«Δέχου παρ’ ἡμῶν ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον, Μῆτερ τοῦ ζῶντος Θεοῦ»


ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕ γιὰ μία ἀκόμα φορά ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ οἱ πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας, νὰ φτάσουμε καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὸ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ», ὅπως ἀποκαλεῖ ὁ εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος λαός μας, τὴν μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὕστερα ἀπὸ μία δεκαπενθήμερη ψυχοσωματικὴ καὶ πνευματικὴ προετοιμασία, μᾶς καλεῖ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ συμμετάσχουμε σὲ ἕνα, ἀπὸ τὰ πολλά, συμπόσια τῆς πίστεως καὶ τῆς ἑορταστικῆς εὐωχίας.
Νὰ τιμήσουμε, ὅπως ταιριάζει στὸ πανάχραντο πρόσωπό Της, τὴν ὑπέρτατη συμβολή Της στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Νὰ τὴν μακαρίσουμε καὶ νὰ τὴν ὑμνήσουμε, ὅπως μᾶς συστήνει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ δισχιλιόχρονη παράδοσή της. Ὅπως προφήτευσε, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἡ Ἴδια: «Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαὶ» (Λουκ. 2, 48). Νὰ διαφοροποιηθοῦμε ἀπὸ τοὺς σύγχρονους αἱρετικούς, παπικούς, προτεστάντες καὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους, οἱ μὲν πρῶτοι Τὴν εἰδωλοποίησαν καὶ τὴν ἔκαναν «θεά», βεβηλώνοντας τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀρνοῦνται κάθε τιμὴ σ’ Αὐτή, ὑποβιβάζοντάς την σὲ μία ἁπλὴ γυναίκα. Νὰ συμμετάσχουμε στὸν πλοῦτο τῆς λειτουργικῆς μεγαλοπρέπειας, μέσῳ τῆς ὁποίας τιμᾶται ἡ πάνσεπτη Κοίμησή Της καὶ ἡ εἰς οὐρανοὺς Μετάστασή Της, ὅπως δοξάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Νὰ κλίνουμε γόνυ μπροστά Της καὶ νὰ τὴν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς σκεπάζει μὲ τὴ χάρη Της, νὰ πρεσβεύει γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας στὸν Υἱό Της, «ὡς ἔχουσα μητρικὴν παρρησίαν». Νὰ μᾶς βοηθᾶ νὰ ξεπερνᾶμε τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς μας. Τέλος νὰ Τὴν παρακαλέσουμε νὰ μὴ ἐγκαταλείψει  τὸν δοκιμαζόμενο κόσμο στὶς τραγικές, ἀποκαλυπτικὲς καὶ ἐσχατολογικὲς ἡμέρες μας, νὰ μὴ χαθοῦ­με στὸ βάραθρο τῆς ἀπώλειας, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ ὁ διάβολος μὲ τὰ ἐπὶ γῆς ὄργανά Του! Ὑπερ­αγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς!


"Ορθ.Τύπος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: