Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Η Εγκύκλιος της Ρωσικής Συνόδου της Διασποράς έχει ως εξής:
Παράθεση:


20 Ιουλίου / 2 Αυγούστου 1984

Προς όσους ενδιαφέρονται
Την προσοχήν του Προέδρου και των μελών της Συνόδου των επισκόπων επέσυρε το γεγονός ότι γίνονται ακόμη ανακοινώσεις υπό μεμονωμένων κληρικών και λαϊκών της Εκκλησίας ημών, εις βάρος της αυθεντίας της Συνόδου των Επισκόπων, αποσκοπούσαι να αποδείξουν ότι ο φορεύς του θείου Πάθους άγιος Εδουάρδος, ο μάρτυς, ο βασιλεύς της Αγγλίας, δεν είναι άγιος της Παγκοσμίου Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και ότι τα λείψανα του Αγίου Εδουάρδου, τα οποία πρόκειται μεγαλοπρεπώς να αποδοθούν εις την Εκκλησίαν ημών, είναι νόθα και ανάξια τιμητικής προσκυνήσεως υπό των πιστών.

Γνωστόν έστω τοις πάσι, ότι τοιούτοι μεμονωμένοι κληρικοί και λαϊκοί, οίτινες διασπείρουν τοιαύτας συκοφαντίας κατά ενός αγίου του Θεού δεν ομιλούν με την αυθεντικήν φωνήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά απλώς εκφράζουν προσωπικάς των γνώμας, αίτινες είμεθα πεπεισμένοι, ότι δεν θεμελιούνται επί των γεγονότων αυτού του ζητήματος, αλλά μάλλον επί προσωπικής προκαταλήψεως και νοσηρής βουλήσεως.
Η Σύνοδος των επισκόπων έχουσα εξετάσει τα εις την διάθεσίν της τεκμήρια του ζητήματος μετά προσοχής, ιδιαζόντως την ιατροδικαστικήν Έκθεσιν επί των λειψάνων, πραγματοποιηθείσαν το 1970, υπό του διακεκριμένου Δρ. Τόμας Στώουελ, παγκοσμίου φήμης ειδικού οστεολόγου, κατέληξεν επισήμως να αναγνωρίση ότι η ως άνω οστεολογική εξέτασις συνιστά αναμφισβήτητον επιβεβαίωσιν της ταυτότητος και αυθεντικότητος των λειψάνων, τα οποία παραδίδονται εις την Εκκλησίαν ημών.
Η απόφασις αύτη επανεξετάσθη επισήμως και επεκυρώθη υπό της Συνόδου των Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εκτός Ρωσίας, υψίστης διοικητικής αυθεντίας της Εκκλησίας ημών.
Εσχάτως υπεβλήθησαν ωρισμέναι επιστολαί εις την Σύνοδον υπό προσώπων ελπισάντων να πείσουν την Σύνοδον να ανακαλέση την απόφασίν της, την αναγνωρίζουσαν την αγιότητα του αγίου Εδουάρδου και την αυθεντικότητα των λειψάνων αυτού και να ματαιώση την οσονούπω μετακομιδήν των.
Γνωστόν έστω ότι εξετάσασα τας υποβληθείσας αυτή επιστολάς, η Σύνοδος ουδέν εύρεν το ουσιώδες, ώστε να δικαιολογείται η ματαίωσις της παραδόσεως των αγίων λειψάνων του Αγίου Εδουάρδου εις αυτήν, ουδέν το δυνάμενον να υποχρεώση αυτήν να επανεκτιμήση την αγιότητα του Αγίου Εδουάρδου.
Διετυπώθη η άποψις ότι ο Άγιος Εδουάρδος δεν δύναται να θεωρηθή άγιος ένεκα του ότι η προσθήκη του Φιλιόκβε είχεν ήδη εισαχθή εις το Σύμβολον της Πίστεως εν Αγγλία κατά την εποχήν του. Το να υποστηρίζη τις τοιαύτην άποψιν είναι αντίθετον προς τας εκπεφρασμένας γνώμας των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ανήρεσαν το Φιλιόκβε, δηλονότι του σεπτού Μαξίμου του Ομολογητού και του αγίου Ιεράρχου Φωτίου Πατριάρχου ΚΠόλεως. Προσέτι η δικαιοσύνη απαιτεί, όπως και πολλοί άλλοι άγιοι, οίτινες επρέσβευον ανεπιγνώστως την αυτήν προσθήκην εις το Σύμβολο της Πίστεως, να απαλειφθούν επίσης εκ του Αγιολογίου ημών, ώς π.χ. οι άγιοι Βιασεσλαύος και Λουντμίλλα της Τσεχίας, ο άγιος Μαρτίνος ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης κλπ.
Αμφότερα τα σώματα, η Σύνοδος και το Συμβούλιον των επισκόπων εξήτασαν το θέμα του Φιλιόκβε μετά προσοχής εν σχέσει προς την περίπτωσιν του Αγίου Εδουάρδου, και εν όψει των εκπεφρασμένων γνωμών των Πατέρων της Εκκλησίας, κατέληξαν ότι αυτό (το Φιλιόκβε) δεν αποτελεί εμπόδιον κατά την εποχήν του Αγίου Εδουάρδου, δια να επιτύχη εις χριστιανός την αγιότητα.
Όσοι αντιτίθενται εις την υποδοχήν των αγίων λειψάνων του Αγίου Εδουάρδου και εις αυτήν ταύτην την αγιότητα του Αγίου, καλώς θα πράξουν αν αναλογισθούν ότι αντιτίθενται εις αυτήν ταύτην την χάριν του ιδίου του Θεού, αμάρτημα δια το οποίον αναμφιβόλως η πνευματική ποινή δεν θα είναι αμελητέα.
Έκκλησιν ποιούμεθα προς άπαντα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εκτός Ρωσίας να έχουν εμπιστοσύνην εις την απόφασιν του Συμβουλίου και της Συνόδου των επισκόπων, εις την αρμοδιότητα της οποίας έγκεινται τοιαύτα σοβαρά εκκλησιαστικά ζητήματα και ουχί εις την αρμοδιότητα απληροφορήτων κληρικών και λαϊκών.

Μητροπολίτης ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Πρόεδρος

Επίσκοπος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Γραμματεύς

-----------------
Εδημοσιεύθη στο υπ’ αριθμ 645/ 22.3.1985 φύλλο του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ.
ΤΥΠΟΥ

5. Ύστερα από τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

α. Ούτε κατά διάνοια μπορεί ένας Ορθόδοξος να θεωρήσει ότι
ο Αγγλοσάξονας βασιλιάς της Αγγλίας είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας! Ο λόγος είναι απλούς: ΄Ηταν μέλος αιρετικής Εκκλησίας, της Αγγλοσαξονικής, που την εποχή εκείνη είχε αποδεχθεί την αίρεση του Φιλιόκβε, που δίδασκαν οι Φράγκοι επηρεασμένοι από τον Αυγουστίνο. Ηταν δηλαδή ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!
Ούτε μάρτυρας μπορεί να είναι γιατί δεν μαρτύρησε για την Πίστη του Χριστού.

β. Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται περαιτέρω είναι η επονείδιστη και κακόδοξη αυτή Εγκύκλιος της Ρωσικής Συνόδου της Διασποράς, την οποία υπόγραψε δυστυχώς ο τότε Μητροπολίτης Φιλάρετος.
Στην Εγκύκλιο αυτή ο Φιλάρετος υποστηρίζει ότι το Φιλιόκβε δεν αποτελεί εμπόδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, άποψη σαφώς αντίθετη προς τα όσα διδάσκουν οι Πατέρες! Και το ακόμη χειρότερο, ο Φιλάρετος με τη Σύνοδό του, συκοφαντούν τους Πατέρες, τους οποίους εμφανίζουν ότι δήθεν συμφωνούν μαζί τους!
Οι απόψεις αυτές της Ρωσικής Συνόδου της Διασποράς καθιστούν τη Σύνοδο ΑΙΡΕΤΙΚΗ, τα μέλη της Εκκλησίας αυτής ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν ποτέ, όχι μόνον να είναι
άγιοι της Εκκλησίας, αλλά ούτε να σωθούν. Ως εκ τούτου, η άποψη του αδελφού
Misha
ο Μητροπολίτης Φιλάρετος υπήρξε θεούμενος και άγιος δεν ευσταθεί!

γ. Περαιτέρω, δημιουργείται πρόβλημα για την Εκκλησία της Ελλάδος, η Αποστολική Διακονία της οποίας στο ηλεκτρονικό εορτολόγιό της τοποθέτησε έναν ψευτο-άγιο, τον Εδουάρδο, βασιλιά της Αγγλίας! Υπάρχει κάποιος να αναζητήσει ευθύνες;

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Σακαρέλλος ως δικηγόρος και με νομικό πνεύμα συλλογιζόμενος (παρά την προσπάθειά του να παριστάνει τον θεολόγο) διαστρεβλώνει τον Άγιο Φιλάρετο, ο οποίος ξεκάθαρα λέει πως το να αποδέχεται κανείς ΤΟΤΕ (δηλαδή προ του Σχίσματος) το φιλιόκβε ΑΝΕΠΙΓΝΩΣΤΩΣ δεν συνιστά εμπόδιο αγιότητος. Εν πάση περιπτώση εγώ προτιμώ να συντάσσομαι με τον Άγιο και θαυματουργό Φιλάρετο με το αδιάφθορο λείψανο παρά με τον σχισματοαιρετικό αμετανόητο Σακαρέλλο.
π.Ι.
Άγιον Όρος

Ανώνυμος είπε...

1.H διευκρίνηση που κάνατε είναι σωστή.
2.Το σχισματοαιρετικός Σακαρέλλος απο που προκύπτει;

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμαι διακεριμένος θεολόγος, απλά γκουγκλάρω το όνομα του Αγίου και βλέπω ότι ο Άγιος Εδουάρδος έζησε πριν το οριστικό σχίσμα με τον πάπα (μαρτύρησε το 978, ενώ το σχίσμα έγινε το 1054).

Πριν το οριστικό σχίσμα υπήρξε μεγάλη μακροθυμία της εκκλησίας, όπως και έπρεπε. (Ακόμα και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός που ήταν ο μόνος που αντιτάχθηκε στην αίρεση στη σύνοδο της Φερράρας Φλωρεντίας, αποκαλούσε τον πάπα στην επικοινωνία που είχε μαζί του ως άγιο και κάτι τέτοια.)

Το λείψανο του Αγίου Εδουάρδου βρέθηκε ακέραιο, όταν επάνω από το σημείο του τάφου του έλαμπε ουράνιο φως (θεοσημεία). Ή μήπως ήταν τα ούφο ή τα ελοχίμ του Λιακόπουλου;


Είναι διαφορετικό να κρίνεις την αγιοποίηση ανθρώπων από έναν θρησκευτικό χώρο που είναι αιρετικός ούτως ή άλλως, από το να θέτεις επί τάπητος την αγιοκατάταξη από την εκκλησία (που είναι μία αγία καθολική και αποστολική) στην οποία και ανήκε ο μητροπολίτης Φιλάρετος.

Ξέρουμε ότι ο Βαρθολομαίος είναι οικουμενιστής όπως και όσοι τον ακολουθούν. Ξέρουμε ότι δεν είναι εκκλησία και επιπλέον οι αγιοποιήσεις που γίνονται είναι με πονηρία και χωρίς κανένα σεβασμό τους κανόνες της εκκλησίας. Έτσι προσομοιάζουν στις αγιοποιήσεις του πάπα, που πάντα οι παπικοί τις έκαναν επειδή άρεσε σε εκείνους και όχι στο Θεό.

Διαβάζω την εγκύκλιο που παραθέτει ο κος Σακαρέλλος και δεν βρίσκω κάτι το οποίο να δείχνει ότι ο Φιλάρετος ήταν αιρετικός. Οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δίδονται δεν βρίσκουν βάση στο έγγραφο που παρατίθεται τουλάχιστον.

Έχω σχηματίσει την εικόνα ότι όσοι ανήκουν στον θρησκευτικό χώρο των παλαιημερολογιτών, πνευματικών απογόνων του Ακακίου Παππά (και όχι του Χρυσοστόμου πρ. Φλωρίνης όπως θέλουν να λένε με τον οποίο δεν έχουν συνέχεια) διατηρούν άσβεστη μνησικακία για την Ρώσικη Διασπορά του Φιλαρέτου με την οποία δεν έχουν καμμία κοινωνία.

Και αυτό, για όποιον δεν γνωρίζει, διότι όταν ο "πατριάρχης" των ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Φλωρινικών Ακάκιος πήγε στην Αμερική για να χειροτονηθεί από τους Ρώσους της Διασποράς, η χειροτονία έγινε από έναν. Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν ότι είχαν σχέση με την πράξη αυτή. Ο δε ένας που το έκανε υπέστη σοβαρό επιτίμιο από τη σύνοδο της Ρώσικης Διασποράς.

Στην Ελλάδα όμως ό,τι δηλώσεις....είσαι.

Οι Ρώσοι Διασπορίτες με τους οποίους έχουν αυτή τη στιγμή κοινωνία οι κατ ευφημισμόν Φλωρινικοί είναι αυτοί που πρόδωσαν τον πνευματικό πατέρα τους μητροπολίτη Βιτάλιο (ο οποίος διαδέχτηκε τον Φιλάρετο) και τον πούλησαν στην KGB η οποία δια της βίας πήρε τον Βιτάλιο από το μοναστήρι του. Τον απήγαναν δηλαδή.

Ανώνυμος είπε...

Συχέχεια......
Όσο για τον Τσάρο Νικόλαο που σε ένα προηγούμενο άρθρο αναφέρθηκε ότι και αυτός δεν ήταν άγιος και δεν μαρτύρησε για την πίστη αλλά για πολιτικούς λόγους: το άλλο ανέκδοτο, με το πολυτεχνείο, το ξέρετε;

Η ζωή του Τσάρου και της οικογενείας του ήταν ολόκληρη μία μαρτυρία για την πίστη και για τον Θεό. Βρέθηκαν καμπαλιστικά σύμβολα χαραγμένα στον τόπο εκείνο της δολοφονίας, που δείχνουν ότι οι άνθρωποι του σατανά έκαναν το έγκλημα. Το έγκλημα ήταν εναντίον της χριστιανικής πίστης, κατά των χριστιανών τους οποίους η τσαρική οικογένεια είχε τόσο ευεργετήσει και στηρίξει. Δεν μπορεί κάποιος που γνωρίζει ελάχιστα για το βίο της τσαρικής οικογένειας να πιστέψει ότι δεν ήταν μάρτυρες για την πίστη.

Για την ιστορία, πριν πάρουν την εξουσία οι μπολσεβίκοι ήταν πατριάρχης Ρωσίας ο Άγιος Τύχων. Μόλις ανέβηκαν οι μπολεσεβίκοι ο Άγιος Τύχων έφυγε αναγκαστικά από τη Ρωσία και πήγε στο εξωτερικό και έτσι τότε δημιουργήθηκε η Ρώσικη εκκλησία της Διασποράς.
Ο Άγιος Τύχων πήρε το μύρο που είχε (με την αποστολική διαδοχή από την εποχή του αποστόλου Παύλου) μαζί του. Δεν άφησε Άγιο Μύρο στη Μόσχα. Οι μπολσεβίκοι έβαλαν δικούς τους αρχιερείς να το παίζουν θρησκευτικοί ηγέτες και φυσικά δεν έχουν αποστολική διαδοχή από τότε έως και σήμερα (Σεργιανισμός).

Ο Κύριος έχει αναδείξει αγίους στην Ρώσικη Διασπορά με άφθαρτα σκηνώματα.

Κρίμα να μαχόμαστε την Εκκλησία και τους Αγίους.


Οι Φλωρινικοί δυστυχώς δεν έχουν καμμία χειροτονία και επομένως αποστολική διαδοχή.
Ίσως η ένωσή τους με του ενισταμένους Κυπριανίτες να ήταν μία τους ελπίδα για κανονικότητα, αφού ο Κυπριανός Κουτσούμπας ήταν ιερέας που προήλθε από το νέο. Όμως και πάλι τζίφος, ο Κυπριανός είναι δις καθηρημένος και από το νέο και από το παλαιό. Θα μου πείτε τι σημασία έχει όταν το νέο είναι αίρεση και το παλαιό εκτός...από το τίποτα στο τίποτα...και στο τέλος πάλι τίποτα.

Η Ρώσικη εκκλησία της διασποράς έχει εξ άνωθεν μαρτυρία για την αγιότητά της.

Οι έλληνες παλαιοημερολογίτες λένε ότι έχουν αξ άνωθεν μαρτυρία το σταυρό στον ουρανό. Ναι, αλήθεια είναι ο σταυρός εμφανίστηκε στον ουρανό με το παλαιό.
Με αυτούς τους αγωνιστές όμως οι συντρηπτική πλειοψηφία των ελλήνων ιερέων δεν έχουν σχέση.

Δεν θέλησαν να έχουν σχέση, θέλουν να κάνουν αυτά που τους λέει το εγώ τους.
Δεν έχουν κοινωνία με την ορθοδοξία διότι δεν έχουν ταπείνωση και αυτά που γράφω βασίζονται σε όσα ιστορικά γεγονότα έχω διαβάσει και αυτά που μαθαίνω κάθε μέρα από το χώρο των παλαιοημερολογιτών και των νεοημερολογιτών.

Αν είχαν χάρη Θεού, θα είχαν κοινωνία με τους ορθοδόξους και όχι με τους οικουμενιστές. Η κοινωνία με την ορθοδοξία κοστίζει σε υλικά αγαθά και συμφέρει σε πνευματικά, ενώ η κοινωνία με την αίρεση συμφέρει σε υλικά και κοστίζει σε πνευματικά.


Κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του στην προσωπική του ζωή ανάλογα με την αξία που δίνει στα υλικά και τα πνευματικά. Κατά πώς διάγει στην προσωπική του ζωή , ανάλογες επιλογές κάνει και στα εκκλησιαστικά-λατρευτικά ζητήματα.

Ανώνυμος είπε...

Θα προσθέσω και εγώ ότι:

1.Ο άγιος Φιλάρετος αποκατέστησε την κρυφή χειροτονία του Ακακίου το 1960 καθώς κατοχύρωσε τους ΓΟΧ Συνοδικά το 1969 με υπογραφές όλων των αρχιερέων.

2.Ο Κυπριανός δεν έκοψε απο το Νεο για θέματα πίστεως αλλά επειδή δεν ήθελε να γράψει το Μοναστήρι του στον οικείο επίσκοπο Νικόδημο... γι' αυτό και μόλις έκανε την δουλειά του με τους ΓΟΧ ( μόνο κατ' όνομα ) με το να γίνει επίσκοπος, την επαύριο κήρυξε την πατρώα πίστι του λόγω και έργω ιδρύοντας δική του "εκκλησία"

Αυτό βέβαια πάνω κάτω έχουν κάνει όλα τα σχίσματα των ΓΟΧ με το να ιδρύουν προσωπικές εκκλησίες λες και η Εκκλησία είναι όπως τα κόμματα της βουλής.
Αυτή η κατάσταση = κόλαση

3.Αποστολική διαδοχή εχουν οι ΓΟΧ - αλλά ορθή πίστι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ καθώς εχουν καταντήσει μια θυγατρική του Νεου οικουμενισμού και ακριβώς κοροιδευουν τον κοσμο

Silver είπε...

Για να υπάρξει Αποστολική διαδοχή η Εκκλησία θέτει ως απόλυτα κριτήρια κανονικότητας του Επισκόπου την ορθότητα της πίστεως και την κανονική σχέση του με την Εκκλησία.

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

"Ο άγιος Φιλάρετος αποκατέστησε την κρυφή χειροτονία του Ακακίου το 1960 καθώς κατοχύρωσε τους ΓΟΧ Συνοδικά το 1969 με υπογραφές όλων των αρχιερέων."

Όταν λέμε ΓΟΧ εννοούμε τους λεγόμενους φλωρινικούς να υποθέσω;

Ό,τι έγινε το 1960 δεν ήταν σε καμμία περίπτωση χειροτονία του Ακακίου.
Κατοχύρωση συνοδική δεν υπήρξε το 1969.
Αλλά ας πάρουμε το παραμύθι έτσι...πάσο που λέμε.

ΕΣΤΩ ΟΤΙ: ο Ακάκιος χειροτονήθηκε από Ρ. Διασπορά.
Δεδομένου ότι
α)η Ρ. Διασπορά ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ πρόδωσε τον Βιτάλιο και την ορθοδοξία
β)ότι με τους προδότες οι λεγόμενοι ΓΟΧ φλωρινικοί έχουν κοινωνία και όχι με τους καθαρούς από τον οικουμενισμό.

Ερχόμαστε στο ίδιο συμπέρασμα: ότι δεν υπάρχει σήμερα τίποτα σε αυτό που λένε εκκλησία των ΓΟΧ των φλωρινικών....αλλά και εν γένει των φερόντων την επωνυμία ΓΟΧ.
Αν ήθελαν θα υπήρχε. Δεν θέλησαν ούτε θέλουν όμως.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό ακριβώς λεω και εγώ
ο Αγαθάγγελος που ενώθηκαν οι ΓΟΧ είναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ο οποίος αντί να υπερασπιστεί τους ζηλωτές της ΡΟΕΔ - πριν την ένωση τους με το Πατριαρχείο Μόσχας - συντάχθηκε
μαζί τους... και με αυτόν τον Προδότη ενώθηκαν οι ΓΟΧ

Και για να μην μας πουν ακραίους, δηλώνω ότι τα παραπάνω τα έχει καταθέσει ενυπογράφως ο αρχιγραμματέας των ΓΟΧ Φώτιος ΠΡΙΝ 6 χρόνια περίπου όταν έπαιζε το προξενιό για ένωση με την Σύνοδο της ΡΟΕΔ του αρχιεπισκόπου Τύχωνα, τον οποίο και ο Φώτιος τον παρουσίαζε ως το μεγαλύτερο ομολογιακό κεφάλαιο στην Ρωσία.
Πληροφοριακά, ο Αγαθάγγελος όταν ενθρονίστηκε αναγνώρισε θεια χάρι στους Παπικούς τους Μονοφυσίτες και τους Παλαιόπιστους - και δεν τα ανακάλεσε ποτέ.

Και μετά απο όλα αυτά οι ΓΟΧ ΔΕΝ ενώθηκαν με τον Τύχωνα αλλά με τον ΠΡΟΔΟΤΗ Αγαθάγγελο.
" είναι πολλά τα λεφτά ΑΡΗ "

Ανώνυμος είπε...

Βάλτε βρε άνθρωποι του θεού και κανένα όνομα ή ψευδώνυμο αφού γράφετε δημόσια ώστε να μην μπερδευόμαστε!!! Ντροπαλούληδες.....

ΧΝ

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Το 1976 η διοικούσα εκκλησία έκανε μήνυση σε 2 επισκόπους ΓΟΧ (φλωριναίων και Ματθαικών) για αντιποίηση αρχής.
Οι επίσκοποι που κατηγορήθηκαν ήταν οι Πειραιώς Γερόντιος απο Φλωριναίους και ο Νικόλαος απο Ματθαικούς (μετέπειτα αρχιεπίσκος Ματθαικών).
Στό δικαστήριο προσκόμισαν τα χειροτονητήριά τους ένθεν κι ένθεν απο την ΡΟΕΔ το 1969 ( φλωριναίοι) και 1971 (Ματθαικοί) και το δικαστήριο τα εξέλαβε ως έγκυρα. Τουτέστιν το δικαστήριο δικαίωσε τους ΓΟΧ ως κανονικούς επισκόπους με αποστολική διαδοχή.

Ανώνυμος είπε...

Προς αποκατάστασιν της όποιας αλήθειας
http://eggolpio.blogspot.gr/2014/02/blog-post_22.html

Ο Άγιος Φιλάρετος συναίνεσε κατ᾽ακροτάτην οικονομίαν με την προϋπόθεση της των πάντων (παλαιοημερολογιτών) ενώσεως. Ως γνήσιοι έλληνες όμως κάναμε τη δουλίτσα μας και από δω πάν κι οι άλλοι. Έκαναν παρακοή στον Άγιο και γνωρίζουμε όλοι την πορεία των ΓΟΧ μετέπειτα. Μάλλον το μόνο που τους έννοιαζε όπως φάνηκε ήταν το μπαστούνι και η εξουσία με συνέπεια την απώλεια της όποιας Θείας Χάριτος μπορούσαν ως τότε να έχουν.

Πολύ ορθώς οι νεοημερολογίτες χειροτονούν εκ νέου όσους ιερείς ΓΟΧ φεύγουν από το παλαιό και πάνε με το νέο. Άσχετα εάν δεν έχουν χάρη λόγω αίρεσης.

"1.Ο άγιος Φιλάρετος αποκατέστησε την κρυφή χειροτονία του Ακακίου το 1960 καθώς κατοχύρωσε τους ΓΟΧ Συνοδικά το 1969 με υπογραφές όλων των αρχιερέων."
Από το 60 ως το 69 , δηλαδή, με άκυρη χειροτονία, πόσους και τι βαθμούς χειροτόνησε ο Ακάκιος;
Να υποθέσουμε ότι με την αποκατάσταση του Ακακίου αυτόματα απεκαταστάθησαν και οι υπόλοιποι χειροτονηθέντες υπό του Ακακίου;Ανώνυμος είπε...

Εύγε στον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας για το ελεύθερο βήμα σε αντίθεση με τους φασίστες της Πατερικής Παράδοσης και της Μαρτυρικής Εκκλησίας που έχουν καταργήσει τον σχολιασμό!

Ανώνυμος είπε...

"Να υποθέσουμε ότι με την αποκατάσταση του Ακακίου αυτόματα απεκαταστάθησαν και οι υπόλοιποι χειροτονηθέντες υπό του Ακακίου;"

-Aκριβώς

Ανώνυμος είπε...

φίλε είναι επιλογή να μην υπάρχουν σχόλια σε ενα σαιτ για πολλούς λόγους.
Τους φασίστες να ψάξεις να τους βρείς σ' αυτούς που εχουν σαιτ, αλλά ανεβάζουν μόνο τα σχόλια της δικής τους κατεύθυνσης...

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Για τον δαιμονισμό των παρασυναγωγών θα συμφωνήσω.
Τους Ιδρυτές των σχισματικών "εκκλησιών" δεν τους ξεπλένει ούτε αίμα μαρτυρίου.

Ανώνυμος είπε...

"Να υποθέσουμε ότι με την αποκατάσταση του Ακακίου αυτόματα απεκαταστάθησαν και οι υπόλοιποι χειροτονηθέντες υπό του Ακακίου;"

-Aκριβώς

https://www.youtube.com/watch?v=WEBx02Wo-BI

ότι χειροτονία έχει τούτος εδώ,ίδια έχει και ο δικός σας....
κρίμα....ούτε τους αγώνες,ούτε τους διωγμούς των πρωτεργατών δεν σεβάστηκαν,
αλλά είπαμε εις υγείαν της αρχιερωσύνης ημών.......
τώρα που θα σας αναγνωρίσει και επισήμως το νέο ημερολόγιο,δεν φοβάστε τίποτα.
τα λόγια δεν έχουν καμμία σημασία...αλληλοαναγνώριση...κι όλα καλά!!

Ανώνυμος είπε...

Τον αντίχριστο θα τον προσκυνήσουν σχεδόν όλοι.
Απο το Νεο τον προσκύνησαν ήδη,
και οι "ΓΟΧ" με τον δικό τους.

Η σημερινή πίστι των επισκόπων και των Παπάδων είναι: στην υγεία των κορόιδων.
Αλλά και η πίστι των λαικών είναι: να περνάμε καλά...

Το ταγκό χορεύεται με δυο.