Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

Όσοι  παρηκολούθησαν τὴν τελετὴν ὁρκωμοσίας τοῦ νέου προέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Τράμπ, ἡ ὁποία μετεδόθη τηλεοπτικῶς εἰς ὁλόκληρον τὸν Πλανήτην, θὰ παρετήρησαν ὅτι τόσον ὁ νέος Πρόεδρος, ὅσον καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ἀλλὰ καὶ ὅλοι  ὅσοι ἐπαρουσίασαν καὶ ὡμίλησαν διὰ τὸν νέον πρόεδρον ἔκαναν ἐπίκλησιν εἰς τὸν Θεόν, ζητοῦντες νὰ τὸν προστατεύση οἰκογενειακῶς καὶ νὰ τὸν βοηθήση εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων του. Ἕνας πάστορας μάλιστα δημοσίως ἔκανε προσευχὴν ἀπαγγέλλων ὁλόκληρον τὸ «Πάτερ ἡμῶν», τὴν «Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» κι ἄλλας ἀναφοράς. Ἐκείνην τὴν ὥραν ὁ φακὸς τῆς τηλεοράσεως ἔδειξε τὸ πλῆθος μὲ σκυμένην τὴν κεφαλὴν νὰ προσεύχωνται. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἦτο καὶ ἡ οἰκογένεια Τράμπ. Πρὶν καὶ μετὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Πάστορος ὡμίλησαν ἄλλοι ὁμιληταί, οἱ ὁποῖοι, ὅλοι ἐζήτησαν τὴν βοήθειαν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Πάντα ταῦτα εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὴν Προεδρικὴν ὁρκωμοσίαν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἡ ὁποία δὲν ἔχει Πάστορας, ἀλλὰ πραγματικοὺς ἱερεῖς – λειτουργοὺς τοῦ ὑψίστου, ἡ πολιτικὴ καὶ πολιτειακὴ ἡγεσία τῆς Χώρας κάμνει ὅ,τι δύναται διὰ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ Κράτος. Τὰ συμπεράσματα ἰδικά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: