Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος: ΟΧΙ ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΣΚΑΡΑΔΩΝ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλῆς, εἰς ἀνακοίνωσίν του, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 22 Φεβρουαρίου, ἐκφράζει, ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τὴν θλῖψιν του διὰ τὴν Ἐκκλησιοκαπηλείαν καὶ τὴν Πατριδοκαπηλείαν τῶν μασκαράδων, ὡς αὐτὴ ἀναδεικνύεται διὰ τῶν Καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων, τὰς ὁποίας ὀργανώνει ἡ τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἀνακοινώσεως ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Μὲ βαθὺ πόνο παρακολουθοῦμε, ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος, τὴν ἐκ μέρους τῶν κατὰ τόπους Διοικητικῶν φορέων διοργάνωση σʼ ὅλο τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο μὲ ἐπίκεντρο τὴν Πάτρα, καρναβαλικῶν Ἐκδηλώσεων, μὲ ἀφορμὴ δῆθεν τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου. Διερωτώμεθα ὅμως κύριοι διοργανωτὲς αὐτῶν τῶν ἀπολίτιστων “πολιτιστικῶν” καὶ βεβαίως οἰκονομικὰ κερδοφόρων ἑορτασμῶν: Τι πανηγυρίζετε αὐτὲς τὶς ἡμέρες; Διατείνεσθε, “ὅτι ἑορτάζετε τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου. Ὅμως τὸ Τριώδιο εἶναι Ἐκκλησιαστικὴ περίοδος, μὲ περιεχόμενο τὴν πνευματικὴ κατάνυξη, τὴν συγχωρητικότητα πρὸς τοὺς συνανθρώπους καὶ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα γιὰ αὐστηρότερη τήρηση τῶν Εὐαγγελικῶν διδαχῶν. Τί σχέση ἔχουν οἱ ἐκδηλώσεις σας μ᾽ ὅλα αὐτά; Γιατί καπηλεύεσθε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ὁρολογία; Γιατί ἀμαυρώνετε τοὺς θεσμούς;

Δὲν ἀγνοοῦμε βεβαίως, ὅτι τὴν ἐποχὴ τοῦ ἐρχομοῦ τῆς ἀνοίξεως, οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες πρόγονοί μας, μεταμφιεσμένοι γιὰ νὰ νιώθουν ἀσύδοτοι, τελοῦσαν ὀργιαστικοὺς αἰσχροὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὴν ἐαρινὴ γονιμοποίηση τῆς φύσεως. Εἶναι ὅμως ἀλήθεια κατ᾽ ἄλλα καυχώμεθα γιὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμὸ τῶν προγόνων μας. Ὅμως, ὄχι ἄκριτα. Ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία, θεωρεῖται ὅτι ἐπροόδευσε. Ζοῦμε στὴν μετὰ Χριστὸν ἐποχή. Ὑπερβήκαμε τὶς σαθρὲς καὶ κρατήσαμε τὶς ὑγιεῖς πολιτιστικὲς βάσεις τῶν προγόνων μας, τὶς ἐβαπτίσαμε εἰς τὸ Ἱερὸν
Εὐαγγέλιο καὶ δημιουργήσαμε τὸ σημερινὸ πολιτισμικὸ ἐπίπεδο τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀπεικονίζεται εἰς τὸ Ἐθνικό μας Σύμβολο, στὴν γαλανόλευκη μὲ τὸν Σταυρὸ ἀποτυπωμένο ἐπάνω της, ὡς στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς καὶ ὄχι μόνο Ταυτότητος. Σήμερα δυστυχῶς παρακολουθοῦμε τοὺς ἄρχοντάς μας, νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐφαρμόσουν τὴν παροιμία «κύων
ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα καὶ ὡς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου». Μόνο τὰ ἄλογα τετράποδα ἐπιστρέφουν στὰ ἀπόβλητά τους καὶ κυλίονται στὴ λάσπη. Ὄχι οἱ Ἕλληνες, ποὺ εἰσῆλθαν στὴν Εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια μὲ εἰσητήριο τὸν πολιτισμό τους. Πολιτισμός εἶναι Ἑλλάδα τῆς Γαλανόλευκης σημαίας μας, μὲ τὸ Σταυρὸ ὡς κύριο συστατικό, τῆς ὀντότητάς της καὶ τῶν ἀξιῶν της. Ἑλλάδα θεωροῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἡ διαφθορὰ τῶν ἠθῶν, τὸ αἶσχος καὶ τὸ μασκαραλίκι, κι ἂν ἀκόμα ὑποτεθεῖ, ὅτι αὐτὸς ὁ ὀπισθοδρομικὸς εὐτελισμὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀποφέρει οἰκονομικὸ κέρδος, ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι πατριδοκαπηλεία; Ὡς Ἕλληνες Κληρικοί, θλιβόμεθα γιὰ την Ἐκκλησιοκαπηλεία καὶ τὴν Πατριδοκαπηλεία τῶν μασκαράδων. Ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τὴν ὑπεύθυνη διαχείρηση τῶν Ἑλληνικῶν ἀξιῶν καὶ θεσμῶν. Τὴν ὑπεύθυνη καὶ σοβαρὴ διαχείρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι στὴν οὐσία του καὶ Ὀρθόδοξος – Χριστιανικός. Οἱ Ἄρχοντές μας, τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, δὲν πρέπει νὰ ἔχει σχέση μὲ σάτυρες, σάτυρους καὶ μασκαράδες.
Μὲ βαθύτατη ὀδύνη
Διὰ τὸ Δ.Σ.Ι.Σ.Κ.Ε.

Ὁ Πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος

Γεώργιος Σελλῆς»

Δεν υπάρχουν σχόλια: