ἱερούς Κανόνες, κατά τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματός μας.

Σταύρος Τ. είπε...

Όταν λοιπόν έλεγες π. Νικόλαε
" θά χαρακτηριστοῦμε ὡς “μία θρησκευτική κοινότητα”, ὅπως οἱ ἄλλες (π.χ. Μωαμεθανοί)"
κι ότι
" καί θά ὑπαχθοῦμε ὡς ἄλλοι ἀλλοδαποί στό ἴδιο καθεστώς μέ αὐτούς"
μπας και εννοούσες ότι θα υπαχθουμε στους Ορθοδόξους κι εμείς οι χαζοί δεν το αντελήφθημεν ;

Και τωρα λες εμας ψεύτες και συκοφάντες
Λίγη ντροπή δεν βλάπτει

Ανώνυμος είπε...

Οι αποκαλούμενοι απο τους παλαιοημερολογίτες ως "Νεοημερολογίτες" δεν επιδιώκουν πάση θυσία να γίνουν οι παλαιοημερολογίτες Ελληνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Μην γράφουμε τέτοια ψέμματα!

Marinos Ritsoudis είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Marinos Ritsoudis είπε...

@ Γεώργιον.

Γεώργιε αγαπητέ, ο όρος Θεσμός προέρχεται από το ρήμα τίθημι. Αυτό που έχει τεθεί, και ισχύει ως δίκαιο στο σύνολο της ύπαρξής του, ως Αλήθεια ακατάριπτη.
Φέρεται με κύρια σημασία ως κανόνας Δικαίου, Νόμος και έχει αρχή της ζωής του από την ίδρυσή του.
Όλοι οι Εκκλησιαστικοί θεσμοί λειτουργούν με κέντρο τον άνθρωπο που έχει κέντρο τον Χριστόν και ασφαλώς περιλαμβάνει όλο το σύνολο των θεμελιωδών καταστάσεων νόμου, όλες τις άγραφες παραδόσεις, όλο το υλικό και όλη η περιουσία που τον απαρτίζει και τον αναδυκνείει, Ιεροί Ναοί, Άγιες Εικόνες Άγια Λείψανα, Συναξάρια των Αγίων, Αγιοι Πατριάρχες, Άγιες Σύνοδοι όλο το σύνολο των πεπραγμένων στην ιστορία τής ύπαρξής του, όλοι οι αγώνες που δόθηκαν ενάντια στις αιρέσεις. Το σύνολο όλων αυτών των Ορθοδόξων Πατριαρχών εν Αγίω Πνεύματι καθιστά τον θεσμό τού Πατριαρχείου Άγιο και Ιερό.
Στο Θεσμό του Πατριαρχείου ανάγεται και η καταγραφή όλων των πράξεων, δηλαδή όλα τα επίσημα έγγραφα που έχουν συνταχθεί και αποσταλεί από τη γραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι αποφάσεις του εκάστοτε πατριάρχη και της Συνόδου του σε ατομικούς ή συλλογικούς φορείς (μονές, ναούς, μητροπόλεις, επισκοπές, πρόσωπα επίσημα, απλούς χριστιανούς).

Τελος τα πρόσωπα, που έχουν γράψει την ιστορία του, και έχουν ως αντικείμενο έρευνας τους καταγεγραμμένους θεσμούς διοίκησης των υπόδουλων χριστιανών δίνοντας έμφαση στον κατεξοχήν θεσμό εξουσίας. Η δικαιακή και ιδεολογική λειτουργία του θεσμού είναι παράλληλη με τον ρυθμιστικό ρόλο που ανατέθηκε στην κορυφή της Εκκλησίας από την εξουσία των κυριάρχων Οθωμανών, γι αυτό και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ανέλαβε και έναν ακόμα σπουδαίο ρόλο, δικαιοδοτικό τη φορά αυτή, καθώς του παραχωρήθηκε η εξουσία να ρυθμίζει τις υποθέσεις εκείνες που ανέκυπταν μεταξύ των χριστιανών, οι οποίες αναφέρονταν στο ιδιωτικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, η μελέτη του μεταβυζαντινού δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γνώση της δράσης και της λειτουργίας του θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Γεώργιε, μάθετε πως Θεσμός χωρίς ενσωματωμένη την ιστορία, συμπυκνωμένο στον ιστορικό του ρόλο, από ιδρύσεως κόσμου μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, είναι οπως ο άνθρωπος χωρίς το Κατ Εικόνα, Εκκλησία χωρίς Αγιωσύνη, ένα ψόφιο τομάρι που σφαδάζει στην καμμένη άσφαλτο, μιας μη έγκυρης Αλήθειας, όπως οι αιρέσεις του νομικού και θρησκευτικού οικουμενισμού που σας αλυσοδένουν στην άβυσσο της αφάνειας.

Γεώργιε έτσι ανάρμοστα και αντίχριστα γράφατε την άλλη φορά, πως δήθεν είδες εσείς είδατε τα πρακτικά της Συνταγματικής αναθεώρησης του 1975, που δήθεν καταχωρούν τους Ορθοδόξους του Πατρίου στο άρθρο 13 του Συντάγματος.

Καϋμένε, πολύ Δίκαια ένα Αγιονορείτικο κελί ζηλωτών, σας κατομομάζει, Σκώτιο..!.!

Μα πόσο Φρίκη, απορώ δεν φοβάστε μην σας καταπιεί, μην σας συντρίψει το Φρικτό Θυσιαστήριο;

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Σταῦρε, σ' εὐχαριστῶ πού μᾶς ὑπενθύμισες τά φοβερά -- καθ' ὑπόδειξιν τοῦ Θεοῦ γραφέντα ὑπό τοῦ π.Νικολάου -- λόγια κατά τῶν ΘΝΠ: «Ἄν συμπληρώσουμε ὑπεύθυνες δηλώσεις, ὅπως ἄρχισε νά γίνεται, δυστυχῶς, γιά νά “ἀναγνωριστοῦμε” ὡς “θρησκευτική κοινότητα” ἀπεμπολοῦμε τά δικαιώματά μας καί τήν μέχρι τώρα ἀναγνώρισή μας καί θά ὑπαχθοῦμε ὡς ἄλλοι ἀλλοδαποί στό ἴδιο καθεστώς μέ αὐτούς, γιά τούς ὁποίους ἔγινε ὁ Νόμος».

Marinos Ritsoudis είπε...


Γράφει ο Πατήρ Νικόλαος Δημαράς,

Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρησκευτικού Νομικού προσώπου είναι θέμα καθαρά διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων Πίστεως.

Έρχεται όμως το Υπουργείο Παιδείας και με την από  9/4/2019 Αρ. πρωτ. 55642/Θ1
ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Πιλοτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών
Νομικών Προσώπων & Θρησκευτικών Λειτουργών στα Ληξιαρχεία των Δήμων Αθήνας,
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Σύρου, Κομοτηνής, Θήρας και Ρόδου,,

Τον διαψεύδει εφόσον μεταξύ άλλων αναφέρει :

Το μητρῶο θρησκευτικῶν λειτουργῶν, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ἔγκυρης καί ἄμεσης πληροφόρησης γιά την ἰδιότητα ἑνός προσώπου ὡς νόμιμου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, συμβάλλει ὥστε νά προστατευθεῖ ἀφενός το δημόσιο συμφέρον ἀπό φερόμενες ὡς “ιερουργίες” ψευδολειτουργών, αφετέρου οἱ πολίτες νά μή διακινδυνεύουν σοβαρότατες συνέπειες ἀπό ἄκυρες ἤ ἀκυρώσιμες πράξεις.”


Από πότε Παπά Νικόλα, τα διοικητικά θέματα αποφασίζουν μόνα τους και χαρακτηρίζουν ανίερους τους Ιερείς που και κατά την δική σας προτροπή, στο 2ο έγγραφο που δημοσιεύσατε μετά το προσοχή προσοχή,  συνφωνήσατε να γίνει σεβαστή η συνειδησιακή άρνηση και να μην υπογράψουν ως μέλη των αιρετικών θρησκευτικων νομικών προσώπων;

Καί στό τέλος τῆς 3ης σελίδας ἀναγράφεται, "Στην περίπτωση που στην αναζήτηση έχουν τεθεί στοιχεία θρησκευτικού λειτουργού που δεν υπάρχει στο σύστημα, τότε, η ιερολογία δεν μπορεί να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα και ούτε να εκδοθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη".
Ἀπό τούτη την ὑιοθέτηση γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι λειτουργοί πού γιά λόγους ὀρθόδοξης συνείδησης  δέν συμφωνοῦν μέ  την ὑπαγωγή τους στό τμῆμα των αἱρετικῶν τοῦ θρησκευτικοῦ μητρώου, --ἔχει γραφτεῖ ἀπό πολλούς ὡς ἀπώλεια ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας καί ὁμολογίας, ἄποψη πού βρίσκει σύμφωνους καί τους ΓΟΧ ΘΝΠ, διότι διαδίδουν ψευδῶς πῶς δέν ἀνήκουν στό τμῆμα των αἱρετικῶν του Κράτους,--, θά θεωρούνται ὡς ψευδολειτουργοί, καί το κράτος δέν θά ἀναγνωρίζει μέ τίς ὑπηρεσίες τοῦ ληξιαρχείου, ἁγιαστικά μυστήρια τελούμενα ἀπό αὐτούς, ἀπό τώρα καί στό μέλον.  Αὐταπόδεικτα τό Κράτος λοιπόν,  τούς  Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς τῶν Μητροπόλεων ΘΝΠ,  πού ἀρνοῦνται νά ὑπογράψουν νά γίνουν μέλη του θρησκευτικοῦ μητρώου, τούς ἀκυρώνει ὡς Ἱερεῖς, καί οἱ ἴδιοι Μητροπολίτες ΘΝΠ ἐπιτρέπουν στό Κράτος νά τούς κατονομάζει ἀνίερους καί ψευδολειτουργούς, μή ἔχων ἐγκυρότητα Ἁγιαστικών Μυστηρίων.
Καί βέβαια ἡ ἀναίσχυντη ἐξουσία τού Σεργιανισμού σέ σύμπραξη μέ τούς Μητροπολίτες ΓΟΧ ΘΝΠ ὡς βέβαιοι ὑπάλληλοι του Κράτους, νά ἐπιτρέπεται  νά λύνεται το θέμα, μέ τήν σύνταξη τῆς ἄδειας τοῦ Γάμου ἀπό ἄλλον Ἱερέα ἐντεταγμένο στό θρησκευτικό μητρῶο. Νά καθίσταται δηλαδή νόμιμο γιά το Κράτος τό Μυστήριο,  μέ αὐτή τήν ἄνομη, ψευδή  κατά συνέπεια ἀντίχριστη πρακτική, πού ἐφαρμόζουν οἱ Μητροπολίτες ΓΟΧ ΘΝΠ. 

Σε συνέχεια...

Marinos Ritsoudis είπε...

Δικαίως γράφτηκε πῶς οἱ Μητροπολίτες  ΓΟΧ ΘΝΠ γίνονται διῶκτες τῆς Ἀλήθειας, ὄχι μόνο διότι καταπατοῦν την ἀλήθεια καί διαδίδουν το ψεῦδος, ἀλλά πολύ περισσότερο διότι φιμώνουν καί ἀκυρώνουν την Ὀρθόδοξη συνείδηση των Ἱερουργῶν τους  πού δέν ἐπιθυμοῦν την ἔνταξη στό ΘΝΠ, καί τούς ἐπιβάλλουν παράνομα, με τήν φασιστική διάταξη τῆς εὐπείθειας στην ὁμολογία πίστεως,  σέ ἄνομες πρακτικές, γιά λόγους συμφωνίας μέ τίς διατάξεις του ἀντίχριστου καί ἀντισυνταγματικοῦ νόμου 4301. 

Κατάλαβες Πάτερ μου ανένταχτε στα ΘΝΠ, πῶς ἐνῶ ἐσύ δέν δέχεσαι νά ἐνταχθείς στό ἠλεκτρονικό μητρῶο τῶν ἑτεροδόξων  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ὁ Μητροπολίτης σου πού ἔχει ἐνταχθεῖ, συμφωνεῖ καί συνεπικουρεῖ προδήλως στόν θηριώδη χαρακτηρισμό ὑπό τοῦ Κράτους, ὡς ἀνίερο, καί ψευδολειτουργό, ἄμοιρο νόμιμων Άγιαστικῶν Μυστηρίων, καί επιπρόσθετα συνεχίζεις νά παραδίδεις την φρικτή διαβεβαίωση στό Ἅγιο Θυσιατήριο, πῶς ὁ Μητροπολίτης ΘΝΠ καί ἡ Σύνοδος ΓΟΧ Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο κατ ἐπέκταση, Ὀρθοτομεί τόν Λόγο Τῆς Ἀληθεῖας;
Ω του φρικτοῦ ψεύδους Πάτερ μου, καί τῶν ψυχῶν πού κρέμονται ἀπό το πετραχήλι σου.  
Ω! τῆς Φρικτῆς άποστασίας.


Παπά Νικόλα Δημαρά ποιός ψεύδεται ασύστολα;

Και ακόμη γράφει παρακάτω ο Πατήρ Νικόλαος Δημαράς:

"Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι. Το Τμήμα αυτό δεν υπάρχει. Υπήρξε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά με τις παρεμβάσεις μας καταργήθηκε η ονομασία. Έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Θρησκευτικής Διοίκησης".


Και αναλογίζομαι την Τρικυμία στο κρανίο που έχετε πάθει.

Πάτερ, δεν είπαμε για την Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος, είπαμε για τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ΓΟΧ ΘΝΠ, και εάν δεν υπήρχαν στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας, γιατί τότε με δική σας πρωτοβουλία καταργήθηκε η ονομασία;

Από μόνος σας κατακρίνεσται, βρισκόσαστε σε σύγχυση, διότι εάν δεν σας έθιγε, σε ύπαρξη και ένταξη, δεν θα κάνατε κινήσεις να αλλάξετε το όνομα;

Είναι ανοησία να ασχοληθεί κάποιος με κάτι που δεν τον θίγει.

Όμως και που αλλάξατε το όνομα, η ουσία πάλι παραμένει η ίδια, της αναγνώρισης των αιρετικών θρησκευτικων νομικών προσώπων, διότι εάν ο λύκος αλλάξει όνομα και ονομάζεται πρόβατο πάλι λύκος σε φύση και ουσία παραμένει.

Χοντρή Τρικυμία στο κρανίο και οι ΓΟΧ ΘΝΠ χούντα σε επιστράτευση, που έχει επιστρατεύσει τους γραφιάδες τους λαϊκούς και Εκκλησιαστικούς να γράφουν ο, τι νάναι, μήπως και κρατήσουν στην τύφλα το ποίμνιό τους.

Αίσχος καί ντροπή Πάτερ Νικόλαε Δημαρά, απορώ πως πλησιάζετε το Φρικτό Θυσιαστήριο και δεν φοβάστε μην σας κατακάψει.

Ανώνυμος είπε...

Ποιο θυσιαστήριο τι λέει αυτός; Αγιορείτικο κελί; Σκωτιο; Καλά λέω εγώ ΘΝΠοπλυκτοι σας βαρεσε το ΘΝΠ ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΑ!

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Εδώ εσείς λέτε ότι πρέπει να τηρει η εκκλησία μας τους ιερούς κανόνες απαρασαλευτους όπως το οικουμενικό πατριαρχείο(που τους έκανε κουρέλια) και δεν θα διαστρεβλωσετε ανακοίνωση της συνοδου;

Εγκάθετοι εντολοδόχοι των οικουμενιστων

Γεώργιος

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ μεγαλυτέρα διαστροφή πού ἔχει κάνει γνωστός παράγων τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, προκειμένου νά ἰσχυρισθῇ ὅτι τό Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014, τό ὁποῖον ἀντιγράφει τό Ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος, δέν καλύπτει δῆθεν τούς «ΓΟΧ» εἶναι ὅτι ἡ φράσις «τηροῦν, ὅπως καί ἐκείνη [σ.σ. ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως], ἀπαρασαλεύτως τούς Ἱερούς ...» δῆθεν σημαίνει ὅτι διά νά εἶναι κάποιος Ὀρθόδοξος θά πρέπῃ νά ἐφαρμόζῃ τούς Ἱερούς Κανόνας μέ τόν ἴδιον τρόπον πού τούς «ἐφαρμόζει» (διάβαζε «ποδοπατεῖ») τό σημερινόν Φανάριον! Διότι, λέγει, «τό ‘ὅπως’ εἶναι ἐπίρρημα τροπικό»! Ἡ διαστροφή αὐτή μόνον ἀγραμμάτους καί ἀνιστορήτους μπορεῖ νά πείσῃ. Ἡ Ἱστορία ἔχει καταγράψει πολλάς περιπτώσεις αἱρετικῶν πατριαρχῶν, ὥστε οὐδείς συνταγματικός νομοθέτης θά ἐνομοθέτει ὅτι Ὀρθόδοξοι εἶναι μόνον ὅσοι ἀκολουθοῦν τόν πατριάρχην, ἀνεξαρτήτως τῶν φρονημάτων του καί τῆς συμπεριφορᾶς του εἰς θέματα Πίστεως καί Δικαιοσύνης. Τοιοῦτον τι θά ἦτο γελοία ἀντίφασις, διότι ἀφενός θ’ ἀπετέλει κατάργησιν τῶν ἱερῶν γραφῶν καί κανόνων πού ὑποχρεώνουν τόν πιστόν ν’ ἀνθίσταται εἰς τούς αἱρετικούς ἐπισκόπους (μέ τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου, βλ. 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου), καί ἀφετέρου θ' ἀπῄτει τά ἱερά αὐτά κείμενα νά τηροῦνται «ἀπαρασαλεύτως»!!! Πάνω σ' αὐτό τό ἄκρως διαστροφικόν ψευδο-επιχείρημα ὁ ἐν λόγῳ παράγων ἔχει στηρίξει τήν ὑπαγωγήν τῆς Συνόδου στόν θεσμόν τῶν ΘΝΠ. Ἄν καί τό ψευδο-επιχείρημα αὐτό ἀνῃρέθη τό καλοκαῖρι τοῦ 2017 (βλ. ἐπιστολήν ὁμάδος Ὀρθοδόξων πρός Ἁγιορείτας), ὁ «Γεώργιος» μᾶς τό ξανασερβίρει, ὑποκρινόμενος ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται τό Ψεῦδος πού λέγει! ΝΤΡΟΠΗ!

Marinos Ritsoudis είπε...

Μην διαστρεβλώνεις Γεώργιε την Αλήθεια, μην γίνεσαι ψεύτης, μην γίνεσαι υποκριτής.

Άλλο το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως θεσμός, και άλλο ο Πατριάρχης ο Οικουμενιστής.

Το Σύνταγμα προλογισμένο εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ούτε το ψέμα ούτε την παρανομία καλύπτει, πόσο μάλλον την προδοσία δεν καλύπτει. Υπερασπιζεται μόνο την Αλήθεια και την νομιμότητα.

Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 250/29.3.2018Marinos Ritsoudis είπε...

Το βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 250/29.3.2018 υπερασπιζεται πως ο σκοπός των χρηστών νόμων και τού Συντάγματος, δεν υφίστανται να αποτελούν προστασία, η και κάλυμμα της παρανομίας και των παράνομων πράξεων, παρά υφίστανται να υπηρετούν μόνο τη νομιμότητα και την Αλήθεια.

Πόση νομιμότητα και Αλήθεια υπηρετεί ο Πατριάρχης Κος Βαρθολομαίος για να προβάλλουν δήθεν οι προδότες πως δεν τους ικανοποιεί ο όρος του άρθρου 3 του Συντάγματος.

Είναι αισχροί να διακηρύττουν πως το Συντάγμα της Ελλάδας υπό το προοίμιο τής επίκλησης της Αγίας Τριάδας καλύπτει τις αισχρουργίες του Πατριάρχη για να δηλώνουν οι ΓΟΧ ΘΝΠ πως είναι εκτός του άρθρου 3 του Συντάγματος και στην Ελλάδα.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τό ἔγραψες εἶναι: «Είναι αισχροί να διακηρύττουν πως το Συντάγμα της Ελλάδας υπό το προοίμιο τής επίκλησης της Αγίας Τριάδας καλύπτει τις αισχρουργίες του Πατριάρχη για να δηλώνουν οι ΓΟΧ ΘΝΠ πως είναι εκτός του άρθρου 3 του Συντάγματος και στην Ελλάδα».

Αὐτό ἀκριβῶς ἔγραψα κι ἐγώ παραπάνω. Το ψευδο-επιχείρημα αὐτό μοῦ τό ἔγραψεν ὁ παράγων πού προανέφερα τόν Δεκέμβριον τοῦ 2014. Τό ἔγραψαν καί στήν Ἐγκύκλιον τοῦ Ἰανουαρίου 2015. Πάνω σ' αὐτό τό τρομερόν ΨΕΥΔΟΣ βασίστηκε ἡ ὑπαγωγή στόν Ν. 4301. Καί ἀντί νά κλάψουν πικρῶς γιά τό κακό πού ἔκαναν, χρησιμοποιοῦν ἀκόμη πιό φοβερά ΨΕΥΔΗ, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς «χαλβαδιάζουμε» τόν Βαρθολομαῖον!!! Δέν ἔχουν οὔτε κἄν τήν στοιχειώδη αἰδῶ!

Ανώνυμος είπε...

Το Σύνταγμα που είναι στο όνομα της Αγίας Τριάδος αναφέρει σε άρθρο του πώς δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί λόγους θρησκευτικής συνείδησης για να μην υπακούσει σε νόμο του κράτους....
Τότε πως εσυ για να μην συμμετάσχεις σε επιχείρηση του ΝΑΤΟ που είναι συμμαχία και ψηφίζεται από την βουλή και σε όλα αυτά ορκίστηκες κιόλας ενώπιον του Θεού νατα τηρείς Σύνταγμα νόμους και ψηφίσματα επικαλέστηκε την θρησκευτική συνείδηση σου και παραβιασες το Σύνταγμα το προλογισμενο στο όνομα της Αγίας Τριάδος;;;;
Για να μην παρεξηγηθω εγώ συμφωνώ με αυτό που έκανες απλά θέλω να σου πω πως το σύνταγμα δεν είναι το "κοράνι" που θέλετε να το κάνετε εσείς....

Γεώργιος

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 24 Οκτωβρίου 2019 - 3:07 μ.μ.

Μέ τό νά σοῦ λέμε ὅτι τό Ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος ΔΕΝ λέγει -- δέν θά μποροῦσε ποτέ νά λέγῃ -- αὐτό πού κατάλαβες ἐσύ «κάναμε τό Σύνταγμα κοράνι»;;; Μνήσθητί μου Κύριε! Νά δοῦμε τί θά πῇς ἀκόμη, προκειμένου νά «δικαιολογήσῃς» τήν αἵρεσιν τῶν ΘΝΠ! Ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ ὅτι «τό σφάλλειν ἀνθρώπινον, τό δέ ἐμμένειν εἰς τό σφάλμα σατανικόν»!

Ανώνυμος είπε...

Καλέστε τους αρχιερείς σε δημόσιο διάλογο αν τολματε όπως σας έχουν προκαλέσει να το κάνετε..... Δεν πρόκειται να το κάνετε γιατί αν σας συνέτριψαν δημόσια μέσω email πόσο μάλλον σε έναν οργανωμένο και πολιτισμένο διαλογο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για όλη αυτή την ιστορία, όλα τα άλλα είναι για να χαριεντιζεστε μεταξύ σας στα ιστολόγια και εκτός και να επιδιδεστε σόου και να το παίζετε σωτήρες.

Οπότε δεν νομίζω να έχουμε κάτι να πούμε...

Γεώργιος

Σταύρος Τ. είπε...

Δεν περιμέναμε κατι καλύτερο από εσενα Γεωργιε
σοφιστειες για να παραπλανήσεις, καθως συνειδητα πράττετε
ειπαμε, ακομα κι Αιθίοψ μπορειτε να τον κατατάξετε ως Σουηδο εξ αιματος εσεις οι σύγχρονοι "Γοχατζηδες"
Το Σύνταγμα των Ελλήνων (κι όχι τυχόν πονηρές μεταλλάξεις του) εμεις το τιμάμε
Αρθρο 120
2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Εσεις αντιθέτως, να τρεξετε και φετος να προσκαλεσετε τα τιμωμενα προσωπα (τους εντολοδόχους της Νέας Τάξης) και να ανεβάζετε φωτο και να λέτε ότι σας τίμησαν
http://scripta---manent.blogspot.com/2018/01/blog-post_707.html
Καθώς η μία πτωση οδηγεί και σε άλλες, συν τις άλλοις γίνατε και Σεργιανιστές
Ναι, εσείς οι άλλοτε υπερζηλωτές, που σνομπάρατε π.χ τον Λουκά Ιατρό, ο οποίος τουλάχιστον υπέφερε για την Πίστη του, ενώ εσείς είσασταν άλλοτε φαρφάρες και σήμερα διασύρετε τους αγώνες των προγόνων μας και έχετε γίνει η χλεύη ακόμα και των νέο/των, λουζόμενοι αυτά που με ευκολία άλλοτε τους κατηγορούσατε (οι ζηλωτάρες)
Και σαν γνήσιοι Σεργιανιστες, που δεν αντιδρατε σε τιποτα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ, από τα αντίχριστα που συμβαινουνε, μας λετε συνέχεια οι νομοι κι οι νομοι, μα είναι νομος του κρατους κ.τ.λ.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σέ δημόσιον διάλογον μέ email, πού ἔλαβε χώραν πρό διετίας, ἐγώ ἐνεκάλεσα τήν Σύνοδον δι' αἵρεσιν καί ὁ Σεβ. κ. Φώτιος μοῦ ἀπήντησε «ἐσύ νά κάνῃς τήν δουλειά σου, κ. Χατζηνικολάου»! Αὐτή ἦτο ἡ «συντριβή» γιά τήν ὁποίαν ὁμιλεῖς; Ποῖος καί πότε μᾶς ἐκάλεσεν εἰς δημόσιον διάλογον καί ἀρνηθήκαμε;

Marinos Ritsoudis είπε...

Γεώργιε τα ειδα τα επιχειρήματά σας στην Λάρισα ζωντανά.
Μολις με είδαν εκεί, έδωσαν εντολή να διακόψει λαϊκός την συγκέντρωση και να πει, "Εντολή Επισκόπου να μην συζητηθεί το θέμα για τις θρησκευτικές κοινότητες"!!!

Αυτά είναι τα επιχειρήματά σας στο δημόσιο διάλογο, ανόητοι.

Σταύρος Τ. είπε...

Ως προς τη νέα σοφιστεία σου, θα στα πει καλύτερα ο Μαρίνος, αλλα θα σου πω κι εγω 2 λογάκια, πριν τρέξεις με την ουρά στα σκέλια, ως συνήθως, να κρυφτείς και να μας πεις ότι εμείς αποφεύγουμε τον διάλογο !!!
όταν δεν απαντησες τιποτα επι της ουσιας για Αγαθαγγελο, Κυπριανιτες και Θ.Ν.Π.

Ως αιρετικός λοιπόν που καταντησες Γεωργιε, επιμένεις πάλι στο αρθρο 13 (των αιρετικών & αλλοθρησκων) για την νεα σοφιστεια σου, ότι τάχα ο Μαρίνος παραβίασε το Συνταγμα
Κι ως αιρετικος κανεις και κοπτοραπτικη
Ας δούμε όμως τι άλλα λέει το Σύνταγμα, ώστε να διαπιστώσουμε το "πνεύμα" του
1) Άρθρο 2
1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.

Η έφοδος λοιπόν στην Σερβία ήτανε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

2) Το ίδιο το Ευαγγέλιο, της επικρατούσης Θρησκείας (Ορθοδοξίας) απαγόρευε την σύμπραξη εναντίον της Σερβίας


3) Στο άρθρο 4, παραγρ. 6 διαβάζουμε :
Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων
**Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.

Υπάρχει λοιπόν ελαστικότητα ακόμα και σε υπηρεσίες άμυνας (που εγώ δεν το βλέπω καλό), πόσο μάλλον για περιπτώσεις επίθεσης και μάλιστα εναντίον Ορθόδοξου κράτους

Ανώνυμος είπε...

Ούτε που σε ξέρουν εγώ λέω γιατί όταν ρώτησα μου είπαν ποιος είναι αυτός και όταν είδαν τη φωτογραφία δεν σε θυμόντουσαν και μου είπαν πως κάτι σχισματικοι αμφιβολου ιερωσύνης παπάδες έκαναν φασαρία τους οποίους τους απομάκρυναν ευγενικός οι αδερφοί Λαρισαίοι ευτυχώς γιατί είναι γνωστοί ταραχοποιοί... δεν μου είπαν για λαϊκούς τίποτα.... οπότε το σόου που αποσκοπούσε να γίνεις για μια ακόμα φορά διάσημος απέτυχε στην έκλεψαν άλλοι την δημοσιότητα... Την επόμενη φορά αν πάρεις μαζί σου και τα κανάλια κάτι μπορεί να πετυχεις ίσως τότε γίνεις viral.

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχεις ιδέα.....!

Ανώνυμος είπε...

Εδώ που τα λέμε καλά σου είπε!

Ανώνυμος είπε...

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Kανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Kράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.

Σταύρος Τ. είπε...

4.25 θέλεις με την κοπτοραπτική σου να μας αποδειξεις ότι είσαι κι εσύ Σεργιανιστης ;
Να είσαι κι εσύ σε καμια φωτο, όταν θα ασπάζεται ο Αρχιεπίσκοπος τους Βουλευτές στα Θεοφάνεια
και μετα θα ανεβαζουνε τις φωτο στα blogs ο Αττικης, ο Πειραιως και το επισημο site Συνόδου και θα λενε ότι τους τιμησαν !!!
θα είναι πολύ τιμητικό και για σένα

Marinos Ritsoudis είπε...

@ Γεώργιε

Υποκριτά, το Βούλευμα των Εφετών που σου παρέθεσα γράφει για Σύνταγμα και νόμους μόνο της νομιμότητας και της Αλήθειας.
Όχι της ανομίας και του ψεύδους.
Η αποστολή ενάντια στην Αδριατική και στην Σερβία ήταν καθόλα παράνομη, παράνομη ως προς τη φύση του πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, παράνομη και ως προς το Σύνταγμα της Ελλάδας, παράνομη και ως προς τους ηθικούς κανόνες της κοινωνίας,
καθώς δεν επιτρέπει την εκστρατεία κατά τρίτης χώρας που δεν απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας. Το Δόγμα της Ελλάδας στα κυριαρχικά δικαίωματα είναι αμυντικό.
Ούτε απόφαση του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ υπήρχε που να καλύπτει την επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία.
Τα πρακτικά όλων των δικαστηρίων της καταδίκης μου, ψευδώς αναγράφουν τα περιστατικά που έγιναν. Ουδέποτε παραδέχθηκαν σε επίπεδο πρακτικών πως το Θεμιστοκλής έπλεε για την Αδριατική και συμμετείχε επιθετικά πολεμικά κατά της Γιουγκοσλαβίας. Τα πρακτικά γράφουν πως πήγα σε προγραμματισμένη αποστολή του ΝΑΤΟ σε επίπεδο ασκήσεων και ετοιμότητας για αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των κρατών και της πολεμικής ετοιμότητας στα πλαίσια της συμφωνίας με όλα τα Κράτη μέλη όπως γινόταν τα τελευταία 15 χρόνια.

Άρα ουδεμία σχέση έχει ο συσχετισμός του Συντάγματος που παραθέτεις, με την εγκληματική ενέργεια που έγινε.
Ο καθόλα νόμιμος σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και της συνθήκης και συμφωνίας με το ΝΑΤΟ ήμουν εγώ. Το ΝΑΤΟ ήταν μέχρι τότε τουλάχιστον ήταν αμυντικός φορέας εξασφάλισης της ειρήνης.
Όλοι οι άλλοι ήταν οι παράνομοι και εγκληματίες ενός παράνομου και ακήρυκτου εγκληματικού πολέμου. Και βέβαια άλλη μία φορά προσπαθείς να με ρίξεις σε παγίδα δημόσια ο,τι κάνει ο διάβολος με τις πονηριές και τις σοφιστείες. Στην πρώτη παράγραφο που αναφέρεις , όχι τυχαία, "το Σύνταγμα που είναι στο όνομα της Αγίας Τριάδος αναφέρει σε άρθρο του πώς δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί λόγους θρησκευτικής συνείδησης για να μην υπακούσει σε νόμο του κράτους", και σου επαναλαμβάνω όπως τότε που στο έστειλα στο μέιλ. Ψάχνω να το βρω να το δημοσιεύσω. Σου εξήγησα τότε πως παρακοή σε νόμο του Κράτους για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, είναι ζήτημα που αφορά το άρθρο 13 και τους Ιεχωβάδες, υποκριτά, και το γνωρίζεις πολύ καλά και προσπαθείς να με παγιδέψεις, για να ακολουθήσεις την τακτική του Βαρβέρη για να με κατατάξεις σε αίρεση, ανόητε υποκριτή.

Δεν επικαλέστηκα θρησκευτική συνείδηση, ούτε το άρθρο 13 του Συντάγματος που αφορά αιρετικούς να με προστατέψει, επικαλέστηκα Ορθόδοξη συνείδηση διότι ως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν μπορούσα ούτε κατ ελάχιστο σε μια επιθετική αποστολή εναντίων των Ορθοδόξων Σέρβων, και αυτό το ψιλογλύψιμο στο τέλος που μου έκανες, το δήθεν που συμφωνείς, ήταν η στάχτη για να μην σε πάρω χαμπάρι, υποκριτή.
Μιλάμε για πολύ δαιμονιώδες δηλητήριο.


Marinos Ritsoudis είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Marinos Ritsoudis είπε...

Γεώργιε είσαι μεγάλος υποκριτής

Ανώνυμος είπε...

Μην νευριάζεις γιατί ΦΑΊΝΕΤΑΙ..... Παρόλα αυτά το εννοώ πως σε συγχαίρω που επέλεξες να μην συμμετέχεις παρόλο που αντί για σόου θα μπορούσες απλά να παραιτηθείς αλλά αυτό είναι προσωπική επιλογή και δεν μου πέφτει λόγος.
Ποιο email πάλι χαμένα τα έχεις;
Μια το θυσιαστήριο μια το ζηλωτικο κελλι που με αποκαλεί σκωτιο λες και με ξέρει ποιος είμαι...
Κόψτε τα ΘΝΠ γιατί σας χαλάνε!!!

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος τί συνέβει με τον Marino Ritsoudi , το ΝΑΤΟ και τη Σερβία, εαν το θελει βέβαια
ο Marinos Ritsoudis;

Marinos Ritsoudis είπε...

Εσύ εάν θέλεις να βάλεις ποδίτσα μπορείς να παραιτηθείς. Και εμένα μου το πρότειναν, όπως επίσης μου είπαν να πάω σε ψυχιάτρους. Τους είπα ούτε παραιτούμαι ούτε είμαι άρρωστος, και με έβαλαν φυλακή. Τέλος

Marinos Ritsoudis είπε...

Ψάξε στο Google δεν είναι του παρόντος.

Marinos Ritsoudis είπε...

Έπρεπε να με δεις στη Λάρισα στην "ομολογιακή σας συνάντηση", πως ήμουν.
Δέν με νοιάζει που νευριάζω, δεν γουστάρω την υποκρισία και την κοροϊδία.

Ανώνυμος είπε...

4.49
https://www.news247.gr/koinonia/m-ritsoydis-o-axiomatikos-poy-arnithike-na-paei-ston-polemo-stin-servia-mila-gia-tin-praxi-toy-18-chronia-meta.6518499.html

Marinos Ritsoudis είπε...

Όσο για τα σόου που γράφεις δεν ήταν επιλογή δική μου άλλοι ρύθμιζαν τα κανάλια και τους δημοσιογράφους και αυτοί έτρεχαν από πίσω μου. Και βέβαια λόγος ήταν ένας.
Ήθελαν να με δούνε να μετανοώ και να καταρρέω, και αυτό ήθελαν να το δείξουν λάιβ στα κανάλια για να με ταπεινωσουν να με εξεφτιλίσουν να φτιάξουν το πληγωμένο ιματζ τους όπως το δικό σας που πληγώθηκε στη Λάρισα και βγήκαν από προχτές όλοι οι γραφιάδες σας και άρχισαν να γράφουν ανοησίες και αρλούμπες.

Όμως ο Κύριος ουδέποτε επέτρεψε την κατάρρευσή μου.

Σταύρος Τ. είπε...

Xάνω πάσα ιδέα για εκείνους που κάποτε ακολουθούσα
όλο και περισσότερο αποκαλύπτονται και δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος για αυτούς
ο Θεός μας φύλαξε, μας φώτισε και ξεκόψαμε. Σε όλους όμως δίνει την ευκαιρία τους...
Ανθρωπάκια που γελάνε με τα χάλια τους, με τόσο σοβαρά ζητήματα...
να πεις ότι ήτανε τίποτα ρεμάλια ανεπρόκοπα, θα πεις κακό του κεφαλιού τους. Αλλά αυτοί θα πάρουνε και τόσες ψυχές μαζί τους
Αηδία

Ανώνυμος είπε...

Όσο για την Λάρισα
Ούτε που σε ξέρουν εγώ λέω γιατί όταν ρώτησα μου είπαν ποιος είναι αυτός και όταν είδαν τη φωτογραφία δεν σε θυμόντουσαν και μου είπαν πως κάτι σχισματικοι αμφιβολου ιερωσύνης παπάδες έκαναν φασαρία τους οποίους τους απομάκρυναν ευγενικός οι αδερφοί Λαρισαίοι ευτυχώς γιατί είναι γνωστοί ταραχοποιοί... δεν μου είπαν για λαϊκούς τίποτα.... οπότε το σόου που αποσκοπούσε να γίνεις για μια ακόμα φορά διάσημος απέτυχε στην έκλεψαν άλλοι την δημοσιότητα... Την επόμενη φορά αν πάρεις μαζί σου και τα κανάλια κάτι μπορεί να πετυχεις ίσως τότε γίνεις viral.

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Εγώ πάλι έχω μια ιδέα από αναγνώσματα και ομιλίες πως είναι εκτός εκκλησίας και στα ιστολόγια αυτό επιβεβαιώνεται!!!
Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που ασχολήθηκα να υπενθυμίσω στον εαυτό μου πως είναι οι κόλακες όταν χαριεντιζονται μεταξύ τους ότι είναι ενωμένοι μόνο όταν πρόκειται να πολεμήσουν την εκκλησία και πως είναι να είναι κάποιος πρακτικά πλέον εκτός εκκλησίας.

Ευχαριστώ για άλλη μια φορά σας αφήνω ΜΟΝΟΥΣ ΣΑΣ.

Γεώργιος

Σταύρος Τ. είπε...

Μακριά από εσάς τους αιρετικούς είμαστε Γεώργιε
Εσείς που έχετε τσαλαπατήσει το Ι.Πηδάλιο και την Ιερά Παράδοση (περι αντιμετωπίσεως, αποκαταστάσεως και κοινωνίας με αιρετικούς) σαφώς και πολύ εύκολα θα καταπατούσατε και το Σύνταγμα των Ελλήνων.
Πολύ εύκολα από αιρετικοί θα καταντούσατε κι Ελληνόφωνοι

Να πάρετε και κανά σημαιάκι και να πάτε δίπλα στους Βουλευτες στην παρέλαση, να σφιχταγκαλιαστείτε. Μπορεί και να σας δεχτούνε, όπως παρακαλούσε ο ΓΟΧ Πειραιώς Γερόντιος στην συνέντευξή του στην espresso (!!!) να τον δεχτούνε δίπλα τους, έστω κι ως Πρόεδρο Σωματείου κι όχι Εκκλησίας !!!
Εννοείται ότι θα είσαστε χωρίς Εγκόλπια και Αρχιερατική ράβδο, ως συνήθως σε δημόσιες εμφανίσεις, μην προσβληθούνε οι "Επισκοποι" της κρατούσας, της μαμας Εκκλησίας, τα αφεντικα, κι έχετε πρόβλημα ότι δεν τηρείτε τους κανόνες του Θ.Ν.Π.
Μην ξεχασουνε καποιοι από εσας να ασπαστούνε αρχιερατικως και το "λιοντάρι" του Πειραιά, τον Σεραφείμ
Η άρνηση Πίστεως σας έχει γίνει πια συνήθεια
Άντε και καλή νέα "επιτυχία" με Μόσχα

Σταύρος Τ. είπε...

Όχι Εγκόλπια, αλλά ούτε καν ένα απλό Τίμιο Σταυρό δεν εμφανίζουνε στον λαιμό τους οι Επίσκοποι σε δημόσιες εμφανίσεις τους, όπου θα παραστούνε κι εκείνοι της Κρατούσας
Κι ομοιως οι Ιερείς που τους ακολουθούνε

Marinos Ritsoudis είπε...

Σταύρο αδελφέ, βλέπεις τι είπε παραπάνω "εσείς που κάνατε το Σύνταγμα κοράνι", ο υποκριτής, ειρωνεύεται από τη μία το Σύνταγμα, γραπατσώνονται όμως γερά από αυτό από το άρθρο 13, επειδή έχουν τα αντίχριστα ωφελη για την επέλαση των αιρέσεων.

Εάν δεν σας βολεύει το Σύνταγμα αγαπητοί ΓΟΧ ΘΝΠ, και είχατε αλήθεια, ούτε από το άρθρο 13 των αιρέσεων θα έπρεπε να καταπιάνεσται στην ουσία της αναγνώρισης.

Δήθεν δεν τους βολεύει το Σύνταγμα, αλλά τελικά η Αγία Ορθοδοξία δεν τους βολεύει κατά τα ειδωλολατρικά τους φρονήματα, διότι το Κράτος την αποφάσισε σε διωγμό.

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι να έμοιαζες στον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ που ειρωνεύσαι Σταύρο Τ....

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ «Γεώργιον» 25 Οκτωβρίου 2019 - 12:49 π.μ.

Μή ξεχνοῦμε ὅτι καί οἱ Ἰουδαῖοι ἔλεγαν δαιμονισμένον τόν Χριστόν! Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ὅπως τότε οἰ Ἀρχιερεῖς ἐθεώρουν τούς ἑαυτούς των ὡς τούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ στήν πραγματικότητα ἦσαν ἐχθροί Του, ἔτσι καί σήμερα οἱ «ΓΟΧ ΘΝΠ» θεωροῦν «ἐκτός ἐκκλησίας» ὅσους δέν συμφωνοῦν μαζί τους στό θέμα τῶν ΘΝΠ! Ἡ μόνη διαφορά μέ τούς Ἰουδαίους στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅτι ἐκεῖνοι ὠνόμαζαν «ἀποσυναγώγους» ὅσους ἀκολουθοῦσαν τόν Χριστόν, ἐνῷ οἱ σημερινοί «ΓΟΧ ΘΝΠ» τούς ὀνομάζουν «ἐκτός ἐκκλησίας»!