Μαρίνος Ριτσούδης : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Άγαπητοί ὅλοι,  Χριστός Άνέστη,

Πιλοτικά έφαρμόζεται ο Σεργιανισμός, άπό τό  Ὑπουργείου Παιδείας καί ἀρχίζει νά φανερώνεται δυναμικά καί ἀπροκάλυπτα, ὁ μέχρι πρότινος κρυφός, διωγμός τῶν ἀληθινῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τό Κράτος.

Ἐπί τῆς οὐσίας στήν πρώτη σελίδα εἰδικώτερα  ἀναγράφεται, “Το μητρῶο θρησκευτικῶν λειτουργῶν, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ἔγκυρης καί ἄμεσης πληροφόρησης γιά την ἰδιότητα ἑνός προσώπου ὡς νόμιμου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, συμβάλλει ὥστε νά προστατευθεῖ ἀφενός το δημόσιο συμφέρον ἀπό φερόμενες ὡς “ιερουργίες” ψευδολειτουργών, αφετέρου οἱ πολίτες νά μή διακινδυνεύουν σοβαρότατες συνέπειες ἀπό ἄκυρες ἤ ἀκυρώσιμες πράξεις.”

Καί στό τέλος τῆς 3ης σελίδας ἀναγράφεται, "Στην περίπτωση που στην αναζήτηση έχουν τεθεί στοιχεία θρησκευτικού λειτουργού που δεν υπάρχει στο σύστημα, τότε, η ιερολογία δεν μπορεί να καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα και ούτε να εκδοθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη".
 Ἀπό τούτη την ὑιοθέτηση γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι λειτουργοί πού γιά λόγους ὀρθόδοξης συνείδησης  δέν συμφωνοῦν μέ  την ὑπαγωγή τους στό τμῆμα των αἱρετικῶν τοῦ θρησκευτικοῦ μητρώου, --ἔχει γραφτεῖ ἀπό πολλούς ὡς ἀπώλεια ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας καί ὁμολογίας, ἄποψη πού βρίσκει σύμφωνους καί τους ΓΟΧ ΘΝΠ, διότι διαδίδουν ψευδῶς πῶς δέν ἀνήκουν στό τμῆμα των αἱρετικῶν του Κράτους,--, θά θεωρούνται ὡς ψευδολειτουργοί, καί το κράτος δέν θά ἀναγνωρίζει μέ τίς ὑπηρεσίες τοῦ ληξιαρχείου, ἁγιαστικά μυστήρια τελούμενα ἀπό αὐτούς, ἀπό τώρα καί στό μέλον.  Αὐταπόδεικτα τό Κράτος λοιπόν,  τούς  Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς τῶν Μητροπόλεων ΘΝΠ,  πού ἀρνοῦνται νά ὑπογράψουν νά γίνουν μέλη του θρησκευτικοῦ μητρώου, τούς ἀκυρώνει ὡς Ἱερεῖς, καί οἱ ἴδιοι Μητροπολίτες ΘΝΠ ἐπιτρέπουν στό Κράτος νά τούς κατονομάζει ἀνίερους καί ψευδολειτουργούς, μή ἔχων ἐγκυρότητα Ἁγιαστικών Μυστηρίων.
Καί βέβαια ἡ ἀναίσχυντη ἐξουσία τού Σεργιανισμού σέ σύμπραξη μέ τούς Μητροπολίτες ΓΟΧ ΘΝΠ ὡς βέβαιοι ὑπάλληλοι του Κράτους, νά ἐπιτρέπεται  νά λύνεται το θέμα, μέ τήν σύνταξη τῆς ἄδειας τοῦ Γάμου ἀπό ἄλλον Ἱερέα ἐντεταγμένο στό θρησκευτικό μητρῶο. Νά καθίσταται δηλαδή νόμιμο γιά το Κράτος τό Μυστήριο,  μέ αὐτή τήν ἄνομη, ψευδή  κατά συνέπεια ἀντίχριστη πρακτική, πού ἐφαρμόζουν οἱ Μητροπολίτες ΓΟΧ ΘΝΠ.  Δικαίως γράφτηκε πῶς οἱ Μητροπολίτες  ΓΟΧ ΘΝΠ γίνονται διῶκτες τῆς Ἀλήθειας, ὄχι μόνο διότι καταπατοῦν την ἀλήθεια καί διαδίδουν το ψεῦδος, ἀλλά πολύ περισσότερο διότι φιμώνουν καί ἀκυρώνουν την Ὀρθόδοξη συνείδηση των Ἱερουργῶν τους  πού δέν ἐπιθυμοῦν την ἔνταξη στό ΘΝΠ, καί τούς ἐπιβάλλουν παράνομα, με τήν φασιστική διάταξη τῆς εὐπείθειας στην ὁμολογία πίστεως,  σέ ἄνομες πρακτικές, γιά λόγους συμφωνίας μέ τίς διατάξεις του ἀντίχριστου καί ἀντισυνταγματικοῦ νόμου 4301.  
Κατάλαβες Πάτερ μου, πῶς ἐνῶ ἐσύ δέν δέχεσαι νά ἐνταχθείς στό ἠλεκτρονικό μητρῶο τῶν ἑτεροδόξων  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ὁ Μητροπολίτης σου πού ἔχει ἐνταχθεῖ, συμφωνεῖ καί συνεπικουρεῖ προδήλως στόν θηριώδη χαρακτηρισμό ὑπό τοῦ Κράτους, ὡς ἀνίερο, καί ψευδολειτουργό, ἄμοιρο νόμιμων Άγιαστικῶν Μυστηρίων, ἐνώ ἐσύ μέ τό ποίμνιό σου νά παραδίδεις την φρικτή διαβεβαίωση στό Ἅγιο Θυσιατήριο, πῶς ὁ Μητροπολίτης ΘΝΠ καί ἡ Σύνοδος ΓΟΧ Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο κατ ἐπέκταση, Ὀρθοτομεί τόν Λόγο Τῆς Ἀληθεῖας;
Ω του φρικτοῦ ψεύδους Πάτερ μου, καί τῶν ψυχῶν πού κρέμονται ἀπό το πετραχήλι σου.   
Ω! τῆς Φρικτῆς άποστασίας.

Ὁ διωγμός, ἐπί πίνακι τοῦ νόμου 4301, ξεκάθαρος,  ἄποψη πού βρίσκει σύμφωνους καί ἐνεργούς σέ αὐτό το διωγμό  καί τους  ΓΟΧ ΘΝΠ,  ὡς παράλληλη πλέον Κρατοῦσα Ἐκκλησία πού ἀκολουθεῖ  παρόμοιες πρακτικές μέ ό,τι συνέβει ἀπό  την ἐποχή του 1924 καί μετά,  άπό την Κρατοῦσα Νεοημερολογητική Ἐκκλησία.  Δέν κατάφεραν νά συλλάβουν τούς παλαιοημερολογίτες το 1924, καί τους συλλαμβάνουν τώρα ἀναίμακτα, καί ἁρπάζουν τίς Ἐκκλησιαστικές περιουσίες των Γνησίων Ὀρθοδόξων,  πού κτίστηκαν ἀπό το αἷμα  τῶν δεδιωγμένων Ἁγίων πατέρων μας.

Ὅπως εὐχερῶς ἀντιλαμβάνεστε, ὁ
Σεργιανισμός ἀποκαλύπτεται στήν πλήρη εἰκόνα του, στήν πλήρη ἐφαρμογή του. Οἱ Ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι ποῦ παρέμειναν ἀνένταχτοι στό τμῆμα των αἱρετικῶν τῶν ἑτεροδόξων, δέν θά τούς ἀναγνωρίζει Ἁγιαστικά Μυστήρια το Κράτος, καί οἱ ΓΟΧ ΘΝΠ ποῦ ἱδρύθηκε ἡ Ἐκκλησία τους στά πρωτοδικεῖα, ἀναγνωρίζονται ὄχι ὡς Ἁγιαστικά Μυστήρια, ἀλλά ὡς ἱερολογίες με συνέπειες αστικής ευθυνης, ἰσοδύναμες καί ἰσάξιες ὑπό το πρίσμα της ἐξουσίας του Κράτους μέ τίς δαιμονολογίες των αἱρετικῶν που ἀπευθύνεται ἡ ἐγκύκλιος στήν τελευταία σελίδα.

Ἀποδεῖχνεται περίτρανα καί ἀπό αὐτή την ἐγκύκλιο πῶς οἱ ΓΟΧ ΘΝΠ, ὅπως καί κάθε Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο αἱρετικῶν, ὄχι μόνο ἐποπτεύουσα ἀρχή ὡς πρός αὐτούς δέν τυγχάνει το Κράτος, ἀλλά στραγγαλίζουσα ἐξουσιαστική φασιστική ἀρχή ἐπί αὐτῶν ποῦ δέθηκαν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί πού ἀκολουθοῦν ὡς οἱ οὐρές τους, πίσω τους, ἀπό τήν ἀντίχριστον ὁποιαδήποτε νομοθετική ἐξουσία του Κράτους.

Το Ἅγιο Ὄρος, ὅπως στήριξε τους ἀγῶνες των Ὀρθοδόξων ποῦ ἀντιστάθηκαν στήν λαίλαπα του οἰκουμενισμοῦ μέ την ἀλλαγή του ἑορτολογίου ἀπό το 1924, ἔτσι καί τώρα θά πρέπει νά μεριμνήσει γιά την στήριξη των Ὀρθοδόξων, καί την στηλίτευση του Σεργιανισμού των ΓΟΧ ΘΝΠ.


Τέλος, σύμφωνα μέ την ἐγκύκλιο στό τέλος της 4ης σελίδας, ἀποκαλύπτεται  ἡ κορύφωση του φασιστικοῦ κομμουνιστικού Σεργιανιστικοῦ καθεστῶτος, μέ την φασιστική διάταξη πῶς ὅσοι θρησκευτικοί λειτουργοί εἰσέρχονται δία τῆς ὑπογραφῆς τους, στό ηλεκτρονικό θρησκευτικό μητρώο, δέν διαγράφονται ἀπό το Μητρώο ἔστω ἀκόμη καί ἐάν ἀπολέσουν την ἰδιότητά τους,ἥ προφανώς, ἐάν θελήσουν για λόγους συνείδησης να διαγραφούν..

Θυμίζει τήν  ἀποκάλυψη, πῶς ὅσοι δέν θά φέρουν το χάραγμα δέν θά μποροῦν νά ἀγοράζουν καί νά πωλοῦν καί νά συμμετέχουν στήν οἰκονομική ζωή του τόπου, καί πῶς ὅσοι ἔχουν λάβει το χάραγμα δέν θά μποροῦν στή μετάνοια.    
 Εν Χριστώ, 
Μαρίνος Ριτσούδης 

9 σχόλια:

Σταύρος Τ. είπε...

O κύριος λόγος που δεν γράφονται κάποιοι Λειτουργοί στο μητρώο είναι ότι αυτό αποτελεί άρνηση Πίστεως, με την υπαγωγή στο άρθρο των ετεροδόξων.
Καμία ωφέλεια Πίστεως λοιπόν δεν υπάρχει με το γεγονός ότι δέχονται και κοινότητες χωρίς νομική προσωπικότητα. Ίσα-ίσα που με το παραθυρακι αυτο θα δελεαστούνε/ζημιωθούνε και κάποιοι άλλοι.
Βέβαια, η Κρατούσα ΓΟΧ-Καλλινίκου, εδώ και χρόνια προσπαθουσε (καταγγέλοντας στο κράτος !!!) να καταδείξει ως ψευδολειτουργούς εκείνους που αποτειχίστηκαν για λόγους Πίστεως από εκείνην, κι ακολούθως τους "καθαίρεσε". Καθώς κυρίως τέτοιους "καθαιρεί", αλλά κάνει τα στραβά μάτια σε τερατώδεις καταπατήσεις Ιερών Κανόνων....
Οπότε ποιά δικαιώματα θα μπορούσανε (στην πράξη) να έχουνε οι λοιπές παρατάξεις ΓΟΧ, όσες τελος πάντων θα θελήσουνε εγκληματικώς να υπαχθούνε κι αυτές στο άρθρο 13 των ετεροδόξων, εάν πάλι οι Καλλινικοί καταγγείλουνε στις αρχές τις καθαιρέσεις τις οποίες έχουνε κάνει προς αυτούς ;
ή μήπως θα καταγγείλουνε μόνο όσους δεν είναι προθυμοι να υπαχθουνε στον παλαιοημερολογητικό Οικουμενισμό ;
(που ξεκίνησε με την ένωση του 2014 κι έπεται συνέχεια.... περισσότερα στα σχόλια εδώ https://entoytwnika1.blogspot.com/2019/05/blog-post_62.html)
Άλλωστε ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος Φώτιος το παραδέχθηκε εδώ :
https://www.ecclesiagoc.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%E1%BC%84%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/1451-nomiki-proswpikotis
λέγοντας :
Ὁ Ν.4301 λύνει τὸ πρόβλημα αὐτό; Ναί. Προβλέπει τὴν δημιουργία Μητρώου Θρησκευτικῶν λειτουργῶν καὶ προστατεύει νομικῶς τὴν ONOMΑΣΙΑ τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ προσλαμβάνουν τὴν μορφὴ τῶν ΕΝΠ ἀπὸ ἀντιποιήσεις

Αν λοιπόν ολίγα κατάφερνε η Κρατούσα ΓΟΧ με τις καταγγελίες της (που επίσης παραδέχεται στο άνω κείμενο, ξεχνώντας να αναφέρει ότι οι καταγγελόμενοι κατάφερναν να απαλλαχθούνε προσκομίζοντας το πλήθος των καθαιρέσων που ομοίως είχανε εκείνοι της επίσημης Συνόδου, ακόμα κι αναμεταξύ τους στο παρελθόν…. ) τώρα θα επιτευχθεί πλήρως η απομόνωση εκείνων που δεν τους ακολουθούνε στον μεγάλο κατήφορο Πίστεως που πήρανε.
Είμαι αποτειχισμένος, χωρίς να ανήκω σε κάποια Παράταξη (απέναντι στις οποίες, κάποιες καθαιρέσεις δικαίως γίνανε) κι απ’ όσο γνωρίζω, τόσο τα Μυστήρια των άλλων παρατάξεων, όσο και άλλων π.χ. ΡΟΕΔ Τύχων στην Ελλάδα, ήτανε μέχρι τώρα αποδεκτά και καταχωρούνταν.
Αυτό θα σταματήσει εφ εξής, για όσους δεν προδώσουνε, υπαγόμενοι στο άρθρο των ετεροδόξων.
Κράτος και Κρατούσα "ΓΟΧ" δηλαδή βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία, για την προστασία δικαιωμάτων και ελευθεριών….

Σταύρος Τ. είπε...

Μας παρέθεσε ο Σεβασμιώτατος Φώτιος στο ανωτέρω κείμενο κι ολόκληρα κατεβατά, για την προστασία τάχα από ψευδολειτουργούς που κάνανε π.χ. Ελληνοποιήσεις, ενώ βλέπουμε ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, αρκεί εκείνοι να υπαχθούνε στο μητρώο. Το μόνο που δεν θα γίνεται, θα είναι να μπορούνε προσλάβουνε την ονομασία ΓΟΧ…..
Δεν μας είπε όμως ο Σεβασμιώτατος τι κάνει η Σύνοδος ΓΟΧ, στην ΠΡΑΞΗ, απέναντι στην υφιστάμενη μουσουλμανοποίηση της Πατρίδας μας…..ενώ τάχα αγωνίζεται για τις παράνομες Ελληνοποιήσεις (μέσω ψευδολειτουργών) κάποιων εκατοντάδων (χιλιάδων αν θέλετε) μεταναστών, όχι μόνο δεν αντιδρά ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ απέναντι στην αθρόα εισροή εκατομμυρίων λαθρομεταναστών και των δικαιωμάτων που τους δίνονται, αλλά προσκαλεί κιόλας και θεωρεί τιμή της, την παρουσία εκείνων που εφαρμόζουνε αυτά (και πολλά άλλα) άνομα σχέδια, όπως βλέπουμε εδώ :
http://scripta---manent.blogspot.com/2018/01/blog-post_707.html
Tα ίδια άλλωστε γίνανε και φέτος στα Θεοφάνεια, μάλιστα λίγες ημέρες πριν τα «τιμώμενα» πρόσωπα υπογράψουνε την προδοτκή συμφωνία των Πρεσπών, στην οποία η Σύνοδος υποτίθεται ότι αντιτίθεται.
Μας αναφέρει ακόμα ο Σεβασμιώτατος για την θλιβερό φαινόμενο της παιδοφιλίας, αλλά δεν μας είπε τι κάνει η Σύνοδος απέναντι στα νομοσχέδια της ανωμαλίας, τα οποία σιγά-σιγά θα οδηγήσουνε και στην νομιμοποίηση ή έστω ανοχή στην παιδοφιλία.
Βγάζει απλά ανακοινωσούλες και ταυτόχρονα συναγελάζεται με εκείνους που προωθούνε τα άνομα σχέδια ;
Ούτε καν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας δεν οργανώνει.
Μήπως δεν τις επιτρέπει η υπαγωγή στο Θ.Ν.Π. , η "νομιμότητα";
Ή μήπως αφήνει τους γονείς να βγάλουνε μόνοι τους το φίδι απ΄την τρύπα στα σχολεία, με την «Θεματική Εβδομάδα» και το θέμα της Ταυτότητας Φύλου, προτρέποντας απλά σε δηλώσεις αντίρρρησης, τις οποίες τους προμηθεύει ;
Θα είχανε πολύ μεγαλύτερο κύρος οι αντιδράσεις και θα ήτανε πολυπληθέστερες αριθμητικά, εάν η Σύνοδος τις οργάνωνε Πανελλαδικώς, κάτω από την εποπτεία της. Αυτό κάνουνε οι ηγέτες.
Καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται·

Σταύρος Τ. είπε...


Μεγάλο και το σφάλμα εκείνων των Ιερωμένων που αντιτίθενται στο Θ.Ν.Π.(ελπίζω και για λόγους Πίστεως) αλλα αποδεχτηκαν την φορμουλα να υπογράφει άλλος για εκεινους τα Μυστήρια που τελούνε
Ενώ η Πίστη προδίδεται και με πολλούς άλλους τρόπους (εκτός δηλαδή του Θ.Ν.Π.), ελπίζω (πρώτα από όλα για το δικό τους καλό, να μην πάνε χαμένοι οι κόποι τους) να μην περιμενουνε να αντιδράσουνε όταν θα πάνε να τους πάρουνε τα Μοναστήρια. Αυτό θα είναι το επομενο στάδιο, με πονηριά πάντα πράττουνε, σιγά-σιγά.
Πολλά περισσότερα περιμένουμε κι από τους Ζηλωτές Αγιορείτες, όπως σημειώνει κι ο Μαρίνος

Marinos Ritsoudis είπε...


Σταύρο αδελφέ σε ευχαριστώ.

Σημειώνω ένα σχόλιο που απέστειλα σε Κρυφό σχολειό και εν τούτο Νικα 1, όμως οι διαχειριστές των ιστολογίων μέχρι στιγμής δεν τα ενέκριναν για δημοσίευση

Είναι απάντηση προς τον Σχολιαστή Γεώργιο σχετικά με τις θέσεις του ως προς την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας


@ Γεώργιο


Το Κράτος ἐφόσον τελεῖται ὑπό τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος ἔχει τήν αὐστηρή ἀνελαστική ὑποχρέωση νά ἀναγνωρίζει Μυστήρια Ἁγιαστικά Θείας Χάριτος μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους.
Ἔτσι ὑπαγορεύει τό Σύνταγμα καί ἔτσι ἑρμηνεύεται ἡ ἐπικρατοῦσα Ἁγία Ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης συνέπεια αὐτῆς τῆς ἁρμοδιότητας τοῦ Κράτους εἶναι καί οἱ χειρισμοί της να εἶναι ἀνάλογοι ἐτσι ὧστε νά προστατέψει τό ποίμνιο ἀπό ἀλλοθρήσκους αἱρετικούς προβατόσχημους ψεῦτες. Ἄρα ὑπό αὐτή τήν ἁρμοδιότητα, τοῦ δίνεται ἡ ἐξουσία νά διαχωρίζει τούς προβατόσχημους λύκους δηλαδή τούς ψευδολειτουργούς, ἀπό τούς Ὀρθοδόξους λειτουργούς.

Ὅμως ἡ ἀποστασία, ἡ νέα τάξη πραγμάτων, καί τό καθεστώς τοῦ Κομμουνισμοῦ, ἐπιβάλουν νά μήν ἀναγνωρίζονται πλέον οἱ ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι, ἀλλά ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πού καταρημάζουν Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα.
Ἐπίσης τό Κράτος κατά τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, ἔχει ὑποχρέωση νά σεβαστεῖ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν αἱρετικῶν καί τίς ιδιόρυθμες λειτουργικές ἀπαιτήσεις τούς, καί τοῦτο δέν εἶναι ξένο ἀπό τήν Ἁγία Ἐκκλησία, καθώς σέβεται τό αὐτεξούσιο τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Κατά αυτές τίς θεμελιώδεις νομικές ἐξουσίες, τό Κράτος ἔχει τήν ἰσχύ νά διαχωρίζει τούς Ὀρθοδόξους, καί τούς αἱρετικούς, ὅπως τό ἔχει νομικά θεσπίσει μέ ξεχωριστά τμήματα τό ἕνα τῶν Ὀρθοδόξων καί τό ἄλλο τῶν αἱρετικῶν στό Ὑπουργεῖο Παιδεῖας. Ἐδῶ πρέπει νά τονιστεῖ πῶς εἶναι ἄλλο θέμα ὁ ἔλεγχος τῆς νομιμότητας τῆς ἐξουσίας τοῦ Κράτους ὡς πρός ποίους θέλει νά ἀναγνωρίζει Ὀρθοδόξους, καί ἄλλο θέμα ποῖοι εἶναι οἱ ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι. Ἡ πρόδηλος παρανομία τοῦ Κράτους δηλαδή τό ψεῦδος καί ἡ Πολιτειακή ἐξουσιαστική ὑποκρισία, σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὁρίζοντας γιά ἀληθῆ εὐθυγράμμιση Ὀρθοδόξων. Ποτέ ἡ αντίχριστη παρανομία δέν ἀποτελεῖ Ἀλήθεια καί θεμέλιος λίθος, εἰδικά ὅταν θέλουμε νά στηρίξουμε θέματα Πίστεως. Το ἐπί Τουρκοκρατίας καθεστώς πού ἀναφέρει ὁ συγγραφέας τῶν ἀπόψεων, δέν μπορεῖ νά ὑιοθετηθεῖ στήν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα ὑπό τό συγκεκριμένο Σύνταγμά της. Καί ἡ ἄρνηση Πίστεως, ἐπί Τουρκοκρατίας γιά τούς ἐξωμότες, πάντοτε ἄρνηση Πίστεως ὑπῆρξε, ποτέ δέν θεωρήθηκε ὀρθόδοξη ἡ ἄρνηση λόγω τῶν καταστάσεων, ποτέ δέν ἀθωώθηκε, ἀσχέτως ἐάν ἦταν καταδυναστευτικώς ἐπιβεβλημένη ἀπό τούς κατακτητές Τούρκους, ἀσχέτως ἐάν ἦταν ἐπιβεβλημένη μέ τό μαχαίρι στό λαιμό.

Ὅσο γιά τήν παρανομία πού καταγγέλλεται τό νά ὑπογράφει ἄλλος τήν ἄδεια τοῦ μυστηρίου, γιά τήν διευκόλυνση τῆς γραφειοκρατίας ὅπως λέτε, τούτη ἡ πρακτική εἶναι παρανομία καί ψεῦδος, καί ἡ ἄδεια τοῦ Μυστηρίου, ὅπως ὅλα τά δημόσια ἔγγραφα ἐνέχει θέση καί βαρύτητα ὑπεύθυνης δήλωσης, καί ἐπισύρει κυρώσεις ἀπό τό νόμο μέχρι καί φυλάκιση, ἡ ἀλλοίωση τῶν στοιχείων.
Ἐν κατακλεῖδι παρατηρῶ πῶς συνεχίζεται ὑπό τούς ΓΟΧ ΘΝΠ ἡ ἴδια γραμμή τῆς προπαγάνδας, καί τοῦ ψεύδους.

Σταύρος Τ. είπε...

ή μήπως όσοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, θα ελέγχονται από πουθενα ότι δεν είναι παιδόφιλοι ;
Νοιάζονται τάχα για την δυσφήμηση που μας γίνεται από αγύρτες παρουσιαζόμενους ως ΓΟΧ, αλλα δεν νοιάστηκαν για την δυσφήμηση που δημιουργείται όταν εκείνοι καταγγέλουνε στα δικαστήρια αποτειχισμένους Ιερείς ή κάνουνε άλλα ή ΔΕΝ κάνουνε αυτά που οφείλουνε...
Βλέπουε επίσης, ο +Φώτιος βρήκε έναν βολικό κι ανακόλουθο συνομιλητή (κ. Κυριαζόπουλο) και προσπαθεί έτσι να κερδίσει τις εντυπώσεις, xρησιμοποιώντας την παραπλανητική μέθοδο, ότι αφού κάνει λάθος εκείνος ή είναι αναξιόπιστος, άρα είμαστε σωστοί εμείς
Αποφεύγοντας παράλληλα να απαντήσει σε ερωτήματα ουσίας, τα οποία τέθηκαν στα σχόλια εδώ, στις 04/01/2019
https://entoytwnika1.blogspot.com/2019/01/blog-post.html
κι εδώ, στις 24/03/2019
https://entoytwnika1.blogspot.com/2019/03/b.html

Χρησιμοποιούνται δηλαδή από εκείνον και την πλειοψηφική μεριά της Συνόδου (καθώς κάποιοι διαφωνούν αλλά συναινούν με την σιωπή τους) πεζά "επιχειρήματα" και μέθοδοι εκφοβισμού και παραπλανήσεως χειρίστης μορφής

Και στο βάθος, έρχονται διωγμοί με τη κάλυψη της "νομιμότητας"....

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατά τήν γνώμην μου, ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπ. Παιδείας μέ τίτλον «Πιλοτική ἐφαρμογή τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ μητρώου Θρησκευτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων & Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν στά Ληξιαρχεῖα τῶν Δήμων Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Θεσσαλονίκης, Σύρου, Κομοτηνῆς, Θήρας καί Ρόδου» εἶναι ἕν εἶδος σφραγίσματος! Διότι ὅποιος ἱερεύς δέν δέχεται νά ὑπαχθῇ εἰς κάποιαν ἀνεγνωρισμένην ἀπό τό Κράτος θρησκευτικήν ὀντότητα, ὅπως εἶναι οἱ ἀποτειχισμένοι ἱερεῖς ἀπό τό νέον ἤ ἀπό τό παλαιόν ἑορτολόγιον, τότε αὐτοί δέν θά δύνανται νά τελοῦν γάμους καί βαπτίσεις!!! Ἔτσι, ὁ κ. Γαβρόγλου ἀπεφάσισε ποιός ἐφεξῆς θά πρέπῃ νά θεωρῆται ἀληθινός καί ποιός ψευδής λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, κατενέγκας τοιουτοτρόπως καίριον πλῆγμα κατά τῆς εὐλογημένης Ὀρθοδόξου ἀποτειχίσεως καί ἀκυρώσας τούς σχετικούς ἱερούς Κανόνας (31ον Ἀποστολικόν καί 15ον τῆς ΑΒ), καί βεβαίως ὁλόκληρον τήν Πατερικήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν! Ὑπάρχει σέ πολλούς διάχυτος ἡ ὑποψία ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή ὑπεκινήθη τόσον ἀπό τήν Ν/Ηκήν «ἐκκλησίαν» ὅσον καί ἀπό τήν Σύνοδον «ΓΟΧ» τοῦ κ. Καλλινίκου, οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν ἀρκετούς ἀποτειχιζομένους «ἀντάρτας», ὥστε ν’ ἀνησυχοῦν μήπως ἡ ἔμπρακτος αὐτή Ὀρθόδοξος Ὁμολογία Πίστεως λάβῃ μεγαλυτέρας διαστάσεις, ὁπότε ἐνεργοῦν ἐγκαίρως διά τήν πάταξίν της μέσῳ τῆς ἀντιχρίστου «κυβερνήσεως» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοὐτέστιν σεργιανιστικῷ τῷ τρόπῳ. Βεβαίως, ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου, προβλέψασα τάς ἀντιδράσεις εὐσεβῶν ἱερέων της, προσεπάθησε νά τίς προλάβῃ, εἰσαγαγοῦσα εἰς τήν Ὁμολογίαν Πίστεως πού ὑπέβαλε τό 2014 διά τήν ἵδρυσιν Θρησκευτικοῦ Νομικοῦ Προσώπου (ΘΝΠ) τό αἱρετικόν δόγμα τοῦ «ἀλαθήτου τῆς Συνόδου», ἀπαιτήσασα ἀπό τούς πιστούς νά πείθωνται προθύμως εἰς αὐτήν!!! «Ἑνός κακοῦ δοθέντος, μύρια ἕπονται», κατά τό δή λεγόμενον!

Marinos Ritsoudis είπε...


Παραθέτω αυτούσιο και ένα μήνυμα από Αγιορείτη Ιερομόναχο, Ορθόδοξο ζηλωτή ως απάντηση που μου έστειλε μετά την κοινοποίηση τής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας περί των λειτουργών ΘΝΠ και των ΓΟΧ ΘΝΠ και το πως αντιμετωπίζουν τους λειτουργούς που δεν επιθυμούν την ένταξη στα ΘΝΠ.

"Αδερφέ εν Χρστω Μαρίνε, η αιρέσεις του Σέργιανισμου εν δράση.
Διώκτες των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών είναι οι εξωμότες και οι Αρνητες της Ορθοδοξίας,της αιρετικής (πλέον)Νομικης Εκκλησίας της Συνόδου του κ. Καλλίνικου.
Προτρέπω όλους τους Ιερείς και λοιπούς εν Χριστώ αδελφούς να απομακρυνθούν άμεσα,από τους αιρετικούς αυτούς σεργιάνιστας.
Με αδελφικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς."

Δεν έχω την ευλογία του για να γράψω ποιός είναι, είναι όμως σημαντική η παρέμβαση γιατί σπάει την σιωπή του το Άγιο Ορος, και γιατί στέκεται το ρήμα, σε όλα τα σχετικά που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα που στηλιτεύουν το έκτρωμα των θρησκευτικων νομικών προσώπων.
.
.

Σταύρος Τ. είπε...

Σχετικά με το κείμενο που δημοσιεύτηκε εδώ
https://entoytwnika1.blogspot.com/2019/06/mhnymata-l.html
και τα σχόλια που το συνοδεύουνε, θα πω τα εξής :
Παρακάμπτω καταρχήν τις "ανωνυμες" τοποθετήσεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα και θα πω τα εξης, καθώς εδώ παει να χαθει η απλή λογικη κι ακουμε οτι να ναναι :
1) Αποδεχόμενος καταρχήν ως ακριβή την "ανώνυμη" πληροφορία, θα ρωτήσω το εξής :
To ότι έγινε αυτό το - πολύ μικρότερο- λάθος στο παρελθόν (επί ΠΑΣΟΚ) σημαινει οτι θα πρεπει να συνεχιστουνε τα λάθη ;
πολύ μικρότερο, καθώς σημερα δεν κατοχυρωνονται οι ΓΟΧ και παραλληλα κατοχυρωνονται κι ετεροδοξοι , αλλοθρησκοι (δηλαδή επωφελούνται από μια γενική νομοθεσία) ΑΛΛΑ "κατοχυρωνονται" οι ΓΟΧ Καλλινικου προδιδοντας, υπαγομενοι στους ετεροδοξους.
Εσεις που λετε εμας υποκριτες, δεν λέτε εμας, αλλά όλους εκεινους τους Ομολογητές και Άγιους, οι οποίοι σε καμία περιπτωση δεν τήρησαν το "και η πιτα ολοκληρη κι ο σκύλος χορτατος"
π.χ. αρνηθηκαν να πουνε (χωρις να πραξουνε) οτι εκαναν θυσια στα ειδωλα
εμεις ουδεμια σχεση εχουμε με Ομολογητες και Μαρτυρες, αλλα τουλάχιστον (πρώτα ο Θεός) δεν θα υποχωρήσουμε στα αυτονόητα

2) συνεχιζονται οι θεωρίες εκφοβισμού και παραπλανήσεως κι αφού είχαμε ακούσει από τον Σεβασμιώτατο Φώτιο για τη αποφυγή τάχα των παρανομων Ελληνοποιήσεων και των παιδόφιλων, μέσω του ΘΝΠ, τώρα οι "εγκυρες" πληροφορίες λενε και για πλήρη καταργηση αναγνωρισεως των θρησκευτικων τελετων.
Και για αυτό έτρεξαν να προλαβουνε οι ΓΟΧ, υπαγομενοι στους αιρετικους του αρθρου 13 !!!
Πολύ παρεμφερές σκεπτικό έχει ο αδελφός Γεώργιος με τον Σεβασμιώτατο Φώτιο....
Και μας μιλαει μετα για αγαπη, αφου πρωτα μας ονομασε σεχτα...αλλωστε και καποιοι Επισκοποι απο αμβωνος καθυβριζαν τους αντιδρωντες με διαφορα κοσμητικα επιθετα (παντα εν αγαπη)
Τωρα, ΑΝ φταναμε ποτε να καταργηθούνε πλήρως ως αναγνωρίσιμες οι θρησκευτικες τελετές, (όπως λένε οι έγκυρες πληροφορίες για την Αγγλία, το οποίο θα διασταυρώσω σύντομα....) κι αφού πρώτα αντιδρούσαμε σφόδρα και δεν θεωρουσαμε - οπως καποιοι Συνοδικοι ΓΟΧ - τιμωμενα προσωπα αυτους που εφραρμοζουνε αυτα τα ανομα σχεδια, (ουτε τρεχαμε με ζηλο να υπαχθουμε στο Θ.Ν.Π.), ΤΟΤΕ λοιπόν θα εξεταζαμε υπο ποιες συνθηκες θα γινοτανε αυτη η αναγνωριση μεσω του κρατους. Σε καμία περιπτωση δεν αρνεισαι την Πιστη σου τωρα (υπαγομενους ΞΕΚΑΘΑΡΑ στους αιρετικους)για να μην αναγκαστεις (ΙΣΩΣ) μετα απο αρκετα χρονια να αντιμετωπισεις μια δυσκολη κατασταση, που σαφως (με τα υπάρχοντα δεδομένα), είναι πολύ μικρότερης βαρυτητας απο την υφισταμενη, ξεκάθαρη αρνηση Πιστεως. Θα μπορούσε π.χ. να υπάρξει κάποια άλλη νομική κατοχύρωση, κι όχι ο πολιτικός γάμος, καθώς άλλωστε και σε πολλούς άθεους δεν αρέσουνε τα περί γάμου
Όμως αυτα τα σενάρια είναι κι ευφάνταστα, καθως καθε λογικος ανθρωπος καταλαβαινει ότι ακόμη και στα χρόνια του Αντιχρίστου θα υπάρχει "Εκκλησία"..η "Εκκλησία" της Ν.Τ.Π....ήδη υπάρχει στο νέο ημερολόγιο, να προσέξουνε λοιπόν κάποιοι μην αποτελέσουνε την Κρατούσα "Εκκλησία" του πατρώου
Τί αλλον εκφοβισμό και παραπλάνηση θα ακούσουμε επιτέλους ;
είμαστε έτοιμοι για τα πάντα...

Σταύρος Τ. είπε...

Το πληρες ονομα μου ειναι γνωστό σε αρκετούς, αλλά το παραθέτω και εδώ

Σταύρος Τάκας