Τη αυτή ημέρα 1η Σεπτεμβρίου ο δίκαιος ΙΗΣΟΥΣ υιός Ναυή εν ειρήνη εκοιμήθη

Ιησούς ο υιός του Ναυή ήτο εκ της φυλής Εφραίμ, εγεννήθη δε εν Αιγύπτω περί τα αχνδ΄ (1654) έτη προ Χριστού και εγένετο διάδοχος του Προφήτου Μωϋσέως του νονοθέτου των Εβραίων εις ηλικίαν 85 ετών. Ούτος ανεχαίτισε το ρεύμα του Ιορδάνου και διεβίβασε τους Ισραηλίτας πεζούς, νικήσας δε την Ιεριχώ, ήτις ήτο πόλις των αλλοφύλων, είδε τον Αρχιστράτηγον Μιχαήλ κρατούντα ρομφαίαν εις την χείρα του· όθεν απορρίψας τα όπλα, έπεσεν εις τους πόδας αυτού· πολεμών δε τους Γαβαωνίτας αλλοφύλους και βλέπων, ότι ο ήλιος επλησίαζε να βασιλεύση, έχων προθυμίαν δια να πολεμήση ακόμη, παρεκάλεσε τον Θεόν και είπε· «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών», (Ιησούς ι: 12), και ω του θαύματος! ευθύς εστάθη ο ήλιος από τον δρόμον του, έως ου ενίκησε κατά κράτος τους αλλοφύλους. Διαπεράσας όθεν τον λαόν των Ιουδαίων από την έρημον και διαμοιράσας εις αυτόν την γην της επαγγελίας, ήτοι την Παλαιστίνην και Ιερουσαλήμ, έγινε φοβερός εις τους αλλοφύλους εχθρούς· και ούτω δείξας την ανδρείαν και αρετήν του με πολλούς και διαφόρους πολέμους, εις διάστημα εικοσιεπτά ολοκλήρων ετών και φανείς αυθέντης και ηγεμών του ισραηλιτικού λαού με οσιότητα και δικαιοσύνην, ετελεύτησε τω αφμδ΄ (1544) π.Χ. ζήσας έτη 110 και ετάφη τιμίως από τον λαόν του Ισραήλ, καθώς ταύτα πάντα διηγείται το έκτον Βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης, του ιδίου Ιησού του Ναυή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: