Ἡ καθιέρωσις τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος διὰ τῶν Θεοφανείων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ εἰς ἐγκύκλιόν του διὰ τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων μεταξὺ ἄλλων ἐπισημαίνει: «Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἔχει ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί χάρι διότι: «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», ἀλλά καί διότι: «ἐν μέν τῇ προλαβούσῃ ἑορτῇ (τῶν Χριστουγέννων) νήπιον εἴδομεν τόν Ἰησοῦν, ἐν δέ τῇ παρούσῃ (τῶν Θεοφανείων) τέλειον (Αὐτόν) ὁρῶμεν, τόν ἐκ τελείου τέλειον ἐπιφανέντα Θεόν ἡμῶν» (Εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ). Ἀκόμη, ἡ Βάπτισις τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μᾶς παρέδωκε καί ἐγκαινίασε τό διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιτελούμενον εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, τό μόνο ἀληθινό Ἁγιοπνευματικό καί Χριστιανικό Βάπτισμα. Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, Συνοπτικῶς ἀναφερθήκαμε εἰς τήν Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων καί τό ὑπό τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ παραδοθέν εἰς τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν Ἅγιο καί Σωτήριο Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, διά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ἡ Καινή Διαθήκη καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερά Παράδοσις τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν καθοριστική δήλωσί της εἰς τό Ἱερόν Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας: “ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν”».

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

άσε τα Θεοφάνεια παππούλη και το απολυτίκιο που αναφέρει τον Ιορδάνη.
εκεί κάτω ψάλλουν τώρα Χριστός γεννάται δοξάσαται.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός!!!