Αι ευθύναι του πολιτικού κόσμου εις την αλλοίωσιν του Εθνολογικού μας ιστού

Όταν καθιερώνετο ἡ Συνθήκη Σέγκεν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μετὰ τῶν πνευματικῶν πατέρων τους ἠγέρθησαν ἐναντίον τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ καὶ ἐναντίον βουλευτῶν ὅλων τῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζον τὴν Συνθήκην. Ἡ ἔγερσις ἔγινε, διότι διὰ τῆς Συνθήκης θὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα, τὰ ἠλεκτρονικὰ διαβατήρια, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα. Ἤδη ἀπὸ τῆς καθιερώσεως τῆς Συνθήκης τόσον οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι πολῖται παρακολουθοῦνται εἰς τὰς δραστηριότητάς των, φακελλώνονται, καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα των εἶναι εἰς τὴν διάθεσιν ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν καὶ τῶν Ἀμερικανικῶν.
Ἡ Συνθήκη, ὅμως, προέβλεπεν ὅτι οὐδεὶς παράνομος θὰ εἰσέρχεται εἰς τὰς χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τὰς ὁποίας καὶ ἰσχύει. Ἡ Ἑλλάς παραβιάζει τὴν Συνθήκην κατὰ τὸ τμῆμα τῆς ἐλεύσεως παρανόμων εἰς τὴν χώραν μας. Ἑκατομμύρια λαθρομετανάσται ἔχουν εἰσέλθει ἀπὸ τὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορα. Στεροῦνται ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων. Δὲν γνωρίζομεν τὰ πραγματικὰ των στοιχεῖα. Δὲν γνωρίζομεν πόσα καὶ εἰς ποίους ἐπλήρωσαν εἰς τὴν χώραν των καὶ εἰς τὴν χώραν μας διὰ τὴν παράνομον εἴσοδόν των. Δὲν γνωρίζομεν τὸ ποινικὸν μητρῶον των ἢ τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας των. Γνωρίζομεν ὅτι ὅλοι ἔχουν πολυμελεῖς οἰκογενείας, τὰς ὁποίας μὲ βάσιν τὸν νόμον διὰ τὰς συνενώσεις τῶν οἰκογενειῶν, ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ θελήσουν νὰ φέρουν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Γνωρίζομεν, ἐπίσης, ὅτι οἱ περισσότεροι εἶναι Μουσουλμάνοι εἰς τὸ Θρήσκευμα. Γνωρίζομεν ὅτι μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς παρανόμους ἀλλοιώνεται ὁ Ἐθνολογικὸς ἱστὸς τῆς Ἑλλάδος πρὸς μεγάλην ἱκανοποίησιν τῆς Τουρκίας, μέσῳ τῆς ὁποίας φθάνουν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὰ καραβάνια τῶν λαθρομεταναστῶν. Γνωρίζομεν ὅτι τὸ Μουσουλμανικὸν τόξον μὲ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς διέλυσαν μὲ πολέμους, ἐμφυλίους καὶ βόμβας οὐρανίου τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Σερβίαν. Νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι αὐταὶ αἱ δυνάμεις εὑρίσκονται ὄπισθεν τῆς μεταφορᾶς τῶν παρανόμων λαθρομεταναστῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα, μὲ σκοπὸν νὰ ἀχρηστεύσουν τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ… «ἀνάδελφον» καὶ νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα πολυπολιτισμικὴ ἄνευ κοινῆς γλώσσης, κοινῆς θρησκείας, κοινῆς Ἱστορίας, κοινῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων. Καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος καὶ οἱ πολιτικοί του (οἱ περισσότεροι, διότι ὑπάρχουν καὶ αἱ ἐξαιρέσεις) τί ἔκαμναν καὶ τί κάμνουν, διὰ νὰ μὴ ἐπέλθη ἡ «ἅλωσις»; Τίποτε. Καταπατοῦν τὴν Συνθήκην Σέγκεν, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει τὴν εἴσοδον παρανόμων εἰς τὴν χώραν καὶ ἐν ὀνόματι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀλλοιώνει τὸν ἐθνολογικὸν ἱστὸν καὶ τὴν ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος. Ντροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: