Τη ΙΗ΄ (18η) Απριλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ, μαθητού του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 18  Απριλίου 2019                                                                    

Ιωάννης ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ήκμασε κατά τον Η΄ αιώνα, μισήσας δε τον κόσμον εκ νεαράς ηλικίας, ηγάπησε τον Χριστόν και πορευθείς προς τον μέγαν Γρηγόριον τον Δεκαπολίτην, έγινε παρά τούτου Μοναχός, εις το εξής δε παρέμενε μετ’ αυτού, αγωνιζόμενος καθ’ όλα και υπηρετών τον Θεόν.
Τόσον δε περιβόητος έγινεν ο αοίδιμος εις την υπακοήν και την υποταγήν και τόσον εστάθη ευπειθής και πρόθυμος υπηρέτης, ώστε ο θείος Γρηγόριος, ο Πνευματικός του Πατήρ, έχαιρε δι’ αυτόν και εδόξαζε τον Θεόν. Αφ’ ου δε εκοιμήθη ο Άγιος Γρηγόριος, μετέβη ο θείος ούτος Ιωάννης εις άλλον ξένον και αγνώριστον τόπον, δια την αγάπην του ξενιτεύσαντος και εις την ξενιτείαν γεννηθέντος Χριστού και εκεί ηγωνίζετο ο τρισόλβιος. Πορευθείς δε κατόπιν εις Ιεροσόλυμα και προσκυνήσας τους Αγίους Τόπους μετέβη εκείθεν εις την Λαύραν του Οσίου Χαρίτωνος. Εκεί λοιπόν, επιδοθείς εις περισσοτέρους αγώνας αρετής, εκοιμήθη εν ειρήνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: