Οἱ οἰκουµενικοὶ νόµοι: Ἀριστεροὶ καὶ ∆εξιοὶ στηρίζουν ἀλλήλους

«Ἂν οἱ ἀριθµοὶ λένε πάντα τὴν ἀλήθεια, τότε ἡ εἰκόνα τῆς σφοδρῆς πολιτικῆς σύγκρουσης µεταξὺ τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς ἀντιπολίτευσης δὲν ἀποτελεῖ πιστὴ ἀπεικόνιση τῆς κοινοβουλευτικῆς πραγµατικότητας. Στὸν ναὸ τῆς ∆ηµοκρατίας, ἡ σκληρὴ ἀντιπαράθεση τὶς περισσότερες φορὲς περιορίζεται στὰ λόγια. Ἡ ἀντιπολίτευση κατηγορεῖ τὴν κυβέρνηση ὅτι οἱ «κόκκινες γραµµὲς» ξεθώριασαν, ὅτι κορόϊδεψε τοὺς πολίτες καὶ ὅτι ἔχει γίνει πιὸ µνηµονιακὴ ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούµενες. Κι ὅµως ψηφίζει. Μοιάζει παράδοξο, ὡστόσο τὰ στοιχεῖα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὸ νοµοθετικὸ ἔργο περισσότερο σὲ οἰκουµενικὴ κυβέρνηση παραπέµπουν. Κάπως ἔτσι, µόνο λίγοι δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ συναίνεση ἔχει ἐφαρµοστεῖ στὴν πράξη καὶ πὼς τὸ ἔδαφος ἔχει στρωθεῖ προκειµένου, ἂν ἔρθει καὶ πάλι ἡ δύσκολη στιγµή, ὅπως πέρσι τὸ καλοκαίρι, τὸ Μαξίµου νὰ ἔχει τὴ στήριξη τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἡ συναίνεση ἔχει ἐφαρµοστεῖ πλέον στὴν πράξη, µὲ τὰ κόµµατα νὰ δίνουν χεῖρα βοηθείας στὴν κυβέρνηση ὅποτε τὸ χρειάζεται. Ἡµεροµηνία-ὁρόσηµο γιὰ τὸ νέο τοπίο στὴ Βουλὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ περσινὸ καλοκαίρι, ὅταν τὸ «ἀντάρτικο» τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς µνηµονιακὲς ἐπιταγὲς ὑποχρέωσε τὴν ἀντιπολίτευση νὰ στηρίξει τὴν κυβέρνηση «γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Χώρα», ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται. Ἔκτοτε τὸ Μαξίµου ἔχει βρεῖ συµµάχους πολλὲς φορές. Εἶναι, δέ, χαρακτηριστικὸ πὼς ὅποτε χρειάστηκε, ὅταν ὁ κυβερνητικὸς ἑταῖρος τῶν ΑΝ.ΕΛ. ἀποσκίρτησε, ἡ ἀντιπολίτευση ἔδωσε χεῖρα βοηθείας, γιὰ νὰ σχηµατιστεῖ ἡ ἀπαιτούµενη πλειοψηφία καὶ τὰ νοµοσχέδια νὰ γίνουν νόµοι.
Οἱ ἀριθµοὶ εἶναι ἐνδεικτικοὶ καὶ µαρτυροῦν τὴν ἀλήθεια. Ἀπὸ τὰ 32 σχέδια νόµου (ἐξαιροῦνται οἱ ἐνσωµατώσεις κοινοτικῶν ὁδηγιῶν στὸ ἐθνικὸ δίκαιο) ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴ Βουλὴ ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ περσινοῦ Σεπτεµβρίου µέχρι καὶ σήµερα ἡ κυβέρνηση βρῆκε θετικὴ ψῆφο ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση σὲ 13 νοµοσχέδια καὶ ρυθµίσεις. Ὁ ἀριθµὸς εἶναι τεράστιος, ἂν τὸν συγκρίνει κανεὶς µὲ ὅσα συνέβαιναν πρὸ τοῦ 2015, ὅταν ἡ Ν.∆ κατηγοροῦσε τὴν ἀξιωµατικὴ ἀντιπολίτευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅτι δὲν εἶχε ὑπερψηφίσει οὔτε ἕνα σχέδιο νόµου τῆς κυβέρνησης Σαµαρᾶ. Ἡ θετικὴ ψῆφος τῆς ἀντιπολίτευσης δὲν ἄργησε καὶ ἦρθε µόλις στὸ τρίτο νοµοσχέδιο ποὺ κατατέθηκε µετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ περσινοῦ Σεπτεµβρίου, τὸ "ὁποῖο ἀφοροῦσε στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ἐκεῖνο τὸ σχέδιο νόµου ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κοµµάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Ν.∆., ∆ηµοκρατικὴ Συµπαράταξη, Ποτάµι, ΑΝ.ΕΛ. καὶ Ἕνωση Κεντρώων), µὲ ἕνα ἄθροισµα βουλευτῶν ποὺ ξεπερνοῦσε τοὺς 250, ἐπιβεβαιώνοντας τὸ νέο τοπίο. Ἡ θετικὴ ψῆφος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Ν.∆., τῆς ∆ηµοκρατικῆς Συµπαράταξης, τῶν ΑΝ.ΕΛ., τοῦ Ποταµιοῦ καὶ τῆς Ἕνωσης Κεντρώων ἐπαναλήφθηκε καὶ σὲ ἄλλες ψηφοφορίες. Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα, οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, καθὼς τὰ παραπάνω κόµµατα ὑπερψήφισαν τὴν κύρωση τῆς σύµβασης παραχώρησης τοῦ Ἑλληνικοῦ, τὴ σύµβαση          παραχώρησης τοῦ ΟΛΠ στὴν COSCO, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκρατικοποίηση τοῦ Ο∆ΙΕ (ἐκτὸς τῆς Ε.Κ.). Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ θὰ µποροῦσαν νὰ ἐκτιµήσουν ὅτι ἡ θετικὴ ψῆφος δόθηκε στὸ πλαίσιο τῆς ἰδεολογικῆς συµ- φωνίας τῆς ἀντιπολίτευσης µὲ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις ἢ µὲ τὰ «µνη- µονιακὰ προαπαιτούµενα», τὰ πράγµατα δὲν εἶναι ἔτσι. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται, δέ, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση ἔβαλε πλάτη καὶ σὲ ἄλλα δύσκολα σχέδια νόµου, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν καµία σχέση µὲ τὰ Μνηµόνια, βγάζοντας πολλὲς φορὲς τὴν κυβέρνηση ἀπὸ τὴ δύσκολη θέση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα ὅλων, τὰ νοµοσχέδια γιὰ τὸ σύµφωνο συµβίωσης καὶ γιὰ τὸ τέµενος στὴν Ἀθήνα, στὰ ὁποῖα ὁ κυβερνητικὸς ἑταῖρος τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων δὲν περιορίστηκε σὲ ἁπλὴ ἔκφραση διαφωνίας, ἀλλὰ ἔφτασε στὸ σηµεῖο νὰ καταψηφίσει (Σηµ. Ο.Τ.: ∆ὲν εἶναι ἐντελῶς ἀληθὲς καθὼς ἦταν µοιρασµένοι οἱ φῆφοι, ἀλλὰ τὸ πλέον ὑποκριτικὸν εἶναι ὅτι στηρίζουν τὴν Κυβένησιν, ἡ ὁποία τὰ ψηφίζει!). Ἡ κυβέρνηση, ὡστόσο, δὲν ἀντιµετώπισε πρόβληµα. Κι αὐτὸ γιατί βρῆκε θετικὴ ψῆφο ἀπὸ βουλευτὲς τῆς Ν.∆., τῆς ∆ηµοκρατικῆς Συµπαράταξης, τοῦ ΚΚΕ, τοῦ Ποταµιοῦ καὶ τῆς Ἕνωσης Κεντρώων. Μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία καὶ τὴ θετικὴ γνώµη τῆς ἀντιπολίτευσης πέρασαν τὸ νοµοσχέδιο γιὰ τὴν καταπολέµηση τοῦ λαθρεµπορίου καπνοῦ, τὸ νο- µοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄµυνας γιὰ τὶς Ἔνοπλες ∆υνάµεις, τὸ νοµοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης γιὰ τὶς βοσκήσιµες γαῖες, ἀλλὰ καὶ τὸ νοµοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἀθλητισµοῦ γιὰ τὴν καταπολέµηση τοῦ ντόπινγκ. Τὴν ἀνέγερση τεµένους ψήφισαν: ΣΥΡΙΖΑ, Ν.∆., ∆ηµοκρατικὴ Συµπαράταξη, ΚΚΕ, Ποτάµι καὶ Ἕνωση Κεντρώων. Τὸ σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης ψήφισαν: ΣΥΡΙΖΑ, ∆ηµοκρατικὴ Συµπαράταξη, Ποτάµι, Ἕνωση Κεντρώων καὶ µερίδα Βουλευτῶν τῶν Ν∆. - ΑΝ .ΕΛR Μὲ µικρότερη πλειοψηφία, ἀλλὰ καὶ πάλι µὲ τὴ θετικὴ ψῆφο κοµµάτων τῆς ἀντιπολίτευσης πέρασαν ἡ τροπολογία γιὰ τὴν κρατικοποίηση τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, τὴν ὁποία µάλιστα καταψήφισαν οἱ ΑΝ.ΕΛ., τὸ νοµοσχέδιο τοῦ κ. Παππᾶ γιὰ τὸν διαγωνισµὸ γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες (ὑπερψήφισε τὸ Πατάµι), ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκλογικὸ νοµοσχέδιο, τὸ ὁποῖο ὑπερψηφίστηκε ἀπὸ τὴν Ἕνωση Κεντρώων τοῦ κ. Λεβέντη. Ἡ ἀπάντηση τῆς ἀντιπολίτευσης στὸ ἐρώτηµα «γιατί στηρίζει τόσο τὴν κυβέρνηση;» εἶναι ἁπλή: «Ἐµεῖς δὲν θὰ γίνουµε σὰν τοὺς ἄλλους καὶ θὰ ἐπιµείνουµε στὴν ἄσκηση ὑπεύθυνης ἀντιπολίτευσης. Ψηφίζουµε αὐτὰ µὲ τὰ ὁποῖα συµφωνοῦµε καὶ καταψηφίζουµε αὐτὰ µὲ τὰ ὁποῖα διαφω- νοῦµε» (Σηµ. Ο.Τ.: ∆ηλαδὴ συµφωνοῦν µὲ τὸ σύµφωνον συµβιώσεως, τὸ τέµενος κ.ἄ.)». (Πηγή: Ἐφηµερὶς «Παραπολιτικὰ» 01.10.2016).

"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: