ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ -- ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΛΙΑΝ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΞΙΦΟΣ = ΡΟΜΦΑΙΑ = ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΧΗ ΤΟΥΣ

Ἄν μὴ ἐπαγγελματίες πολιτικοὶ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐσχημάτιζαν μία ὀργανωμένη Πανελλήνια ὁμάδα, θὰ ἠδύναντο νὰ ὠφελοῦντο οἰκονομικῶς ὅλα τὰ κόμματα πολλαπλασίως ἀπὸ ὅ,τι παράβολα κλπ. κόστη. Δηλαδὴ θὰ ἐμοιράζοντο τὰ 12.500.000 Εὐρώ (ΦΕΚ 863Β/12.3.2019).

                                                                                                                     19.8.2019

Παρατηρώνταςσυγκρίνοντας τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς καὶ τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμετὰ καθαρὰ μαθηματικὰ μᾶς δείχνουν - τὰ ἑξῆς:


1.Ἐνῷ στὶς Εὐρωεκλογὲς ἀποχὴ καὶ τὰ λευκά / ἄκυρα ἦταν 45,70%, στὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἦταν 44,17 %.

Δηλαδὴ παρατηροῦμε ὅτι τότε ἐδίδετο εὐκαρία νὰ ψηφίζωνται γιὰ Εὐρωβουλευτὲς καὶ ἄτομα ποὺ δὲν ἦταν ἐπαγγελματίες πολιτικοί!!..2.Καὶ πέραν αὐτῶν, θὰ εἴχαμε καὶ ἀνθρώπους εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ὅπου λαμβάνωνται ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικά, σύμφωνα μὲ τὰ πραγματικὰ δεδομένα σήμερα, εἶναι μείζονος ἰσχύος, καθ’ὅτι αὐτὲς οἱ ὁδηγίες τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας, ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν καὶ τὶς τύχες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν!!..

Ἐὰν δὲ ἕνα κράτος μέλος δὲν τὶς ἐφαρμόζει, τοῦ ἐπιβάλλουν αὐστηρότατα πρόστιμα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπωφελοῦνται ἄλλα μέλη κράτη, ποὺ ἐφαρμόζουν τὶς ὁδηγίες τοῦ ἅρματος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης!!..

Καλῶς κακῶς, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ δόγμα: «νήκομεν εἰς τὴν Δύσιν»!!!!!.....

Οἱ μὴ ἐπαγγελματίες πολιτικοί, ὡς μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, θὰ ἠδύναντο νὰ προστατεύουν πολὺ καλύτερα τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ ,τι οἱ κατἐπάγγελμα πολιτικοί, ποὺ ἀνήκουν εἰς τὶς διάφορες φατρίες τῆς Εὐρωβουλῆς!!!!!....

3. Διαπιστώνουμε τὴν μεγίστη ἀνηθικότητα τῆς κειμένης νομοθεσίας, νὰ ἑλληνοποιοῦνται ἀκόμη καὶ ἐξτρεμιστέςμὴ προσαρμόσιμοι πρὸς τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ τὰ ἑκατομμύρια Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ποὺ ἔχουν διασκορπισθῆ ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο, διὰ νὰ τρώγουν το ἁλμυρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς, νὰ μὴ δύνανται νὰ ψηφίζουν!!!!!....    

4. Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας κατώρθωσαν νὰ συσπειρωθοῦν κυρίως τὰ μεγάλα κόμματα!!..


Οἱ μὲν τῆς Νέας Δημοκρατίας νὰ ἀμνηστεύουν ὅλες τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις τῆς παρατάξεως των καὶ νὰ προσέρχωνται νὰ ψηφίζουν τὴν παράταξίν των διὰ νὰ ἐπέλθῃ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἐπάρατον ἀλλαγή, οἱ δὲ τοῦ Σύριζα φανατίζουν τὶς στρατίες τῶν ἀφισοκολλητῶν των καὶ τῶν συνδικαλιστῶν των καὶ μὲ τὰ γνωστὰ ἐπιχειρήματα:
« λαὸς δὲν ξεχνᾶ τὶ σημαίνει δεξιά» καὶ ὅλα τὰ ἄλλα τρισάθλια ἐπιχειρήματά των, νὰ φανατίζουν τοὺς ψηφοφόρους των ὄχι μόνον νὰ συσπειρώνωνται ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργοῦν ἐλπίδες γιὰ τὴν  ἐπιστροφή των διὰ νὰ διαχειρίζωνται καὶ πάλι τήν «κουτάλα». !!!...


Τοιουτοτρόπως παρατηροῦμε πολὺ ὑψηλὰ ποσοστά.


Τὰ μαθηματικά, ὅμως, βεβαιώνουν ὅτι τα ποσοστὰ αὐτῶν δὲν εἶναι ὅπως θέλουν νὰ τὰ ἑρμηνεύουν οἱ ἡγεσίες καὶ ὁ ἐσμὸς τῶν συμβούλων των, ἀλλὰ ὅπως στὸν συνημμένο πίνακα


Ἀπὸ τὸν πίνακα προκύπτει:
Ἐθνικὲς ἐκλογὲς  7-7-19
 Συμμετοχή ..............57,91%
Άκυρα-Λευκά ............2,08%
Εγκυρα.......................55,83 %

100 – 55,83 = 44,17%     ΑΠΟΧΗ

ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ............... 39,85    Χ   55,83    =      22,24%
ΣΥΡΙΖΑ....... 31,53    Χ   55,83    =      17,60%
ΚΙΝΑΛ.........  8,10    Χ   55,83    =        4,52%
ΚΚΕ............... 5,30    Χ   55,83    =         2,95%
ΕΛ. ΛΥΣΗ.....3,70    Χ   55,83    =         2,06%
ΜΕΡΑ 25....... 3,44    Χ   55,83    =         1,92%
Λοιπά ........... 8,08    Χ   55,83    =         4,51%
                                                               --------------
                                                              55,81%   

5. Μάλιστα δὲ πολλοὶ καταγανακτησμένοι, διὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς λαίλαπες τῶν μεγάλων κομμάτων ἐξουσίας, ὑπερψήφισαν γιά «πλάκα» «κομματάκια», γιὰ νὰ διατυμπανίσουν τὴν καταγανάκτησή των καὶ τὴν ἀηδία των καὶ τοιουτοτρόπως εἰσῆλθον εἰς τὸ Ἐθνικὸν Κοινοβούλιον αὐτὰ τά «κομματάκια».
Βρὲ ποὺ καταντήσαμε!!!!!!........

6.Αὐτὴ ἡ συσπείρωσις ἔφερε καὶ τὴν μείωση εἰς τὰ λοιπὰ κόμματα ἀπὸ 21 % στὶς Εὐρωεκλογὲς (πραγματικῶς 11,40%) εἰς 8,08 % (πραγματικῶς 4,51%) εἰς τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογές. !!!...7. Ἐπειδὴ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κουράζουμε τοὺς φίλους καὶ γιὰ νὰ μὴ γίνεται καὶ σπατάλη χρόνου, ἀναφέρουμε τὸ παρὸν λακωνικῶς καὶ ἐν συνδιασμῷ μὲ τὶς παρατηρήσεις ποὺ κάναμε στὸ συνημμένο τὸ ἀπὸ 4.6.2019 ἐκτενὲς ἄρθρο μας γιὰ τὶς Εὐρωεκλογές καὶ παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἀναγνῶστες νὰ ἐξάγουν τὰ σχετικά τους συμπεράσματα. !!!...

                                                                        ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
                                                                    τηλέφωνο      210 - 3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: