Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια -- Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δείτε τον Οικουμενιστή Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστο ή Ware ο οποίος δεν βλέπει αρνητικά και δεν θεωρεί απίθανο να υπάρξουν γυναίκες ιερείς.....θεωρεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ανοικτό ζήτημα. Ο συγκεκριμένος μάλιστα Οικουμενιστής προχωράει ακόμα περισσότερο αναφέροντας ότι θα δεχόνταν "Πρωτείο Υπηρέτη των Άλλων" για τον πάπα.....!!!

https://www.youtube.com/watch?v=x8XW7bSTF8E

http://otelders.org/postmodern-orthodoxy/bishop-kallistos-postmodern-issues-facing-orthodox-christian/

Αλέξανδρος